j9九游会官方登录-j9游会真人游戏第一品牌 访问手机版

《常武》拼音版,可打印(诗经)-j9九游会官方登录

《常武》由诗经创作
拼音全文:(我们坚持对每一篇古诗文进行人工查证并注音、我们亲自查证并回复来自您的每一次纠错,只为给您一份更为准确的拼音版本,请记住我们:古文之家)
 • cháng

 • 
  [
  xiān
  qín
   
  ]
  shī
  jīng
 • wáng

  tān
  tān
   

  fēi

  hàn
   
 • wáng
  shū
  bǎo
  zuò
   
  fěi
  shào
  fěi
  yóu
   

 • jiāng

  hàn
   

  shān
  zhī
  bāo
   


  • míng
   míng
    
   wáng
   mìng
   qīng
   shì
    

  • tún
   huái
   fén
    
   réng
   zhí
   chǒu

    

  • jìng

   jiè
    
   huì

   nán
   guó
    

  • liú

   chǔ
    
   sān
   shì
   jiù

    

  • fāng

   tóng
    
   tiān

   zhī
   gōng
    

  • léi

   tíng
    

   fāng
   zhèn
   jīng
    
  • nán
   zhòng
   tài

    
   tài
   shī
   huáng

    
  • zhěng

   liù
   shī
    

   xiū

   róng
    
  • wáng
   fèn
   jué

    

   zhèn


    
  • 
   yǒu
   yán
   tiān

    
  • zuǒ
   yòu
   zhén
   háng
    
   jiè

   shī

    
  • shuài

   huái

    
   xǐng    
  • 
   zhuó
   zhēng

   guó
    

  • fāng

   píng
    

   fāng
   lái
   tíng
    
  • jìn
   jué

   chén
    
   hǎn

   xiāo

    
  • wáng
   wèi
   yǐn
   shì
    
   mìng
   chéng

   xiū

    

  • fāng

   sāo
    
   zhèn
   jīng

   fāng
    
  • jié

   huái

    
   wáng
   shī
   zhī
   suǒ
    

  • chuān
   zhī
   liú
    
   mián
   mián


    
  • wáng
   yóu
   yǔn
   sāi
    

   fāng

   lái
    

  • fāng

   huí
    
   wáng
   yuē
   huán
   guī
    
展开剩余的(50%)
注:以上标红文字表示该字为多音字或者通假字等古今有多种发音的字。
拼音校对参考书籍:《诗经》团结出版社,《诗经诵读本》中华书局,《诗经诠译》大象出版社,《古代汉语常用字字典》 商务印书馆 2017年版,
  《常武》全文注音版,可直接打印

全文详解
  赫赫明明,王命卿士。
  多么威严多严明,王对卿士下命令。
  南仲大祖,大师皇父。
  太祖庙堂召南仲,太师皇父在其中。
  整我六师,以脩我戎。
  “速速整顿我六军,备战习武任务重。
  既敬既戒,惠此南国。
  布防警戒切莫松,救助南方惩元凶。”
  王谓尹氏,命程伯休父。
  王诏尹氏传下令,告谕程伯休父依令行。
  左右陈行,戒我师旅。
  士卒左右列成队,告诫全军申军令。
  率彼淮浦,省此徐土。
  沿那淮岸急行军,巡视徐国察隐情。
  不留不处,三事就绪。
  诛其祸首安人民,三司就职工作勤。
  赫赫业业,有严天子。
  多么威严多伟大,神圣天子亲出征。
  王舒保作,匪绍匪游。
  从容镇定向前进,不快不慢按兵法。
  徐方绎骚,震惊徐方。
  徐方慌张乱阵营,王师神威震徐方。
  如雷如霆,徐方震惊。
  雷霆万钧压头顶,徐方骚动大震惊。
  王奋厥武,如震如怒。
  周王奋威用武力,如天动怒雷声起。
  进厥虎臣,阚如虓虎。
  前锋部队如猛虎,虎怒吼声震大地。
  铺敦淮濆,仍执丑虏。
  大军屯聚淮水边,擒获顽敌向前逼。
  截彼淮浦,王师之所。
  切断淮水沿岸路,王师驻此扫顽敌。
  王旅啴啴,如飞如翰。
  王师强大兵马众,迅捷如鸟掠长空。
  如江如汉,如山之苞。
  势如江汉水汹涌,如山之基难动摇。
  如川之流,绵绵翼翼。
  如川之流滚滔滔,军营绵绵排列齐。
  不测不克,濯征徐国。
  战无不胜难知底,大力征讨定淮夷。
  王犹允塞,徐方既来。
  王的谋略无不中,徐国投降来归从。
  徐方既同,天子之功。
  徐国臣服成一统,胜利应是天子功。
  四方既平,徐方来庭。
  四方叛逆已平定,徐国入觐来王庭。
  徐方不回,王曰还归。
  徐国改邪已归正,王命班师返京城。
多音字参考列表
  [大](读音:dà,dài,dài)
  [六](读音:liù,lù)
  [南](读音:nā,nán)
  [伯](读音:bà,bǎi,bó,mò,pò)
  [行](读音:háng,hàng,héng,xíng)
  [率](读音:lǜ,shuài)
  [省](读音:shěng,xǐng)
  [處](读音:chú,chù)
  [有](读音:yòu,yǒu)
  [濯](读音:zhuó,zhào)
  [塞](读音:sè,sāi,sài)
  [同 ](读音:tóng,tòng, )
  [不](读音:bù,fǒu,pǐ)
  [王 ](读音:wáng,wàng, )
欢迎留言/纠错(共有信息2条))

网友留言
  【第1楼】左右陈(zhen)行?
  古文之家网友:122.24.***发表于(2024/1/21)
  【第1_1楼】可参照商务印书馆的《古代汉语词典》第(152)页 内容。
  古文之家小编回复于(2024/1/22)
  打印版文档下载
您一定感兴趣的合集(推荐)
诗经作品推荐
古文投稿j9游会真人游戏第一品牌的联系方式 邮箱:cngwzj@foxmail.com 本站非赢利组织,为个人网站,所有内容仅供学习和交流,如无意间侵权,请联系告知,立马删除。
网站地图