j9九游会官方登录-j9游会真人游戏第一品牌 访问手机版

《丰碑》拼音版,可打印(刘湛秋)-j9九游会官方登录

《丰碑》由刘湛秋创作
拼音全文:(我们坚持对每一篇古诗文进行人工查证并注音、我们亲自查证并回复来自您的每一次纠错,只为给您一份更为准确的拼音版本,请记住我们:古文之家)
 • fēng
  bēi
 • 
  [
  xiàn
   
  ]
  liú
  zhàn
  qiū
 • 
   
   
   
  duì


  rán
  fàng
  màn
  le
  xíng
  jūn
  de


   
  qián
  miàn
  yǒu

  duō
  rén
  wéi
  zài


   

  zhī
  zài
  gàn
  shén
  me
   
 • 
   
   
   
  jūn
  zhǎng
  zǎo


  de

  ràng
  gěi
  le
  zhòng
  shāng
  yuán
   

  shuài
  lǐng
  zhàn
  shì
  mén
  xiàng
  qián
  tǐng
  jìn
   
  zài
  bīng
  xuě
  zhōng
  wèi
  hòu


  duì
  kāi


  tiáo
  tōng

   
  děng
  dài
  zhe

  mén
  de
  jiāng
  shì
  è
  liè
  de
  huán
  jìng

  cán

  de
  zhàn
  dòu
   

  néng
  sān
  tiān
  liǎng
  tóu
  chī

  shàng
  fàn
   

  néng
  shuì
  xuě

   

  néng

  tiān
  yào
  zǒu

  bǎi
  duō


   

  néng
  zāo
  dào

  rén
  de

  rán


   
  zhè
  zhī
  duì

  néng

  néng
  jīng
  shòu
  zhù
  zhè
  yàng
  yán
  jùn
  de
  kǎo
  yàn
  ne
   
  jūn
  zhǎng

  suǒ
  zhe
   
   
 • 
   
   
   

  wèi
  dòng
  jiāng
  de
  lǎo
  zhàn
  shì
   

  kào


  guāng


  de
  shù
  gàn
  zuò
  zhe
   

  dòng

  dòng
   
  hǎo


  zūn

  xiàng
   

  hún
  shēn
  dōu
  luò
  mǎn
  le
  xuě
   


  biàn
  rèn

  de
  miàn

   
  dàn


  kàn
  chū
   

  de
  shén
  tài
  shí
  fēn
  zhèn
  dìng
   
  shí
  fēn
  ān
  xiáng
   
  yòu
  shǒu
  de
  zhōng
  zhǐ

  shí
  zhǐ
  jiān
  hái
  jiā
  zhe
  bàn
  jié
  zhǐ
  juǎn
  de
  hàn
  yān
   
  huǒ

  bèi
  xuě

  miè
   
  zuǒ
  shǒu
  wēi
  wēi
  xiàng
  qián
  shēn
  zhe
   
  hǎo
  xiàng
  zài
  xiàng
  zhàn
  yǒu
  jiè
  huǒ
   
  dān


  jiù
  de


  jǐn
  jǐn
  de
  tiē
  zài

  de
  shēn
  shàng
   
 • 
   
   
   
  zhōng

   
  yǒu
  rén
  xiǎo
  shēng
  gào

  jūn
  zhǎng
   
   

  jiù
  shì
  jūn

  chù
  zhǎng
   
   
   
 • 
   
   
   
  jūn
  zhǎng
  biān
  zǒu
  biān
  hǎn
   
   

  yào
  tíng
  xià
  lái
   
  kuài

  qián
  jìn
   
   
 • 
   
   
   
  hóng
  jūn
  duì

  zài
  bīng
  tiān
  xuě


  jiān
  nán
  de
  qián
  jìn
   
  yán
  hán

  qún
  shān
  dòng
  chéng
  le  bīng
  tuó
   
  kuáng
  fēng

  xiào
   

  xuě
  fēn
  fēi
   


  yào
  tūn
  diào
  zhè
  zhī
  zhuāng
  bèi
  hěn
  chà
  de
  duì

   
 • 
   
   
   

  zhèn

  xiào
  de
  kuáng
  fēng
  yān

  le
  jūn
  zhǎng
  de
  huà
  yīn
   
  méi
  yǒu
  rén
  huí


   

  méi
  yǒu
  rén
  zǒu
  kāi
   

  hóng
  zhe
  yǎn
  jīng
   
  xiàng

  tóu


  de
  bào

   
  yàng

  shí
  fēn


   
 • 
   
   
   
   
  tīng
  jiàn
  méi
  yǒu
   
  jǐng
  wèi
  yuán
   
  jiào
  jūn

  chù
  zhǎng
  pǎo

  guò
  lái
   
   
  jūn
  zhǎng
  liǎng
  sāi
  de

  ròu
  dǒu
  dòng
  zhe
   

  zhī
  shì
  yóu

  lěng
   
  hái
  shì
  yóu

  fèn

   
 • 
   
   
   
   
   
   
  qián
  miàn
   
   
  yǒu
  rén
  dòng

  le
   
   
   
  jǐng
  wèi
  yuán
  pǎo
  huí
  lái
  gào


   
 • 
   
   
   
  jūn
  zhǎng
  lèng
  zhù
  le
   

  zhēng
  zhēng
  de
  zhù

  le

  yǒu

  fēn
  zhōng
   
  xuě
  huā

  shēng
  de
  luò
  zài

  de
  yǎn
  jiǎn
  shàng
   
  róng
  huà
  chéng
  le
  shǎn
  shuò
  de
  lèi
  zhū
   
   

  shēn
  shēn
  de

  le

  kǒu

   
  huǎn
  huǎn
  de


  yòu
  shǒu
   

  dào

  méi
  chù
   
  xiàng

  wèi
  gēn
  wēi
  wēi
  qún
  shān
  huà
  wèi


  de

  shēng
  zhě
  jìng
  le


  jūn

   
 • 
   
   
   
  jūn
  zhǎng
  de
  liǎn
  shàng
  dùn
  shí
  yīn
  yún


   
  zuǐ
  jiǎo
  de

  ròu
  chōu
  dòng
  le

  xià
   


  rán
  zhuǎn
  guò
  liǎn
  xiàng
  shēn
  biān
  de
  rén
  hǒu
  dào
   
   
  jiào
  jūn

  chù
  zhǎng
  lái
   
   
 • 
   
   
   
  jūn
  zhǎng
  lèng
  le

  xià
   
  shén
  me
  huà

  méi
  shuō
   
  kuài

  cháo
  qián
  zǒu

   
  fēng
  xuě
  tài

  le
     yǒu
  xiē
  liàng
  qiàng
   
  yǎn
  jīng
  yǒu
  diǎn
  ér


   
 • 
   
   
   
  fēng
  gèng
  kuáng
  le
   
  xuě
  gèng

  le
   

  xuě
  hěn
  kuài

  gài
  le
  jūn

  chù
  zhǎng
  de
  shēn

   

  chéng
  le

  zuò
  jīng
  yíng
  de
  fēng
  bēi
   
展开剩余的(50%)
注:以上标红文字表示该字为多音字或者通假字等古今有多种发音的字。
拼音校对参考书籍:《现代汉语词典》 商务印书馆 2021年版,《语文》教材 小学五年级下册 人民教育出版社,
  《丰碑》全文注音版,可直接打印

多音字参考列表
  [難](读音:nán,nàn,nuó)
  [差](读音:cī,chà,chā,chài,chāi)
  [把](读音:bà,bǎ)
  [給](读音:gěi,jǐ)
  [重](读音:chóng,zhòng)
  [率](读音:lǜ,shuài)
  [辟,闢](读音:pì,bì)
  [將](读音:jiàng,jiāng,qiāng)
  [惡](读音:é,ě,wù,wū)
  [鬥,斗 ](读音:dòu,dǒu, )
  [能](读音:néng,nài)
  [行](读音:háng,hàng,héng,xíng)
  [度](读音:dù,duó)
  [朝](读音:cháo,zhāo)
  [去](读音:qù,jǔ,qū)
  [幹,干,乾](读音:gàn,gān)
  [都](读音:dōu,dū)
  [看](读音:kàn,kān,)
  [中](读音:zhòng,zhōng)
  [和](读音:huò,huó,hú,hè,hé)
  [食](读音:sì,shí,yì)
  [間](读音:jiàn,jiān,xián)
  [卷,捲](读音:juàn,juǎn,quán,quān,gǔn)
  [被](读音:bèi,pī,bì,pì)
  [好](读音:hào,hǎo)
  [單](读音:shàn,dān,chán)
  [薄](读音:bò,bó,báo)
  [衣](读音:yī,yì)
  [可](读音:kè,kě)
  [見](读音:jiàn,xiàn)
  [冇](读音:méi,mò)
  [員](读音:yuán,yún,yùn)
  [過](读音:guò,guō)
  [著](读音:zháo,zhāo,zhe,zhuó)
  [不](读音:bù,fǒu,pǐ)
  [知](读音:zhī,zhì)
  [還](读音:hái,huán,xuán)
  [於,于](读音:yú,xū,yū)
  [有](读音:yòu,yǒu)
  [落](读音:luō,luò,lào,là)
  [上](读音:shàng,shǎng)
  [呼](读音:hū,hè,xū)
  [為](读音:wéi,wèi)
  [個](读音:gè,gě)
  [風](读音:fèng,fěng,fēng,fàng)
  [大](读音:dà,dài,dài)
  [處](读音:chú,chù)
  [長 ](读音:cháng,zhǎng, )
  [體,体 ](读音:tǐ,tī,bèn )
  [了,瞭](读音:le,liǎo,liào)
  [一](读音:yī)
欢迎留言/纠错(共有信息0条))

网友留言
暂时没有相关的纠错或者留言评论信息!
  打印版文档下载
您一定感兴趣的合集(推荐)
刘湛秋作品推荐
古文投稿j9游会真人游戏第一品牌的联系方式 邮箱:cngwzj@foxmail.com 本站非赢利组织,为个人网站,所有内容仅供学习和交流,如无意间侵权,请联系告知,立马删除。
网站地图