j9九游会官方登录-j9游会真人游戏第一品牌 访问手机版

《皇矣》拼音版,可打印(诗经)-j9九游会官方登录

《皇矣》由诗经创作
拼音全文:(我们坚持对每一篇古诗文进行人工查证并注音、我们亲自查证并回复来自您的每一次纠错,只为给您一份更为准确的拼音版本,请记住我们:古文之家)
 • huáng

 • 
  [
  xiān
  qín
   
  ]
  shī
  jīng

 • yǒu

  xiōng
     qìng
   
  zài

  zhī
  guāng
   
 • jiān
  guān

  fāng
   
  qiú
  mín
  zhī

   
 • lín
  chōng
  xián
  xián
   
  chóng
  yōng
  yán
  yán
   
 • tiān

  jué
  pèi
   
  shòu
  mìng


   
 • duó

  yǎn
  yuán
   


  zhī
  yáng
   
  zài
  wèi
  zhī
  jiāng
   

 • zhī

  zhī
   

  chēng


   

 • wèi
  wén
  wáng
   
 • shì

  shì

   
  shì
  jué
  shì

   
 • wéi

  èr
  guó
   

  zhèng

  huò
   


 • zài
  jīng
   
  qīn

  ruǎn
  jiāng
   
 • shòu


  sàng
   
  yǎn
  yǒu

  fāng
   
 • gòu
  ěr
  qiú
  fāng
   
  tóng
  ěr

  xiōng
   
 • rǎng
  zhī

  zhī
   

  yǎn
  檿

  zhè
   
 • wàng


  bāng
   

  shùn


   

 • xǐng

  shān
   
  zuò   
  sōng
  bǎi

  duì
   

 • míng

  lèi
   

  zhǎng

  jūn
   
 • wàn
  bāng
  zhī
  fāng
   
  xià
  mín
  zhī
  wáng
   
 • wéi


  guó
   
  yuán
  jiū
  yuán
  duó
   

 • ěr
  gōu
  yuán
   

  ěr
  lín
  chōng
   


  chóng
  yōng
   
 • wéi

  wáng

   

  duó

  xīn
   
 • shàng


  zhī
   
  zēng

  shì
  kuò
   

 • rán
  pàn
  yuán
   

  rán
  xīn
  xiàn
   
  dàn
  xiān
  dēng

  àn
    • zhōu

   

  duì

  tiān
  xià
   

 • shí

  zhī
   
  shùn

  zhī

   
 • zhí
  xùn
  lián
  lián
   
  yōu
  guó
  ān
  ān
   

 • qiān
  míng

   
  chuàn

  zài

   
 • wéi

  wáng

   
  yīn
  xīn

  yǒu
   
 • zhì

  gāo
  gāng
   

  shǐ

  líng
   
 • huáng

  shàng

   
  lín
  xià
  yǒu

   

 • huái
  怀
  míng

   


  shēng


   

  zhǎng
  xià


   
 • xiū
  zhī
  píng
  zhī
   

  guàn

  liè
   
 • lín
  chōng


   
  chóng
  yōng


   


 • wén
  wáng
     huǐ
   

 • wèi
  wén
  wáng
   

 • shòu

  zhǐ
   
  shī

  sūn

   
 • nǎi
  juàn

  西

   

  wéi

  zhái
   

 • zuò
  bāng
  zuò
  duì
   

  tài

  wáng

   

 • rén

  gōng
   
  gǎn


  bāng
   
  qīn
  ruǎn

  gōng
   
 • wáng   
  yuán
  zhěng


   

  àn


   

 • wèi
  wén
  wáng
   

 • fāng   
 • zuò
  zhī
  bǐng
  zhī
   
    • yīn
     míng
   

 • líng

  ē
   

  yǐn

  quán
   

  quán

  chí
   
 • shì
  lèi
  shì

   
  shì
  zhì
  shì

   

  fāng   
展开剩余的(50%)
注:以上标红文字表示该字为多音字或者通假字等古今有多种发音的字。
拼音校对参考书籍:《诗经诵读本》中华书局,《诗经诠译》大象出版社,《诗经》团结出版社,《古代汉语常用字字典》 商务印书馆 2017年版,
  《皇矣》全文注音版,可直接打印

多音字参考列表
欢迎留言/纠错(共有信息2条))

网友留言
暂时没有相关的纠错或者留言评论信息!
  打印版文档下载
您一定感兴趣的合集(推荐)
诗经作品推荐
古文投稿j9游会真人游戏第一品牌的联系方式 邮箱:cngwzj@foxmail.com 本站非赢利组织,为个人网站,所有内容仅供学习和交流,如无意间侵权,请联系告知,立马删除。
网站地图