j9九游会官方登录-j9游会真人游戏第一品牌 访问手机版

《和刘柴桑》拼音版、节奏划分及断句,可打印(陶渊明)-j9九游会官方登录

《和刘柴桑》由陶渊明创作
拼音全文:(我们坚持对每一篇古诗文进行人工查证并注音、我们亲自查证并回复来自您的每一次纠错,只为给您一份更为准确的拼音版本,请记住我们:古文之家)

 • liú
  chái
  sāng
 • 
  [
  dōng
  jìn
   
  ]
  táo
  yuān
  míng

 • fēng
  zhuǎn


   
  chūn
  láo
  jiě


   


 • shì
  zhōng
  shì
   
  suì
  yuè
  gòng
  xiāng
  shū
   
 • huāng


  guī
  rén
   
  shí
  shí
  jiàn
  fèi

   
  • shān

   jiǔ
   jiàn
   zhāo
    

   shì
   nǎi
   chóu
   chú
    
  • ruò

   suī
   fēi
   nán
    
   wèi
   qíng
   liáng
   shèng

    
  • máo


   jiù
   zhì
    
   xīn
   chóu

   yīng
   shē
    
  • gēng
   zhī
   chèn

   yòng
    
   guò


   suǒ

    
  • liáng
   chén


   huái
   怀
    
   qiè
   zhàng
   huán

   西

    
  • zhí
   wèi
   qīn
   jiù

    
   wèi
   rěn
   yán
   suǒ

    


  • bǎi
   nián
   wài
    
   shēn
   míng
   tóng


    
展开剩余的(50%)
注:以上标红文字表示该字为多音字或者通假字等古今有多种发音的字。
拼音校对参考书籍:《古代汉语词典》 商务印书馆 第二版
  《和刘柴桑》全文注音版,可直接打印

全文详解
  山泽久见招,胡事乃踌躇?
  久已招我隐庐山,为何犹豫仍不前?
  直为亲旧故,未忍言索居。
  只是为我亲友故,不忍离群心挂牵。
  良辰入奇怀,挈杖还西庐。
  良辰美景入胸怀,持杖返回西庐间。
  荒途无归人,时时见废墟。
  沿途荒芜甚凄凉,处处废墟无人烟。
  茅茨已就治,新畴复应畬。
  简陋茅屋已修耷,还需治理新垦田。
  谷风转凄薄,春醪解饥劬。
  东风寒意渐逼人,春酒解饥消疲倦。
  弱女虽非男,慰情良胜无。
  薄酒虽不比佳酿,总胜无酒使心安。
  栖栖世中事,岁月共相疏。
  世间之事多忙碌,我久与之相疏远。
  耕织称其用,过此奚所须。
  耕田织布足自给,除此别无他心愿。
  去去百年外,身名同翳如。
  人生百岁终将逝,身毁名灭皆空然。
  节奏划分及断句:

  山泽/久见招,胡事/乃踌躇。
  直为/亲旧故,未忍/言索居。
  良辰/入奇怀,挈杖/还西庐。
  荒途/无归人,时时/见废墟。
  茅茨/已就治,新畴/复应畬。
  谷风/转凄薄,春醪/解饥劬。
  弱女/虽非男,慰情/良胜无。
  栖栖/世中事,岁月/共相疏。
  耕织/称其用,过此/奚所须。
  去去/百年外,身名/同翳如。

多音字参考列表
  [澤](读音:zé,shì,yì,duó)
  [為](读音:wéi,wèi)
  [奇](读音:jī,qí)
  [還](读音:hái,huán,xuán)
  [歸](读音:guī,kuì)
  [見](读音:jiàn,xiàn)
  [](读音:yìng,yīng)
  [穀,谷](读音:gǔ,yù,lù)
  [風](读音:fèng,fěng,fēng,fàng)
  [薄](读音:bò,bó,báo)
  [解](读音:jiè,jiě,xiè)
  [女](读音:nǚ,rǔ,nǜ)
  [勝,胜](读音:shèng,shēng)
  [中](读音:zhòng,zhōng)
  [相](读音:xiàng,xiāng)
  [織](读音:zhì,zhī)
  [稱](读音:chèn,chèng,chēng)
  [其](读音:jī,qí)
  [過](读音:guò,guō)
  [去](读音:qù,jǔ,qū)
欢迎留言/纠错(共有信息0条))

网友留言
暂时没有相关的纠错或者留言评论信息!
  打印版文档下载
陶渊明作品推荐
古文投稿j9游会真人游戏第一品牌的联系方式 邮箱:cngwzj@foxmail.com 本站非赢利组织,为个人网站,所有内容仅供学习和交流,如无意间侵权,请联系告知,立马删除。
网站地图