j9九游会官方登录-j9游会真人游戏第一品牌 访问手机版

《破窑赋》拼音版,可打印(吕蒙正)-j9九游会官方登录

别名:《 寒窑赋,劝世章》,《破窑赋》由吕蒙正创作
拼音全文:(我们坚持对每一篇古诗文进行人工查证并注音、我们亲自查证并回复来自您的每一次纠错,只为给您一份更为准确的拼音版本,请记住我们:古文之家)

 • yáo

 • 
  [
  sòng
   
  ]

  méng
  zhèng
  • 
    
    
    
   tiān
   yǒu


   fēng
   yún
    
   rén
   yǒu
   dàn

   huò

    

   gōng
   bǎi

    
   xíng


   shé
    
   xióng

   liǎng

    
   fēi

   guò

    

   yǒu
   qiān

   zhī
   chéng
       néng

   wǎng
    
   rén
   yǒu
   chōng
   tiān
   zhī
   zhì
    
   fēi
   yùn

   néng

   tōng
    
  • 
    
    
    
   luò
   yáng
    
   zhāo
   qiú
   sēng
   cān
    


   宿

   jiào
    
   zhē


    

   shí

    
   shàng
   rén
   zēng
    
   xià
   rén
   yàn
    
   rén
   dào

   jiàn
    
   fēi
    
   jīn

   cháo
   táng
    
   guān
   zhì

   pǐn
    
   wèi
   zhì
   sān
   gōng
    
   shēn
   suī

   gōng


   rén
   zhī
   xià
    
   ér
   liè
   zhí

   qiān
   wàn
   rén
   zhī
   shàng
    
   yǒu

   bǎi
   liáo
   zhī
   zhàng
    
   yǒu
   zhǎn

   lìn
   zhī
   jiàn
    


   ér
   yǒu
   luó
   jǐn
   qiān
   xiāng
    

   shí
   ér
   yǒu
   zhēn
   xiū
   bǎi
   wèi
    
   chū

   zhuàng
   shì
   zhí
   biān
    


   jiā
   rén
   pěng
   shāng
    
   shàng
   rén
   chǒng
    
   xià
   rén
   yōng
    
   rén
   dào

   guì
    
   fēi

   zhī
   néng

    

   nǎi
   shí

    
   yùn

    
   mìng

    
  • 
    
    
    
   tiān


   shí
    

   yuè

   guāng
       shí
    
   cǎo


   shēng
    
   shuǐ


   shí
    
   fēng
   làng

   píng
    
   rén


   shí
    

   yùn

   tōng
    
   zhù

   zhù

    
   mìng


   ān
   pái
   dìng
    

   guì
   shuí


    
   rén
   ruò


   gēn    

   néng
   wéi
   qīng
   wéi
   xiàng
    
  • 
    
    
    
   qīng
   chūn
   měi

    
   què
   zhāo

   chǔn
   zhī

    
   jùn
   xiù
   láng
   jūn
    
   fǎn
   pèi

   chǒu
   zhī

    
   jiāo
   lóng
   wèi

    
   qián
   shuǐ


   biē
   zhī
   jiān
    
   jūn

   shī
   shí
    
   gǒng
   shǒu

   xiǎo
   rén
   zhī
   xià
    


   suī

    
   cháng
   cún


   zhī
   róng
    
   miàn
   dài
   yōu
   chóu
    
   měi
   bào
   huái
   怀
   ān
   zhī
   liàng
    
   shí
   zāo


    
   zhǐ

   ān
   pín
   shǒu
   fèn
    
   xīn
   ruò


    

   rán
   yáng
   méi


    
   chū
   pín
   jūn

    
   tiān
   rán


   shēng
   chéng
    
   zhà

   xiǎo
   rén
    

   tuō
   pín
   hán


    
  • 
    
    
    
   yǒu
   xiān
   pín
   ér
   hòu

    
   yǒu
   lǎo
   zhuàng
   ér
   shào
   shuāi
    
   mǎn

   wén
   zhāng
    
   bái

   jìng
   rán

   zhòng
    
   cái
   shū
   xué
   qiǎn
    
   shào
   nián


   dēng

    
   shēn
   yuàn
   gōng
   é
    
   yùn
   tuì
   退
   fǎn
   wéi

   qiè
    
   fēng
   liú


    
   shí
   lái
   pèi
   zuò

   rén
    
  • 
    
    
    
   gài
   wén
    
   rén
   shēng
   zài
   shì
    

   guì

   néng
   yín
    
   pín
   jiàn

   néng

    
   wén
   zhāng
   gài
   shì
    
   kǒng

   è

   chén
   bāng
    

   lüè
   chāo
   qún
    
   tài
   gōng
   diào

   wèi
   shuǐ
    
   yán
   yuān
   mìng
   duǎn
    
   shū
   fēi
   xiōng
   è
   zhī

    
   dào
   zhí
   nián
   cháng
    

   shì
   shàn
   liáng
   zhī
   bèi
    
   yáo

   míng
   shèng
    
   què
   shēng

   xiào
   zhī
   ér
    

   sǒu

   wán
    
   fǎn
   shēng

   xiào
   zhī

    
   zhāng
   liáng
   yuán
   shì


    
   xiāo

   céng
   wéi
   xiàn

    
   yàn

   shēn


   chǐ
    
   fēng
   zuò

   guó
   zǎi
   xiàng
    
   kǒng
   míng


   cǎo

    
   néng
   zuò
   shǔ
   hàn
   jūn
   shī
    
   chǔ

   suī
   xióng
    
   bài


   jiāng

   wěn
    
   hàn
   wáng
   suī
   ruò
    
   jìng
   yǒu
   wàn

   jiāng
   shān
    

   guǎng
   广
   yǒu
   shè

   zhī
   wēi
    
   dào
   lǎo

   fēng
    
   féng
   táng
   yǒu
   chéng
   lóng
   zhī
   cái
    

   shēng


    
   hán
   xìn
   wèi

   zhī
   shí
       sān
   cān
    

   zhì

   xíng
    
   yāo
   xuán
   sān
   chǐ

   yìn
    

   dàn
   shí
   shuāi
    


   yīn
   rén
   zhī
   shǒu
    
  • 
    
    
    
   jiē

    
   rén
   shēng
   zài
   shì
    

   guì


   jìn
   yòng
    
   pín
   jiàn
    
   tīng
   yóu
   tiān

   xún
   huán
    
   zhōu
   ér

   shǐ
   yān
    
展开剩余的(50%)
注:以上标红文字表示该字为多音字或者通假字等古今有多种发音的字。
拼音校对参考书籍:《古代汉语常用字字典》 商务印书馆 2017年版,
  《破窑赋》全文注音版,可直接打印

多音字参考列表
  [過](读音:guò,guō)
  [惡](读音:é,ě,wù,wū)
  [長 ](读音:cháng,zhǎng, )
  [大](读音:dà,dài,dài)
  [何](读音:hé,hè,hē)
  [明](读音:míng)
  [王 ](读音:wáng,wàng, )
  [射](读音:shè,yì,yè)
  [乘](读音:chéng,shèng)
  [信 ](读音:xìn, )
  [行](读音:háng,hàng,héng,xíng)
  [中](读音:zhòng,zhōng)
  [少 ](读音:shǎo,shào )
  [女](读音:nǚ,rǔ,nǜ)
  [夫](读音:fú,fū)
  [間](读音:jiàn,jiān,xián)
  [儀](读音:yí)
  [量](读音:liáng,liàng,liɑng)
  [風](读音:fèng,fěng,fēng,fàng)
  [得](读音:de,dé,děi)
  [誰](读音:shéi,shuí)
  [若](读音:rě,ruò)
  [豈](读音:qǐ,kǎi)
  [為](读音:wéi,wèi)
  [相](读音:xiàng,xiāng)
  [吾](读音:wú,yù)
  宿[宿](读音:sù,xiù,xiǔ)
  [體,体 ](读音:tǐ,tī,bèn )
  [濟](读音:jì,jǐ,qí)
  [其](读音:jī,qí)
  [朝](读音:cháo,zhāo)
  [一](读音:yī)
  [於,于](读音:yú,xū,yū)
  [萬](读音:mǒ,wàn)
  [食](读音:sì,shí,yì)
  [有](读音:yòu,yǒu)
  [上](读音:shàng,shǎng)
  [能](读音:néng,nài)
  [呼](读音:hū,hè,xū)
  [不](读音:bù,fǒu,pǐ)
  [可](读音:kè,kě)
欢迎留言/纠错(共有信息10条))

网友留言
  【第8楼】题目应该是寒窑赋,不是破窑赋!!!!!!!!!!!!!!!!
  古文之家网友[手机用户]:.***发表于(2023/8/19)
  【第7楼】吕蒙正有病给孩子们背, 有些父母要求背
  古文之家网友[手机用户]:.***发表于(2023/3/16)
  【第6楼】曾为还是称谓
  古文之家网友[手机用户]:.***发表于(2023/1/25)
  【第6_1楼】非常感谢来自热心读者{[手机用户]:183.232.*.*}的纠错指正,经过我们的人工核对,本文已对错误内容进行了更正。再次感谢您为古诗文注音所作出的贡献。
  古文之家小编回复于(2023/3/24)
  【第5楼】文章太长了
  古文之家网友[手机用户]:.***发表于(2023/1/19)
  【第4楼】贡献条目“萧何称谓县吏”,是不是“萧何曾为县吏”?
  古文之家网友:122.19.***发表于(2022/11/4)
  【第4_1楼】非常感谢来自热心读者{:122.190.*.*}的纠错指正,经过我们的人工核对,本文已对错误内容进行了更正。再次感谢您为古诗文注音所作出的贡献。
  古文之家小编回复于(2023/3/24)
  【第3楼】好长
  古文之家网友[手机用户]:.***发表于(2022/8/14)
  【第2楼】与君商榷: 三个字应修改,1,只宜安……应为“只”。2,面带忧愁应为“面”。3罗锦千……应为“千”。 注: 余年已八旬,十岁时就熟读此版本!这几个字用在这些地方,就是繁体字。望君参考。
  古文之家网友[手机用户]:.***发表于(2021/1/25)
  【第1楼】家孩子
  古文之家网友[手机用户]:.***发表于(2020/3/8)
  打印版文档下载
吕蒙正作品推荐
古文投稿j9游会真人游戏第一品牌的联系方式 邮箱:cngwzj@foxmail.com 本站非赢利组织,为个人网站,所有内容仅供学习和交流,如无意间侵权,请联系告知,立马删除。
网站地图