j9九游会官方登录-j9游会真人游戏第一品牌 访问手机版

《时运》拼音版,可打印(陶渊明)-j9九游会官方登录

《时运》由陶渊明创作
拼音全文:(我们坚持对每一篇古诗文进行人工查证并注音、我们亲自查证并回复来自您的每一次纠错,只为给您一份更为准确的拼音版本,请记住我们:古文之家)
 • shí
  yùn
 • 
  [
  dōng
  jìn
   
  ]
  táo
  yuān
  míng

 • ài

  jìng
   

  mèi
  jiāo
  huī
   
  • mài
   mài
   shí
   yùn
    


   liáng
   zhāo
    

  • chén


    
   yán    
  • qīng
   qín
   héng
   chuáng
    
   zhuó
   jiǔ
   bàn

    
  • miǎo
   miǎo
   xiá
   jǐng
    
   zài
   xīn
   zài
   zhǔ
    
  • dàn
   hèn
   shū
   shì
    
   miǎo


   zhuī
    
  • yǒu
   fēng

   nán
    


   xīn
   miáo
    
  • huī


   shāng
    
   táo
   rán


    
  • shān


   ǎi
    

   ài
   wēi
   xiāo
    
  • yáng
   yáng
   píng
   jīn
    
   nǎi
   shù
   nǎi
   zhuó
    
  • huā
   yào
   fēn
   liè
    
   lín
   zhú


    
  • tóng
   guàn


    
   xián
   yǒng

   guī
    
  • yán

   zhōng
   liú
    
   yōu
   yōu
   qīng

    


  • chūn

    

   yán
   dōng
   jiāo
    
  • chèng
   xīn
   ér
   yán
    
   rén    
  • huáng
   táng

   dài
    
   kǎi

   zài

    
展开剩余的(50%)
注:以上标红文字表示该字为多音字或者通假字等古今有多种发音的字。
拼音校对参考书籍:《古代汉语词典》 商务印书馆 第二版
  《时运》全文注音版,可直接打印

多音字参考列表
  [朝](读音:cháo,zhāo)
  [薄](读音:bò,bó,báo)
  [有](读音:yòu,yǒu)
  [風](读音:fèng,fěng,fēng,fàng)
  [南](读音:nā,nán)
  [濯](读音:zhuó,zhào)
  [載](读音:zài,zǎi)
  [稱](读音:chèn,chèng,chēng)
  [茲](读音:cí,zī)
  [一](读音:yī)
  [樂](读音:lè,yuè,)
  [中](读音:zhòng,zhōng)
  [冠](读音:guàn,guān)
  [歸](读音:guī,kuì)
  [不](读音:bù,fǒu,pǐ)
  [可](读音:kè,kě)
  [其](读音:jī,qí)
  [莫 ](读音:mò,mù,mì )
欢迎留言/纠错(共有信息0条))

网友留言
暂时没有相关的纠错或者留言评论信息!
  打印版文档下载
陶渊明作品推荐
古文投稿j9游会真人游戏第一品牌的联系方式 邮箱:cngwzj@foxmail.com 本站非赢利组织,为个人网站,所有内容仅供学习和交流,如无意间侵权,请联系告知,立马删除。
网站地图