j9九游会官方登录-j9游会真人游戏第一品牌 访问手机版

《惑尽见佛第四十一》拼音版,可打印(无量寿经)-j9九游会官方登录

《惑尽见佛第四十一》由无量寿经创作
拼音全文:(我们坚持对每一篇古诗文进行人工查证并注音、我们亲自查证并回复来自您的每一次纠错,只为给您一份更为准确的拼音版本,请记住我们:古文之家)
 • huò
  jìn
  jiàn  shí


 • liàng
  shòu
  寿
  jīng
  • 
    
    
    
    


   zhuǎn
   lún
   shèng
   wáng
    
   yǒu

   bǎo

    
   wáng


   zuì
    
   jìn


   zhōng
    
   céng
   lóu

   diàn
   殿
    
   bǎo
   zhàng
   jīn
   chuáng
    
   lán
   chuāng

   zuò
    
   miào
   shì

   zhēn
    
   yǐn
   shí


    

   zhuǎn
   lún
   wáng
    
   ér

   jīn
    


   èr

    
   zhū
   xiǎo
   wáng

    
   nìng


   fǒu
    
    

   shì
   bái
   yán
    
    
   fǒu

    
   shì
   zūn
    

   yōu
   zhí
   shí
    
   xīn


   zài
    
   dàn

   zhǒng
   zhǒng
   fāng
   biàn
   便
    

   qiú
   chū

    
   qiú
   zhū
   jìn
   chén
    
   zhōng

   cóng
   xīn
    
   lún
   wáng
   huān

    
   fāng

   jiě
   tuō
    
    

   gào


    
    

   zhū
   zhòng
   shēng
       shì
    
   ruò
   yǒu
   duò


   huǐ
    

   qiú

   zhì
    
   zhì
   guǎng
   广

   zhì
    


   shàn
   gēn
    

   néng
   shēng
   xìn
    
   yóu
   wén

   míng
    

   xìn
   xīn

    
   suī
   shēng

   guó
    

   lián
   huā
   zhōng
    


   chū
   xiàn
    

   chǔ
   huā
   tāi
    
   yóu

   yuán
   yuàn
   gōng
   diàn
   殿
   zhī
   xiǎng
        

   zhōng
   qīng
   jìng
    

   zhū
   huì
   è
    
   rán


   bǎi
   suì
   zhōng
    

   jiàn
   sān
   bǎo
    


   gòng
   yǎng
   fèng
   shì
   zhū

    
   yuǎn


   qiè
   shū
   shèng
   shàn
   gēn
    


   wéi

    

   shēng
   xīn
   yào
    
   ruò

   zhòng
   shēng
    
   shí

   zuì
   běn
    
   shēn

   huǐ

    
   qiú


   chù
    
   wǎng

   shì
   zhōng
    
   guò
   shī
   jìn

    
   rán
   hòu
   nǎi
   chū
    


   wǎng


   liàng
   shòu
   寿
   suǒ
    
   tīng
   wén
   jīng

    
   jiǔ
   jiǔ

   dāng
   kāi
   jiě
   huān

    


   biàn
   gòng

   shù

   liàng
   zhū

    
   xiū
   zhū
   gōng

    

   ā

   duō
    
   dāng
   zhī

   huò
    

   zhū


   wéi

   sǔn
   hài
    
   wéi
   shī


    
   shì

   yīng
   dāng
   míng
   xìn
   zhū


   shàng
   zhì
   huì
    
    

   shì
   bái
   yán
    
    
   yún


   jiè

   lèi
   zhòng
   shēng
    
   suī

   xiū
   shàn
    
   ér

   qiú
   shēng
    
    

   gào


    
    

   děng
   zhòng
   shēng
    
   zhì
   huì
   wēi
   qiǎn
    
   fēn
   bié

   西
   fāng
    


   tiān
   jiè
    
   shì

   fēi

    

   qiú
   shēng

    
    

   shì
   bái
   yán
    
    

   děng
   zhòng
   shēng
    

   wàng
   fēn
   bié
    

   qiú

   chà
    

   miǎn
   lún
   huí
    
    

   yán
    
    

   děng
   suǒ
   zhòng
   shàn
   gēn
    

   néng

   xiàng
    

   qiú

   huì
    
   shēn
   zhuó
   shì

    
   rén
   jiān

   bào
    
   suī

   xiū

    
   qiú
   rén
   tiān
   guǒ
    

   bào
   zhī
   shí
    

   qiè
   fēng

    
   ér
   wèi
   néng
   chū
   sān
   jiè

   zhōng
    
   jiǎ
   shǐ
   使


    


    
   nán

    
   juàn
   shǔ
    

   xiāng
   jiù
   miǎn
    
   xié
   jiàn

   wáng
    
   wèi
   néng
   shě

    
   cháng
   chǔ
   lún
   huí
   ér


   zài
    

   jiàn

   chī
   zhī
   rén
    

   zhòng
   shàn
   gēn
    
   dàn

   shì
   zhì
   cōng
   biàn
    
   zēng

   xié
   xīn
    
   yún

   chū

   shēng


   nàn
    

   yǒu
   zhòng
   shēng
    
   suī
   zhòng
   shàn
   gēn
    
   zuò


   tián
    

   xiàng
   fēn
   bié
    
   qíng
   zhí
   shēn
   zhòng
    
   qiú
   chū
   lún
   huí
    
   zhōng

   néng

    
   ruò


   xiàng
   zhì
   huì
    
   zhí
   zhòng

   běn
    
   shēn
   xīn
   qīng
   jìng
    
   yuǎn

   fēn
   bié
    
   qiú
   shēng
   jìng
   chà
    
    
   dāng
   shēng

   chà
    
   yǒng

   jiě
   tuō
    
    
展开剩余的(50%)
注:以上标红文字表示该字为多音字或者通假字等古今有多种发音的字。
拼音校对参考书籍:《古代汉语词典》 商务印书馆 第二版
  《惑尽见佛第四十一》全文注音版,可直接打印

多音字参考列表
  [奇](读音:jī,qí)
  [飲 ](读音:yìn,yǐn, )
  [食](读音:sì,shí,yì)
  [衣](读音:yī,yì)
  [係,係,繫](读音:jì,xì,)
  [甯](读音:níng,nìng,zhù)
  便[便](读音:biàn,pián)
  [從](读音:cóng,zòng)
  [墮](读音:duǒ,huī)
  [華](读音:huá,huà,huā)
  [惡](读音:é,ě,wù,wū)
  [勝,胜](读音:shèng,shēng)
  [識](读音:shí,zhì)
  [其](读音:jī,qí)
  [過](读音:guò,guō)
  [數](读音:shù,shǔ)
  [量](读音:liáng,liàng,liɑng)
  [知](读音:zhī,zhì)
  [於,于](读音:yú,xū,yū)
  [為](读音:wéi,wèi)
  [](读音:yìng,yīng)
  [明](读音:míng)
  [信 ](读音:xìn, )
  [上](读音:shàng,shǎng)
  [著](读音:zháo,zhāo,zhe,zhuó)
  [樂](读音:lè,yuè,)
  [間](读音:jiàn,jiān,xián)
  [一](读音:yī)
  [切 ](读音:qiè,qiē, )
  [中](读音:zhòng,zhōng)
  [假](读音:xiá,jiǎ,jià)
  [女](读音:nǚ,rǔ,nǜ)
  [屬](读音:shǔ,zhǔ)
  [王 ](读音:wáng,wàng, )
  [捨,舍](读音:shè,shě)
  [處](读音:chú,chù)
  [見](读音:jiàn,xiàn)
  [邪](读音:xié,yé,yá,yú,xú)
  [何](读音:hé,hè,hē)
  [難](读音:nán,nàn,nuó)
  [有](读音:yòu,yǒu)
  [種,种](读音:zhǒng,zhòng,chóng)
  [大](读音:dà,dài,dài)
  [取 ](读音:qǔ,qū )
  [重](读音:chóng,zhòng)
  [不](读音:bù,fǒu,pǐ)
  [能](读音:néng,nài)
  [若](读音:rě,ruò)
  [相](读音:xiàng,xiāng)
  [得](读音:de,dé,děi)
  [解](读音:jiè,jiě,xiè)
欢迎留言/纠错(共有信息0条))

网友留言
暂时没有相关的纠错或者留言评论信息!
  打印版文档下载
无量寿经作品推荐
古文投稿j9游会真人游戏第一品牌的联系方式 邮箱:cngwzj@foxmail.com 本站非赢利组织,为个人网站,所有内容仅供学习和交流,如无意间侵权,请联系告知,立马删除。
网站地图