j9九游会官方登录-j9游会真人游戏第一品牌 访问手机版

《次韵滕大夫三首·雪浪石二首·其一》拼音版、节奏划分及断句,可打印(苏轼)-j9九游会官方登录

《次韵滕大夫三首·雪浪石二首·其一》由苏轼创作
拼音全文:(我们坚持对每一篇古诗文进行人工查证并注音、我们亲自查证并回复来自您的每一次纠错,只为给您一份更为准确的拼音版本,请记住我们:古文之家)

 • yùn
  téng


  sān
  shǒu
   
  ·
  xuě
  làng
  shí
  èr
  shǒu
   
  ·


 • 
  [
  běi
  sòng
   
  ]

  shì
 • xuē
  chéng
  shān
  dōng
  èr
  bǎi
  jùn
   


  dài
  běi
  sān
  jiā
  cūn
   
 • qiè
  lái
  chéng
  xià
  zuò
  fēi
  shí
   

  pào
  jīng
  luò
  tiān
  jiāo
  hún
   
 • qiān
  fēng
  yòu
  juǎn
  chù

  zhàng
   
  bēng

  záo
  duàn
  kāi

  mén
   
 • fēi

  shàng
  dǎng
  tiān
  xià

   
  bàn
  yǎn
  luò

  xiān
  huáng
  hūn
   
 • chéng
  píng
  bǎi
  nián
  fēng
  suì
  lěng
   


  jiāng  gēn
   
 • lǎo
  wēng
  ér

  zuò
  fēi

   

  jiǔ
  zuò
  kàn
  zhū
  tiào
  pén
   
  • tài
   háng

   西
   lái
   wàn

   tún
    
   shì

   dài
   yuè
   zhēng
   xióng
   zūn
    
  • huà
   shī
   zhēng

   xuě
   làng
   shì
    
   tiān
   gōng

   jiàn
   léi

   hén
    

  • duī

   miàn
   rào
   jiāng
   shuǐ
    
   zuò

   shǔ
   shì
   shuí

   lùn
    

  • shēn

   huàn
   shú
   fēi
   mèng
    

   guó
   shān
   shuǐ
   liáo
   xīn
   cún
    
展开剩余的(50%)
注:以上标红文字表示该字为多音字或者通假字等古今有多种发音的字。
拼音校对参考书籍:《古代汉语词典》 商务印书馆 第二版
  《次韵滕大夫三首·雪浪石二首·其一》全文注音版,可直接打印

  节奏划分及断句:

  太行西来/万马屯,势与岱岳/争雄尊。
  飞狐上党/天下脊,半掩落日/先黄昏。
  削成山东/二百郡,气压代北/三家村。
  千峰右卷/矗牙帐,崩崖凿断/开土门。
  朅来城下/作飞石,一炮惊落/天骄魂。
  承平百年/烽燧冷,此物僵卧/枯榆根。
  画师争摹/雪浪势,天工不见/雷斧痕。
  离堆四面/绕江水,坐无蜀士/谁与论。
  老翁儿戏/作飞雨,把酒坐看/珠跳盆。
  此身自幻/孰非梦,故国山水/聊心存。

多音字参考列表
  [行](读音:háng,hàng,héng,xíng)
  [萬](读音:mǒ,wàn)
  [上](读音:shàng,shǎng)
  [削](读音:xiāo,xuē)
  [家,傢](读音:gū,jiā,jie)
  [卷,捲](读音:juàn,juǎn,quán,quān,gǔn)
  [石](读音:dàn,shí)
  [一](读音:yī)
  [炮](读音:pào,páo,bāo)
  [落](读音:luō,luò,lào,là)
  [不](读音:bù,fǒu,pǐ)
  [見](读音:jiàn,xiàn)
  [誰](读音:shéi,shuí)
  [與 ](读音:yú,yù,yǔ, )
  [戲](读音:hū,huī,xì,suō,xī)
  [雨](读音:yù,yǔ)
  [把](读音:bà,bǎ)
  [看](读音:kàn,kān,)
欢迎留言/纠错(共有信息0条))

网友留言
暂时没有相关的纠错或者留言评论信息!
  打印版文档下载
苏轼作品推荐
古文投稿j9游会真人游戏第一品牌的联系方式 邮箱:cngwzj@foxmail.com 本站非赢利组织,为个人网站,所有内容仅供学习和交流,如无意间侵权,请联系告知,立马删除。
网站地图