j9九游会官方登录-j9游会真人游戏第一品牌 访问手机版

《扬州三首》拼音版,可打印(杜牧)-j9九游会官方登录

《扬州三首》由杜牧创作
拼音全文:(我们坚持对每一篇古诗文进行人工查证并注音、我们亲自查证并回复来自您的每一次纠错,只为给您一份更为准确的拼音版本,请记住我们:古文之家)
 • yáng
  zhōu
  sān
  shǒu
 • 
  [
  táng
   
  ]


 • tiān

  tái


   
  fēng
  liáng

  guǎn
  qīng
   
 • jùn


  xián
  chū
   
  qiān
  jīn
  hào
  jiù
  yóu
   
 • qiū
  fēng
  fàng
  yíng
  yuàn
   
  chūn
  cǎo
  dòu

  tái
   
 • shǔ
  chuán
  hóng
  jǐn
  zhòng
   
  yuè
  tuó
  shuǐ
  chén
  duī
   
 • jīn
  luò
  qíng
  diāo

   
  luán
  huán
  shí
  cuì
  lái
   
 • xiān
  yāo
  jiàn
  cháng
  xiù
   

  pèi

  fán
  yīng
   
 • shuí
  jiā
  chàng
  shuǐ
  diào
   
  míng
  yuè
  mǎn
  yáng
  zhōu
   
  • yáng

   léi
   táng

    

   cáng
   yǒu
   jiù
   lóu
    
  • tuō
   zhóu
   chéng
   wéi
   zhuàng
    
   háo
   huá


   míng
    
  • chù
   chù
   jiē
   huá
   biǎo
    
   huái
   wáng
   nài
   què
   huí
    
  • xuān
   tián
   zuì
   nián
   shào
    
   bàn
   tuō

   róng
   qiú
    
  • jiē
   chuí
   qiān

   liǔ
    
   xiá
   yìng
   liǎng
   chóng
   chéng
    

  • shì
   huāng
   yín
   zuì
    

   fáng
   zuò

   jīng
    
展开剩余的(50%)
注:以上标红文字表示该字为多音字或者通假字等古今有多种发音的字。
拼音校对参考书籍:《古代汉语常用字字典》 商务印书馆 2017年版,
  《扬州三首》全文注音版,可直接打印

多音字参考列表
  [藏](读音:cáng,zàng)
  [有](读音:yòu,yǒu)
  [誰](读音:shéi,shuí)
  [家,傢](读音:gū,jiā,jie)
  [調](读音:zhōu,tiáo,diào)
  [明](读音:míng)
  [好](读音:hào,hǎo)
  [少 ](读音:shǎo,shào )
  [鬥,斗 ](读音:dòu,dǒu, )
  [處](读音:chú,chù)
  [王 ](读音:wáng,wàng, )
  [重](读音:chóng,zhòng)
  [風](读音:fèng,fěng,fēng,fàng)
  [纖](读音:qiàn,xiān,jiān)
  [長 ](读音:cháng,zhǎng, )
  [間](读音:jiàn,jiān,xián)
  [繁](读音:fán,pó,mǐn)
  [為](读音:wéi,wèi)
  [華](读音:huá,huà,huā)
  [不](读音:bù,fǒu,pǐ)
  [可](读音:kè,kě)
  [何](读音:hé,hè,hē)
欢迎留言/纠错(共有信息1条))

网友留言
  【第1楼】呵呵
  古文之家网友:61.155.***发表于(2022/3/27)
  打印版文档下载
杜牧作品推荐
古文投稿j9游会真人游戏第一品牌的联系方式 邮箱:cngwzj@foxmail.com 本站非赢利组织,为个人网站,所有内容仅供学习和交流,如无意间侵权,请联系告知,立马删除。
网站地图