j9九游会官方登录-j9游会真人游戏第一品牌 访问手机版

《贫得宝第三十七》拼音版,可打印(无量寿经)-j9九游会官方登录

《贫得宝第三十七》由无量寿经创作
拼音全文:(我们坚持对每一篇古诗文进行人工查证并注音、我们亲自查证并回复来自您的每一次纠错,只为给您一份更为准确的拼音版本,请记住我们:古文之家)
 • pín

  bǎo

  sān
  shí


 • liàng
  shòu
  寿
  jīng
  • 
    
    
    
    

   děng
   guǎng
   广
   zhí

   běn
    

   fàn
   dào
   jìn
    
   rěn

   jīng
   jìn
    

   xīn
   zhuān

    
   zhāi
   jiè
   qīng
   jìng
    
    
   shèng
   zài

   liàng
   shòu
   寿
   guó
   wéi
   shàn
   bǎi
   suì
    
   suǒ

   zhě

    


   guó

    
   jiē


   zhòng
   shàn
    

   háo

   zhī
   è
    


   xiū
   shàn
    
   shí

   shí

    
   shèng


   fāng
   zhū

   guó
   zhōng
    
   wéi
   shàn
   qiān
   suì
    
   suǒ

   zhě

    

   fāng

   guó
       rán
    

   zào
   è
   zhī

    
   wéi

   shì
   jiān
    
   shàn
   shǎo
   è
   duō
    
   yǐn

   shí

    
   wèi
   cháng
   níng

    
    

   āi

   děng
    

   xīn
   huì

    
   shòu

   jīng

    

   chí

   zhī
    

   fèng
   xíng
   zhī
    
   zūn
   bēi
    
   nán

    
   juàn
   shǔ
    
   péng
   yǒu
    
   zhuǎn
   xiāng
   jiào

    

   xiāng
   yuē
   jiǎn
    

   shùn


    
   huān


   xiào
    
   suǒ
   zuò

   fàn
    


   huǐ
   guò
    

   è
   jiù
   shàn
    
   zhāo
   wén

   gǎi
    
   fèng
   chí
   jīng
   diǎn
    

   pín

   bǎo
    
   gǎi
   wǎng
   xiū
   lái
    

   xīn

   xíng
    

   rán
   gǎn
   jiàng
    
   suǒ
   yuàn
   zhé

    

   suǒ
   xíng
   chù
    
   guó

   qiū

    


   méng
   huà
    
   tiān
   xià

   shùn
    

   yuè
   qīng
   míng
    
   fēng


   shí
    
   zāi    
   guó
   fēng
   mín
   ān
    
   bīng


   yòng
    
   chóng

   xīng
   rén
    

   xiū

   ràng
    
   guó

   dào
   zéi
    

   yǒu
   yuàn
   wǎng
    
   qiáng

   líng
   ruò
       suǒ
    
    

   āi

   děng
    
   shèn   niàn

       shì
   zuò

    

   shàn
   gōng
   è
    

   shēng

   zhī

    
   lìng
   huò


    
   shēng

   wéi
   zhī
   ān
    

   bān

   huán
    
   jīng
   dào
   jiàn
   miè
    
   rén
   mín
   chǎn
   wěi
    

   wéi
   zhòng
   è
    

   shāo

   tòng
    
   jiǔ
   hòu
   zhuǎn

    

   děng
   zhuǎn
   xiāng
   jiào
   jiè
    


   jīng

    


   fàn

    
    
    

   zhǎng
   bái
   yán
    
    
   shì
   rén
   è

    

   shì

   shì
    

   jiē

   āi
    


   tuō
   zhī
    
   shòu

   chóng
   huì
    

   gǎn
   wéi
   shī
    
    
展开剩余的(50%)
注:以上标红文字表示该字为多音字或者通假字等古今有多种发音的字。
拼音校对参考书籍:《古代汉语词典》 商务印书馆 第二版
  《贫得宝第三十七》全文注音版,可直接打印

多音字参考列表
  [一](读音:yī)
  [量](读音:liáng,liàng,liɑng)
  [勝,胜](读音:shèng,shēng)
  [中](读音:zhòng,zhōng)
  [何](读音:hé,hè,hē)
  [間](读音:jiàn,jiān,xián)
  [少 ](读音:shǎo,shào )
  [飲 ](读音:yìn,yǐn, )
  [食](读音:sì,shí,yì)
  [甯](读音:níng,nìng,zhù)
  [與 ](读音:yú,yù,yǔ, )
  [女](读音:nǚ,rǔ,nǜ)
  [屬](读音:shǔ,zhǔ)
  [語](读音:yù,yǔ)
  [約](读音:yāo,yuē,yào,dì)
  [樂](读音:lè,yuè,)
  [過](读音:guò,guō)
  [去](读音:qù,jǔ,qū)
  [朝](读音:cháo,zhāo)
  [降](读音:jiàng,xiáng,lóng)
  [行](读音:háng,hàng,héng,xíng)
  [處](读音:chú,chù)
  [蒙](读音:)
  [和](读音:huò,huó,hú,hè,hé)
  [明](读音:míng)
  [風](读音:fèng,fěng,fēng,fàng)
  [雨](读音:yù,yǔ)
  [厲](读音:lì,lài)
  [興](读音:xìng,xīng)
  [有](读音:yòu,yǒu)
  [強](读音:qiǎng,qiáng,jiàng)
  [其](读音:jī,qí)
  [甚](读音:shén,shèn)
  [於,于](读音:yú,xū,yū)
  [令](读音:líng,lìng,lǐng)
  [吾](读音:wú,yù)
  [漸](读音:jiàn,jiān)
  [為](读音:wéi,wèi)
  [相](读音:xiàng,xiāng)
  [教](读音:jiào,jiāo)
  [得](读音:de,dé,děi)
  [惡](读音:é,ě,wù,wū)
  [度](读音:dù,duó)
  [重](读音:chóng,zhòng)
  [不](读音:bù,fǒu,pǐ)
欢迎留言/纠错(共有信息0条))

网友留言
暂时没有相关的纠错或者留言评论信息!
  打印版文档下载
无量寿经作品推荐
古文投稿j9游会真人游戏第一品牌的联系方式 邮箱:cngwzj@foxmail.com 本站非赢利组织,为个人网站,所有内容仅供学习和交流,如无意间侵权,请联系告知,立马删除。
网站地图