j9九游会官方登录-j9游会真人游戏第一品牌 访问手机版

《寄慎伯筠》拼音版、节奏划分及断句,可打印(王安石)-j9九游会官方登录

《寄慎伯筠》由王安石创作
拼音全文:(我们坚持对每一篇古诗文进行人工查证并注音、我们亲自查证并回复来自您的每一次纠错,只为给您一份更为准确的拼音版本,请记住我们:古文之家)

 • shèn

  yún
 • 
  [
  běi
  sòng
   
  ]
  wáng
  ān
  shí

 • jiāng


  kuā
  wàn
  shì
   
  xiào
  qiào

  bái
  wéi
  chī
  ér
   
 • duō
  wéi
  qiào  姿
  mèi
   
  tiān

  lǎo
  yìng   
  • shì
   wǎng
   guà
   shì

   zhū

    
   xiǎo
   zhuì
   zhī
    
  • qián

   cái
   néng
   shǐ
   shuí

    

   kǒu
   jīng
   zhāng
   wàn
   kuā

    
  • shào
   nián


   qiáng


    

   xié
   chā

   bái

   fēi
    
  • léi
   gōng


   chuǎn

   chuī
    
   xián
   kǒng
   shēng
   míng

   tiān

    
  • shì

   kǒu
   ruǎn
   shēng

   yíng
    
   hǎo

   zhuàng
   shì
   wèi

   zēng
    
  • wén
   zhāng


   guài


    

   kěn
   cái
   suō
   yào
   yǒu

    

  • tiān


   cái

   jiā
    
   zuì
   dǎn
   fèn
   yǎng
   qiǎn
   jiǔ

      • tǎng


   liǎn
    
   zuì
   jiǎo

   dǎo
   qīng
   tiān

    
  • rén
   chuán
   shū
   rǎn

   duì
   dāng
    

   luǎn
   jīng
   chū
   luán
   fèng
   xiáng
    
  • rén
   jiān
   xià


   kěn

    
   tiě
   suǒ

   chán
   jiāo
   lóng
   jiāng
    

  • tōu
   běi
   dǒu
   zhuó
   jié
   jiǔ
    


   tài
   huà
   biāo
   jīng

    


  • jiǔ
   yǎng
   yuàn

   jiàn
    
   hào


   gǎn
   ér

   shēng
    
展开剩余的(50%)
注:以上标红文字表示该字为多音字或者通假字等古今有多种发音的字。
拼音校对参考书籍:《古代汉语词典》 商务印书馆 第二版
  《寄慎伯筠》全文注音版,可直接打印

  节奏划分及断句:

  世网挂士/如蛛丝,大不及取/小缀之。
  宜乎倜傥/不低敛,醉脚踏倒/青天低。
  前日才能/始谁播,一口惊张/万誇和。
  雷公诉帝/喘欲吹,咸恐声名/塞天破。
  文章喜以/怪自娱,不肯裁缩/要有馀。
  多为峭句/不姿媚,天骨老硬/无皮肤。
  人传书染/莫对当,破卵惊出/鸾凤翔。
  人间下笔/不肯屈,铁索急缠/蛟龙僵。
  少年意气/强不羁,虎胁插翼/白日飞。
  欲将独立/誇万世,笑诮李白/为痴儿。
  四天无壁/才可家,醉胆愤痒/遣酒拿。
  欲偷北斗/酌竭酒,力拔太华/镳鲸牙。
  世儒口软/声似蝇,好于壮士/为忌憎。
  我独久仰/愿一见,浩歌不敢/儿女声。

多音字参考列表
  [大](读音:dà,dài,dài)
  [取 ](读音:qǔ,qū )
  [倒](读音:dào,dǎo)
  [能](读音:néng,nài)
  [誰](读音:shéi,shuí)
  [和](读音:huò,huó,hú,hè,hé)
  [塞](读音:sè,sāi,sài)
  [有](读音:yòu,yǒu)
  [句 ](读音:gōu,jù,gòu,qú,jiǔ )
  [傳](读音:chuán,zhuàn)
  [莫 ](读音:mò,mù,mì )
  [間](读音:jiàn,jiān,xián)
  [少 ](读音:shǎo,shào )
  [強](读音:qiǎng,qiáng,jiàng)
  [將](读音:jiàng,jiāng,qiāng)
  [萬](读音:mǒ,wàn)
  [可](读音:kè,kě)
  [家,傢](读音:gū,jiā,jie)
  [鬥,斗 ](读音:dòu,dǒu, )
  [華](读音:huá,huà,huā)
  [好](读音:hào,hǎo)
  [於,于](读音:yú,xū,yū)
  [為](读音:wéi,wèi)
  [一](读音:yī)
  [見](读音:jiàn,xiàn)
  [不](读音:bù,fǒu,pǐ)
欢迎留言/纠错(共有信息0条))

网友留言
暂时没有相关的纠错或者留言评论信息!
  打印版文档下载
王安石作品推荐
古文投稿j9游会真人游戏第一品牌的联系方式 邮箱:cngwzj@foxmail.com 本站非赢利组织,为个人网站,所有内容仅供学习和交流,如无意间侵权,请联系告知,立马删除。
网站地图