j9九游会官方登录-j9游会真人游戏第一品牌 访问手机版

《和郭主簿·其二》拼音版、节奏划分及断句,可打印(陶渊明)-j9九游会官方登录

《和郭主簿·其二》由陶渊明创作
拼音全文:(我们坚持对每一篇古诗文进行人工查证并注音、我们亲自查证并回复来自您的每一次纠错,只为给您一份更为准确的拼音版本,请记住我们:古文之家)

 • guō
  zhǔ

  簿
   
  ·

  èr
 • 
  [
  dōng
  jìn
   
  ]
  táo
  yuān
  míng
 • huái
  怀

  zhēn
  xiù

  姿
   
  zhuó
  wéi
  shuāng
  xià
  jié
   
 • xián
  shāng
  niàn
  yōu
  rén
   
  qiān
  zǎi

  ěr
  jué
   

 • níng

  yóu
  fēn
   
  tiān
  gāo

  jǐng
  chè
   
 • líng
  cén
  sǒng

  fēng
   
  yáo
  zhān
  jiē

  jué
   


  • zhōu
   sān
   chūn
    
   qīng
   liáng

   qiū
   jié
    
  • fāng

   kāi
   lín
   yào
   耀
    
   qīng
   sōng
   guàn
   yán
   liè
    
  • jiǎn


   huò
   zhǎn
    
   yān
   yān
   jìng
   liáng
   yuè
    
展开剩余的(50%)
注:以上标红文字表示该字为多音字或者通假字等古今有多种发音的字。
拼音校对参考书籍:《古代汉语词典》 商务印书馆 第二版
  《和郭主簿·其二》全文注音版,可直接打印

全文详解
  和泽周三春,清凉素秋节。
  雨水调顺整春季,秋来清凉风萧瑟。
  露凝无游氛,天高肃景澈。
  露珠凝聚无云气,天高肃爽景清澈。
  陵岑耸逸峰,遥瞻皆奇绝。
  秀逸山峰高耸立,远眺益觉皆奇绝。
  芳菊开林耀,青松冠岩列。
  芳菊开处林增辉,岩上青松排成列。
  怀此贞秀姿,卓为霜下杰。
  松菊坚贞秀美姿,霜中挺立真豪杰。
  衔觞念幽人,千载抚尔诀。
  含杯思念贤隐士,千百年来守高节。
  检素不获展,厌厌竟良月。
  顾我素志未施展,闷闷空负秋十月。
  节奏划分及断句:

  和泽/周三春,清凉/素秋节。
  露凝/无游氛,天高/肃景澈。
  陵岑/耸逸峰,遥瞻/皆奇绝。
  芳菊/开林耀,青松/冠岩列。
  怀此/贞秀姿,卓为/霜下杰。
  衔觞/念幽人,千载/抚尔诀。
  检素/不获展,厌厌/竟良月。

多音字参考列表
  [和](读音:huò,huó,hú,hè,hé)
  [澤](读音:zé,shì,yì,duó)
  [節](读音:jié,jiē)
  [露](读音:lòu,lù)
  [奇](读音:jī,qí)
  [冠](读音:guàn,guān)
  [為](读音:wéi,wèi)
  [載](读音:zài,zǎi)
  [不](读音:bù,fǒu,pǐ)
欢迎留言/纠错(共有信息0条))

网友留言
暂时没有相关的纠错或者留言评论信息!
  打印版文档下载
陶渊明作品推荐
古文投稿j9游会真人游戏第一品牌的联系方式 邮箱:cngwzj@foxmail.com 本站非赢利组织,为个人网站,所有内容仅供学习和交流,如无意间侵权,请联系告知,立马删除。
网站地图