j9九游会官方登录-j9游会真人游戏第一品牌 访问手机版

《答傅咸诗》拼音版、节奏划分及断句,可打印(郭泰机)-j9九游会官方登录

《答傅咸诗》由郭泰机创作
拼音全文:(我们坚持对每一篇古诗文进行人工查证并注音、我们亲自查证并回复来自您的每一次纠错,只为给您一份更为准确的拼音版本,请记住我们:古文之家)


 • xián
  shī
 • 
  [

  西
  jìn
   
  ]
  guō
  tài

 • hán

  suī
  miào
  qiǎo
   


  bǐng
  zhù

   
 • tiān
  hán
  zhī
  yùn

   
  kuàng

  yàn
  nán
  fēi
   
  • jiǎo
   jiǎo
   bái


    
   zhī
   wéi
   hán


    

  • gōng
   bǐng
   dāo
   chǐ
       ruò

    
  • rén


   zhū
   shēn
    
   shì
   shì
   yān
   suǒ

    
  • kuàng


   zhāo
   cān
    

   yóu
   zhī


    
展开剩余的(50%)
注:以上标红文字表示该字为多音字或者通假字等古今有多种发音的字。
拼音校对参考书籍:《古代汉语词典》 商务印书馆 第二版
  《答傅咸诗》全文注音版,可直接打印

  节奏划分及断句:

  皦皦/白素丝,织为/寒女衣。
  寒女/虽妙巧,不得/秉杼机。
  天寒/知运速,况复/雁南飞。
  衣工/秉刀尺,弃我/忽若遗。
  人不/取诸身,世事/焉所希。
  况复/已朝餐,曷由/知我饥。

多音字参考列表
  [織](读音:zhì,zhī)
  [為](读音:wéi,wèi)
  [女](读音:nǚ,rǔ,nǜ)
  [得](读音:de,dé,děi)
  [南](读音:nā,nán)
  [衣](读音:yī,yì)
  [若](读音:rě,ruò)
  [遺](读音:wèi,yí,​suí)
  [不](读音:bù,fǒu,pǐ)
  [取 ](读音:qǔ,qū )
  [朝](读音:cháo,zhāo)
欢迎留言/纠错(共有信息0条))

网友留言
暂时没有相关的纠错或者留言评论信息!
  打印版文档下载
郭泰机作品推荐
古文投稿j9游会真人游戏第一品牌的联系方式 邮箱:cngwzj@foxmail.com 本站非赢利组织,为个人网站,所有内容仅供学习和交流,如无意间侵权,请联系告知,立马删除。
网站地图