j9九游会官方登录-j9游会真人游戏第一品牌 访问手机版

《钱氏家训》拼音版,可打印(钱镠)-j9九游会官方登录

《钱氏家训》由钱镠创作
拼音全文:(我们坚持对每一篇古诗文进行人工查证并注音、我们亲自查证并回复来自您的每一次纠错,只为给您一份更为准确的拼音版本,请记住我们:古文之家)
 • qián
  shì
  jiā
  xùn
 • 
  [

  yuè
   
  ]
  qián
  liú
  • 
    
    
    

   rén
   piān
  • 
    
    
    
   xīn
   shù   zuì

   tiān

    
   yán
   xíng
   jiē
   dāng

   kuì

   shèng
   xián
    
   zēng

   zhī
   sān
   xǐng

   wàng
    
   chéng

   zhī

   zhēn

   pèi
    
   chí
   gōng   jǐn
   yán
    
   lín
   cái   lián
   jiè
    
   chǔ
   shì   jué
   duàn
    
   cún
   xīn   kuān
   hòu
    
   jìn
   qián
   xíng
   zhě


   zhǎi
    
   xiàng
   hòu
   kàn
   zhě
   yǎn
   jiè
   kuān
    
   huā
   fán
   liǔ

   chù


   kāi
    
   fāng
   jiàn
   shǒu
   duàn
    
   fēng
   kuáng

   zhòu
   shí


   dìng
    
   cái
   shì
   jiǎo
   gēn
    
   néng
   gǎi
   guò

   tiān    
   néng
   ān
   fèn

   guǐ
   shén

   quán
    

   jīng
   zhuàn

   gēn

   shēn
    
   kàn
   shǐ
   jiàn


   lùn
   wěi
    
   néng
   wén
   zhāng

   chēng
   shù
   duō
    

   dào   bào
   hòu
    
  • 
    
    
    

   zào
   yōu
   měi
   zhī
   jiā
   tíng
    


   liáng
   hǎo
   zhī
   guī

    
   nèi
   wài
   liù

   zhěng
   jié
    
   zūn
   bēi


   jǐn
   yán
       shū
   xiào
   jìng
   huān

    
   zhóu


   xiōng


   yǒu
   ài
    

   zōng
   suī
   yuǎn
       chéng
    

   sūn
   suī

    
   shī
   shū


    


   qiú
   shū

    


   zhuāng
   lián
    
   jià


   jiā

   婿
       guì
    
   jiā


   xié
   zōng

    
   zhì

   shú

   gōng
   tián
    
   suì

   zhèn

   qīn
   péng
    
   chóu
   rén
   jiāng    
   qín
   jiǎn
   wéi
   běn
    


   fēng
   hēng
    
   zhōng
   hòu
   chuán
   jiā
    
   nǎi
   néng
   cháng
   jiǔ
    
  • 
    
    
    
   jiā
   tíng
   piān
  • 
    
    
    
   xìn
   jiāo
   péng
   yǒu
    
   huì

   xiāng
   lín
    

   guǎ
   jīn

    
   jìng
   lǎo
   huái
   怀
   yòu
    
   jiù
   zāi
   zhōu

    
   pái
   nàn
   jiě
   fēn
    
   xiū
   qiáo   cóng
   xíng
    
   zào

   chuán


   zhòng

    
   xīng

   méng
   zhī

   shú
    
   shè


   zhī
   shè
   cāng
    

   jiàn
   jìn
   yào
   chǎn
   chú
    
   gōng

   gài
   xíng

   chàng
    

   jiàn

   ér

   móu
    

   jiàn
   cái
   ér
   shēng

    
   xiǎo
   rén

   dāng
   yuǎn
    
   duàn


   xiǎn
   wéi
   chóu

    
   jūn


   dāng
   qīn
    
   wéi


    
  • 
    
    
    
   guó
   jiā
   piān
  • 
    
    
    
   shè
   huì
   piān
  • 
    
    
    
   zhí


   shān
    
   shǒu
   shēn


    
   ài
   mín


       chóu
    
   yán    
   kuān


   mín
    
   guān
   kěn
   zhuó


   fēn
    
   mín
   shòu
   shí
   fēn
   zhī
   huì
    
   shàng
   néng
   chī


   diǎn
    
   mín
   zhān
   wàn
   diǎn
   zhī
   ēn
    

   zài

   shēn

   móu

    

   zài
   tiān
   xià
   zhě

   móu
   zhī
    

   zài

   shí

   móu

    

   zài
   wàn
   shì
   zhě
   gèng
   móu
   zhī
    

   zhì
   xīng
   bāng
    

   guò

   zhòng

       guó
    
   zhǐ
   wèi
   hào

   yòng
    
   cōng
   míng
   ruì
   zhì
    
   shǒu
   zhī


    
   gōng
   bèi
   tiān
   xià
    
   shǒu
   zhī

   ràng
    
   yǒng

   zhèn
   shì
    
   shǒu
   zhī

   qiè
    

   yǒu

   hǎi
    
   shǒu
   zhī

   qiān
    
   miào
   táng
   zhī
   shàng
    

   yǎng
   zhèng

   wéi
   xiān
    
   hǎi

   zhī
   nèi
    

   yǎng
   yuán

   wéi
   běn
    

   běn
   jié
   yòng

   guó

    
   jìn
   xián
   shǐ
   使
   néng

   guó
   qiáng
    
   xīng
   xué

   cái

   guó
   shèng
    
   jiāo
   lín
   yǒu
   dào

   guó
   ān
    
展开剩余的(50%)
注:以上标红文字表示该字为多音字或者通假字等古今有多种发音的字。
拼音校对参考书籍:《古代汉语词典》 商务印书馆 第二版
  《钱氏家训》全文注音版,可直接打印

多音字参考列表
  [個](读音:gè,gě)
  [於,于](读音:yú,xū,yū)
  [省](读音:shěng,xǐng)
  [繁](读音:fán,pó,mǐn)
  [處](读音:chú,chù)
  [風](读音:fèng,fěng,fēng,fàng)
  [雨](读音:yù,yǔ)
  [得](读音:de,dé,děi)
  [看](读音:kàn,kān,)
  [稱](读音:chèn,chèng,chēng)
  [六](读音:liù,lù)
  [伯](读音:bà,bǎi,bó,mò,pò)
  [祭](读音:jì,zhài)
  [讀](读音:dòu,dú)
  [女](读音:nǚ,rǔ,nǜ)
  [與 ](读音:yú,yù,yǔ, )
  [傳](读音:chuán,zhuàn)
  [長 ](读音:cháng,zhǎng, )
  [會](读音:huì,kuài,)
  [信 ](读音:xìn, )
  [鄉](读音:xiāng,xiàng,xiǎng)
  [難](读音:nán,nàn,nuó)
  [解](读音:jiè,jiě,xiè)
  [從](读音:cóng,zòng)
  [濟](读音:jì,jǐ,qí)
  [蒙](读音:)
  [穀,谷](读音:gǔ,yù,lù)
  [行](读音:háng,hàng,héng,xíng)
  [倡](读音:chàng,chāng)
  [見](读音:jiàn,xiàn)
  [可](读音:kè,kě)
  [麯,曲 ](读音:qǔ,qū, )
  [和](读音:huò,huó,hú,hè,hé)
  [家,傢](读音:gū,jiā,jie)
  [去](读音:qù,jǔ,qū)
  [著](读音:zhù,zhuó)
  [一](读音:yī)
  [萬](读音:mǒ,wàn)
  [不](读音:bù,fǒu,pǐ)
  [過](读音:guò,guō)
  [大](读音:dà,dài,dài)
  [好](读音:hào,hǎo)
  [明](读音:míng)
  [被](读音:bèi,pī,bì,pì)
  [上](读音:shàng,shǎng)
  [正](读音:zhèng,zhēng)
  [內](读音:nà,nèi,ruì)
  [為](读音:wéi,wèi)
  [節](读音:jié,jiē)
  [能](读音:néng,nài)
  [強](读音:qiǎng,qiáng,jiàng)
  [興](读音:xìng,xīng)
  [盛](读音:chéng,shèng)
  [有](读音:yòu,yǒu)
欢迎留言/纠错(共有信息0条))

网友留言
暂时没有相关的纠错或者留言评论信息!
  打印版文档下载
钱镠作品推荐
古文投稿j9游会真人游戏第一品牌的联系方式 邮箱:cngwzj@foxmail.com 本站非赢利组织,为个人网站,所有内容仅供学习和交流,如无意间侵权,请联系告知,立马删除。
网站地图