j9九游会官方登录-j9游会真人游戏第一品牌 访问手机版

《寿乐无极第三十二》拼音版,可打印(无量寿经)-j9九游会官方登录

《寿乐无极第三十二》由无量寿经创作
拼音全文:(我们坚持对每一篇古诗文进行人工查证并注音、我们亲自查证并回复来自您的每一次纠错,只为给您一份更为准确的拼音版本,请记住我们:古文之家)
 • shòu
  寿
  sān
  shí
  èr

 • liàng
  shòu
  寿
  jīng
  • 
    
    
    

   gào
    
   zhū
   tiān
   rén
   děng
    
    

   liàng
   shòu
   寿
   guó
    
   shēng
   wén


    
   gōng

   zhì
   huì
    


   chēng
   shuō
    
   yòu

   guó

   wēi
   miào
    
   ān

    
   qīng
   jìng
   ruò

       wéi
   shàn
    
   niàn
   dào
   zhī

   rán
    
    
   chū

   gòng
   yǎng
    
   guān
   jīng
   xíng
   dào
    


   jiǔ

    
   cái
   měng
   zhì
   huì
    
   xīn

   zhōng
   huí
    


   xiè
   shí
    
   wài
   ruò
   chí
   huǎn
    
   nèi

   shǐ

    
   róng
   róng

   kōng
    
   shì


   zhōng
    
   zhōng
   biǎo
   xiāng
   yìng
    

   rán
   yán
   zhěng
    
   jiǎn
   liǎn
   duān
   zhí
    
   shēn
   xīn
   zhěng
   jié
    

   yǒu
   ài
   tān
    
   zhì
   yuàn
   ān
   dìng
    

   zēng
   quē
   jiǎn
    
   qiú
   dào

   zhèng
    


   qīng
   xié
    
   suí
   jīng
   yuē
   lìng
    

   gǎn
   cuō
   diē
    
   ruò

   shéng

    
   xián
   wéi
   dào

    
   kuàng


   niàn
    

   yǒu
   yōu

    

   rán

   wéi
    

   kōng


    
   dàn
   ān


    
   zuò

   shàn
   yuàn
    
   jìn
   xīn
   qiú
   suǒ
    
   hán
   āi

   mǐn
    


   dōu

    
   bāo
   luó
   biǎo

    
   guò

   jiě
   tuō
    

   rán
   bǎo
   shǒu
    
   zhēn
   zhēn
   jié
   bái
    
   zhì
   yuàn

   shàng
    
   jìng
   dìng
   ān

    

   dàn
   kāi

   míng
   chè
    

   rán
   zhōng

   rán
   xiàng
    

   rán
   zhī
   yǒu
   gēn
   běn
    

   rán
   guāng

   cān
   huí
    
   zhuǎn
   biàn
   zuì
   shèng
    

   dān
   chéng

   bǎo
    
   héng
   lǎn
   chéng
   wàn

    
   guāng
   jīng
   míng

   chū
    
   shàn
   hǎo
   shū


    
   zhù


   shàng
   xià
    
   dòng


   biān

    
    


   qín
   jīng
   jìn
       qiú
   zhī
    


   chāo
   jué

    
   wǎng
   shēng

   liàng
   qīng
   jìng
   ē

   tuó

   guó
    
   héng
   jué    
   è
   dào    


   zhī
   shèng
   dào
    

   wǎng
   ér

   rén
    

   guó


   wéi
    

   rán
   suǒ
   qiān
   suí
    
   juān
   zhì
   ruò

   kōng
    
   qín
   xíng
   qiú
   dào

       cháng
   shēng
    
   shòu
   寿


   yǒu

    

   wéi
   zhuó
   shì
   shì
    
   yōu

   cháng
    
    
展开剩余的(50%)
注:以上标红文字表示该字为多音字或者通假字等古今有多种发音的字。
拼音校对参考书籍:《古代汉语词典》 商务印书馆 第二版
  《寿乐无极第三十二》全文注音版,可直接打印

多音字参考列表
  [稱](读音:chèn,chèng,chēng)
  [觀](读音:guàn,guān)
  [內](读音:nà,nèi,ruì)
  [適](读音:shì,zhé,dí,tì)
  [](读音:yìng,yīng)
  [和](读音:huò,huó,hú,hè,hé)
  [正](读音:zhèng,zhēng)
  [邪](读音:xié,yé,yá,yú,xú)
  [約](读音:yāo,yuē,yào,dì)
  [令](读音:líng,lìng,lǐng)
  [都](读音:dōu,dū)
  [過](读音:guò,guō)
  [度](读音:dù,duó)
  [解](读音:jiè,jiě,xiè)
  [一](读音:yī)
  [中](读音:zhòng,zhōng)
  [相](读音:xiàng,xiāng)
  [參](读音:cān,cēn,sān,shēn)
  [單](读音:shàn,dān,chán)
  [萬](读音:mǒ,wàn)
  [明](读音:míng)
  [好](读音:hào,hǎo)
  [上](读音:shàng,shǎng)
  [去](读音:qù,jǔ,qū)
  [量](读音:liáng,liàng,liɑng)
  [於,于](读音:yú,xū,yū)
  [惡](读音:é,ě,wù,wū)
  [塞](读音:sè,sāi,sài)
  [勝,胜](读音:shèng,shēng)
  [其](读音:jī,qí)
  [不](读音:bù,fǒu,pǐ)
  [若](读音:rě,ruò)
  [空](读音:kòng,kǒng,kōng,)
  [行](读音:háng,hàng,héng,xíng)
  [可](读音:kè,kě)
  [得](读音:de,dé,děi)
  [長 ](读音:cháng,zhǎng, )
  [樂](读音:lè,yuè,)
  [有](读音:yòu,yǒu)
  [何](读音:hé,hè,hē)
  [為](读音:wéi,wèi)
  [著](读音:zhù,zhuó)
欢迎留言/纠错(共有信息0条))

网友留言
暂时没有相关的纠错或者留言评论信息!
  打印版文档下载
无量寿经作品推荐
古文投稿j9游会真人游戏第一品牌的联系方式 邮箱:cngwzj@foxmail.com 本站非赢利组织,为个人网站,所有内容仅供学习和交流,如无意间侵权,请联系告知,立马删除。
网站地图