j9九游会官方登录-j9游会真人游戏第一品牌 访问手机版

《与人论谏书》拼音版,可打印(杜牧)-j9九游会官方登录

《与人论谏书》由杜牧创作
拼音全文:(我们坚持对每一篇古诗文进行人工查证并注音、我们亲自查证并回复来自您的每一次纠错,只为给您一份更为准确的拼音版本,请记住我们:古文之家)

 • rén
  lùn
  jiàn
  shū


  • 
    
    
    
   mǒu
   shū

   dài
   duò
    

   shí

   kuò
    

   hào

   shū
    

   zhī
   duō

    
   měi
   jiàn
   jūn
   chén
   zhì
   luàn
   zhī
   jiān
    
   xīng
   wáng
   jiàn
   zhèng
   zhī
   dào
    
   xiá
   xiǎng

   rén
    
   shì    


   rén
   jūn


   ér
   zhì

   zhì
   píng
       pēng
   shēn
   miè

    
   wéi

   èr
   zhě
    


   zhòng
   dào
    

   qín
    
   hàn

   lái
    
   fán
   qiān
   bǎi
   bèi
       shǔ
    
   rán

   jiàn
   ér

   luàn
   shēng
   huò
   zhě
    
   lěi
   lěi
   jiē
   shì
    

   jiàn
   ér
   huǐ
   guò
   xíng
   dào
   zhě
    

   néng
   bǎi

    

   zhě
    
   jiē
   xiǎn
    
   zhǐ
   shè
   chǒu
   è
    
   zhì
   shǐ
   使
   rán

    


   xiǎn
   zhī
   yán
    
   jìn

   dàn
   wàng
    
   zhǐ
   shè
   chǒu
   è
    
    


   dàn
   wàng
   zhī
   shuō
    


   zhī

    

   bēi
   líng
   zūn
    

   xià
   gān
   shàng
    
   shì

   jiàn
   shā
   rén
   zhě
    
   shā
   rén

   duō
    
   jiàn
   tián
   liè
   zhě
    
   tián
   liè

   shèn
    
   jiàn
   zhì
   gōng
   shì
   zhě
    
   gōng
   shì

   chóng
    
   jiàn
   rèn
   xiǎo
   rén
   zhě
    
   xiǎo
   rén

   chǒng
    
   guān

   zhǐ

    
   qiě


   jiàn
   zhě

   dòu
   shì
   fēi
    

   jué


   ěr
    

   lùn


    
   shì

   měi

   běn
   shì
   zhī
   shàng
    
   yóu
   zēng
   shì
   zhī
    
  • 
    
    
    
   hàn
   chéng   lóu
   chuán
   guò
   wèi
   shuǐ
    

   shǐ


   xuē
   guǎng
   广

   jiàn
   yuē
    
    

   cóng
   qiáo
    

   xià

   tīng
    
   chén

   wěn

   xuè

   chē
   lún
    

   xià

   miào

    
    
   shàng

   yuè
    
   zhāng
   měng
   yuē
    
    
   chén
   wén
   zhǔ
   shèng
   chén
   zhí
    
   chéng
   chuán
   wēi
    
   jiù
   qiáo
   ān
    
   shèng
   zhǔ

   chéng
   wēi
    

   shǐ


   yán

   tīng
    
    
   shàng
   yuē
    
    
   xiǎo
   rén

   dāng

   shì

    
    

   wèi
   jiàn
   zhèng
   zhī
   yán
   dāng

   měng
   zhī
   xiáng
   shàn
    

   nǎi
   cóng
   qiáo
    
   jìn
   zhě
   bǎo

   zhōng
    
   jìng
   zōng
   huáng


   xìng

   shān
    
   shí
   jiàn
   zhě
   zhì
   duō
    
   shàng


   jué
    
   shí

   zhāng
   quán   chén
   diàn
   殿
   xià
    
   kòu
   tóu
   jiàn
   yuē
    
    

   zhōu
   yōu
   wáng
   xìng

   shān
    
   wéi
   quǎn
   róng
   suǒ
   shā
    
   qín
   shǐ
   huáng
   zàng

   shān
    
   guó
   wáng
    
   xuán
   zōng
   huáng

   gōng

   shān
    
   ér

   shān
   luàn
    
   xiān
   huáng

   xìng

   shān
    
   ér
   xiǎng
   nián

   cháng
    
    

   yuē
    
    

   shān
   ruò

   zhī
   xiōng

       wǎng
    

   yàn

   yán
    
    
   hòu
   shù

    


   shān
   huí
    

   qīn
   xìng
   yuē
    
    
   kòu
   tóu
   zhě
   zhī
   yán
    
   ān

   xìn
   zāi
    
    
   hàn
   wén


   wèi
   zhāng
   shì
   zhī
   yuē
    
    
   bēi
   zhī

   shèn
   gāo
   lùn
    
   lìng

   xíng

    
    
   jīn
   rén
   píng


   shì
    
   yǒu
   péng

   ròu
    
   qiē
   cuō
   guī
   huì
   zhī
   jiān
    
   shàng

   páng
   yǐn

   shì
    
   wěi
   wěi


    
   shǐ
   使
   rén
   shàn
   ér

   xíng

   shàn
    
   kuàng

   jūn
   chén
   zūn
   bēi
   zhī
   jiān
    

   yīn

   qiè
   zhī
   yán
   ér
   wàng
   dào
   xíng
   shì
   zhì
   zhě

    

    

    
   chēng

   jiàn
    
   ér
   zhí
   jiàn
   wéi
   xià
    
  • 
    
    
    
   qián
   shù
   yuè
   jiàn
   bào
    
   shàng


   xià
   jiàn
   shū
    
    

   zuǒ
   qiě
   yuǎn
    

   zhī


    
   jìn

   yóu

   chù   xià
   jiàn
   cǎo
    
   míng
   bái
   biàn
   wǎn
    
   chū

   yǒu

    

   jūn
   shèng
   míng
    

   wéi
   dòng
   xīn
    
   shù

   zài
   shǒu
    
   wèi
   zhī


    
   qiě
   biàn
   qiě

   qiě
   wèi
    
   sān
   zhě
   jiāo
   bìng
    

   néng

   zhǐ
    

   jūn
   wén
   jiàn
    

   qiě
   xíng
   zhī
    
   réng

   chǒng

    
   yòu
   néng
   jiàn
   zhě
    

   nǎi
   yáo
    
   shùn
    

    
   tāng
    
   wén
    

   zhī
   xīn

    
   wén

   yuǎn

    

   wéi

   jūn
   biàn

    

   xià

   zhōng
   xiào
   wén
   zhāng


   cháo
   tíng
    
   yǒng

   jiàn
   ér
   qiě
   shēn


   dào
    
   guǒ
   néng


   jūn
   ér
   guāng
   shì

    
  • 
    
    
    
   jīn
   yǒu
   liǎng
   rén
    
   dào
   wèi
   xiāng
   xìn
    
   jiǎ
   wèi

   yuē
    
    

   hào
   shí
   mǒu

    
   shèn

   shí
    
   guǒ
   shí
   zhī
    


    
    


   yuē
    
    

   shí
   zhī
   jiǔ

    

   wèi


    

   bèi
   shí
   zhī
    
    
   jiǎ
   ruò
   wèi

   yuē
    
    

   hào
   shí
   mǒu

    


   shǎo
   shí
    
   gǒu
   duō
   shí
    

   shēng
   bìng
    
    


   yīn
   ér
   xiè
   zhī
    
   jiǎn
   shí
    

   zhě
    

   xiǎn
   zhī
   yán
    


   fǎn
   zhī
    
   xún
   cháng
   zhī
   shuō
    


   xìn
   zhī
    

   nǎi
   cháng
   rén
   zhī
   qíng
    
   shì
   duō
   rán

    
   shì

   yīn
   jiàn
   ér
   shēng
   luàn
   zhě
    
   lěi
   lěi
   jiē
   shì

    
  • 
    
    
    
   mǒu
   méng

   xià
   zhī
   hòu
   ài
       shí


   xià
   zhī

   jìn
   chǐ
   cùn
    
   néng

   wèi

   xià
   zhī

    
    

   jūn
   jīn   shū
   ér
   xíng
   zhī
    
   míng

   wén

   yán
   ér
   yòng
   zhī
    
   xián
   cái
   zhōng
   liáng
   zhī
   shì
   sēn
   liè
   cháo
   tíng
    
   shì

   fèn

   zhì

    

   jìn
   suǒ
   huái
   怀
    

   wén


   zōng
   zhī

    
   qióng
   tiān
   jìn

    

   chū
   yuè

    
   jiē

   sǎo

    


   jué
   chū
    
   mǒu
   zòng


   xiào
   yòng
    
   dàn


   guān


    
   kuāng
   qiè

   簿
   shū
   zhī
   jiān
    
   huó


   ér
   lǎo
   shēn
   mìng
   yān
    
   zuò
   wéi

   shī
    
   chēng
   dào
   rén
   shèng
   tiān

   zhī
   suǒ
   wéi
   zhì
    

   wéi
   yǒu

    
   néng


   wèi
    

   huò

   xià
   zhī

   shū
    
   biàn

   wèi
   sān
   zhě
   jiāo
   bìng
    
   zhēn    
    

   yīn
   miàn
   zàn

   shì
    
   shū
   zhǐ
   yán
   chéng
    

   jué
   fán
   duō
    
   mǒu
   zài
   bài
    
展开剩余的(50%)
注:以上标红文字表示该字为多音字或者通假字等古今有多种发音的字。
拼音校对参考书籍:《古代汉语常用字字典》 商务印书馆 2017年版,
  《与人论谏书》全文注音版,可直接打印

多音字参考列表
  [識](读音:shí,zhì)
  [讀](读音:dòu,dú)
  [興](读音:xìng,xīng)
  [和](读音:huò,huó,hú,hè,hé)
  [射](读音:shè,yì,yè)
  [惡](读音:é,ě,wù,wū)
  [幹,干,乾](读音:gàn,gān)
  [觀](读音:guàn,guān)
  [與 ](读音:yú,yù,yǔ, )
  [相](读音:xiàng,xiāng)
  [甲](读音:jiá,xiá)
  [好](读音:hào,hǎo)
  [少 ](读音:shǎo,shào )
  [食](读音:sì,shí,yì)
  [何](读音:hé,hè,hē)
  [過](读音:guò,guō)
  [車](读音:chē,jū)
  [乘](读音:chéng,shèng)
  [大](读音:dà,dài,dài)
  [夫](读音:fú,fū)
  [從](读音:cóng,zòng)
  [中](读音:zhòng,zhōng)
  [遺](读音:wèi,yí,​suí)
  [王 ](读音:wáng,wàng, )
  [長 ](读音:cháng,zhǎng, )
  [若](读音:rě,ruò)
  [耶](读音:yé,yē,xié)
  [語](读音:yù,yǔ)
  [信 ](读音:xìn, )
  [甚](读音:shén,shèn)
  [令](读音:líng,lìng,lǐng)
  [麯,曲 ](读音:qǔ,qū, )
  [去](读音:qù,jǔ,qū)
  [樂](读音:lè,yuè,)
  [切 ](读音:qiè,qiē, )
  [見](读音:jiàn,xiàn)
  [上](读音:shàng,shǎng)
  [莫 ](读音:mò,mù,mì )
  [處](读音:chú,chù)
  [據,据](读音:jù,jū)
  [數](读音:shù,shǔ)
  [且](读音:jū,qiě,zǔ,cú)
  [蒙](读音:)
  [知](读音:zhī,zhì)
  [吾](读音:wú,yù)
  [行](读音:háng,hàng,héng,xíng)
  [明](读音:míng)
  [朝](读音:cháo,zhāo)
  [可](读音:kè,kě)
  [得](读音:de,dé,děi)
  [於,于](读音:yú,xū,yū)
  [間](读音:jiàn,jiān,xián)
  [活](读音:huó,guō)
  [稱](读音:chèn,chèng,chēng)
  [為](读音:wéi,wèi)
  [有](读音:yòu,yǒu)
  [能](读音:néng,nài)
  [一](读音:yī)
  [其](读音:jī,qí)
  [不](读音:bù,fǒu,pǐ)
  [覺](读音:jiào,jué)
欢迎留言/纠错(共有信息0条))

网友留言
暂时没有相关的纠错或者留言评论信息!
  打印版文档下载
杜牧作品推荐
古文投稿j9游会真人游戏第一品牌的联系方式 邮箱:cngwzj@foxmail.com 本站非赢利组织,为个人网站,所有内容仅供学习和交流,如无意间侵权,请联系告知,立马删除。
网站地图