j9九游会官方登录-j9游会真人游戏第一品牌 访问手机版

《浊世恶苦第三十五》拼音版,可打印(无量寿经)-j9九游会官方登录

《浊世恶苦第三十五》由无量寿经创作
拼音全文:(我们坚持对每一篇古诗文进行人工查证并注音、我们亲自查证并回复来自您的每一次纠错,只为给您一份更为准确的拼音版本,请记住我们:古文之家)
 • zhuó
  shì
  è


  sān
  shí


 • liàng
  shòu
  寿
  jīng
  • 
    
    
    

   gào


    
    

   děng
   néng


   shì
    
   duān
   xīn
   zhèng

    

   wéi
   zhòng
   è
    
   shèn
   wéi


    
   suǒ

   zhě

    
   shí
   fāng
   shì
   jiè
   shàn
   duō
   è
   shǎo
    


   kāi
   huà
    
   wéi


   è
   shì
   jiān
    
   zuì
   wéi


    

   jīn


   zuò

    
   jiào
   huà
   qún
   shēng
    
   lìng
   shě

   è
    


   tòng
    


   shāo
    
   xiáng
   huà


    
   lìng
   chí

   shàn
    
   huò    

   děng
   wéi

    
    


   zhě
    
   shì
   jiān
   zhū
   zhòng
   shēng
   lèi
    

   wéi
   zhòng
   è
    
   qiáng
   zhě

   ruò
    
   zhuǎn
   xiāng

   zéi
    
   cán
   hài
   shā
   shāng
    
   dié
   xiāng
   tūn
   dàn
    

   zhī
   wéi
   shàn
    
   hòu
   shòu
   yāng

    

   yǒu
   qióng

    


    
   lóng
   máng
    
   yīn

    
   chī
   è
    
   wāng
   kuáng
    
   jiē
   yīn
   qián
   shì

   xìn
   dào

    

   kěn
   wéi
   shàn
    

   yǒu
   zūn
   guì
    
   háo

    
   xián
   míng
    
   zhǎng
   zhě
    
   zhì
   yǒng
    
   cái

    
   jiē
   yóu

   宿
   shì

   xiào
    
   xiū
   shàn


   suǒ
   zhì
    
   shì
   jiān
   yǒu


   qián
   xiàn
   shì
    
   shòu
   寿
   zhōng
   zhī
   hòu
    


   yōu
   míng
    
   zhuǎn
   shēng
   shòu
   shēn
    
   gǎi
   xíng

   dào
    

   yǒu


    
   qín
   shòu
    
   yuān
   fēi

   dòng
   zhī
   shǔ
    


   shì

   láo

       xíng
    
   hún
   shén
   mìng
   jīng
    
   suí
   zuì

   xiàng
    
   suǒ
   shòu
   shòu
   寿
   mìng
    
   huò
   cháng
   huò
   duǎn
    
   xiāng
   cóng
   gòng
   shēng
    
   gèng
   xiāng
   bào
   cháng
    
   yāng
   è
   wèi
   jìn
    
   zhōng    
   zhǎn
   zhuǎn

   zhōng
    
   lěi
   jié
   nán
   chū
    
   nán

   jiě
   tuō
    
   tòng


   yán
    
   tiān

   zhī
   jiān
    

   rán
   yǒu
   shì
    
   suī


   shí
   bào
   yìng
    
   shàn
   è
   huì
   dāng
   guī
   zhī
    
    

   èr
   zhě
    
   shì
   jiān
   rén
   mín

   shùn


    
   shē
   yín
   jiāo
   zòng
    
   rèn
   xīn


    

   shàng

   míng
    
   zài
   wèi

   zhèng
    
   xiàn
   rén
   yuān
   wǎng
    
   sǔn
   hài
   zhōng
   liáng
    
   xīn
   kǒu


    

   wěi
   duō
   duān
    
   zūn
   bēi
   zhōng
   wài
    
   gèng
   xiāng

   kuáng
    
   chēn
   huì

   chī
    


   hòu

    

   tān
   duō
   yǒu
    

   hài
   shèng

    
   jié
   fèn
   忿
   chéng
   chóu
    

   jiā
   wáng
   shēn
    


   qián
   hòu
    

   yǒu
   qiān

    

   kěn
   shī

    
   ài
   bǎo
   tān
   zhòng
    
   xīn
   láo
   shēn

    

   shì
   zhì
   jìng
    


   suí
   zhě
    
   shàn
   è
   huò

    
   zhuī
   mìng
   suǒ
   shēng
    
   huò
   zài

   chù
    
   huò    
   yòu
   huò
   jiàn
   shàn
   zēng
   bàng
    
    
   cháng
   huái
   怀
   dào
   xīn
    

   wàng


    
   yòng

   gòng

    
   xiāo
   sàn


    
   shén
   míng

   zhì
    
   zhōng

   è
   dào
    

   yǒu
   sān


   liàng

   nǎo
    
   zhǎn
   zhuǎn

   zhōng
    
   lěi
   jié
   nán
   chū
    
   tòng


   yán
    
    

   sān
   zhě
    
   shì
   jiān
   rén
   mín
    
   xiāng
   yīn

   shēng
    
   shòu
   寿
   mìng


    

   liáng
   zhī
   rén
    
   shēn
   xīn

   zhèng
    
   cháng
   huái
   怀
   xié
   è
    
   cháng
   niàn
   yín

    
   fán
   mǎn
   xiōng
   zhōng
    
   xié
   tài
   wài

    
   fèi
   sǔn
   jiā
   cái
    
   shì
   wéi
   fēi

    
   suǒ
   dāng
   qiú
   zhě
    
   ér

   kěn
   wéi
    
   yòu
   huò
   jiāo
   jié

   huì
    
   xīng
   bīng
   xiāng

    
   gōng
   jié
   shā

    
   qiáng
   duó

   xié
    
   guī    

   shēn
   zuò

    
   zhòng
   gòng
   zēng
   yàn
    
   huàn
   ér

   zhī
    

   shì
   zhī
   è
    
   zhù

   rén
   guǐ
    
   shén
   míng

   zhì
    


   sān

    

   liàng

   nǎo
    
   zhǎn
   zhuǎn

   zhōng
    
   lěi
   jié
   nán
   chū
    
   tòng


   yán
    
    


   zhě
    
   shì
   jiān
   rén
   mín

   niàn
   xiū
   shàn
    
   liǎng
   shé
    
   è
   kǒu
    
   wàng
   yán
    


    
   zēng

   shàn
   rén
    
   bài
   huài
   xián
   míng
    

   xiào


    
   qīng
   màn
   shī
   zhǎng
    
   péng
   yǒu

   xìn
    
   nán

   chéng
   shí
    
   zūn
   guì


    
   wèi

   yǒu
   dào
    
   héng
   xíng
   wēi
   shì
    
   qīn


   rén
    

   rén
   wèi
   jìng
    


   cán

    
   nán

   jiàng
   huà
    
   cháng
   huái
   怀
   jiāo
   màn
    
   lài

   qián
   shì
    


   yíng

    
   jīn
   shì
   wéi
   è
    


   jìn
   miè
    
   shòu
   寿
   mìng
   zhōng
   jìn
    
   zhū
   è
   rào
   guī
    
   yòu

   míng

    

   zài
   shén
   míng
    
   yāng
   jiù
   qiān
   yǐn
    

   cóng
   shě

    
   dàn

   qián
   xíng
    


   huǒ
   huò
    
   shēn
   xīn
   cuī
   suì
    
   shén
   xíng


    
   dāng

   zhī
   shí
    
   huǐ    
    


   zhě
    
   shì
   jiān
   rén
   mín


   xiè
   dài
    

   kěn
   zuò
   shàn
    
   zhì
   shēn
   xiū

    


   jiào
   huì
    
   wéi

   fǎn

    


   yuàn
   jiā
    
    

   ēn
   wéi

    

   yǒu
   bào
   cháng
    
   fàng

   yóu
   sàn
    
   dān
   jiǔ
   shì
   měi
    
    

   shí
   rén
   qíng
    
    


   jiàn
   xiǎo
    
   liù
   qīn
   juàn
   shǔ
    

   yòng
   yǒu

    

   néng
   yōu
   niàn
    

   wéi


   zhī
   ēn
    

   cún
   shī
   yǒu
   zhī

    

   niàn
   shēn
   kǒu
    
   zēng


   shàn
    

   xìn
   zhū

   jīng

    

   xìn
   shēng

   shàn
   è
    

   hài
   zhēn
   rén
    
   dòu
   luàn
   sēng
   zhòng
    

   chī
   méng
   mèi
    

   wéi
   zhì
   huì
    

   zhī
   shēng
   suǒ
   cóng
   lái
    

   suǒ

   xiàng
    

   rén

   shùn
    

   wàng
   cháng
   shēng
    

   xīn
   jiào
   huì
    
   ér

   kěn
   xìn
    

   kǒu


       rén
    
   xīn
   zhōng


    


   kāi
   jiě
    

   mìng
   jiāng
   zhōng
    
   huǐ

   jiāo
   zhì
    


   xiū
   shàn
    
   lín
   shí
   nǎi
   huǐ
    
   huǐ
   zhī

   hòu
    
   jiāng    
    
   tiān

   zhī
   jiān
    

   dào
   fēn
   míng
    
   shàn
   è
   bào
   yìng
    
   huò

   xiāng
   chéng
    
   shēn

   dāng
   zhī
    

   shuí
   dài
   zhě
    
   shàn
   rén
   xíng
   shàn
    
   cóng    
   cóng
   míng

   míng
    
   è
   rén
   xíng
   è
    
   cóng    
   cóng
   míng

   míng
    
   shuí
   néng
   zhī
   zhě
    


   zhī
   ěr
    
   jiào

   kāi
   shì
    
   xìn
   xíng
   zhě
   shǎo
    
   shēng


   xiū
    
   è
   dào

   jué
    

   shì
   shì
   rén
    
   nán


   jìn
    

   yǒu

   rán
   sān

    

   liàng

   nǎo
    
   zhǎn
   zhuǎn

   zhōng
    
   shì
   shì
   lěi
   jié
    

   yǒu
   chū

    
   nán

   jiě
   tuō
    
   tòng


   yán
    

   shì

   è
    

   tòng
    

   shāo
       huǒ
    
   fén
   shāo
   rén
   shēn
    
   ruò
   néng   zhōng

   xīn
   zhì

    
   duān
   shēn
   zhèng
   niàn
    
   yán
   xíng
   xiāng

    
   suǒ
   zuò
   zhì
   chéng
    

   zuò
   zhū
   shàn
    

   wéi
   zhòng
   è
    
   shēn


   tuō
    
   huò    


   cháng
   shòu
   寿

   huán
   zhī
   dào
    
   shì
   wéi


   shàn

    
    
展开剩余的(50%)
注:以上标红文字表示该字为多音字或者通假字等古今有多种发音的字。
拼音校对参考书籍:《古代汉语词典》 商务印书馆 第二版
  《浊世恶苦第三十五》全文注音版,可直接打印

多音字参考列表
  [甚](读音:shén,shèn)
  [去](读音:qù,jǔ,qū)
  [令](读音:líng,lìng,lǐng)
  宿[宿](读音:sù,xiù,xiǔ)
  [上](读音:shàng,shǎng)
  [勝,胜](读音:shèng,shēng)
  [重](读音:chóng,zhòng)
  [處](读音:chú,chù)
  [見](读音:jiàn,xiàn)
  [取 ](读音:qǔ,qū )
  [幾,几](读音:jǐ,jī)
  [邪](读音:xié,yé,yá,yú,xú)
  [會](读音:huì,kuài,)
  [興](读音:xìng,xīng)
  [強](读音:qiǎng,qiáng,jiàng)
  [迫 ](读音:pǎi,pò, )
  [給](读音:gěi,jǐ)
  [著](读音:zhù,zhuó)
  [降](读音:jiàng,xiáng,lóng)
  [歸](读音:guī,kuì)
  [捨,舍](读音:shè,shě)
  [家,傢](读音:gū,jiā,jie)
  [散](读音:sàn,sǎn)
  [識](读音:shí,zhì)
  [六](读音:liù,lù)
  [屬](读音:shǔ,zhǔ)
  [鬥,斗 ](读音:dòu,dǒu, )
  [蒙](读音:)
  [與 ](读音:yú,yù,yǔ, )
  [塞](读音:sè,sāi,sài)
  [將](读音:jiàng,jiāng,qiāng)
  [何](读音:hé,hè,hē)
  [間](读音:jiàn,jiān,xián)
  [](读音:yìng,yīng)
  [樂](读音:lè,yuè,)
  [明](读音:míng)
  [從](读音:cóng,zòng)
  [誰](读音:shéi,shuí)
  [知](读音:zhī,zhì)
  [教](读音:jiào,jiāo)
  [語](读音:yù,yǔ)
  [信 ](读音:xìn, )
  [少 ](读音:shǎo,shào )
  [量](读音:liáng,liàng,liɑng)
  [有](读音:yòu,yǒu)
  [期](读音:qī,jī)
  [難](读音:nán,nàn,nuó)
  [解](读音:jiè,jiě,xiè)
  [若](读音:rě,ruò)
  [能](读音:néng,nài)
  [於,于](读音:yú,xū,yū)
  [中](读音:zhòng,zhōng)
  [一](读音:yī)
  [正](读音:zhèng,zhēng)
  [行](读音:háng,hàng,héng,xíng)
  [相](读音:xiàng,xiāng)
  [不](读音:bù,fǒu,pǐ)
  [惡](读音:é,ě,wù,wū)
  [度](读音:dù,duó)
  [其](读音:jī,qí)
  [可](读音:kè,kě)
  [得](读音:de,dé,děi)
  [長 ](读音:cháng,zhǎng, )
  [為](读音:wéi,wèi)
欢迎留言/纠错(共有信息0条))

网友留言
暂时没有相关的纠错或者留言评论信息!
  打印版文档下载
无量寿经作品推荐
古文投稿j9游会真人游戏第一品牌的联系方式 邮箱:cngwzj@foxmail.com 本站非赢利组织,为个人网站,所有内容仅供学习和交流,如无意间侵权,请联系告知,立马删除。
网站地图