j9九游会官方登录-j9游会真人游戏第一品牌 访问手机版

《风云昼晦夜遂大雪》拼音版、节奏划分及断句,可打印(陆游)-j9九游会官方登录

《风云昼晦夜遂大雪》由陆游创作
拼音全文:(我们坚持对每一篇古诗文进行人工查证并注音、我们亲自查证并回复来自您的每一次纠错,只为给您一份更为准确的拼音版本,请记住我们:古文之家)
 • fēng
  yún
  zhòu
  huì

  suì

  xuě

 • yóu
 • yǐn
   
  liú
  chén
  àn
  kōng
  zūn
   

 • ài

  zhī
  xuě
   
  dàn
  jué
  shǒu

  jūn
   
 • gāo
  chéng


  dòng
   
  xiān
   
 • cǎo

  jìn
  yǎn

   
  dào

  míng

  fēn
   

 • qīn
  lěng

  tiě
   
  shāo
  kāng
  zuò
  wēi
  wēn
   

  • fēng
   cóng
   běi
   lái
    
   xiōng
   xiōng
   shí
   wàn
   jūn
    
  • zhāo
   àn

   bái

    

   zhòng

   hòu
   kūn
    
  • shān


   shàng
   téng
    
   tiān
   shòu
   zhī
   wéi
   yún
    
  • shān
   yún


   niú
    
   shuǐ
   yún


   guī
    
  • ér

   chuáng
   xià

    

   kǒng
   jiān

   mén
    
  • lǎo
   wēng
   liǎng
   ěr
   kuì
    


   zhuó

   xīn
      • nài

    
   dòng

   xiàng

   cūn
    
展开剩余的(50%)
注:以上标红文字表示该字为多音字或者通假字等古今有多种发音的字。
拼音校对参考书籍:《古代汉语词典》 商务印书馆 第二版
  《风云昼晦夜遂大雪》全文注音版,可直接打印

  节奏划分及断句:

  大风/从北来,汹汹/十万军。
  草木/尽偃仆,道路/瞑不分。
  山泽/气上腾,天受/之为云。
  山云/如马牛,水云/如鱼龟。
  朝闇/翳白日,暮重/压厚坤。
  高城/岌欲动,我屋/何足掀。
  儿怖/床下伏,婢恐/坚闭门。
  老翁/两耳聩,无地/著戚欣。
  夜艾/不知雪,但觉/手足皲。
  布衾/冷似铁,烧糠/作微温。
  岂不/思一饮,流尘/暗空樽。
  已矣/可奈何,冻死/向孤村。

多音字参考列表
  [大](读音:dà,dài,dài)
  [風](读音:fèng,fěng,fēng,fàng)
  [從](读音:cóng,zòng)
  [萬](读音:mǒ,wàn)
  [澤](读音:zé,shì,yì,duó)
  [上](读音:shàng,shǎng)
  [為](读音:wéi,wèi)
  [朝](读音:cháo,zhāo)
  [重](读音:chóng,zhòng)
  [著](读音:zhù,zhuó)
  [知](读音:zhī,zhì)
  [覺](读音:jiào,jué)
  [豈](读音:qǐ,kǎi)
  [不](读音:bù,fǒu,pǐ)
  [一](读音:yī)
  [飲 ](读音:yìn,yǐn, )
  [空](读音:kòng,kǒng,kōng,)
  [可](读音:kè,kě)
欢迎留言/纠错(共有信息0条))

网友留言
暂时没有相关的纠错或者留言评论信息!
  打印版文档下载
陆游作品推荐
古文投稿j9游会真人游戏第一品牌的联系方式 邮箱:cngwzj@foxmail.com 本站非赢利组织,为个人网站,所有内容仅供学习和交流,如无意间侵权,请联系告知,立马删除。
网站地图