j9九游会官方登录-j9游会真人游戏第一品牌 访问手机版

《登池州九峰楼寄张祜》拼音版,可打印(杜牧)-j9九游会官方登录

《登池州九峰楼寄张祜》由杜牧创作
拼音全文:(我们坚持对每一篇古诗文进行人工查证并注音、我们亲自查证并回复来自您的每一次纠错,只为给您一份更为准确的拼音版本,请记住我们:古文之家)
 • dēng
  chí
  zhōu
  jiǔ
  fēng
  lóu

  zhāng  • bǎi
   gǎn
   zhōng
   lái


   yóu
    
   jiǎo
   shēng   yáng
   lóu
    
  • jié
   zài
   yǎn
   qián
   cháng

   jiàn
    
   dào
   fēi
   shēn
   wài
   gèng

   qiú
    

  • shān
   zhōng   jìn
    
   fāng
   cǎo

   nián
   hèn

   xiū
    
  • shuí
   rén


   zhāng
   gōng

    
   qiān
   shǒu
   shī
   qīng
   wàn

   hóu
    
展开剩余的(50%)
注:以上标红文字表示该字为多音字或者通假字等古今有多种发音的字。
拼音校对参考书籍:《古代汉语词典》 商务印书馆 第二版,
  《登池州九峰楼寄张祜》全文注音版,可直接打印
  标准格式的pdf打印文档,保存此版本方便打印和收藏。点击后方按钮打印。

全文详解
  百感中来不自由,角声孤起夕阳楼。
  多少感慨从内心涌上不能自已,一声画角夕阳照在楼头。
  碧山终日思无尽,芳草何年恨即休?
  对着碧山整日思念无尽,到哪年愁恨可与芳草一同罢休?
  睫在眼前长不见,道非身外更何求。
  睫毛就在眼前却总是看不见,大道本非身外还去何处求?
  谁人得似张公子,千首诗轻万户侯。
  有谁能够比得上你张公子,以上千首诗篇蔑视那万户侯。
多音字参考列表
  [中](读音:zhòng,zhōng)
  [長 ](读音:cháng,zhǎng, )
  [不](读音:bù,fǒu,pǐ)
  [見](读音:jiàn,xiàn)
  [何](读音:hé,hè,hē)
  [誰](读音:shéi,shuí)
  [得](读音:de,dé,děi)
  [萬](读音:mǒ,wàn)
欢迎留言/纠错(共有信息0条))

网友留言
暂时没有相关的纠错或者留言评论信息!
  打印版文档下载
  标准格式的pdf打印文档,保存此版本方便打印和收藏。点击下方按钮打印。
您一定感兴趣的合集(推荐)
杜牧作品推荐
古文投稿j9游会真人游戏第一品牌的联系方式 邮箱:cngwzj@foxmail.com 本站非赢利组织,为个人网站,所有内容仅供学习和交流,如无意间侵权,请联系告知,立马删除。
网站地图