j9九游会官方登录-j9游会真人游戏第一品牌 访问手机版

《礼佛现光第三十八》拼音版,可打印(无量寿经)-j9九游会官方登录

《礼佛现光第三十八》由无量寿经创作
拼音全文:(我们坚持对每一篇古诗文进行人工查证并注音、我们亲自查证并回复来自您的每一次纠错,只为给您一份更为准确的拼音版本,请记住我们:古文之家)


 • xiàn
  guāng

  sān
  shí


 • liàng
  shòu
  寿
  jīng
  • 
    
    
    

   gào
   ā
   nán
    
    
   ruò
   cáo

   jiàn

   liàng
   qīng
   jìng
   píng
   děng
   jué
    

   zhū


    
   ā
   luó
   hàn
   děng
   suǒ

   guó

    
   yīng


   西
   xiàng
    
   dāng


   chù
    
   gōng
   jìng
   dǐng

    
   chēng
   niàn


   ā

   tuó

    
    
   ā
   nán

   cóng
   zuò

    
   miàn

   西

   zhǎng
    
   dǐng

   bái
   yán
    
    

   jīn
   yuàn
   jiàn
   ā

   tuó

    
   gòng
   yǎng
   fèng
   shì
    
   zhòng
   zhū
   shàn
   gēn
    
    
   dǐng

   zhī
   jiān
    

   jiàn
   ā

   tuó

    
   róng
   yán
   guǎng
   广

    

   xiàng
   duān
   yán
    

   huáng
   jīn
   shān
    
   gāo
   chū

   qiè
   zhū
   shì
   jiè
   shàng
    
   yòu
   wén
   shí
   fāng
   shì
   jiè
    
   zhū


   lái
    
   chēng
   yáng
   zàn
   tàn
   ē

   tuó

   zhǒng
   zhǒng
   gōng

    

   ài

   duàn
    
   ā
   nán
   bái
   yán
    
    


   jìng
   chà
    

   wèi
   céng
   yǒu
    


   yuàn

   shēng   zhū

    
    
   shì
   zūn
   gào
   yán
    
    

   zhōng
   shēng
   zhě
    

   céng
   qīn
   jìn

   liàng
   zhū

    
   zhí
   zhòng

   běn
    


   shēng

    
   yīng
   dāng

   xīn
   guī

   zhān
   yǎng
    
    
   zuò
   shì

   shí
    
   ē

   tuó   zhǎng
   zhōng
   fàng

   liàng
   guāng
    

   zhào

   qiè
   zhū

   shì
   jiè
    
   shí
   zhū

   guó
    
   jiē

   míng
   xiàn
    

   chǔ

   xún
    

   ē

   tuó

   shū
   shèng
   guāng
   míng
    

   qīng
   jìng

    


   shì
   jiè
   suǒ
   yǒu
   hēi
   shān
    
   xuě
   shān
    
   jīn
   gāng
    
   tiě
   wéi

   xiǎo
   zhū
   shān
    
   jiāng

    
   cóng
   lín
    
   tiān
   rén
   gōng
   diàn
   殿
    

   qiè
   jìng
   jiè
    


   zhào
   jiàn
       chū
    
   míng
   zhào
   shì
   jiān
    
   nǎi
   zhì


    


    
   yōu
   míng
   zhī
   chù
    


   kāi

    
   jiē
   tóng


    
   yóu

   jié
   shuǐ

   mǎn
   shì
   jiè
    

   zhōng
   wàn

    
   chén


   xiàn
    
   huàng
   yǎng
   hào
   hàn
    
   wéi
   jiàn

   shuǐ
    


   guāng
   míng
       shì
    
   shēng
   wén


    

   qiè
   guāng
   míng
    

   jiē
   yǐn

    
   wéi
   jiàn

   guāng
    
   míng
   yào
   xiǎn

    

   huì

   zhòng
    
   tiān
   lóng


    
   rén
   fēi
   rén
   děng
    
   jiē
   jiàn


   shì
   jiè
    
   zhǒng
   zhǒng
   zhuāng
   yán
    
   ē

   tuó

    


   gāo
   zuò
    
   wēi

   wēi
   wēi
    
   xiàng
   hǎo
   guāng
   míng
    
   shēng
   wén


    
   wéi
   rào
   gōng
   jìng
    
   shān
   wáng
    
   chū

   hǎi
   miàn
    
   míng
   xiàn
   zhào
   yào
   耀
    
   qīng
   jìng
   píng
   zhèng
    

   yǒu

   huì
    


   xíng
   lèi
    
   wéi
   shì
   zhòng
   bǎo
   zhuāng
   yán
    
   shèng
   xián
   gòng
   zhù
    
   ā
   nán

   zhū


   zhòng
   děng
    
   jiē

   huān

    
   yǒng
   yuè
   zuò

    

   tóu
   zhuó

    
   chēng
   niàn


   ē

   tuó
   sān
   miǎo
   sān

   tuó
    
   zhū
   tiān
   rén
   mín
    

   zhì
   yuān
   fēi

   dòng
    


   guāng
   zhě
    
   suǒ
   yǒu


    


   xiū
   zhǐ
    

   qiè
   yōu
   nǎo
    


   jiě
   tuō
    

   jiē

   xīn
   zuò
   shàn
    
   huān

   kuài

    
   zhōng
   qìng
   qín

    
   kōng
   hóu
   yuè

       rán
   jiē
   zuò

   yīn
    
   zhū

   guó
   zhōng
    
   zhū
   tiān
   rén
   mín
    

   chí
   huā
   xiāng
    
   lái


   kōng
   sàn
   zuò
   gòng
   yǎng
    
   ěr
   shí
    


   shì
   jiè
    
   guò


   西
   fāng
   bǎi
   qiān

   zhī

   yóu

   guó
    


   wēi

    

   duì

   qián
    

   jìng
   tiān
   yǎn
    
   guān

   xún

    

   jiàn


       shì
    


   suō

   shì
   jiè
    
   shì
   jiā

   lái
    


   qiū
   zhòng
    
   wéi
   rào
   shuō

    
展开剩余的(50%)
注:以上标红文字表示该字为多音字或者通假字等古今有多种发音的字。
拼音校对参考书籍:《古代汉语词典》 商务印书馆 第二版
  《礼佛现光第三十八》全文注音版,可直接打印

多音字参考列表
  [若](读音:rě,ruò)
  [覺](读音:jiào,jué)
  [從](读音:cóng,zòng)
  [上](读音:shàng,shǎng)
  [得](读音:de,dé,děi)
  [](读音:yìng,yīng)
  [歸](读音:guī,kuì)
  [語](读音:yù,yǔ)
  [量](读音:liáng,liàng,liɑng)
  [勝,胜](读音:shèng,shēng)
  [間](读音:jiàn,jiān,xián)
  [穀,谷](读音:gǔ,yù,lù)
  [處](读音:chú,chù)
  [辟,闢](读音:pì,bì)
  [同 ](读音:tóng,tòng, )
  [其](读音:jī,qí)
  [萬](读音:mǒ,wàn)
  [冇](读音:méi,mò)
  [汗](读音:hán,hàn)
  [會](读音:huì,kuài,)
  [種,种](读音:zhǒng,zhòng,chóng)
  [相](读音:xiàng,xiāng)
  [好](读音:hào,hǎo)
  [王 ](读音:wáng,wàng, )
  [明](读音:míng)
  [正](读音:zhèng,zhēng)
  [難](读音:nán,nàn,nuó)
  [大](读音:dà,dài,dài)
  [著](读音:zháo,zhāo,zhe,zhuó)
  [稱](读音:chèn,chèng,chēng)
  [南](读音:nā,nán)
  [有](读音:yòu,yǒu)
  [切 ](读音:qiè,qiē, )
  [莫 ](读音:mò,mù,mì )
  [解](读音:jiè,jiě,xiè)
  [不](读音:bù,fǒu,pǐ)
  [中](读音:zhòng,zhōng)
  [空](读音:kòng,kǒng,kōng,)
  [散](读音:sàn,sǎn)
  [樂](读音:lè,yuè,)
  [過](读音:guò,guō)
  [於,于](读音:yú,xū,yū)
  [觀](读音:guàn,guān)
  [一](读音:yī)
  [見](读音:jiàn,xiàn)
欢迎留言/纠错(共有信息0条))

网友留言
暂时没有相关的纠错或者留言评论信息!
  打印版文档下载
无量寿经作品推荐
古文投稿j9游会真人游戏第一品牌的联系方式 邮箱:cngwzj@foxmail.com 本站非赢利组织,为个人网站,所有内容仅供学习和交流,如无意间侵权,请联系告知,立马删除。
网站地图