j9九游会官方登录-j9游会真人游戏第一品牌 访问手机版

《长信怨》拼音版,可打印(王昌龄)-j9九游会官方登录

《长信怨》由王昌龄创作
拼音全文:(我们坚持对每一篇古诗文进行人工查证并注音、我们亲自查证并回复来自您的每一次纠错,只为给您一份更为准确的拼音版本,请记住我们:古文之家)
 • cháng
  xìn
  yuàn
 • 
  [
  táng
   
  ]
  wáng
  chāng
  líng
 • xūn
  lóng

  zhěn

  yán

   

  tīng
  nán
  gōng
  qīng
  lòu
  cháng
   
 • yín
  dēng
  qīng
  suǒ
  cái
  féng
  xiē
   
  hái
  xiàng
  jīn
  chéng
  míng
  zhǔ
  kàn
   
 • cháng
  xìn
  gōng
  zhōng
  qiū
  yuè
  míng
   
  zhāo
  yáng
  diàn
  殿
  xià
  dǎo

  shēng
   
 • jīn
  jǐng

  tóng
  qiū

  huáng
   
  zhū
  lián

  juǎn

  lái
  shuāng
   
 • huǒ
  zhào

  西
  gōng
  zhī

  yǐn
   
  fēn
  míng

  dào
  fèng
  ēn
  shí
   
 • gāo
  diàn
  殿
  qiū
  zhēn
  xiǎng

  lán
   
  shuāng
  shēn
  yóu  hán
   
 • fèng
  zhǒu
  píng
  míng
  jīn
  diàn
  殿
  kāi
   
  zàn
  jiāng
  tuán
  shàn
  gòng
  pái
  huái
   

 • yán


  hán


   
  yóu
  dài
  zhāo
  yáng

  yǐng
  lái
   
 • zhēn
  chéng

  mìng
  jiǔ
  xún

   
  mèng
  jiàn
  jūn
  wáng
  jiào
  hòu

   
 • bái

  táng
  zhōng

  cǎo

   
  hóng
  luó
  zhàng


  shèng
  qíng
   
展开剩余的(50%)
注:以上标红文字表示该字为多音字或者通假字等古今有多种发音的字。
拼音校对参考书籍:《小学生经典诵读》 浙江古籍出版社,《古代汉语常用字字典》 商务印书馆 2017年版,
  《长信怨》全文注音版,可直接打印

多音字参考列表
欢迎留言/纠错(共有信息0条))

网友留言
暂时没有相关的纠错或者留言评论信息!
  打印版文档下载
您一定感兴趣的合集(推荐)
王昌龄作品推荐
古文投稿j9游会真人游戏第一品牌的联系方式 邮箱:cngwzj@foxmail.com 本站非赢利组织,为个人网站,所有内容仅供学习和交流,如无意间侵权,请联系告知,立马删除。
网站地图