j9九游会官方登录-j9游会真人游戏第一品牌 访问手机版

《离骚》拼音版,可打印(屈原)-j9九游会官方登录

《离骚》由屈原创作
拼音全文:(我们坚持对每一篇古诗文进行人工查证并注音、我们亲自查证并回复来自您的每一次纠错,只为给您一份更为准确的拼音版本,请记住我们:古文之家)

 • sāo
 • 
  [
  zhàn
  guó
  chǔ
  guó
   
  ]

  yuán
 • 
   
   
   
  cháng
  tài


  yǎn


   
  āi
  mín
  shēng
  zhī
  duō
  jiān
   

  suī
  hào
  xiū
  kuā
   
  jiǎn
  zhāo
  suì
  ér


   
  huì
  xiāng

   
  yòu
  shēn
  zhī

  lǎn
  chǎi
   


  xīn
  zhī
  suǒ
  shàn

   
  suī
  jiǔ


  yóu
  wèi
  huǐ
   
  yuàn
  líng
  xiū
  zhī
  hào
  dàng

   
  zhōng

  chá

  mín
  xīn
   
  zhòng  zhī
  é
  méi

   
  yáo
  zhuó
  wèi


  shàn
  yín
   

  shí

  zhī
  gōng
  qiǎo

   
  miǎn
  guī

  ér
  gǎi
  cuò
   
  bèi
  shéng


  zhuī


   
  jìng
  zhōu
  róng

  wéi

   
  tún  chà
  chì

   


  qióng
  kùn


  shí

   
  nìng  liú
  wáng

   


  rěn
  wéi

  tài

   
  zhì
  niǎo
  zhī

  qún

   

  qián
  shì
  ér

  rán
   

  fāng
  yuán
  zhī
  néng
  zhōu

   

  shú

  dào
  ér
  xiāng
  ān
   

  xīn
  ér

  zhì

   
  rěn
  yóu
  ér
  rǎng
  gòu
   

  qīng
  bái


  zhí

   

  qián
  shèng
  zhī
  suǒ
  hòu
   
 • 
   
   
   
  zhòng
  jiē
  jìng
  jìn

  tān
  lán

   
  píng

  yàn

  qiú
  suǒ
   
  qiāng
  nèi
  shù


  liáng
  rén

   

  xīng
  xīn
  ér


   

  chí


  zhuī
  zhú

   
  fēi

  xīn
  zhī
  suǒ

   
  lǎo
  rǎn
  rǎn

  jiāng
  zhì

   
  kǒng
  xiū
  míng
  zhī


   
  zhāo
  yǐn

  lán
  zhī
  zhuì


   

  cān
  qiū

  zhī
  luò
  yīng
   
  gǒu

  qíng

  xìn
  kuā

  liàn
  yào

   
  cháng
  kǎn
  hàn


  shāng
   
  lǎn

  gēn

  jié
  chǎi

   
  guàn


  zhī
  luò
  ruǐ
   
  jiǎo
  jùn
  guì

  rèn
  huì

   
  suǒ

  shéng
  zhī


   
  jiǎn  qián
  xiū

   
  fēi
  shì

  zhī
  suǒ

   
  suī

  zhōu

  jīn
  zhī
  rén

   
  yuàn

  péng
  xián
  zhī


   
 • 
   
   
   
  huǐ
  xiàng
  dào
  zhī

  chá

   
  yán
  zhù


  jiāng
  fǎn
   
  huí
  zhèn
  chē
   

  xíng

  zhī
  wèi
  yuǎn
   
  lán
  gāo

   
  chí
  jiāo
  qiū
  qiě
  yān
  zhǐ

   
  jìn
  yóu

   
  tuì
  退
  jiāng

  xiū

  chū

   
  zhì  wéi


   


  róng

  wéi
  cháng
   


  zhī
   
  gǒu

  qíng

  xìn
  fāng
   
  gāo

  guān
  zhī   
  cháng

  pèi
  zhī


   
  fāng
  róu

   
  wéi
  zhāo
  zhì

  yóu
  wèi
  kuī
   

  fǎn


  yóu


   
  jiāng
  wǎng
  guān


  huāng
   
  pèi
  bīn
  fēn

  fán
  shì

   
  fāng
  fēi
  fēi


  zhāng
   
  mín
  shēng

  yǒu
  suǒ


   


  hào
  xiū

  wéi
  cháng
   
  suī

  jiě

  yóu
  wèi
  biàn

   


  xīn
  zhī

  chéng
   
 • 
   
   
   
  fēn


  yǒu

  nèi
  měi

   
  yòu
  chóng
  zhī

  xiū
  néng
   

  jiāng  zhǐ

   
  rèn
  qiū
  lán

  wéi
  pèi
   


  ruò
  jiāng   
  kǒng
  nián
  suì
  zhī   
  zhāo
  qiān

  zhī

  lán

   

  lǎn
  zhōu
  zhī

  宿
  mǎng
   

  yuè  yān

   
  chūn

  qiū

  dài

   
  wéi
  cǎo

  zhī
  líng
  luò

   
  kǒng
  měi
  rén
  zhī
  chí

   


  zhuàng
  ér

  huì

   


  gǎi   
  chéng  chí
  chěng

   
  lái

  dǎo

  xiān

   
 • 
   
   
   

  qióng
  pèi
  zhī
  yǎn
  jiǎn

   
  zhòng
  ài
  rán
  ér

  zhī
   
  wéi

  dǎng
  rén
  zhī

  liàng

   
  kǒng


  ér
  zhé
  zhī
   
  shí
  bīn
  fēn

  biàn


   
  yòu  yān
  liú
   
  lán
  zhǐ
  biàn
  ér

  fāng

   
  quán
  huì
  huà
  ér
  wéi
  máo
     zhī
  fāng
  cǎo

   
  jīn
  zhí
  wéi

  xiāo
  ài

   


  yǒu   

  hào
  xiū
  zhī
  hài

   


  lán
  wéi

  shì

   
  qiāng

  shí
  ér
  róng
  cháng
   
  wěi
  jué
  měi

  cóng


   
  gǒu

  liè

  zhòng
  fāng
   
  jiāo
  zhuān
  nìng

  màn
  tāo

   
  shā
  yòu

  chōng

  pèi
  wéi
   

  gān
  jìn
  ér   
  yòu

  fāng
  zhī
  néng
  zhī
   

  shí

  zhī
  liú
  cóng

   
  yòu
  shú
  néng

  biàn
  huà
   
  lǎn
  jiāo
  lán

  ruò


   
  yòu
  kuàng
  jiē
  chē

  jiāng

   
  wéi

  pèi
  zhī

  guì

   
  wěi
  jué
  měi
  ér


   
  fāng
  fēi
  fēi
  ér
  nán
  kuī

   
  fēn
  zhì
  jīn
  yóu
  wèi
  mèi
   

  diào

   
  liáo

  yóu
  ér
  qiú

   


  shì
  zhī
  fāng
  zhuàng

   
  zhōu
  liú
  guān

  shàng
  xià
   
 • 
   
   
     lán
  zhī
  jiǔ
  wǎn

   
  yòu
  shù
  huì
  zhī
  bǎi

   

  liú


  jiē
  chē

   


  héng

  fāng
  zhǐ
   

  zhī

  zhī
  jùn
  mào

   
  yuàn

  shí


  jiāng

   
  suī
  wěi
  jué  shāng

   
  āi
  zhòng
  fāng
  zhī

  huì
   
 • 
   
   
   

  yuǎn

  ér

  suǒ
  zhǐ

   
  liáo

  yóu

  xiāo
  yáo
   

  shào
  kāng
  zhī
  wèi
  jiā

   
  liú
  yǒu

  zhī
  èr
  yáo
   

  ruò
  ér
  méi
  zhuō

   
  kǒng
  dǎo
  yán
  zhī


   
  shì
  hùn
  zhuó
  ér

  xián

   
  hào

  měi
  ér
  chēng
  è
   
  guī
  zhōng


  suì
  yuǎn

   
  zhé
  wáng
  yòu


   
  huái
  怀
  zhèn
  qíng
  ér   

  yān
  néng
  rěn
  ér


  zhōng

   
  suǒ
  qióng
  máo

  tíng
  zhuān
  篿

   
  mìng
  líng
  fēn
  wèi

  zhān
  zhī
   
  yuē
   

  liǎng
  měi
   
  shú
  xìn
  xiū
  ér

  zhī
   


  jiǔ
  zhōu
  zhī   

  wéi
  shì

  yǒu

   
  yuē
   

  miǎn
  yuǎn
  shì
  ér
   
  shú
  qiú
  měi
  ér
  shì

   

  suǒ


  fāng
  cǎo

   
  ěr

  huái
  怀   

  shì
  yōu
  mèi

  xuàn
  yào

   
  shú
  yún
  chá

  zhī
  shàn

   
  mín
  hào  tóng

   
  wéi

  dǎng
  rén   


  ài

  yíng
  yāo

   
  wèi
  yōu
  lán  pèi
   
  lǎn
  chá
  cǎo


  yóu
  wèi


   

  chéng
  měi
  zhī
  néng
  dàng
   

  fèn
  rǎng

  chōng
  wéi

   
  wèi
  shēn
  jiāo


  fāng
   
 • 
   
   
   
  zhāo

  jiāng


  bái
  shuǐ

   
  dēng
  làng
  fēng
  ér
  xiè

   

  fǎn


  liú


   
  āi
  gāo
  qiū
  zhī


   


  yóu

  chūn
  gōng

   
  zhé
  qióng
  zhī


  pèi
   

  róng
  huā
  zhī
  wèi
  luò

   
  xiàng
  xià

  zhī


   

  lìng
  fēng
  lóng
  chéng
  yún

   
  qiú

  fēi
  zhī
  suǒ
  zài
   
  jiě
  pèi
  xiāng

  jié
  yán

   

  lìng
  jiǎn
  xiū

  wéi

   
  fēn
  zǒng
  zǒng
   

  wěi
  huà

  nán
  qiān
   

  guī


  qióng
  shí

   
  zhāo
  zhuó


  wěi
  pán
   
  bǎo
  jué
  měi

  jiāo
  ào

   

  kāng


  yín
  yóu
   
  suī
  xìn
  měi
  ér   
  lái
  wéi

  ér
  gǎi
  qiú
   
  lǎn
  xiàng
  guān
   
  zhōu
  liú

  tiān

  nǎi
  xià
   
  wàng
  yáo
  tái
  zhī
  yǎn
  jiǎn

   
  jiàn
  yǒu
  sōng
  zhī


   

  lìng
  zhèn
  wéi
  méi

   
  zhèn
  gào  hǎo
   
  xióng
  jiū
  zhī
  míng
  shì

   

  yóu


  tiāo
  qiǎo
   
  xīn
  yóu

  ér   


  shì
  ér


   
  fèng
  huáng

  shòu


   
  kǒng
  gāo
  xīn
  zhī
  xiān

   
 • 
   
   
   
  guì

  rèn

  chén


   
  gěng
  zhōng
  zhèng
   


  qiú

  chéng


   

  āi
  fēng

  shàng
  zhēng
   
  zhāo

  rèn

  cāng


   


  zhì

  xuán

   

  shǎo
  liú

  líng
  suǒ

   
  jiāng

   

  lìng  jié

   
  wàng
  yān

  ér


   

  màn
  màn

  xiū
  yuǎn

   

  jiāng
  shàng
  xià
  ér
  qiú
  suǒ
   
  yìn  xián
  chí

   
  zǒng

  pèi


  sāng
   
  zhé
  ruò

   
  liáo
  xiāo
  yáo

  xiāng
  yáng
   
  qián
  wàng
  shū
  shǐ
  使
  xiān


   
  hòu
  fēi
  lián
  shǐ
  使
  bēn
  zhǔ
   
  luán
  huáng
  wèi

  xiān
  jiè

   
  léi
  shī
  gào


  wèi

   

  lìng
  fèng
  niǎo
  fēi
  téng

   

  zhī   
  piāo
  fēng
  tún

  xiāng


   
  shuài
  yún

  ér
  lái

   
  fēn
  zǒng
  zǒng
   
  bān  shàng
  xià
   

  lìng

  hūn
  kāi
  guān

   

  chāng

  ér
  wàng

   
  shí
  ài
  ài

  jiāng


   
  jié
  yōu
  lán
  ér
  yán
  zhù
   
  shì
  hùn
  zhuó
  ér

  fēn

   
  hào

  měi
  ér


   
 • 
   
   
   
  líng
  fēn

  gào  zhān

   

  jiāng
  xíng
   
  zhé
  qióng
  zhī

  wéi
  xiū

   
  jīng
  qióng


  wéi
  zhāng
   
  wèi

  jià
  fēi
  lóng

   

  yáo
  xiàng

  wéi
  chē
   


  xīn
  zhī

  tóng

   

  jiāng
  yuǎn
  shì


  shū
   
  zhān

  dào

  kūn
  lún

   

  xiū
  yuǎn

  zhōu
  liú
   
  yáng
  yún

  zhī
  ǎn
  ǎi

   
  míng

  luán
  zhī
  jiū
  jiū
   
  zhāo

  rèn

  tiān
  jīn

   


  zhì


  西

   
  fèng
  huáng


  chéng


   
  gāo
  áo
  xiáng
  zhī


   


  xíng

  liú
  shā

   
  zūn
  chì
  shuǐ
  ér
  róng

   
  huī
  jiāo
  lóng
  shǐ
  使
  liáng
  jīn

   
  zhào

  西
  huáng
  shǐ
  使
  shè

   

  xiū
  yuǎn

  duō
  jiān

   
  téng
  zhòng
  chē
  shǐ
  使
  jìng
  shì
   


  zhōu

  zuǒ
  zhuǎn

   
  zhǐ

  西
  hǎi

  wéi

   
  tún

  chē

  qiān
  shèng

   


  dài
  ér
  bìng
  chí
   
  jià

  lóng
  zhī
  wǎn
  wǎn

   
  zài
  yún

  zhī
  wēi

   

  zhì
  ér

  jié

   
  shén
  gāo
  chí
  zhī
  miǎo
  miǎo
   
  zòu
   
  jiǔ

   
  ér

   
  sháo
   

   
  liáo
  jiǎ
   
  zhì
  shēng
  huáng
  zhī   

  lín


  jiù
  xiāng
   


  bēi


  huái
  怀

   
  quán


  ér

  xíng
   
 • 
   
   
   

  sān
  hòu
  zhī
  chún
  cuì

   

  zhòng
  fāng
  zhī
  suǒ
  zài
   

  shēn
  jiāo

  jùn
  guì

   

  wéi
  rèn

  huì
  chǎi
   

  yáo
   
  shùn
  zhī
  gěng
  jiè

   

  zūn
  dào
  ér


   

  jié
  zhòu
  zhī
  chāng


   

  wéi
  jié
  jìng

  jiǒng

   
  wéi

  dǎng
  rén
  zhī
  tōu


   

  yōu
  mèi

  xiǎn
  ài
   


  shēn
  zhī
  dàn
  yāng

   
  kǒng
  huáng

  zhī
  bài

   

  bēn
  zǒu

  xiān
  hòu

   

  qián
  wáng
  zhī
  zhǒng

   
  quán

  chá

  zhī
  zhōng
  qíng

   
  fǎn
  xìn
  chán
  ér


   


  zhī
  jiǎn
  jiǎn
  zhī
  wéi
  huàn

   
  rěn
  ér

  néng
  shě

   
  zhǐ
  jiǔ
  tiān

  wéi
  zhèng

   

  wéi
  líng
  xiū
  zhī


   
  yuē
  huáng
  hūn

  wéi


   
  qiāng
  zhōng
  dào
  ér
  gǎi

   
  chū  chéng
  yán

   
  hòu
  huǐ
  dùn
  ér
  yǒu

     nán


  bié

   
  shāng
  líng
  xiū
  zhī
  shuò
  huà
   
 • 
   
   
   

  cóng
  líng
  fēn
  zhī

  zhān

   
  xīn
  yóu

  ér


   

  xián
  jiāng

  jiàng

   
  huái
  怀
  jiāo

  ér
  yāo
  zhī
   
  bǎi
  shén


  bèi
  jiàng

   
  jiǔ

  bīn

  bìng
  yíng
   
  huáng
  yǎn
  yǎn

  yáng
  líng

   
  gào
   
  yuē
   

  miǎn
  shēng
  jiàng

  shàng
  xià

   
  qiú

  yuē
  zhī
  suǒ
  tóng
   
  tāng
   

  yǎn
  ér
  qiú


   
  zhì
   
  gāo
  yáo
  ér
  néng
  tiáo
   
  gǒu
  zhōng
  qíng

  hào
  xiū

   
  yòu


  yòng

  xíng
  méi
   
  yuè
  cāo
  zhù


  yán

   

  dīng
  yòng
  ér


   

  wàng
  zhī

  dāo

   
  zāo
  zhōu
  wén
  ér


   
  nìng

  zhī
  ōu


   

  huán
  wén

  gāi

   

  nián
  suì
  zhī
  wèi
  yàn

   
  shí

  yóu

  wèi
  yāng
   
  kǒng

  jué
  zhī
  xiān
  míng

   
  shǐ
  使

  bǎi
  cǎo
  wèi
  zhī

  fāng
   

 • 
   
   
   

  qián
  shèng

  jié
  zhōng

   
  kuì
  píng
  xīn
  ér


   

  yuán
   
  xiāng

  nán
  zhēng

   
  jiù
  chóng
  huá
  ér
  chén

   

   
  jiǔ
  biàn
   

   
  jiǔ

   

   
  xià
  kāng  zòng
   


  nán


  hòu

   


  yòng
  shī

  jiā
  hòng
   

  羿
  yín
  yóu


  tián

   
  yòu
  hào
  shè

  fēng

   

  luàn
  liú

  xiǎn
  zhōng

   
  zhuó
  yòu
  tān

  jué

   
  ào
  shēn


  qiáng


   
  zòng

  ér

  rěn
   

  kāng

  ér

  wàng

   
  jué
  shǒu
  yòng

  diān
  yǔn
   
  xià
  jié
  zhī
  cháng
  wéi

   
  nǎi
  suì
  yān
  ér
  féng
  yāng
   
  hòu
  xīn
  zhī

  hǎi

   
  yīn
  zōng
  yòng
  ér

  cháng
   
  tāng
   

  yǎn
  ér
  zhī
  jìng

   
  zhōu
  lùn
  dào
  ér

  chā
   

  xián
  cái
  ér
  shòu
  néng

   
  xún
  shéng

  ér


   
  huáng
  tiān


  ē

   
  lǎn
  mín

  yān
  cuò

   

  wéi
  shèng
  zhé

  mào
  xíng

   
  gǒu

  yòng

  xià

   
  zhān
  qián
  ér

  hòu

   
  xiàng
  guān
  mín
  zhī


   

  shú
  fēi

  ér

  yòng

   
  shú
  fēi
  shàn
  ér


   
  diàn

  shēn
  ér
  wēi


   
  lǎn

  chū

  yóu
  wèi
  huǐ
   

  liáng
  záo
  ér
  zhèng
  ruì

   

  qián
  xiū


  hǎi
   
  zēng


   
  āi
  zhèn
  shí
  zhī

  dāng
   
  lǎn

  huì

  yǎn


   
  zhān

  jīn
  zhī
  láng
  láng
   
  • 
    
    
    

   gāo
   yáng
   zhī
   miáo


    
   zhèn
   huáng
   kǎo
   yuē

   yōng
    
   shè

   zhēn

   mèng
   zōu

    
   wéi
   gēng
   yín


   jiàng
    
   huáng
   lǎn
   kuí

   chū


    
   zhào   jiā
   míng
    
   míng

   yuē
   zhèng


    


   yuē
   líng
   jūn
    
  • 
    
    
    


   zhī
   chán
   yuán

    
   shēn
   shēn    
   yuē
    

   gǔn
   xìng
   zhí

   wáng
   shēn

    
   zhōng
   rán
   yāo


   zhī

       jiǎn
   ér
   hào
   xiū

    
   fēn

   yǒu

   kuā

    


   shī

   yíng
   shì

    
   pàn


   ér


    
   zhòng   shuì

    
   shú
   yún
   chá

   zhī
   zhōng
   qíng
    
   shì
   bìng

   ér
   hào
   péng

    


   qióng

   ér


   tīng
    
  • 
    
    
    
   luàn
   yuē
    


   zāi
    
   guó

   rén


   zhī

    
   yòu

   huái
   怀    
   wéi
   měi
   zhèng

    

   jiāng
   cóng
   péng
   xián
   zhī
   suǒ

    
展开剩余的(50%)
注:以上标红文字表示该字为多音字或者通假字等古今有多种发音的字。
拼音校对参考书籍:《楚辞》南京大学出版社,《楚辞》诵读本 中华书局,
  《离骚》全文注音版,可直接打印

全文详解
   帝高阳
 • 〔高阳:颛顼之号。〕
 • 之苗裔
 • 〔苗裔:苗,初生的禾本植物。裔,衣服的末边。此苗裔连用,喻指子孙后代。〕
 • 兮,朕皇考
 • 〔考:已故的父亲。〕
 • 曰伯庸。
  我是古帝高阳氏的子孙,我已去世的父亲字伯庸。
  摄提
 • 〔摄提:太岁在寅时为摄提格。此指寅年。〕
 • 〔贞:正。〕
 • 于孟
 • 〔孟:开始。〕
 • 〔陬:正月。〕
 • 兮,惟庚寅
 • 〔庚寅:指庚寅之日。古以干支相配来纪日。〕
 • 吾以降。
  岁星在寅那年的孟春月,正当庚寅日那天我降生。
  皇览揆
 • 〔揆:推理揣度。〕
 • 余初度兮,肇
 • 〔肇:开始。〕
 • 〔锡:赐。〕
 • 余以嘉名。
  父亲仔细揣测我的生辰,于是赐给我相应的美名:
  名余曰正则兮,字
 • 〔字:表字,这里活用作动词,起个表字。〕
 • 余曰灵均。
  父亲把我的名取为正则,同时把我的字叫作灵均。
   纷吾既有此内美
 • 〔内美:内在的美好品质。〕
 • 兮,又重之以修能。
   天赋给我很多良好素质,我不断加强自己的修养。
 • 〔扈:楚方言,披挂。〕
 • 江离与辟芷兮,纫秋兰
 • 〔秋兰:香草名。即泽兰,秋季开花。〕
 • 以为佩。
  我把江离芷草披在肩上,把秋兰结成索佩挂身旁。
 • 〔汨:水疾流的样子,此处用以形容时光飞逝。〕
 • 余若将不及兮,恐年岁之不吾与
 • 〔不吾与:宾语前置,即“不与吾”,不等待我。〕
  光阴似箭我好像跟不上,岁月不等待人令我心慌。
  朝搴
 • 〔搴:拔取。〕
 • 阰之木兰兮,夕揽洲之宿莽
 • 〔宿莽:草名,经冬不死。〕
  早晨我在大坡采集木兰,傍晚在小洲中摘取宿莽。
  日月忽其不淹兮,春与秋其代序
 • 〔代序:指不断更迭。〕
  时光迅速逝去不能久留,四季更相代谢变化有常。
  惟草木之零落兮,恐美人之迟暮
 • 〔迟暮:衰老。〕
  我想到草木已由盛到衰,恐怕自己身体逐渐衰老。
  不抚
 • 〔抚:趁。〕
 • 壮而弃秽兮,何不改乎此度
 • 〔此度:指现行的政治法
 • 〔法:效法。〕
 • 度。〕?
  何不利用盛时扬弃秽政,为何还不改变这些法度。
  乘骐骥
 • 〔骐骥:骏马。〕
 • 以驰骋兮,来吾道夫先路!
  乘上千里马纵横驰骋吧,来呀,我在前引导开路!
   昔三后
 • 〔三后:夏禹商汤周文王。〕
 • 之纯粹兮,固众芳之所在。
   从前三后公正德行完美,所以群贤都在那里聚会。
  杂申椒与菌桂兮,岂惟纫夫蕙茝!
  杂聚申椒菌桂似的人物,岂止联系优秀的茝和蕙。
  彼尧、舜之耿介
 • 〔耿介:光明正大。〕
 • 兮,既遵道
 • 〔遵道:遵循正道。〕
 • 而得路。
  唐尧虞舜多么光明正直,他们沿着正道登上坦途。
  何桀纣之猖披
 • 〔猖披:猖狂。〕
 • 兮,夫唯捷径
 • 〔捷径:邪道。〕
 • 以窘步。
  夏桀殷纣多么狂妄邪恶,贪图捷径必然走投无路。
  惟夫党人之偷乐
 • 〔偷乐:苟且享乐。〕
 • 兮,路幽昧以险隘。
  结党营私的人苟安享乐,他们的前途黑暗而险阻。
  岂余身之惮殃兮,恐皇舆之败绩
 • 〔败绩:喻指君国的倾危。〕
  难道我害怕招灾惹祸吗,我只担心祖国为此覆没。
  忽奔走以先后兮,及前王之踵武
 • 〔踵武:足
 • 〔足:足以。〕
 • 迹,即脚印。〕。
  前前后后我奔走照料啊,希望君王赶上先王脚步。
  荃不察余之中情兮,反信谗而齌怒
 • 〔齌怒:暴怒。〕
  你不深入了解我的忠心,反而听信谗言对我发怒。
  余固知謇謇
 • 〔謇謇:形容忠贞直言的样子。〕
 • 之为患兮,忍而不能舍也。
  我早知道忠言直谏有祸,原想忍耐却又控制不住。
  指九天
 • 〔九天:古人认为天有九重,故言。〕
 • 以为正兮,夫惟灵修之故也。
  上指苍天请它给我作证.一切都为了君王的缘故。
  曰黄昏以为期兮,羌中道而改路。
  当初已约定黄昏时迎亲,不知为何途中忽然改路。
  初既与余成言
 • 〔成言:诚信之言。〕
 • 兮,后悔遁而有他。
  你以前既然和我有成约,现另有打算又追悔当初。
  余既不难夫离别兮,伤灵修之数化
 • 〔数化:多次
 • 〔次:住宿。〕
 • 变化。〕。
  我并不难于与你别离啊,只是伤心你的反反复复。
   余既滋
 • 〔滋:栽种。〕
 • 兰之九畹兮,又树
 • 〔树:种植。〕
 • 蕙之百亩
 • 〔亩:二百四十步为亩。〕
   我已经栽培了很多春兰,又种植香草秋蕙一大片。
 • 〔畦:五十亩为畦。〕
 • 留夷与揭车兮,杂杜衡与芳芷。
  分垄培植了留夷和揭车,还把杜衡芳芷套种其间。
 • 〔冀:希望。〕
 • 枝叶之峻
 • 〔峻:长。〕
 • 茂兮,愿俟时乎吾将刈
 • 〔刈:收获。〕
  我希望它们都枝繁叶茂,等待着我收割的那一天。
  虽萎
 • 〔萎:枯萎。〕
 • 〔绝:落尽。〕
 • 其亦何伤兮,哀众芳之芜
 • 〔芜:荒芜。〕
 • 秽。
  它们枯萎死绝有何伤害,使我痛心的是它们质变。
   众皆竞进以贪婪兮,凭不厌乎求索。
   大家都拚命争着向上爬,利欲熏心而又贪得无厌。
  羌内恕己以量人兮,各兴
 • 〔兴:生。〕
 • 心而嫉妒。
  他们猜疑别人宽恕自己,他们勾心斗角相互妒忌。
  忽驰骛
 • 〔驰骛:乱驰。〕
 • 以追逐兮,非余心之所急。
  急于奔走钻营争权夺利,这些不是我追求的东西。
  老冉冉
 • 〔冉冉:渐渐。〕
 • 其将至兮,恐修名之不立。
  只觉得老年在渐渐来临,担心美好名声不能树立。
  朝饮木兰之坠露兮,夕餐秋菊之落英
 • 〔英:花。〕
  早晨我饮木兰上的露滴,晚上我用菊花残瓣充饥。
  苟余情其信姱
 • 〔信姱:诚信而美好。〕
 • 以练要
 • 〔练要:心中简练合于要道。〕
 • 兮,长顑颔亦何伤。
  只要我的情感坚贞不易,形消骨立又有什么关系。
  擥木根以结茝兮,贯
 • 〔贯:拾取。〕
 • 薜荔之落蕊。
  我用树木的根编结茝草,再把薜荔花蕊穿在一起。
 • 〔矫:举起。〕
 • 菌桂以纫蕙兮,索胡绳之纚纚
 • 〔纚纚:绳索美好貌。〕
  我拿菌桂枝条联结蕙草,胡绳搓成绳索又长又好。
  謇吾法
 • 〔法:效法。〕
 • 夫前修兮,非世俗之所服。
  我向古代的圣贤学习啊,不是世间俗人能够做到。
  虽不周于今之人兮,愿依彭咸之遗则。
  我与现在的人虽不相容,我却愿依照彭咸的遗教。
   长太息以掩涕兮,哀民生之多艰。
   我揩着眼泪啊声声长叹,可怜人生道路多么艰难。
  余虽好修姱
 • 〔修姱:洁净而美好。〕
 • 以鞿羁兮,謇朝谇
 • 〔谇:进谏。〕
 • 而夕替。
  我虽爱好修洁严于责己,早晨被辱骂晚上又丢官。
  既替余以蕙纕兮,又申之以揽茝。
  他们攻击我佩带蕙草啊,又指责我爱好采集茝兰。
  亦余心之所善兮,虽九死其犹未悔。
  这是我心中追求的东西,就是多次死亡也不后悔。
  怨灵修之浩荡兮,终不察夫民心。
  怨就怨楚王这样糊涂啊,他始终不体察别人心情。
  众女
 • 〔众女:喻群臣。〕
 • 嫉余之蛾眉兮,谣
 • 〔谣:诋毁。〕
 • 〔诼:诽谤。〕
 • 谓余以善淫。
  那些女人妒忌我的丰姿,造谣诬蔑说我妖艳好淫。
  固时俗之工巧兮,偭
 • 〔偭:违背。〕
 • 规矩而改错。
  庸人本来善于投机取巧,背弃规矩而又改变政策。
  背绳墨以追曲
 • 〔曲:邪曲。〕
 • 兮,竞周容
 • 〔周容:苟合取容,指以求容媚为常法。〕
 • 以为度。
  违背是非标准追求邪曲,争着苟合取悦作为法则。
  忳郁邑余侘傺
 • 〔侘傺:失志貌。〕
 • 兮,吾独穷困乎此时也。
  忧愁烦闷啊我失意不安,现在孤独穷困多么艰难。
  宁溘死以流亡
 • 〔流亡:随水漂流而去。〕
 • 兮,余不忍为此态
 • 〔此态:苟合取容之态。〕
 • 也。
  宁可马上死去魂魄离散,媚俗取巧啊我坚决不干。
  鸷鸟之不群
 • 〔不群:指不与众鸟同群。〕
 • 兮,自前世
 • 〔前世:古代。〕
 • 而固然。
  雄鹰不与那些燕雀同群,原本自古以来就是这般。
  何方圜之能周兮,夫孰异道
 • 〔异道:不同的道路。〕
 • 而相安?
  方和圆怎能够互相配各,志向不同何能彼此相安。
 • 〔屈:委屈。〕
 • 心而抑志兮,忍尤而攘
 • 〔攘:除去。〕
 • 〔诟:耻辱。〕
  宁愿委曲心志压抑情感,宁把斥责咒骂统统承担。
 • 〔伏:通“服”,保
 • 〔保:依仗。〕
 • 持,坚守。〕清白以死直兮,固前圣之所厚
 • 〔厚:厚待。〕
  保持清白节操死于直道,这本为古代圣贤所称赞!
   悔相道
 • 〔相道:观看。〕
 • 之不察兮,延伫乎吾将反。
   后悔当初不曾看清前途,迟疑了一阵我又将回头。
 • 〔回:调转。〕
 • 朕车以复路兮,及行迷
 • 〔行迷:指迷途。〕
 • 之未远。
  调转我的车走回原路啊,趁着迷途未远赶快罢休。
  步余马于兰皋
 • 〔皋:水边高地。〕
 • 兮,驰椒丘且焉止息
 • 〔止息:休息一下。〕
  我打马在兰草水边行走,跑上椒木小山暂且停留。
  进不入以离尤兮,退将复修吾初服
 • 〔修吾初服:指修身洁行。〕
  既然进取不成反而获罪,那就回来把我旧服重修。
 • 〔制:裁制。〕
 • 芰荷以为衣兮,集芙蓉
 • 〔芙蓉:莲花。〕
 • 以为裳。
  我要把菱叶裁剪成上衣,我并用荷花把下裳织就。
  不吾知
 • 〔不吾知:宾语前置,即“不知吾”,不了解我。〕
 • 其亦已兮,苟余情其信芳。
  没有人了解我也就罢了,只要内心真正馥郁芳柔。
  高余冠之岌岌兮,长余佩之陆离。
  把我的帽子加得高高的,把我的佩带增得长悠悠。
  芳与泽其杂糅兮,唯昭质其犹未亏。
  虽然芳洁污垢混杂一起,只有纯洁品质不会腐朽。
  忽反顾以游目
 • 〔游目:纵目瞭望。〕
 • 兮,将往观
 • 〔往观:前去观望。〕
 • 乎四荒。
  我忽然回头啊纵目远望,我将游观四面遥远地方。
  佩缤纷其繁饰兮,芳菲菲其弥章
 • 〔章:明显。〕
  佩着五彩缤纷华丽装饰,散发出一阵阵浓郁清香。
  民生各有所乐兮,余独好修以为常。
  人们各有自己的爱好啊,我独爱好修饰习以为常。
  虽体解吾犹未变兮,岂余心之可惩
 • 〔惩:惧怕。〕
  即使粉身碎骨也不改变,难道我能受警戒而彷徨!
   女嬃
 • 〔女嬃:屈原的姐姐。〕
 • 之婵媛
 • 〔婵媛:牵挂。〕
 • 兮,申申
 • 〔申申:反反复复。〕
 • 其詈予,曰:
   姐姐对我遭遇十分关切,她曾经一再地向我告诫:
  「「鲧婞直
 • 〔婞直:刚正。〕
 • 以亡身兮,终然夭乎羽之野
 • 〔羽之野:羽山的郊野。〕
  她说“鲧太刚直不顾性命,结果被杀死在羽山荒野。
  汝何博謇
 • 〔博謇:过于刚直。〕
 • 而好修兮,纷独有此姱节
 • 〔姱节:美好的节操
 • 〔操:持,拿。〕
 • 。〕?
  你何忠言无忌爱好修饰,还独有很多美好的节操。
  薋菉葹以盈室
 • 〔盈室:满屋。〕
 • 兮,判
 • 〔判:区别。〕
 • 独离而不服。
  满屋堆着都是普通花草,你却与众不同不肯佩服。
  众不可户说兮,孰云察余之中情?
  众人无法挨家挨户说明,谁会来详察我们的本心。
  世并举而好朋
 • 〔朋:朋党。〕
 • 兮,夫何茕
 • 〔茕:孤独。〕
 • 独而不予听?
  世上的人都爱成群结伙,为何对我的话总是不听?”
   依前圣以节中兮,喟
 • 〔喟:叹息声。〕
 • 凭心而历兹。
   我以先圣行为节制性情,愤懑心情至今不能平静。
  济沅、湘以南征兮,就
 • 〔就:靠近。〕
 • 重华而敶词:
  渡过沅水湘水向南走去,我要对虞舜把道理讲清:“
 • 〔启:禹之子。夏朝的开国君主。《九辩》《九歌》相传是启从天上偷带到人间的乐曲。〕
 • 《九辩》与《九歌》兮,夏康
 • 〔夏康:启子太康。〕
 • 娱以自纵。
  夏启偷得《九辩》和《九歌》啊,他寻欢作乐而放纵忘情。
  不顾难以图
 • 〔图:图谋。〕
 • 后兮,五子
 • 〔五子:指夏康等兄弟五人。〕
 • 用失乎家巷。
  不考虑将来看不到危难,因此武观得以酿成内乱。
  羿
 • 〔羿:指后羿。〕
 • 淫游以佚畋兮,又好射夫封狐
 • 〔封狐:大狐。〕
  后羿爱好田猎溺于游乐,对射杀大狐狸特别喜欢。
  固乱流其鲜
 • 〔鲜:少。〕
 • 终兮,浞
 • 〔浞:寒浞,羿相。〕
 • 又贪夫厥家。
  本来淫乱之徒无好结果,寒浞杀羿把他妻子霸占。
 • 〔浇:寒浞之子。〕
 • 身被服强圉
 • 〔强圉:强壮多力。〕
 • 兮,纵欲而不忍。
  寒浇自恃有强大的力气,放纵情欲不肯节制自己。
  日康娱而自忘兮,厥首用夫颠陨。
  天天寻欢作乐忘掉自身,因此他的脑袋终于落地。
  夏桀
 • 〔夏桀:夏之亡国之君。〕
 • 之常违兮,乃遂焉而逢殃。
  夏桀行为总是违背常理,结果灾殃也就难以躲避。
  后辛之菹醢兮,殷宗用而不长。
  纣王把忠良剁成肉酱啊,殷朝天下因此不能久长。
  汤、禹俨而祗敬兮,周论道而莫差
 • 〔莫差:没有丝毫差错。〕
  商汤夏禹态度严肃恭敬,正确讲究道理还有文王。
  举贤才而授
 • 〔授:任用。〕
 • 能兮,循绳墨而不颇
 • 〔颇:倾斜。〕
  他们都能选拔贤者能人,遵循一定准则不会走样。
  皇天无私阿
 • 〔私阿:偏私。〕
 • 兮,览民德焉错辅。
  上天对一切都公正无私,见有德的人就给予扶持。
  夫维圣哲以茂行
 • 〔茂行:美好的德行。〕
 • 兮,苟得用此下土
 • 〔下土:天下。〕
  只有古代圣王德行高尚,才能够享有天下的土地。
  瞻前而顾后
 • 〔瞻前而顾后:观察古往今来的成败。〕
 • 兮,相观民之计极。
  回顾过去啊把将来瞻望,看到了做人的根本道理。
  夫孰非义
 • 〔非义:不行仁义。〕
 • 而可用兮?
  哪有不义的事可以去干?
  孰非善
 • 〔非善:不行善事。〕
 • 而可服?
  哪有不善的事应该担当。
 • 〔阽:临危,遇到危险。〕
 • 余身而危死兮,览余初其犹未悔。
  我虽然面临死亡的危险,毫不后悔自己当初志向。
  不量凿而正枘兮,固前修以菹醢。
  不度量凿眼就削正榫头,前代的贤人正因此遭殃。”
 • 〔曾:屡次
 • 〔次:住宿。〕
 • 。〕歔欷余郁邑兮,哀朕时之不当。
  我泣声不绝啊烦恼悲伤,哀叹自己未逢美好时光。
  揽茹
 • 〔茹:柔软。〕
 • 蕙以掩涕兮,沾余襟之浪浪
 • 〔浪浪:泪流不止的样子。〕
  拿着柔软蕙草揩抹眼泪,热泪滚滚沾湿我的衣裳。
   跪敷
 • 〔敷:铺开。〕
 • 衽以陈辞兮,耿吾既得此中正
 • 〔中正:治国之道。〕
   铺开衣襟跪着慢慢细讲,我已获得正道心里亮堂。
 • 〔驷:驾车。〕
 • 玉虬以椉鹥兮,溘埃风余上征
 • 〔上征:上天远行。〕
  驾驭着玉虬啊乘着凤车,在风尘掩翳中飞到天上。
  朝发轫于苍梧
 • 〔苍梧:舜所葬之地。〕
 • 兮,夕余至乎县圃
 • 〔县圃:神山,在昆仑山之上。〕
  早晨从南方的苍梧出发,傍晚就到达了昆仑山上。
  欲少留此灵琐
 • 〔灵琐:神之所在处。〕
 • 兮,日忽忽其将暮。
  我本想在灵琐稍事逗留,夕阳西下已经暮色苍茫。
  吾令羲和
 • 〔羲和:神话中的太阳神。〕
 • 弭节兮,望崦嵫
 • 〔崦嵫:神话中日所入之山。〕
 • 而勿迫。
  我命令羲和停鞭慢行啊,莫叫太阳迫近崦嵫山旁。
  路漫漫
 • 〔漫漫:路遥远的样子。〕
 • 其修远兮,吾将上下而求索。
  前面的道路啊又远又长,我将上上下下追求理想。
  饮余马于咸池
 • 〔咸池:日浴处。〕
 • 兮,总余辔乎扶桑
 • 〔扶桑:日所拂之木。〕
  让我的马在咸池里饮水,把马缰绳拴在扶桑树上。
  折若木
 • 〔若木:日所入之处的树木。〕
 • 以拂日兮,聊逍遥以相羊
 • 〔相羊:徘徊。〕
  折下若木枝来挡住太阳,我可以暂且从容地徜徉。
  前望舒使先驱兮,后飞廉使奔属。
  叫前面的望舒作为先驱,让后面的飞廉紧紧跟上。
  鸾皇为余先戒
 • 〔先戒:在前面警戒。〕
 • 兮,雷师
 • 〔雷师:雷神。〕
 • 告余以未具。
  鸾乌凤凰为我在前戒备,雷师却说还没安排停当。
  吾令凤鸟飞腾
 • 〔飞腾:腾空而飞。〕
 • 兮,继之以日夜
 • 〔日夜:指日夜兼程。〕
  我命令凤凰展翅飞腾啊,要日以继夜地不停飞翔。
  飘风
 • 〔飘风:旋风。〕
 • 屯其相离兮,帅
 • 〔帅:率领。〕
 • 云霓而来御。
  旋风结聚起来互相靠拢,它率领着云霓向我迎上。
  纷总总其离合兮,斑
 • 〔斑:文彩杂乱,五彩缤纷。〕
 • 陆离其上下。
  云霓越聚越多忽离忽合,五光十色上下飘浮荡漾。
  吾令帝阍开关兮,倚阊阖
 • 〔阊阖:天门。〕
 • 而望予。
  我叫天门守卫把门打开,他却倚靠天门把我呆望。
  时暧暧
 • 〔暧暧:昏暗的样子。〕
 • 其将罢兮,结幽兰而延伫。
  日色渐暗时间已经晚了,我纽结着幽兰久久徜徉。
  世溷浊而不分兮,好蔽美而嫉妒。
  这个世道混浊善恶不分,喜欢嫉妒别人抹煞所长。
   朝吾将济于白水
 • 〔白水:神话中的水名。〕
 • 兮,登阆风而绁
 • 〔绁:拴,系。〕
 • 马。
   清晨我将要渡过白水河,登上阆风山把马儿系着。
  忽反顾以流涕兮,哀高丘
 • 〔高丘:高山。〕
 • 之无女。
  忽然回头眺望涕泪淋漓,哀叹高丘竟然没有美女。
  溘吾游此春宫
 • 〔春宫:东方青帝的居
 • 〔居:住所,这里是指一生所选择的道路和归宿。〕
 • 舍。〕兮,折琼枝以继佩。
  我飘忽地来到春宫一游,折下玉树枝条增添佩饰。
  及荣华
 • 〔荣华:花朵。〕
 • 之未落兮,相下女之可诒
 • 〔可诒:可以赠送。〕
  趁琼枝上花朵还未凋零,把能受馈赠的美女找寻。
  吾令丰隆
 • 〔丰隆:云神。〕
 • 乘云兮,求宓妃
 • 〔宓妃:神女,伏羲氏之女。〕
 • 之所在。
  我命令云师把云车驾起,我去寻找宓妃住在何处。
  解佩纕以结言
 • 〔结言:约好之言。〕
 • 兮,吾令謇修
 • 〔謇修:伏羲氏之臣。〕
 • 以为理。
  解下佩带束好求婚书信,我请蹇修前去给我做媒。
  纷总总其离合兮,忽纬繣
 • 〔纬繣:不相投合。〕
 • 其难迁。
  云霓纷纷簇集忽离忽合,很快知道事情乖戾难成。
  夕归次
 • 〔次:住宿。〕
 • 于穷石兮,朝濯发
 • 〔濯发:洗头发。〕
 • 乎洧盘。
  晚上宓妃回到穷石住宿,清晨到洧盘把头发洗濯。
 • 〔保:依仗。〕
 • 厥美以骄傲兮,日康娱以淫游。
  宓妃仗着貌美骄傲自大,成天放荡不羁寻欢作乐。
  虽信美而无礼兮,来违弃而改求
 • 〔改求:另外寻求。〕
  她虽然美丽但不守礼法,算了吧放弃她另外求索。
  览相观
 • 〔览相观:细细观察。〕
 • 于四极兮,周流乎天余乃下。
  我在天上观察四面八方,周游一遍后我从天而降。
  望瑶台
 • 〔瑶台:以玉砌成的台。〕
 • 之偃蹇兮,见有娀
 • 〔有娀:传说中的上古国名。〕
 • 之佚女。
  遥望华丽巍峨的玉台啊,见有娀氏美女住在台上。
  吾令鸩为媒兮,鸩告余以不好。
  我请鸩鸟前去给我做媒,鸩鸟却说那个美女不好。
  雄鸠之鸣逝
 • 〔鸣逝:边叫边飞。〕
 • 兮,余犹恶其佻
 • 〔佻:轻浮。〕
 • 巧。
  雄鸠叫唤着飞去说媒啊,我又嫌它过分诡诈轻佻。
  心犹豫而狐疑兮,欲自适
 • 〔自适:亲自去。〕
 • 而不可。
  我心中犹豫而疑惑不定,想自己去吧又觉得不妙。
  凤皇既受诒
 • 〔受诒:指完成聘礼之事。〕
 • 兮,恐高辛之先我。
  凤凰已接受托付的聘礼,恐怕高辛赶在我前面了。
   欲远集
 • 〔远集:远止。〕
 • 而无所止兮,聊浮游以逍遥。
   想到远方去又无处安居,只好四处游荡流浪逍遥。
  及少康之未家兮,留有虞
 • 〔有虞:传说中的上古国名。〕
 • 之二姚。
  趁少康还未结婚的时节,还留着有虞国两位阿娇。
  理弱
 • 〔理弱:指媒人软弱。〕
 • 而媒拙兮,恐导言
 • 〔导言:媒人撮合的言辞。〕
 • 之不固。
  媒人无能没有灵牙利齿,恐怕能说合的希望很小。
  世溷浊而嫉贤
 • 〔嫉贤:嫉妒贤能。〕
 • 兮,好蔽美而称恶
 • 〔称恶:称赞邪恶。〕
  世间混乱污浊嫉贤妒能,爱障蔽美德把恶事称道。
  闺中
 • 〔闺中:女子居
 • 〔居:住所,这里是指一生所选择的道路和归宿。〕
 • 住的内室。〕既以邃远兮,哲王
 • 〔哲王:明智的君王。〕
 • 又不寤。
  闺中美女既然难以接近,贤智君王始终又不醒觉。
  怀朕情而不发兮,余焉能忍而与此终古
 • 〔终古:永久。〕
  满腔忠贞激情无处倾诉,我怎么能永远忍耐下去!
  索琼茅
 • 〔琼茅:灵草。〕
 • 以筳
 • 〔筳:小竹片。〕
 • 篿兮,命灵氛为余占之。
  我找来了灵草和细竹片,请求神巫灵氛为我占卜。
  曰:
  “听说:
  「「两美其必合兮,孰信修
 • 〔信修:诚然美好。〕
 • 而慕之?
  双方美好必将结合看谁真正好修必然爱慕。
  」」思九州
 • 〔九州:泛指天下。〕
 • 之博大兮,岂惟是其有女?
  想到天下多么辽阔广大,难道只在这里才有娇女?”
  曰:
  还说:“
  「「勉远逝而无狐疑兮,孰求美而释
 • 〔释:舍弃。〕
 • 女?
  劝你远走高飞不要迟疑,谁寻求美人会把你放弃?
  何所
 • 〔何所:何处。〕
 • 独无芳草兮,尔何怀乎故宇
 • 〔故宇:故国。〕
  世间什么地方没有芳草,你又何必苦苦怀恋故地?
  」」世幽昧以昡曜
 • 〔昡曜:惑乱浑浊。〕
 • 兮,孰云察余之善恶?
  世道黑暗使人眼光迷乱,谁又能够了解我们底细?
  民好恶其不同兮,惟此党人其独异!
  人们的好恶本来不相同,只是这邦小人更加怪异。
  户服艾以盈要兮,谓幽兰其不可佩。
  人人都把艾草挂满腰间,说幽兰是不可佩的东西。
  览察
 • 〔览察:察看。〕
 • 草木其犹未得兮,岂珵美
 • 〔珵美:即“美珵”,美玉。〕
 • 之能当?
  对草木好坏还分辨不清,怎么能够正确评价玉器?
  苏粪壤
 • 〔粪壤:粪土。〕
 • 以充祎兮,谓申椒其不芳。
  用粪土塞满自己的香袋,反说佩的申椒没有香气。”
   欲从灵氛之吉占兮,心犹豫而狐疑。
   想听从灵氛占卜的好卦,心里犹豫迟疑决定不下。
  巫咸
 • 〔巫咸:古神巫。〕
 • 将夕降
 • 〔夕降:傍晚从天而降。〕
 • 兮,怀椒糈而要之。
  听说巫咸今晚将要降神,我带着花椒精米去接他。
  百神
 • 〔百神:指天上的众神。〕
 • 翳其备降兮,九疑缤其并迎
 • 〔并迎:一起来迎接。〕
  天上诸神遮天蔽日齐降,九疑山的众神纷纷迎迓。
  皇剡剡其扬灵兮,告余以吉故
 • 〔吉故:明君遇贤臣的吉祥故事。〕
  他们灵光闪闪显示神灵,巫咸又告诉我不少佳话。
  曰:
  他说:“
  「「勉升降以上下兮,求矩矱
 • 〔矱:度。〕
 • 之所同。
  应该努力上天下地,去寻求意气相投的同道。
  汤、禹俨而求合兮,挚
 • 〔挚:伊尹名。〕
 • 、咎繇
 • 〔咎繇:夏禹之臣。〕
 • 而能调。
  汤禹为人严正虚心求贤,得到伊尹皋陶君臣协调。
  苟中情其好修兮,又何必用夫行媒?
  只要内心善良爱好修洁,又何必一定要媒人介绍?
  说操
 • 〔操:持,拿。〕
 • 筑于傅岩兮,武丁用而不疑。
  傅说拿祷杵在傅岩筑墙,武丁毫不犹豫用他为相。
  吕望
 • 〔吕望:指吕尚。〕
 • 之鼓刀兮,遭周文而得举。
  太公吕望曾经做过屠夫,他被任用是遇到周文王。
  宁戚
 • 〔宁戚:春秋时卫人,齐桓公认为贤人,以他为卿。〕
 • 之讴歌兮,齐桓闻以该
 • 〔该:周详。〕
 • 辅。
  宁戚喂牛敲着牛角歌唱,齐桓公听见后任为大夫。
  及年岁之未晏
 • 〔晏:晚。〕
 • 兮,时亦犹其未央
 • 〔未央:未尽。〕
  趁现在年轻大有作为啊,施展才能还有大好时光。
  恐鹈鴃之先鸣兮,使夫百草为之
 • 〔为之:因此。〕
 • 不芳。
  只怕杜鹃它叫得太早啊,使得百草因此不再芳香。”
  」」 何琼佩之偃蹇兮,众薆
 • 〔薆:遮蔽。〕
 • 然而蔽之。
  为什么这样美好的琼佩,人们却要掩盖它的光辉。
  惟此党人之不谅
 • 〔谅:信。〕
 • 兮,恐嫉妒而折之。
  想到这邦小人不讲信义,恐怕出于嫉妒把它摧毁。
  时缤纷其变易
 • 〔变易:变化。〕
 • 兮,又何可以淹留?
  时世纷乱而变化无常啊,我怎么可以在这里久留。
  兰芷变而不芳兮,荃蕙化而为茅。
  兰草和芷草失掉了芬芳,荃草和惠草也变成茅莠。
  何昔日之芳草兮,今直为此萧艾也?
  为什么从前的这些香草,今天全都成为荒蒿野艾。
  岂其有他故
 • 〔他故:其他的理由。〕
 • 兮,莫好修之害
 • 〔害:弊端。〕
 • 也!
  难道还有什么别的理由,不爱好修洁造成的祸害。
  余以兰为可恃兮,羌无实
 • 〔无实:不结果实。〕
 • 而容长。
  我还以为兰草最可依靠,谁知华而不实虚有其表。
  委厥美以从俗兮,苟得列乎众芳。
  兰草抛弃美质追随世俗,勉强列入众芳辱没香草。
  椒专佞以慢慆兮,樧
 • 〔樧:茱萸。〕
 • 又欲充夫佩帏。
  花椒专横谄媚十分傲慢,茱萸想进香袋冒充香草。
  既干进
 • 〔干进:求进。〕
 • 而务入
 • 〔务入:钻营。〕
 • 兮,又何芳之能祗?
  它们既然这么热心钻营,又有什么香草重吐芳馨。
  固时俗之流从兮,又孰能无变化?
  本来世态习俗随波逐流,又还有谁能够意志坚定?
  览椒兰其若兹兮,又况揭车与江离
 • 〔揭车与江离:比喻自己培育的一般人才。〕
  看到香椒兰草变成这样,何况揭车江离能不变心。
  惟兹佩
 • 〔兹佩:喻指屈原的内美与追求。〕
 • 之可贵兮,委厥美而历兹。
  只有我的佩饰最可贵啊,保持它的美德直到如今。
  芳菲菲而难亏兮,芬至今犹未沬
 • 〔沬:消失。〕
  浓郁的香气难以消散啊,到今天还在散发出芳馨。
  和调度
 • 〔和调度:指调节自己的心态,缓和自己的心情〕
 • 以自娱
 • 〔自娱:自乐。〕
 • 兮,聊浮游而求女
 • 〔求女:寻求志同道合的人。〕
  我调度和谐地自我欢娱,姑且飘游四方寻求美女。
  及余饰之方壮兮,周流观乎上下。
  趁着我的佩饰还很盛美,我要周游观访上天下地。
   灵氛既告余以吉占兮,历吉日乎吾将行。
   灵氛已告诉我占得吉卦,选个好日子我准备出发。
  折琼枝以为羞
 • 〔羞:通“馐”,指美食。〕
 • 兮,精琼爢
 • 〔琼爢:玉屑。〕
 • 以为粻。
  折下玉树枝叶作为肉脯,我舀碎美玉把干粮备下。
  为余驾飞龙
 • 〔飞龙:长翅膀的龙。〕
 • 兮,杂瑶象
 • 〔象:象牙。〕
 • 以为车。
  给我驾车啊用飞龙为马,车上装饰着美玉和象牙。
  何离心
 • 〔离心:不同的去向。〕
 • 之可同兮?
  彼此不同心怎能配合啊?
  吾将远逝以自疏。
  我将要远去主动离开他。
 • 〔邅:楚地方言,转向。〕
 • 吾道夫昆仑兮,路修远以周流。
  我把行程转向昆仑山下,路途遥远继续周游观察。
  扬云霓之晻蔼
 • 〔晻蔼:旌旗蔽日貌。〕
 • 兮,鸣玉鸾之啾啾。
  云霞虹霓飞扬遮住阳光,车上玉铃丁当响声错杂。
  朝发轫于天津
 • 〔天津:天河的渡口。在东极萁斗之间。〕
 • 兮,夕余至乎西极
 • 〔西极:西方的尽头。〕
  清晨从天河的渡口出发,最远的西边我傍晚到达。
  凤皇翼其承旗兮,高翱翔之翼翼
 • 〔翼翼:和貌。〕
  凤凰展翅承托着旌旗啊,长空翱翔有节奏地上下。
  忽吾行此流沙
 • 〔流沙:指西极,其处流沙如水。〕
 • 兮,遵赤水
 • 〔赤水:出昆仑山。〕
 • 而容与
 • 〔容与:游戏貌。〕
  忽然我来到这流沙地段,只得沿着赤水行进缓缓。
 • 〔麾:指挥。〕
 • 蛟龙使梁津兮,诏西皇
 • 〔西皇:帝少嗥。〕
 • 使涉予。
  指挥蛟龙在渡口上架桥,命令西皇将我渡到对岸。
  路修远以多艰兮,腾众车使径侍。
  路途多么遥远又多艰险,我传令众车在路旁等待。
  路不周以左转兮,指西海
 • 〔西海:神话中西方之海。〕
 • 以为期。
  经过不周山向左转去啊,我的目的地已指定西海。
  屯余车其千乘兮,齐玉轪
 • 〔轪:车轮。〕
 • 而并驰。
  我再把成千辆车子聚集,把玉轮对齐了并驾齐驱。
  驾八龙之婉婉
 • 〔婉婉:在前进时蜿蜒曲折的样子。〕
 • 兮,载云旗之委蛇
 • 〔委蛇:旗帜飘扬舒卷的样子。〕
  驾车的八龙蜿蜒地前进,载着云霓旗帜随风卷曲。
  抑志而弭节兮,神高驰之邈邈
 • 〔邈邈:浩渺无际的样子。〕
  定下心来啊慢慢地前行,难控制飞得远远的思绪。
  奏《九歌》而舞《韶》兮,聊假日
 • 〔假日:犹言借此时机。〕
 • 以媮乐。
  演奏着《九歌》跳起《韶》舞啊,且借大好时光寻求欢娱。
  陟升皇之赫戏
 • 〔赫戏:形容光明。〕
 • 兮,忽临睨夫旧乡
 • 〔旧乡:指楚国。〕
  太阳东升照得一片明亮,忽然看见我思念的故乡。
 • 〔仆:御者。〕
 • 夫悲余马怀兮,蜷局
 • 〔蜷局:卷屈不行貌。〕
 • 顾而不行。
  我的仆从悲伤马也感怀,退缩回头不肯走向前方。
   乱曰:
   尾声:“
  已矣
 • 〔已矣:绝望之词,谓“算了吧”。〕
 • 哉!
  算了吧!
  国无人
 • 〔国无人:国家无人。〕
 • 莫我知兮,又何怀乎故都!
  国内既然没有人了解我,我又何必怀念故国旧居。
  既莫足
 • 〔足:足以。〕
 • 与为美政兮,吾将从彭咸之所居
 • 〔居:住所,这里是指一生所选择的道路和归宿。〕
  既然不能实现理想政治,我将追随彭成安排自己。”
   
多音字参考列表
  [伯](读音:bà,bǎi,bó,mò,pò)
  [辟,闢](读音:pì,bì)
  宿[宿](读音:sù,xiù,xiǔ)
  [捨,舍](读音:shè,shě)
  [數](读音:shù,shǔ)
  [內](读音:nà,nèi,ruì)
  [興](读音:xìng,xīng)
  [露](读音:lòu,lù)
  [遺](读音:wèi,yí,​suí)
  [麯,曲 ](读音:qǔ,qū, )
  [且](读音:jū,qiě,zǔ,cú)
  [裳](读音:shɑng,cháng)
  [冠](读音:guàn,guān)
  [澤](读音:zé,shì,yì,duó)
  [繁](读音:fán,pó,mǐn)
  [體,体 ](读音:tǐ,tī,bèn )
  [南](读音:nā,nán)
  [重](读音:chóng,zhòng)
  [巷](读音:hàng,xiàng)
  [射](读音:shè,yì,yè)
  [被](读音:bèi,pī,bì,pì)
  [強](读音:qiǎng,qiáng,jiàng)
  [殷](读音:yān,yīn)
  [差](读音:cī,chà,chā,chài,chāi)
  [量](读音:liáng,liàng,liɑng)
  [正](读音:zhèng,zhēng)
  [迫 ](读音:pǎi,pò, )
  [飲 ](读音:yìn,yǐn, )
  [羊 ](读音:yáng,​xiáng )
  [奔 ](读音:bèn,bēn,fèn )
  [屬](读音:shǔ,zhǔ)
  [罷](读音:bɑ,bà,pí,bǐ,bǎi)
  [濟](读音:jì,jǐ,qí)
  [風](读音:fèng,fěng,fēng,fàng)
  [華](读音:huá,huà,huā)
  [落](读音:luō,luò,lào,là)
  [解](读音:jiè,jiě,xiè)
  [石](读音:dàn,shí)
  [濯](读音:zhuó,zhào)
  [相](读音:xiàng,xiāng)
  [見](读音:jiàn,xiàn)
  [令](读音:líng,lìng,lǐng)
  [適](读音:shì,zhé,dí,tì)
  [少 ](读音:shǎo,shào )
  [家,傢](读音:gū,jiā,jie)
  [稱](读音:chèn,chèng,chēng)
  [王 ](读音:wáng,wàng, )
  [信 ](读音:xìn, )
  [大](读音:dà,dài,dài)
  [惡](读音:é,ě,wù,wū)
  [蘇,甦](读音:sū,sù)
  [降](读音:jiàng,xiáng,lóng)
  [中](读音:zhòng,zhōng)
  [甯](读音:níng,nìng,zhù)
  [豈](读音:qǐ,kǎi)
  [有](读音:yòu,yǒu)
  [好](读音:hào,hǎo)
  [長 ](读音:cháng,zhǎng, )
  [得](读音:de,dé,děi)
  [幹,干,乾](读音:gàn,gān)
  [能](读音:néng,nài)
  [若](读音:rě,ruò)
  [茲](读音:cí,zī)
  [難](读音:nán,nàn,nuó)
  [和](读音:huò,huó,hú,hè,hé)
  [調](读音:zhōu,tiáo,diào)
  [度](读音:dù,duó)
  [女](读音:nǚ,rǔ,nǜ)
  [觀](读音:guàn,guān)
  [上](读音:shàng,shǎng)
  [摺,折](读音:shé,zhé,zhē)
  [可](读音:kè,kě)
  [同 ](读音:tóng,tòng, )
  [朝](读音:cháo,zhāo)
  [於,于](读音:yú,xū,yū)
  [期](读音:qī,jī)
  [車](读音:chē,jū)
  [其](读音:jī,qí)
  [乘](读音:chéng,shèng)
  [載](读音:zài,zǎi)
  [節](读音:jié,jiē)
  [假](读音:xiá,jiǎ,jià)
  [樂](读音:lè,yuè,)
  [戲](读音:hū,huī,xì,suō,xī)
  [鄉](读音:xiāng,xiàng,xiǎng)
  [夫](读音:fú,fū)
  [不](读音:bù,fǒu,pǐ)
  [行](读音:háng,hàng,héng,xíng)
  [知](读音:zhī,zhì)
  [何](读音:hé,hè,hē)
  [都](读音:dōu,dū)
  [莫 ](读音:mò,mù,mì )
  [與 ](读音:yú,yù,yǔ, )
  [為](读音:wéi,wèi)
  [吾](读音:wú,yù)
  [將](读音:jiàng,jiāng,qiāng)
  [從](读音:cóng,zòng)
欢迎留言/纠错(共有信息196条))

网友留言
  【第100楼】置顶条目掔木根以结茝兮 掔:qian(一声) 茝:chai(三声)
  古文之家网友[手机用户]:.***发表于(2023/7/13)
  【第100_1楼】可参照中华书局的《王力古代汉语》第(548)页 ,中华书局的《王力古代汉语》第(5)页 ,上海辞书出版社的《大辞海 词语卷》第(352)页 ,上海辞书出版社的《大辞海 词语卷》第(4632)页 ,商务印书馆的《古代汉语词典》第(1925)页 ,人民教育出版社的《高中语文教材 必修下册 2019年版》第(4)页 内容。关于“茝”字,我们查阅多部出版物,商务印书馆《古代汉语词典》只有一个读音:zhǐ,上海辞书出版社《大辞海》词语卷,有zhǐ、chǎi两个读音,意思均为香草名。中华书局《王力古代汉语》注音为:zhǐ,人民教育出版社《高中语文必修下册2019版》注音为:chǎi。意思均为香草名。为了前后读音统一性,我们以人教版注音:chǎi进行前后统一。如果后期教材作出变化,我们同步更新。以后关于“茝”字的读音,敬请参考此条回复。
  古文之家小编回复于(2023/7/14)
  【第99楼】置顶条目又重之以修能中能读nai4,而非neng2
  古文之家网友[手机用户]:.***发表于(2022/12/1)
  【第99_1楼】可参照上海辞书出版社的《大辞海 词语卷》第(3962)页 ,商务印书馆的《古代汉语词典》第(1668)页 ,人民教育出版社的《高中语文教材 选择性必修 下册》第(4)页 内容。
  古文之家小编回复于(2023/1/27)
  【第98楼】置顶条目汨mì
  古文之家网友[手机用户]:.***发表于(2022/8/12)
  【第98_1楼】可参照人民教育出版社的《高中语文教材 选择性必修 下册》第(4)页 内容。
  古文之家小编回复于(2022/9/11)
  【第97楼】贡献条目帅云霓而来御 御ya 
  古文之家网友[手机用户]:.***发表于(2023/9/26)
  【第97_1楼】参照商务印书馆的《古代汉语词典 第二版》第(1837)页 内容。本文已对错误内容进行了更正。再次感谢您为本文注音所作出的贡献。
  古文之家小编回复于(2023/10/3)
  【第96楼】贡献条目好蔽美而称恶的“恶”不应该读“wù”吧?应该读“è”
  古文之家网友[手机用户]:.***发表于(2023/8/18)
  【第96_1楼】非常感谢来自热心读者{[手机用户]:221.178.*.*}的纠错指正,经过我们的人工核对,本文已对错误内容进行了更正。再次感谢您为本文注音所作出的贡献。
  古文之家小编回复于(2023/8/18)
  【第95楼】贡献条目周论道而莫差的“差”为什么读“cuō”?
  古文之家网友:221.17.***发表于(2023/8/17)
  【第95_1楼】这里应该读cha一声,为协韵,标注为cuo,现已经更正过来。以符合正常的朗读习惯。本文已对错误内容进行了更正。再次感谢您为本文注音所作出的贡献。
  古文之家小编回复于(2023/8/18)
  【第94楼】贡献条目“孰非善而可服”中的“服”为什么读bi(四声)而不读fu(二声)
  古文之家网友[手机用户]:.***发表于(2023/8/11)
  【第94_1楼】参照商务印书馆的第(389)页 ,商务印书馆的《古代汉语词典》第(389)页 内容。本文已对错误内容进行了更正。再次感谢您为本文注音所作出的贡献。
  古文之家小编回复于(2023/8/11)
  【第93楼】贡献条目全文详解中,背绳墨以追曲兮“曲”的注释应为邪曲,而非斜曲。
  古文之家网友:125.39.***发表于(2023/8/6)
  【第93_1楼】可参照人民教育出版社的《高中语文教材选择性必修下册》第(5)页 ,人民教育出版社的《高中语文教材选择性必修下册》第(5)页 ,人民教育出版社的《高中语文教材选择性必修下册》第(5)页 内容。
  古文之家小编回复于(2023/8/7)
  【第92楼】贡献条目岂余身之惮(dan4)殃兮
  古文之家网友[手机用户]:.***发表于(2023/5/17)
  【第92_1楼】参照商务印书馆的《古代汉语词典》第(256)页 内容。本文已对错误内容进行了更正。再次感谢您为《离骚》拼音版注音所作出的贡献。
  古文之家小编回复于(2023/5/17)
  【第91楼】贡献条目驷玉虬以桀鹥兮,是椉鹥吧
  古文之家网友[手机用户]:.***发表于(2023/4/20)
  【第91_1楼】非常感谢来自热心读者{[手机用户]:42.236.*.*}的纠错指正,经过我们的人工核对,本文已对错误内容进行了更正。再次感谢您为古诗文注音所作出的贡献。
  古文之家小编回复于(2023/4/24)
  【第90楼】贡献条目非世俗之所服的服应是fú?
  古文之家网友[手机用户]:.***发表于(2023/2/10)
  【第90_1楼】非常感谢来自热心读者{[手机用户]:101.69.*.*}的纠错指正,经过我们的人工核对,本文已对错误内容进行了更正。这里作佩戴讲。
  古文之家小编回复于(2023/3/3)
  【第89楼】锡xi(一声)
  古文之家网友:122.24.***发表于(2024/2/4)
  【第89_1楼】可参照商务印书馆的《古代汉语词典》第(1588)页 ,人民教育出版社的《高中语文教材选择性必修下册》第(5)页 ,
  古文之家小编回复于(2024/2/4)
  【第88楼】能,读态;降 读 红;莽,读母;
  古文之家网友:122.24.***发表于(2024/1/10)
  【第88_1楼】可参照商务印书馆的《古代汉语词典》第(966)页 ,商务印书馆的《古代汉语词典》第(966)页 ,商务印书馆的《古代汉语词典》第(714)页 ,商务印书馆的《古代汉语词典》第(713)页 ,上海辞书出版社的《大辞海》第(3962)页 内容。这几个字,部份书籍为了协韵,注为您所指出的这几个读音。
  古文之家小编回复于(2024/1/10)
  【第87楼】沾余襟之浪浪的浪浪拼音错了吧
  古文之家网友[手机用户]:.***发表于(2023/12/21)
  【第87_1楼】可参照商务印书馆的《古代汉语词典》第(875)页 内容。
  古文之家小编回复于(2023/12/21)
  【第86楼】路修远以多艰兮,腾众车使径待。不是侍
  古文之家网友[手机用户]:.***发表于(2023/12/18)
  【第86_1楼】可参照中华书局的《楚辞》第(31)页 内容。
  古文之家小编回复于(2023/12/18)
  【第85楼】“唯庚寅吾以降”这里的“降”是否应该读“hong”(一声)
  古文之家网友[手机用户]:.***发表于(2023/11/6)
  【第85_1楼】可参照上海辞书出版社的《大辞海》第(1616)页 内容。
  古文之家小编回复于(2023/11/8)
  【第84楼】肇锡余以嘉名的“锡”,是否是通假字,通“赐”?
  古文之家网友:122.24.***发表于(2023/9/20)
  【第84_1楼】可参照人民教育出版社的《高中语文教材选择性必修下册》第(3)页 内容。
  古文之家小编回复于(2023/9/22)
  【第83楼】杂申椒与菌桂兮的“菌”读一声还是四声?
  古文之家网友:221.17.***发表于(2023/8/24)
  【第83_1楼】可参照商务印书馆的《古代汉语词典 第二版》第(801)页 内容。
  古文之家小编回复于(2023/8/24)
  【第82楼】宁戚之讴歌兮的“宁”作为姓氏应读作二声,而不是四声
  古文之家网友[手机用户]:.***发表于(2023/8/18)
  【第82_1楼】可参照商务印书馆的《古代汉语词典》第(1049)页 内容。参见义项7.
  古文之家小编回复于(2023/8/18)
  【第81楼】反信谗而齌怒的“齌”为什么读四声,不读一声?人教版2008年6月第1版的高中语文选修读本《中国古代诗歌散文欣赏》第10页,写的读一声。到底哪个对?
  古文之家网友[手机用户]:.***发表于(2023/8/18)
  【第81_1楼】可参照商务印书馆的《古代汉语词典》第(678)页 ,人民教育出版社的《中国古代诗歌散文欣赏》第(10)页 内容。前者和上海辞书出版社《汉语大词典》均标注为四声,后者标注为一声,以教材为主吧。这里应该是教材的误注音。
  古文之家小编回复于(2023/8/18)
  【第80楼】蜷局顾而不行的“行”为什么读“háng”,不读“xíng”?
  古文之家网友:221.17.***发表于(2023/8/18)
  【第80_1楼】这里应该为xing。本文已对错误内容进行了更正。再次感谢您为本文注音所作出的贡献。
  古文之家小编回复于(2023/8/18)
  【第79楼】聊假日以媮乐的“乐”为什么读“yào”,不读“lè”?
  古文之家网友:221.17.***发表于(2023/8/18)
  【第79_1楼】本文已对错误内容进行了更正。再次感谢您为本文注音所作出的贡献。
  古文之家小编回复于(2023/8/18)
  【第78楼】既干进而务入兮的“干”为什么读“gān”,不读四声?
  古文之家网友:221.17.***发表于(2023/8/18)
  【第78_1楼】可参照商务印书馆的《古代汉语词典》第(410)页 ,商务印书馆的《古代汉语词典》第(410)页 内容。
  古文之家小编回复于(2023/8/18)
  【第77楼】九疑缤兮并迎的“疑”是否为“嶷”?“迎”为何读作“yù”?
  古文之家网友:221.17.***发表于(2023/8/18)
  【第77_1楼】可参照上海辞书出版社的《汉语大词典》第(751)页 ,上海古籍出版社的《楚辞集注》第(三三)页 内容。迎跟上面一样,协韵。
  古文之家小编回复于(2023/8/18)
  【第76楼】夕余至乎县圃的“县”为什么读“xuán”?
  古文之家网友:221.17.***发表于(2023/8/17)
  【第76_1楼】可参照商务印书馆的《古代汉语词典电子版》,上海辞书出版社的《汉语大词典》第(9)卷,第(966)页 内容。
  古文之家小编回复于(2023/8/18)
  【第75楼】沾余襟之浪浪“浪”为什么读“láng”,不读四声?
  古文之家网友:221.17.***发表于(2023/8/17)
  【第75_1楼】可参照上海辞书出版社的《汉语大词典》第(5)卷,第(1284)页 内容。
  古文之家小编回复于(2023/8/18)
  【第74楼】汩余若将不及兮的“汩”的右偏旁是“日”(rì),还是“曰”(yuē)?
  古文之家网友:221.17.***发表于(2023/8/17)
  【第74_1楼】汨汩:这里是两个字,文中应该为后者。
  古文之家小编回复于(2023/8/18)
  【第73楼】求矩矱之所同,这个矱现在拼音标yue(一声),可是按照《辞典》解释,是不是应该读huo(四声)呢
  古文之家网友:183.23.***发表于(2023/8/11)
  【第73_1楼】可参照商务印书馆的《古代汉语词典》第(1854)页 内容。
  古文之家小编回复于(2023/8/12)
  【第72楼】挚咎繇而能调的调为什么不读tiao?
  古文之家网友:221.17.***发表于(2023/8/8)
  【第72_1楼】非常感谢来自热心读者{:221.178.*.*}的纠错指正,经过我们的人工核对,本文已对错误内容进行了更正。再次感谢您为本文注音所作出的贡献。
  古文之家小编回复于(2023/8/10)
  【第71楼】浪应该读lang(4声)
  古文之家网友[手机用户]:.***发表于(2023/7/24)
  【第70楼】非世俗之所服的服应是fú?
  古文之家网友[手机用户]:.***发表于(2023/7/1)
  【第70_1楼】非常感谢来自热心读者{[手机用户]:125.39.*.*}的纠错指正,经过我们的人工核对,本文已对错误内容进行了更正。再次感谢您为《离骚》注音所作出的贡献。
  古文之家小编回复于(2023/7/1)
  【第69楼】茞chai3
  古文之家网友[手机用户]:.***发表于(2023/6/22)
  【第68楼】chai茝
  古文之家网友:111.32.***发表于(2023/6/21)
  【第67楼】汨读mi,2声
  古文之家网友[手机用户]:.***发表于(2023/6/17)
  【第67_1楼】请参见置顶回复内容。感谢您的参与!
  古文之家小编回复于(2023/6/18)
  【第66楼】汨为mì,不是yù
  古文之家网友[手机用户]:.***发表于(2023/6/8)
  【第66_1楼】请参见置顶回复内容。感谢您的参与!
  古文之家小编回复于(2023/6/9)
  【第65楼】度duo
  古文之家网友[手机用户]:.***发表于(2023/6/5)
  【第65_1楼】可参照商务印书馆的《古代汉语词典》第(190)页 内容。
  古文之家小编回复于(2023/6/6)
  【第64楼】还不错
  古文之家网友:124.95.***发表于(2023/6/2)
  【第63楼】宿莽的莽应该是mu三声
  古文之家网友:111.32.***发表于(2023/5/24)
  【第63_1楼】可参照商务印书馆的《古代汉语词典》第(966)页 ,商务印书馆的《古代汉语词典》第(966)页 内容。
  古文之家小编回复于(2023/5/24)
  【第62楼】修能nan四声
  古文之家网友[手机用户]:.***发表于(2023/5/19)
  【第62_1楼】请参见置顶回复内容。感谢您的参与!
  古文之家小编回复于(2023/5/20)
  【第61楼】“惟庚寅吾以降”的“降”,上古音“洪”,所以到底是读“jiang(四声)”还是“hong(二声)”?
  古文之家网友[手机用户]:.***发表于(2023/5/19)
  【第61_1楼】请参见置顶回复内容。感谢您的参与!
  古文之家小编回复于(2023/5/20)
  【第60楼】“惟庚寅吾以降”的“降”读“hong(二声)”
  古文之家网友[手机用户]:.***发表于(2023/5/17)
  【第60_1楼】可参照商务印书馆的《古代汉语词典》第(713)页 内容。
  古文之家小编回复于(2023/5/17)
  【第59楼】杂申椒与菌桂兮,岂惟纫夫蕙茝 茞:chen(二声)
  古文之家网友[手机用户]:.***发表于(2023/5/5)
  【第59_1楼】可参照商务印书馆的《古代汉语词典》第(1925)页 内容。此字在上海辞书上出版社《大辞海》中有chǎi和zhǐ两个注音,意思相同,在商务印书馆的《古代汉语词典》里,只有zhǐ一个音。因此选作zhǐ。如有疑问,欢迎提出。
  古文之家小编回复于(2023/5/17)
  【第58楼】汩余若将不及兮的“汩”读gǔ
  古文之家网友[手机用户]:.***发表于(2023/4/25)
  【第58_1楼】可参照人民教育出版社的《高中语文教材 必修下册 2019年版》第(4)页 内容。
  古文之家小编回复于(2023/4/25)
  【第57楼】“畦留夷与揭车兮” 参考上海古籍出版社的读音,畦读xi2,做动词
  古文之家网友[手机用户]:.***发表于(2023/4/11)
  【第57_1楼】可参照商务印书馆的《古代汉语词典》第(1120)页 ,中华书局的《楚辞全注全译丛书》第(9)页 内容。
  古文之家小编回复于(2023/4/11)
  【第56楼】于雷神 田博 文的!!!!!!!!!
  古文之家网友[手机用户]:.***发表于(2023/4/11)
  【第55楼】索胡绳之纚纚,这里的纚应读li(二声调)所以应该是索胡绳之纚纚(li li)
  古文之家网友[手机用户]:.***发表于(2023/3/31)
  【第55_1楼】可参照商务印书馆的《古代汉语词典》第(1595)页 内容。
  古文之家小编回复于(2023/3/31)
  【第54楼】道dao三声
  古文之家网友[手机用户]:.***发表于(2023/3/27)
  【第53楼】
  古文之家网友[手机用户]:.***发表于(2023/3/26)
  【第52楼】为什么“浞又贪夫厥家”中家读gū?
  古文之家网友[手机用户]:.***发表于(2023/3/25)
  【第52_1楼】可参照中华书局的《楚辞》第(17)页 内容。
  古文之家小编回复于(2023/3/28)
  【第51楼】夫惟捷径以窘步,惟字错了
  古文之家网友[手机用户]:.***发表于(2023/3/5)
  【第51_1楼】非常感谢来自热心读者{[手机用户]:61.155.*.*}的纠错指正,经过我们的人工核对,本文已对错误内容进行了更正。再次感谢您为古诗文注音所作出的贡献。
  古文之家小编回复于(2023/3/11)
  【第50楼】茝zhi三声 不读chai
  古文之家网友[手机用户]:.***发表于(2023/2/20)
  【第50_1楼】可参照人民教育出版社的《高中语文教材 选择性必修 下册》第(4)页 内容。
  古文之家小编回复于(2023/3/3)
  【第49楼】五子用失乎家“巷”读hong(一声)
  古文之家网友[手机用户]:.***发表于(2023/2/16)
  【第49_1楼】参照中华书局的《楚辞》第(17)页 内容。已作更正。感谢您的参与。
  古文之家小编回复于(2023/3/3)
  【第48楼】折琼枝以继佩的“佩”应是pei
  古文之家网友[手机用户]:.***发表于(2023/1/27)
  【第48_1楼】非常感谢来自热心读者{[手机用户]:101.69.*.*}的纠错指正,经过我们的人工核对,本文已对错误内容进行了更正。
  古文之家小编回复于(2023/1/27)
  【第47楼】登阆风而绁马的“ 阆”应是第二声
  古文之家网友[手机用户]:.***发表于(2023/1/27)
  【第47_1楼】可参照上海辞书出版社的《大辞海 词语卷》第(1995)页 ,商务印书馆的《古代汉语词典》第(872)页 内容。这是一个有两种读音的字,取其一即可。
  古文之家小编回复于(2023/1/27)
  【第46楼】凭不厌乎求索 原文应该是 冯不猒乎求索(青岛出版社-国学启蒙经典7-楚辞选汉赋选)
  古文之家网友:61.155.***发表于(2023/1/12)
  【第46_1楼】可参照中华书局的《楚辞》第(8)页 内容。
  古文之家小编回复于(2023/1/27)
  【第45楼】羌内恕己以量人兮,量应该读第四声而不是第二声
  古文之家网友:61.155.***发表于(2023/1/12)
  【第45_1楼】参照商务印书馆的《古代汉语词典》第(910)页 ,商务印书馆的《古代汉语词典》第(910)页 ,中华书局的《楚辞》第(9)页 内容。已作更正,感谢您的参与。
  古文之家小编回复于(2023/1/27)
  【第44楼】腾 zhòng 众 chē 车 shǐ 使 jìng 径 shì 侍?待?
  古文之家网友:180.16.***发表于(2023/1/10)
  【第44_1楼】可参照中华书局的《楚辞》第(31)页 内容。
  古文之家小编回复于(2023/1/27)
  【第43楼】猖?不是昌吗?
  古文之家网友[手机用户]:.***发表于(2023/1/6)
  【第43_1楼】可参照中华书局的《楚辞》第(6)页 内容。
  古文之家小编回复于(2023/1/27)
  【第42楼】忍而不能舍也,舍应该读shě
  古文之家网友:125.39.***发表于(2023/1/1)
  【第42_1楼】非常感谢来自热心读者{:125.39.*.*}的纠错指正,经过我们的人工核对,本文已对错误内容进行了更正。
  古文之家小编回复于(2023/1/27)
  【第41楼】贡献条目相观民之计极,相应为去声,xiang4
  古文之家网友[手机用户]:.***发表于(2022/12/1)
  【第41_1楼】参照商务印书馆的《古代汉语词典》第(1628)页 ,中华书局的《楚辞》第(23)页 内容。已更正。感谢您的参与。
  古文之家小编回复于(2023/1/28)
  【第40楼】贡献条目女媭之婵媛兮 媛读yuan二声
  古文之家网友[手机用户]:.***发表于(2022/11/22)
  【第40_1楼】参照中华书局的《楚辞全注全译丛书》第(15)页 内容。已作更正,感谢您的参与。
  古文之家小编回复于(2023/1/28)
  【第39楼】贡献条目浇身被服强圉兮,这里的浇应该读ào?。高等教育出版社的文学作品选中注
  古文之家网友[手机用户]:.***发表于(2022/11/21)
  【第39_1楼】参照中华书局的《楚辞全注全译丛书》第(17)页 内容。已作更正,感谢您的参与。
  古文之家小编回复于(2023/1/28)
  【第38楼】贡献条目又重之以修能,应该是 读 neng 吧,不应该是 nai
  古文之家网友:111.32.***发表于(2022/11/4)
  【第38_1楼】非常感谢来自热心读者{:111.32.*.*}的纠错指正,经过我们的人工核对,本文已对错误内容进行了更正。
  古文之家小编回复于(2022/11/5)
  【第37楼】贡献条目第二段“扈江离与辟芷兮”中的“辟”读pì,同“僻”,僻静、幽静
  古文之家网友忘羡gin:2.***发表于(2022/4/28)
  【第37_1楼】非常感谢来自热心读者{忘羡gin:222。216。*。*}的纠错指正,经过我们的人工核对,本文已对错误内容进行了更正。
  古文之家小编回复于(2022/4/29)
  【第36楼】贡献条目“掔木根以结茞兮”中的“掔”不音“lǎn”,而音“qiān”,且按高等教育出版社应为“擥”字(同“攬”)。就是说“掔”字与“擥”字是完全不一样的。应改为“擥”字。
  古文之家网友路人小小洋:1.***发表于(2022/4/17)
  【第36_1楼】感谢您的参与,文中的“擥”问题已更正。另参照商务印书馆的《古代汉语词典》第(869)页 内容。擥字的注音没有错误。
  古文之家小编回复于(2022/4/29)
  【第35楼】贡献条目荃不“查”余之中情兮。中“查”字高等教育出版社为“察”字
  古文之家网友路人小小洋:1.***发表于(2022/4/17)
  【第35_1楼】非常感谢来自热心读者{路人小小洋:101。69。*。*}的纠错指正,经过我们的人工核对,本文已对错误内容进行了更正。
  古文之家小编回复于(2022/4/29)
  【第34楼】贡献条目夫唯灵秀之故也,后面少了几句。啊 这。。。。
  古文之家网友:157.25.***发表于(2022/4/17)
  【第34_1楼】非常感谢来自热心读者{:157。255。*。*}的纠错指正,经过我们的人工核对,本文已对错误内容进行了更正。
  古文之家小编回复于(2022/4/29)
  【第33楼】贡献条目人教版新教材里第二段第一句中是“又重之以修能”,是“修”
  古文之家网友[手机用户]:.***发表于(2022/4/7)
  【第33_1楼】非常感谢来自热心读者{[手机用户]:111。32。*。*}的纠错指正,经过我们的人工核对,本文已对错误内容进行了更正。
  古文之家小编回复于(2022/4/29)
  【第32楼】贡献条目第七段“回朕车以复路兮”中的“车”读chē,是车子的意思
  古文之家网友[手机用户]:.***发表于(2022/3/25)
  【第32_1楼】非常感谢来自热心读者{[手机用户]:111。32。*。*}的纠错指正,经过我们的人工核对,本文已对错误内容进行了更正。
  古文之家小编回复于(2022/4/29)
  【第31楼】贡献条目第二段“来吾道夫先路”中的“道”读dǎo,同“导”,引导。
  古文之家网友[手机用户]:.***发表于(2022/3/23)
  【第31_1楼】非常感谢来自热心读者{[手机用户]:111。32。*。*}的纠错指正,经过我们的人工核对,本文已对错误内容进行了更正。
  古文之家小编回复于(2022/3/23)
  【第30楼】贡献条目第二段中“汨”语文书上注音yu(第四声)
  古文之家网友:111.32.***发表于(2022/3/22)
  【第30_1楼】非常感谢来自热心读者{:111。32。*。*}的纠错指正,经过我们的人工核对,本文已对错误内容进行了更正。
  古文之家小编回复于(2022/3/23)
  【第29楼】贡献条目退将复修吾初服的服为什么要读成bì 我在其他网站没有找到这种读法
  古文之家网友:222.21.***发表于(2022/3/5)
  【第28楼】贡献条目圜在新课标上改为yuan一声
  古文之家网友:150.13.***发表于(2022/1/22)
  【第27楼】贡献条目何方圜之能周兮中的圜应读yuan(二声)
  古文之家网友[手机用户]:.***发表于(2022/1/3)
  【第26楼】贡献条目第一段的“降”应该读jiàng
  古文之家网友[手机用户]:.***发表于(2021/12/10)
  【第26_1楼】非常感谢来自热心读者{[手机用户]:119。167。*。*}的纠错指正,经过我们的人工核对,本文已对错误内容进行了更正。
  古文之家小编回复于(2022/1/1)
  【第25楼】贡献条目“惟庚寅吾以降”中的“降”应读“jiàng”
  古文之家网友[手机用户]:.***发表于(2021/12/1)
  【第24楼】贡献条目聊假日以媮乐 中“媮”在这里应该读yú
  古文之家网友[手机用户]:.***发表于(2021/10/28)
  【第24_1楼】非常感谢来自热心读者{[手机用户]:122。190。*。*}的纠错指正,经过我们的人工核对,本文已对错误内容进行了更正。
  古文之家小编回复于(2021/11/10)
  【第23楼】以嘉名。不是:
  古文之家网友[手机用户]:.***发表于(2022/12/15)
  【第23_1楼】非常感谢来自热心读者{[手机用户]:111.32.*.*}的纠错指正,经过我们的人工核对,本文已对错误内容进行了更正。
  古文之家小编回复于(2023/1/27)
  【第22楼】民生各有所乐兮 那个乐 读音为le 四声
  古文之家网友:111.32.***发表于(2022/12/14)
  【第22_1楼】非常感谢来自热心读者{:111.32.*.*}的纠错指正,经过我们的人工核对,本文已对错误内容进行了更正。
  古文之家小编回复于(2023/1/27)
  【第21楼】应该是民生各有所乐le兮吧,怎么能读yao啊
  古文之家网友[手机用户]:.***发表于(2022/12/9)
  【第21_1楼】非常感谢来自热心读者{[手机用户]:111.32.*.*}的纠错指正,经过我们的人工核对,本文已对错误内容进行了更正。
  古文之家小编回复于(2023/1/27)
  【第20楼】忍而不能舍shù也 ——舍she
  古文之家网友:220.17.***发表于(2022/12/7)
  【第20_1楼】非常感谢来自热心读者{:220.170.*.*}的纠错指正,经过我们的人工核对,本文已对错误内容进行了更正。
  古文之家小编回复于(2023/1/27)
  【第19楼】茝zhi三声。
  古文之家网友[手机用户]:.***发表于(2022/12/4)
  【第19_1楼】可参照人民教育出版社的《高中语文教材 必修下册 2019年版》第(4)页 内容。
  古文之家小编回复于(2023/1/27)
  【第18楼】哈哈哟😁😁😁,
  古文之家网友[手机用户]:.***发表于(2022/12/3)
  【第17楼】羌内恕己以量人兮量为4声吧?
  古文之家网友[手机用户]:.***发表于(2022/11/29)
  【第16楼】畦字是不是读xi不读qi
  古文之家网友[手机用户]:.***发表于(2022/11/25)
  【第16_1楼】可参照中华书局的《楚辞全注全译丛书》第(9)页 内容。
  古文之家小编回复于(2023/1/28)
  【第15楼】屈原是战国的吧?
  古文之家网友[手机用户]:.***发表于(2022/11/25)
  【第14楼】忍而不能舍也,舍的拼音
  古文之家网友:111.32.***发表于(2022/11/22)
  【第13楼】忍而不能舍shu也
  古文之家网友[手机用户]:.***发表于(2022/11/22)
  【第12楼】茝应读zhǐ
  古文之家网友:220.17.***发表于(2022/11/16)
  【第11楼】又重之以修能,应该是 读 neng 吧,不应该是 nai
  古文之家网友:111.32.***发表于(2022/11/8)
  【第10楼】红色字表示什么
  古文之家网友[手机用户]:.***发表于(2022/11/7)
  【第9楼】岂余身之惮殃兮
  古文之家网友[手机用户]:.***发表于(2022/8/14)
  【第8楼】接车兮,是读che
  古文之家网友[手机用户]:.***发表于(2022/7/19)
  【第7楼】第三段指九天那里,原文的图片少了四句,而且也找不到翻译,就是曰黄昏开始
  古文之家网友[手机用户]:.***发表于(2022/7/11)
  【第7_1楼】非常感谢来自热心读者{[手机用户]:61.155.*.*}的纠错指正,经过我们的人工核对,本文已对错误内容进行了更正。
  古文之家小编回复于(2022/7/24)
  【第6楼】“惟庚寅吾以降”的降读音不是读hōng吗?
  古文之家网友ai19916.***发表于(2022/6/4)
  【第6_1楼】可参照商务印书馆的《古代汉语词典》第(713)页 内容。
  古文之家小编回复于(2022/7/24)
  【第5楼】“待”:dài,读音标为di
  古文之家网友:111.32.***发表于(2022/5/24)
  【第5_1楼】可参照中华书局的《楚辞》第(31)页 ,中华书局的《楚辞》第(32)页 内容。
  古文之家小编回复于(2022/7/24)
  【第4楼】第二段“扈江离与辟芷兮”中的“辟”读pì,同“僻”,僻静、幽静
  古文之家网友[手机用户]:.***发表于(2022/3/25)
  【第4_1楼】非常感谢来自热心读者{[手机用户]:111。32。*。*}的纠错指正,经过我们的人工核对,本文已对错误内容进行了更正。
  古文之家小编回复于(2022/4/29)
  【第3楼】全文是简体,第二段第二句的“脩”字是繁体
  古文之家网友路人小小洋:1.***发表于(2022/3/16)
  【第2楼】好多和我们学的不一样,比如汩余若将不及兮,第一个字读yu(去声) ,来吾道夫先路,道(通假?)读上声,还有为什么是重之以修nai,为什么是bi芷,请告知!
  古文之家网友[手机用户]:.***发表于(2022/3/8)
  【第2_1楼】可参照南京大学出版社的《楚辞》第(2)页 ,南京大学出版社的《楚辞》第(2)页 内容。
  古文之家小编回复于(2022/3/23)
  【第1楼】何方圜(应该是yuan二声)之能兮
  古文之家网友明白的保温杯:.***发表于(2022/2/27)
屈原作品推荐
古文投稿j9游会真人游戏第一品牌的联系方式 邮箱:cngwzj@foxmail.com 本站非赢利组织,为个人网站,所有内容仅供学习和交流,如无意间侵权,请联系告知,立马删除。
网站地图