j9九游会官方登录-j9游会真人游戏第一品牌 访问手机版

《轮台歌奉送封大夫出师西征》拼音版、节奏划分及断句,可打印(岑参)-j9九游会官方登录

《轮台歌奉送封大夫出师西征》由岑参创作
拼音全文:(我们坚持对每一篇古诗文进行人工查证并注音、我们亲自查证并回复来自您的每一次纠错,只为给您一份更为准确的拼音版本,请记住我们:古文之家)
 • lún
  tái

  fèng
  sòng
  fēng


  chū
  shī

  西
  zhēng
 • cén
  shēn

 • shū
  zuó

  guò


   
  chán


  zài
  jīn
  shān

  西
   
 • shù
  lóu

  西
  wàng
  yān
  chén
  hēi
   
  hàn
  jūn
  tún
  zài
  lún
  tái
  běi
   
 • jiàn

  fēng

  xuě
  piàn
  kuò
   
  shā
  kǒu
  shí
  dòng


  tuō
   

 • sài
  bīng

  lián
  yún
  tún
   
  zhàn
  chǎng
  bái

  chán
  cǎo
  gēn
   
  • lún
   tái
   chéng
   tóu

   chuī
   jiǎo
    
   lún
   tái
   chéng
   běi
   máo
   tóu
   luò
    

  • biān


   xuě
   hǎi
   yǒng
    
   sān
   jūn


   yīn
   shān
   dòng
    
  • shàng
   jiàng
   yōng
   máo

   西
   chū
   zhēng
    
   píng
   míng
   chuī


   jūn
   xíng
    

  • xiàng
   qín
   wáng
   gān

   xīn
    
   shì
   jiāng
   bào
   zhǔ
   jìng
   biān
   chén
    

  • lái
   qīng
   shǐ
   shuí

   jiàn
    
   jīn
   jiàn
   gōng
   míng
   shèng

   rén
    
展开剩余的(50%)
原文版本差异备注:

(雪片阔一作:云片阔)

注:以上标红文字表示该字为多音字或者通假字等古今有多种发音的字。
拼音校对参考书籍:《唐诗三百首》中华书局,
  《轮台歌奉送封大夫出师西征》全文注音版,可直接打印

  节奏划分及断句:

  轮台城头/夜吹角,轮台城北/旄头落。
  羽书昨夜/过渠黎,单于已在/金山西。
  戍楼西望/烟尘黑,汉军屯在/轮台北。
  上将拥旄/西出征,平明吹笛/大军行。
  四边伐鼓/雪海涌,三军大呼/阴山动。
  虏塞兵气/连云屯,战场白骨/缠草根。
  剑河风急/雪片阔,沙口石冻/马蹄脱。
  亚相勤王/甘苦辛,誓将报主/静边尘。
  古来青史/谁不见,今见功名/胜古人。

多音字参考列表
  [落](读音:luō,luò,lào,là)
  [過](读音:guò,guō)
  [單](读音:shàn,dān,chán)
  [於,于](读音:yú,xū,yū)
  [上](读音:shàng,shǎng)
  [明](读音:míng)
  [行](读音:háng,hàng,héng,xíng)
  [大](读音:dà,dài,dài)
  [呼](读音:hū,hè,xū)
  [塞](读音:sè,sāi,sài)
  [風](读音:fèng,fěng,fēng,fàng)
  [石](读音:dàn,shí)
  [相](读音:xiàng,xiāng)
  [王 ](读音:wáng,wàng, )
  [將](读音:jiàng,jiāng,qiāng)
  [誰](读音:shéi,shuí)
  [不](读音:bù,fǒu,pǐ)
  [見](读音:jiàn,xiàn)
欢迎留言/纠错(共有信息0条))

网友留言
暂时没有相关的纠错或者留言评论信息!
  打印版文档下载
您一定感兴趣的合集(推荐)
岑参作品推荐
古文投稿j9游会真人游戏第一品牌的联系方式 邮箱:cngwzj@foxmail.com 本站非赢利组织,为个人网站,所有内容仅供学习和交流,如无意间侵权,请联系告知,立马删除。
网站地图