j9九游会官方登录-j9游会真人游戏第一品牌 访问手机版

《边地疑城第四十》拼音版,可打印(无量寿经)-j9九游会官方登录

《边地疑城第四十》由无量寿经创作
拼音全文:(我们坚持对每一篇古诗文进行人工查证并注音、我们亲自查证并回复来自您的每一次纠错,只为给您一份更为准确的拼音版本,请记住我们:古文之家)
 • biān


  chéng


  shí

 • liàng
  shòu
  寿
  jīng
  • 
    
    
    

   gào

   shì
    
    
   ruò
   yǒu
   zhòng
   shēng
    


   huò
   xīn
   xiū
   zhū
   gōng

    
   yuàn
   shēng

   guó
    

   liǎo

   zhì
       zhì
    


   chēng
   zhì
    

   chéng
   guǎng
   广
   zhì
    

   děng

   lún
   zuì
   shàng
   shèng
   zhì
    


   zhū
   zhì
    

   huò

   xìn
    
   yóu
   xìn
   zuì

    
   xiū

   shàn
   běn
    
   yuàn
   shēng

   guó
    

   yǒu
   zhòng
   shēng
    


   shàn
   gēn
    

   qiú

   zhì
    

   biàn
   zhì
    

   děng
   zhì
    
   wēi

   guǎng
   广
   zhì
    


   shàn
   gēn
    

   néng
   shēng
   xìn
    


   wǎng
   shēng
   qīng
   jìng

   guó
    

   zhì
   yóu

    

   suǒ
   zhuān

    
   rán
   yóu

   niàn

   jué
    
   jié

   shàn
   yuàn
   wéi
   běn
    


   wǎng
   shēng
    
    
   shì
   zhū
   rén
   děng
    


   yīn
   yuán
    
   suī
   shēng

   guó
    

   néng
   qián
   zhì

   liàng
   shòu
   寿
   suǒ
    
   dào
   zhǐ

   guó
   jiè
   biān
    

   bǎo
   chéng
   zhōng
    


   shǐ
   使
   ěr
    
   shēn
   xīn
   suǒ
   zuò
    
   xīn


   xiàng
    

   yǒu
   bǎo
   chí
   lián
   huā
    

   rán
   shòu
   shēn
    
   yǐn
   shí
   kuài

    

   dāo

   tiān
    


   chéng
   zhōng
    

   néng

   chū
    
   suǒ

   shè
   zhái
   zài

    

   néng
   suí

   gāo

    


   bǎi
   suì
    
   cháng

   jiàn

    

   wén
   jīng

    

   jiàn


   shēng
   wén
   shèng
   zhòng
    

   rén
   zhì
   huì

   míng
    
   zhī
   jīng

   shǎo
    
   xīn

   kāi
   jiě
    


   huān

    
   shì    
   wèi
   zhī
   tāi
   shēng
    
    
   ruò
   yǒu
   zhòng
   shēng
    
   míng
   xìn

   zhì
    
   nǎi
   zhì
   shèng
   zhì
    
   duàn
   chú

   huò
    
   xìn

   shàn
   gēn
    
   zuò
   zhū
   gōng

    
   zhì
   xīn
   huí
   xiàng
    
   jiē


   bǎo
   huā
   zhōng
    

   rán
   huà
   shēng
    
   jiā

   ér
   zuò
    


   zhī
   qǐng
    
   shēn
   xiàng
    
   guāng
   míng
    
   zhì
   huì
    
   gōng

    

   zhū


    


   chéng
   jiù
    


   dāng
   zhī
    

   huà
   shēng
   zhě
    
   zhì
   huì
   shèng

    

   tāi
   shēng
   zhě
    

   bǎi
   suì
   zhōng
    

   jiàn
   sān
   bǎo
    

   zhī   shì
    


   xiū

   gōng

    

   yīn
   fèng
   shì

   liàng
   shòu
   寿

    
   dāng
   zhī

   rén
    

   宿
   shì
   zhī
   shí
    

   yǒu
   zhì
   huì
    

   huò
   suǒ
   zhì
    
    
展开剩余的(50%)
注:以上标红文字表示该字为多音字或者通假字等古今有多种发音的字。
拼音校对参考书籍:《古代汉语词典》 商务印书馆 第二版
  《边地疑城第四十》全文注音版,可直接打印

多音字参考列表
  [了,瞭](读音:le,liǎo,liào)
  [可](读音:kè,kě)
  [稱](读音:chèn,chèng,chēng)
  [乘](读音:chéng,shèng)
  [上](读音:shàng,shǎng)
  [據,据](读音:jù,jū)
  [為](读音:wéi,wèi)
  [飲 ](读音:yìn,yǐn, )
  [食](读音:sì,shí,yì)
  [捨,舍](读音:shè,shě)
  [能](读音:néng,nài)
  [大](读音:dà,dài,dài)
  [少 ](读音:shǎo,shào )
  [解](读音:jiè,jiě,xiè)
  [樂](读音:lè,yuè,)
  [若](读音:rě,ruò)
  [信 ](读音:xìn, )
  [於,于](读音:yú,xū,yū)
  [華](读音:huá,huà,huā)
  [相](读音:xiàng,xiāng)
  [明](读音:míng)
  [勝,胜](读音:shèng,shēng)
  [其](读音:jī,qí)
  [中](读音:zhòng,zhōng)
  [見](读音:jiàn,xiàn)
  [不](读音:bù,fǒu,pǐ)
  [得](读音:de,dé,děi)
  [量](读音:liáng,liàng,liɑng)
  [知](读音:zhī,zhì)
  宿[宿](读音:sù,xiù,xiǔ)
  [有](读音:yòu,yǒu)
欢迎留言/纠错(共有信息0条))

网友留言
暂时没有相关的纠错或者留言评论信息!
  打印版文档下载
无量寿经作品推荐
古文投稿j9游会真人游戏第一品牌的联系方式 邮箱:cngwzj@foxmail.com 本站非赢利组织,为个人网站,所有内容仅供学习和交流,如无意间侵权,请联系告知,立马删除。
网站地图