j9九游会官方登录-j9游会真人游戏第一品牌 访问手机版

《劝谕策进第三十三》拼音版,可打印(无量寿经)-j9九游会官方登录

《劝谕策进第三十三》由无量寿经创作
拼音全文:(我们坚持对每一篇古诗文进行人工查证并注音、我们亲自查证并回复来自您的每一次纠错,只为给您一份更为准确的拼音版本,请记住我们:古文之家)
 • quàn


  jìn

  sān
  shí
  sān

 • liàng
  shòu
  寿
  jīng
  • 
    
    
    
    
   shì
   rén
   gòng
   zhēng


   zhī

       è


   zhī
   zhōng
    
   qín
   shēn
   yíng

    
    
   zūn
   bēi
    
   pín

    
   shǎo
   zhǎng
    
   nán

    
   lěi
   niàn


    
   wéi
   xīn
   zǒu
   shǐ
   使
    

   tián
   yōu
   tián
    

   zhái
   yōu
   zhái
    
   juàn
   shǔ
   cái

    
   yǒu

   tóng
   yōu
    
   yǒu

   shǎo

       děng
    
   shì
   xiǎo

   yǒu
    
   yòu
   yōu
   fēi
   cháng
    
   shuǐ
   huǒ
   dào
   zéi
    
   yuàn
   jiā
   zhài
   zhǔ
    
   fén
   piāo
   jié
   duó
    
   xiāo
   sàn

   miè
    
   xīn
   qiān


    

   néng
   zòng
   shě
    
   mìng
   zhōng

   juān
    

   shuí
   suí
   zhě
    
   pín

   tóng
   rán
    
   yōu

   wàn
   duān
    
    
   shì
   jiān
   rén
   mín
    


   xiōng

    


   qīn
   shǔ
    
   dāng
   xiāng
   jìng
   ài
    

   xiāng
   zēng

    
   yǒu

   xiāng
   tōng
    


   tān

    
   yán

   cháng

    

   xiāng
   wéi

    
   huò
   shí
   xīn
   zhèng
    
   yǒu
   suǒ
   huì

    
   hòu
   shì
   zhuǎn

    
   zhì
   chéng

   yuàn
    
   shì
   jiān
   zhī
   shì
    
   gèng
   xiāng
   huàn
   hài
    
   suī

   lín
   shí
    
   yīng

   xiǎng

    
   rén
   zài
   ài

   zhī
   zhōng
    

   shēng


       lái
       dāng
    

   yǒu
   dài
   zhě
    
   shàn
   è
   biàn
   huà
    
   zhuī
   zhú
   suǒ
   shēng
    
   dào


   tóng
    
   huì
   jiàn


       qiáng
   jiàn
   shí
    


   xiū
   shàn
    


   dài

    
    
   shì
   rén
   shàn
   è


   néng
   jiàn
    

   xiōng
   huò

    
   jìng

   zuò
   zhī
    
   shēn

   shén
   àn
    
   zhuǎn
   shòu

   jiào
    
   diān
   dǎo
   xiāng

    

   cháng
   gēn
   běn
    
   méng
   míng


    

   xìn
   jīng

    
   xīn

   yuǎn

    


   kuài

    


   chēn
   huì
    
   tān

   cái

    
   zhōng

   xiū
   zhǐ
    
   āi
   zāi

   shāng
    
    
   xiān
   rén

   shàn
    

   shí
   dào

    

   yǒu

   zhě
    
   shū

   guài

    

   shēng
   zhī

    
   shàn
   è
   zhī
   dào
    
   dōu

   zhī
   xìn
    
   wèi

   yǒu
   shì
    
   gèng
   xiāng
   zhān
   shì
    
   qiě

   jiàn
   zhī
    
   huò    
   huò    
   xiōng    
   gèng
   xiāng


       shēng
    
   dié
   xiāng

   liàn
    
   yōu
   ài
   jié

    

   yǒu
   jiě
   shí
    

   xiǎng
   ēn
   hǎo
    


   qíng

    

   néng
   shēn

   shú

    
   zhuān
   jīng
   qiú
   dào
    
   nián
   shòu
   寿
   xuán
   jìn
    


   nài

    
   huò
   dào
   zhě
   zhòng
    

   dào
   zhě
   shǎo
    

   huái
   怀
   shā

    
   è

   míng
   míng
    
   wéi
   wàng
   xīng
   shì
    
   wéi

   tiān

    


   zuì

    
   dùn
   duó

   shòu
   寿
    
   xià

   è
   dào
    

   yǒu
   chū

    
    
   ruò
   cáo
   dāng
   shú


    
   yuǎn

   zhòng
   è
    


   shàn
   zhě
    
   qín
   ér
   xíng
   zhī
    
   ài

   róng
   huā
    


   cháng
   bǎo
    
   jiē
   dāng
   bié

       zhě
    
   dāng
   qín
   jīng
   jìn
    
   shēng
   ān

   guó
    
   zhì
   huì
   míng

    
   gōng

   shū
   shèng
    


   suí
   xīn
   suǒ

    
   kuī

   jīng
   jiè
    
   zài
   rén
   hòu

    
    
展开剩余的(50%)
注:以上标红文字表示该字为多音字或者通假字等古今有多种发音的字。
拼音校对参考书籍:《古代汉语词典》 商务印书馆 第二版
  《劝谕策进第三十三》全文注音版,可直接打印

多音字参考列表
  [給](读音:gěi,jǐ)
  [濟](读音:jì,jǐ,qí)
  [長 ](读音:cháng,zhǎng, )
  [女](读音:nǚ,rǔ,nǜ)
  [適](读音:shì,zhé,dí,tì)
  [家,傢](读音:gū,jiā,jie)
  [散](读音:sàn,sǎn)
  [捨,舍](读音:shè,shě)
  [誰](读音:shéi,shuí)
  [萬](读音:mǒ,wàn)
  [屬](读音:shǔ,zhǔ)
  [和](读音:huò,huó,hú,hè,hé)
  [莫 ](读音:mò,mù,mì )
  [大](读音:dà,dài,dài)
  [間](读音:jiàn,jiān,xián)
  [](读音:yìng,yīng)
  [中](读音:zhòng,zhōng)
  [去](读音:qù,jǔ,qū)
  [同 ](读音:tóng,tòng, )
  [會](读音:huì,kuài,)
  [強](读音:qiǎng,qiáng,jiàng)
  [教](读音:jiào,jiāo)
  [倒](读音:dào,dǎo)
  [蒙](读音:)
  [於,于](读音:yú,xū,yū)
  [識](读音:shí,zhì)
  [語](读音:yù,yǔ)
  [都](读音:dōu,dū)
  [信 ](读音:xìn, )
  [且](读音:jū,qiě,zǔ,cú)
  [見](读音:jiàn,xiàn)
  [夫](读音:fú,fū)
  [一](读音:yī)
  [相](读音:xiàng,xiāng)
  [解](读音:jiè,jiě,xiè)
  [好](读音:hào,hǎo)
  [能](读音:néng,nài)
  [旋](读音:xuán,xuàn)
  [何](读音:hé,hè,hē)
  [少 ](读音:shǎo,shào )
  [為](读音:wéi,wèi)
  [興](读音:xìng,xīng)
  [有](读音:yòu,yǒu)
  [期](读音:qī,jī)
  [若](读音:rě,ruò)
  [惡](读音:é,ě,wù,wū)
  [其](读音:jī,qí)
  [行](读音:háng,hàng,héng,xíng)
  [華](读音:huá,huà,huā)
  [不](读音:bù,fǒu,pǐ)
  [可](读音:kè,kě)
  [樂](读音:lè,yuè,)
  [明](读音:míng)
  [勝,胜](读音:shèng,shēng)
  [得](读音:de,dé,děi)
欢迎留言/纠错(共有信息0条))

网友留言
暂时没有相关的纠错或者留言评论信息!
  打印版文档下载
无量寿经作品推荐
古文投稿j9游会真人游戏第一品牌的联系方式 邮箱:cngwzj@foxmail.com 本站非赢利组织,为个人网站,所有内容仅供学习和交流,如无意间侵权,请联系告知,立马删除。
网站地图