j9九游会官方登录-j9游会真人游戏第一品牌 访问手机版

《答卢谌诗并序》拼音版,可打印(刘琨)-j9九游会官方登录

《答卢谌诗并序》由刘琨创作
拼音全文:(我们坚持对每一篇古诗文进行人工查证并注音、我们亲自查证并回复来自您的每一次纠错,只为给您一份更为准确的拼音版本,请记住我们:古文之家)


 • chén
  shī
  bìng

 • 
  [

  西
  jìn
   
  ]
  liú
  kūn
 • 
   
   
   
  fěi
  tóng


   
  fěi
  zhú

  shí
   
  yǒng

  dōng

   
  hàn


  西

   

  zhī
  jìng
  zhī
   
  fèi
  huān
  chuò
  zhí
   
 • 
   
   
   
  guāng
  guāng
  jiǎ
  shēng
   
  chū
  yōu
  qiān
  qiáo
   

  zhōng

  xìn
   

  liè
  wén
  zhāo
   
  jīng
  gōng
  xīng
  xīng
   


  qiáo
  qiáo
   
 • 
   
   
   
  chéng
  láo

  shāng
   

  zhú
  shēng
  chén
   

  juàn


   


  tán
  bīn
   
   
  yòu
  quē

  lín
   
 • 
   
   
   
  yīng
  ruǐ
  xià
  luò
   

  huì
  dōng

   


  guī

   
  yùn

  huǐ
  zhū
   
  chú
  gǒu
  zhī
  tán
   

  zuì


   
 • 
   
   
   
  wèi
  chuò
  ěr
  jià
   

  huī

  mén
   
  èr

  xié

   
  sān
  niè
  bìng
  gēn
   
  cháng
  cán
  jiù

   
  yǒng

  yuān
  hún
   
 • 
   
   
   
  tíng
  tíng

  gàn
   

  shēng

  bàn
   

  绿

  fán

   
  róu
  tiáo
  xiū
  hǎn
   
  zhāo
  cǎi
  ěr
  shí
   


  ěr
  gān
  竿
   
 • 
   
   
   
  huǒ
  liáo
  shén
  zhōu
   
  hóng
  liú
  huá

   

  shǔ


   
   
  āi

  huáng
  jìn
   
  tòng
  xīn
  zài

   
 • 
   
   
   


  ruǎn
  ruò
   
   
  qiān
  xìn
  réng
  zhāng
   
  róng
  chǒng

  jiā
   
  wēi
  zhī

  jiàn
   
  huò
  yán
  xiōng

   
 • 
   
   
   
  è
  yùn
  chū
  gòu
   
  yáng
  yáo
  zài
  liù
   
  qián
  xiàng
  dòng
  qīng
   
  kūn

  zhōu

   
  héng

  jiū
  fēn
   
  qún
  yāo
  jìng
  zhú
   
 • 
   
   
   


  jiù
  yīn
   
  yàn
  嬿
  wǎn
  xīn
  hūn
     bài
   
  wéi

  shì
  dūn
   
  guǒ
  liáng
  xié
  ruò
   


  xīng
  bēn
   
 • 
   
   
   
  gān
  竿
  cuì
  fēng
  xún
   

  zhū
  yíng
  wǎn
   
  shí
  xiāo

  yōu
   
  yōu

  yòng
  huǎn
   
  shì
  jiāng


   
  tíng

  qíng
  mǎn
   
 • 
   
   
   
  tiān


  xīn
   
  wàn

  tóng

   
  huò
  yín

  yàn
   

  shàn


   

  yǒu
  quán

   


  wán

   
  • 
    
    
    
   kūn
   dùn
   shǒu
    
   sǔn
   shū

   shī
    
   bèi
   xīn
   suān
   zhī

   yán
    
   chàng
   jīng
   tōng
   zhī
   yuǎn
   zhǐ
    
   zhí
   wán
   fǎn

    

   néng
   shì
   shǒu
    
   kǎi
   rán

   bēi
    
   huān
   rán


    

   zài
   shào
   zhuàng
    
   wèi
   cháng
   jiǎn
   kuò
    
   yuǎn

   lǎo
   zhuāng
   zhī


    
   jìn
   jiā
   ruǎn
   shēng
   zhī
   fàng
   kuàng
    
   guài
   hòu


   cóng
   ér
   shēng
    
   āi


   yóu
   ér
   zhì
    

   qǐng
   zhōu
   zhāng
    
   kùn


   luàn
    
   guó

   jiā
   wáng
    
   qīn
   yǒu
   diāo
   cán
    
   kuài
   rán

   zuò
    

   āi
   fèn
   liǎng

    

   zhàng
   xíng
   yín
    

   bǎi
   yōu

   zhì
    
   shí

   xiāng


   shāng
   duì

    


   wéi
   xiào
    
   pái
   zhōng
   shēn
   zhī

   cǎn
    
   qiú
   shù

   zhī
   zàn
   huān
    

   yóu

   chèn

   nián
    
   ér


   wán
   xiāo
   zhī
    
    

   cái
   shēng

   shì
    
   shì
   shí

   cái
    

   shì
   zhī

    
   yān


   yào

   yǐng

    

   guāng
   zhī
   zhū
    


   zhuān
   wán

   suí
   zhǎng
    
   tiān
   xià
   zhī
   bǎo
    

   dāng

   tiān
   xià
   gòng
   zhī
    
   dàn
   fēn

   zhī

    

   néng

   chàng
   hèn
   ěr
    
   rán
   hòu
   zhī
   dān
   zhōu
   zhī
   wéi

   dàn
    

   zōng
   zhī
   wéi
   wàng
   zuò

    
   zhōu


   bǎn
    
   cháng
   míng

   liáng

    
   zhī


   zhī

    
   bǎi

   ér
   zhì

   qín
    

    
   jīn
   jūn

   zhī

    

   zhī
   ér

    


   zhǔ


   wén
    
   èr
   shí

   nián

    
   jiǔ
   fèi    
   xiǎng
   fǎn
    

   chēng
   zhǐ
   sòng

   piān
    
   shì


   zhāng
   lái
   shī
   zhī

   měi
   ěr
    
   kūn
   dùn
   shǒu
   dùn
   shǒu
    
  • 
    
    
    

   mǎn


    
   lán
   guì

   zhí
    
   mào

   chūn
   lín
    
   cuì

   qiū

    
   yǒu
   niǎo
   fān
   fēi
    

   huáng
   xiū

    
  • 
    
    
    
   zhōng
   sǔn

   guó
    
   xiào
   qiān

   jiā
    

   zuì
   zhī

    


   shān

    

   xìn
   zhī
   shēn
    
   zhōng

   néng

    
  • 
    
    
    
   yīn

   shǎng
   zòu
    
   wèi

   shū
   zhēn
    
   wén

   míng
   yán
    
   yán

   chàng
   shén
    
   zhī

   zhī
   wǎng
    

   měi

   zhēn
    
  • 
    
    
    
   nǎi
   fèn
   cháng

    
   shì
   pèi
   shì
   biāo
    


   zèng

    
   jié
   xīn
   gōng
   cháo
       huái
   怀
    
   yǐn
   lǐng
   cháng
   yáo
    
展开剩余的(50%)
注:以上标红文字表示该字为多音字或者通假字等古今有多种发音的字。
拼音校对参考书籍:《古代汉语词典》 商务印书馆 第二版
  《答卢谌诗并序》全文注音版,可直接打印

多音字参考列表
  [少 ](读音:shǎo,shào )
  [薄](读音:bò,bó,báo)
  [從](读音:cóng,zòng)
  [行](读音:háng,hàng,héng,xíng)
  [相](读音:xiàng,xiāng)
  [數](读音:shù,shǔ)
  [可](读音:kè,kě)
  [夫](读音:fú,fū)
  [和](读音:huò,huó,hú,hè,hé)
  [為](读音:wéi,wèi)
  [樂](读音:lè,yuè,)
  [知](读音:zhī,zhì)
  [與 ](读音:yú,yù,yǔ, )
  [屬](读音:shǔ,zhǔ)
  [稱](读音:chèn,chèng,chēng)
  [一](读音:yī)
  [適](读音:shì,zhé,dí,tì)
  [六](读音:liù,lù)
  [儀](读音:yí)
  [厲](读音:lì,lài)
  [華](读音:huá,huà,huā)
  [萬](读音:mǒ,wàn)
  [同 ](读音:tóng,tòng, )
  [都](读音:dōu,dū)
  [落](读音:luō,luò,lào,là)
  [得](读音:de,dé,děi)
  [荷](读音:hé,hè)
  [於,于](读音:yú,xū,yū)
  [家,傢](读音:gū,jiā,jie)
  [能](读音:néng,nài)
  [其](读音:jī,qí)
  [奔 ](读音:bèn,bēn,fèn )
  [幹,干,乾](读音:gàn,gān)
  [繁](读音:fán,pó,mǐn)
  [採,采 ](读音:cài,cǎi )
  [將](读音:jiàng,jiāng,qiāng)
  [去](读音:qù,jǔ,qū)
  [有](读音:yòu,yǒu)
  [食](读音:sì,shí,yì)
  [明](读音:míng)
  [不](读音:bù,fǒu,pǐ)
  [澄](读音:chéng,dèng)
  [卷,捲](读音:juàn,juǎn,quán,quān,gǔn)
  [莫 ](读音:mò,mù,mì )
  [闕](读音:jué,què,quē)
  [信 ](读音:xìn, )
  [朝](读音:cháo,zhāo)
  [何](读音:hé,hè,hē)
欢迎留言/纠错(共有信息0条))

网友留言
暂时没有相关的纠错或者留言评论信息!
  打印版文档下载
刘琨作品推荐
古文投稿j9游会真人游戏第一品牌的联系方式 邮箱:cngwzj@foxmail.com 本站非赢利组织,为个人网站,所有内容仅供学习和交流,如无意间侵权,请联系告知,立马删除。
网站地图