j9九游会官方登录-j9游会真人游戏第一品牌 访问手机版

《五月旦作和戴主簿》拼音版、节奏划分及断句,可打印(陶渊明)-j9九游会官方登录

《五月旦作和戴主簿》由陶渊明创作
拼音全文:(我们坚持对每一篇古诗文进行人工查证并注音、我们亲自查证并回复来自您的每一次纠错,只为给您一份更为准确的拼音版本,请记住我们:古文之家)

 • yuè
  dàn
  zuò

  dài
  zhǔ

  簿
 • 
  [
  dōng
  jìn
   
  ]
  táo
  yuān
  míng

 • lái
  shú


   
  rén


  yǒu
  zhōng
   
 • nán
  chuāng
  hǎn
  cuì

   
  běi
  lín
  róng
  qiě
  fēng
   

 • suì
  shǐ

  yǎng
   
  xīng

  yǎn
  jiāng
  zhōng
   

  • zhōu
   zòng

   zhào
    
   huí

   suì

   qióng
    
  • qiān
   huà
   huò

   xiǎn
    

   zhì


   lóng
    

  • cháng
   dài

   jìn
    

   gōng

   shāng
   chōng
    
  • shén
   yuān
   xiě
   shí

    
   chén

   zòu
   jǐng
   fēng
    

  • shì


   gāo
    


   shēng
   huà
   sōng
    
展开剩余的(50%)
注:以上标红文字表示该字为多音字或者通假字等古今有多种发音的字。
拼音校对参考书籍:《古代汉语词典》 商务印书馆 第二版
  《五月旦作和戴主簿》全文注音版,可直接打印

全文详解
  虚舟纵逸棹,回复遂无穷。
  时光流逝日月如梭,往复回环于是无穷。
  发岁始俛仰,星纪奄将中。
  新年刚过转眼之间,忽然又到一年之中。
  南窗罕悴物,北林荣且丰。
  南窗之外枯木稀少,北面树林一片繁荣。
  神渊写时雨,晨色奏景风。
  雨神及时降下甘雨,清晨吹拂祥和南风。
  既来孰不去,人理固有终。
  人既生来谁能不死,人生规律必然有终。
  居常待其尽,曲肱岂伤冲?
  处于穷困等待命尽,安贫乐贱何妨道隆。
  迁化或夷险,肆志无窊隆。
  时运变化有顺有险,随心任性并无卑崇。
  即事如已高,何必升华嵩!
  倘能遇事达观视之,何必访仙攀登华嵩。
  节奏划分及断句:

  虚舟/纵逸棹,回复/遂无穷。
  发岁/始俛仰,星纪/奄将中。
  南窗/罕悴物,北林/荣且丰。
  神渊/写时雨,晨色/奏景风。
  既来/孰不去,人理/固有终。
  居常/待其尽,曲肱/岂伤冲。
  迁化/或夷险,肆志/无窊隆。
  即事/如已高,何必/升华嵩。

多音字参考列表
  [棹](读音:zhào,zhuō)
  [將](读音:jiàng,jiāng,qiāng)
  [中](读音:zhòng,zhōng)
  [南](读音:nā,nán)
  [且](读音:jū,qiě,zǔ,cú)
  [雨](读音:yù,yǔ)
  [風](读音:fèng,fěng,fēng,fàng)
  [不](读音:bù,fǒu,pǐ)
  [去](读音:qù,jǔ,qū)
  [有](读音:yòu,yǒu)
  [其](读音:jī,qí)
  [麯,曲 ](读音:qǔ,qū, )
  [豈](读音:qǐ,kǎi)
  [何](读音:hé,hè,hē)
欢迎留言/纠错(共有信息0条))

网友留言
暂时没有相关的纠错或者留言评论信息!
  打印版文档下载
陶渊明作品推荐
古文投稿j9游会真人游戏第一品牌的联系方式 邮箱:cngwzj@foxmail.com 本站非赢利组织,为个人网站,所有内容仅供学习和交流,如无意间侵权,请联系告知,立马删除。
网站地图