j9九游会官方登录-j9游会真人游戏第一品牌 访问手机版

《劝农》拼音版,可打印(陶渊明)-j9九游会官方登录

《劝农》由陶渊明创作
拼音全文:(我们坚持对每一篇古诗文进行人工查证并注音、我们亲自查证并回复来自您的每一次纠错,只为给您一份更为准确的拼音版本,请记住我们:古文之家)
 • quàn
  nóng
 • 
  [
  dōng
  jìn
   
  ]
  táo
  yuān
  míng
 • sāng

  xiāo
  zhēng
   
  nóng  宿
   
  • yōu
   yōu
   shàng

    
   jué
   chū
   shēng
   mín
    
  • shùn

   gōng
   gēng
    


   jià

    
  • dān
   shí

   chǔ
    

   hán
   jiāo
   zhì
    
  • xiāng

   xián

    
   yóu
   qín
   lǒng

    
  • shěn

   zhòng
   shù
    


   gǒng
   shǒu
    
  • shàn
   zhī


    
   shí
   yuē

   zhí
    
  • mín
   shēng
   zài
   qín
    
   qín


   kuì
    


  • lìng

    


   yuán

    
  • dǒng

   qín
   shū
    
   tián
   yuán


    

  • quē
   xié

    


   jié
   ǒu
    
  • huì

   fán
   róng
    

   fēng
   qīng

    
  • ào
   rán


    
   bào

   hán
   zhēn
    
  • yuǎn
   ruò
   zhōu
   diǎn
    

   zhèng
   shǐ
   shí
    
  • kǒng
   dān
   dào

    
   fán

   shì

    
  • fēn
   fēn
   shì

    

   shí
   jìng
   zhú
    
  • shuí

   shàn
   zhī
    
   shí
   lài
   zhé
   rén
    
  • ruò
   néng
   chāo
   rán
    
   tóu

   gāo
   guǐ
    

  • ěr
   chóu
   liè
    
   néng

   huái
   怀
   kuì
    
  • zhì
   qiǎo

   méng
    

   dài

   yīn
    
  • yàn
   ān


    
   suì    
  • zhé
   rén


    
   shí
   wéi
   hòu

    

  • jié

   guò
    


   nán
   jiǔ
    
  • gǎn

   liǎn
   rèn
    
   jìng
   zàn

   měi
    
展开剩余的(50%)
注:以上标红文字表示该字为多音字或者通假字等古今有多种发音的字。
拼音校对参考书籍:《古代汉语词典》 商务印书馆 第二版
  《劝农》全文注音版,可直接打印

全文详解
  悠悠上古,厥初生民。
  悠悠遥远上古时,当初人类之先民。
  傲然自足,抱朴含真。
  逍遥自在衣食足,襟怀朴素含性真。
  智巧既萌,资待靡因。
  狡诈奸巧一旦生,衣食乏匮成艰辛。
  谁其赡之,实赖哲人。
  谁能供给使充裕?
  哲人伊何?
  全靠贤达之哲人。
  时维后稷。
  聪明贤人知为谁?
  赡之伊何?
  是为农圣曰后稷。
  实曰播殖。
  后稷何以使民富?
  舜既躬耕,禹亦稼穑。
  教民耕田种谷米。
  远若周典,八政始食。
  舜帝亲自耕垄亩,大禹亦曾事农艺。
  熙熙令音,猗猗原陆。
  周代典籍早记载,八政排列食第一。
  卉木繁荣,和风清穆。
  先民和乐美德崇,田园禾稼郁葱葱。
  纷纷士女,趣时竞逐。
  花草树木皆茂盛,于时清平送和风。
  桑妇宵征,农夫野宿。
  男男女女趁农时,你追我赶忙不停。
  气节易过,和泽难久。
  养蚕农妇夜半起,农夫耕作宿田中。
  冀缺携俪,沮溺结耦。
  时令节气去匆匆,和风泽雨难留停。
  相彼贤达,犹勤陇亩。
  冀缺夫妇同劳作,长沮桀溺结伴耕。
  矧伊众庶,曳裾拱手!
  看看这些贤达者,犹能辛勤在田垄。
  民生在勤,勤则不匮。
  何况我等平常辈,焉能缩手入袖中。
  宴安自逸,岁暮奚冀!
  人生在世须勤奋,勤奋衣食不乏匮。
  儋石不储,饥寒交至。
  贪图享乐自安逸,岁暮生计难维系。
  顾尔俦列,能不怀愧!
  家中若无储备粮,饥饿寒冷交相至。
  孔耽道德,樊须是鄙。
  看看身边辛勤者,内心怎能不羞愧!
  董乐琴书,田园不履。
  孔丘沉溺在道德,鄙视樊须问耕田。
  若能超然,投迹高轨。
  董氏仲舒乐琴书,三载不曾践田园。
  敢不敛衽,敬赞德美。
  若能超脱世俗外,效法斯人崇高贤。
多音字参考列表
  [上](读音:shàng,shǎng)
  [誰](读音:shéi,shuí)
  [其](读音:jī,qí)
  [何](读音:hé,hè,hē)
  [食](读音:sì,shí,yì)
  [令](读音:líng,lìng,lǐng)
  [繁](读音:fán,pó,mǐn)
  [風](读音:fèng,fěng,fēng,fàng)
  [女](读音:nǚ,rǔ,nǜ)
  [夫](读音:fú,fū)
  宿[宿](读音:sù,xiù,xiǔ)
  [節](读音:jié,jiē)
  [過](读音:guò,guō)
  [和](读音:huò,huó,hú,hè,hé)
  [澤](读音:zé,shì,yì,duó)
  [難](读音:nán,nàn,nuó)
  [相](读音:xiàng,xiāng)
  [石](读音:dàn,shí)
  [樂](读音:lè,yuè,)
  [若](读音:rě,ruò)
  [能](读音:néng,nài)
欢迎留言/纠错(共有信息0条))

网友留言
暂时没有相关的纠错或者留言评论信息!
  打印版文档下载
陶渊明作品推荐
古文投稿j9游会真人游戏第一品牌的联系方式 邮箱:cngwzj@foxmail.com 本站非赢利组织,为个人网站,所有内容仅供学习和交流,如无意间侵权,请联系告知,立马删除。
网站地图