j9九游会官方登录-j9游会真人游戏第一品牌 访问手机版

《秋日田园杂兴》拼音版、节奏划分及断句,可打印(范成大)-j9九游会官方登录

《秋日田园杂兴》由范成大创作
拼音全文:(我们坚持对每一篇古诗文进行人工查证并注音、我们亲自查证并回复来自您的每一次纠错,只为给您一份更为准确的拼音版本,请记住我们:古文之家)
 • qiū

  tián
  yuán

  xìng
 • fàn
  chéng

 • jiān

  tiān
  gōng
  xiū
  lüè
  shèng
   
  bàn
  shǎng

  zhài
  bàn
  shū
  guān
   
 • qiū
  lái
  zhǐ


  chuí
  chuí
   
  jiǎ


  yún
  wàn
  shì

   
 • qīng
  yán
  dào
  guà
  fēng
  ér
  jiǒng
   
  cuī
  huàn
  shān
  tóng
  wèi
  jiě
  wéi
   
 • chuí
  chéng

  shì

  jiān
  nán
   


  xián
  fēng
  gèng
  qiè
  hán
   


  • chuí
   zhū


   hóng
    
   liǎng
   qióng
   xiāng
   yìng

   suō
   cóng
    

  • chuán
   mǎn
   zài
   hòu
   kāi
   cāng
       zhū
   bái

   shuāng
    


  • liǎng
   zhōng
   shū


    
   shàng
   yíng
   kāng

   bǎo
   ér
   láng
    
  • huò
   dào

   gōng
   suí
   shài

    
   zhí

   qíng
   dào

   cāng
   shí
    
  • xīn
   shuāng
   chè
   xiǎo
   bào
   qiū
   shēn
    
   rǎn
   jìn
   qīng
   lín
   zuò
   xié
   lín
    

  • dǎo
   chéng

   mài
   kuài

    

   西
   fēng
   chuī
   shàng

   sāi

    

  • zhī
   xīn

   kān
   chōu
   wèi
    

   dǎo
   chéng

   mǎi
   kuài

    
  • nán
   jiě
   qiān
   niú

   néng
   zhī
    


   yāo   xīng
    
  • jìng
   kàn
   yán
   zhū
   jié
   wǎng

    

   duān
   fáng
   ài
   xiǎo
   chóng
   fēi
    
  • xuě
   sōng


   qiān


    
   chú
   què
   sōng
   jiāng
   dào
   chù

    
  • xiào

   shēng

   qīng
   léi
   dòng
    


   lián
   jiā
   xiǎng
   dào
   míng
    
  • zhū
   mén
   qiǎo

   fèi
   huān
   shēng
    
   tián
   shè
   huáng
   hūn
   jìng
   yǎn
   jiōng
    
  • shū

   píng
   yīng
   zhù
   mǎn
   jiā
    
   tiān
   jiào
   jiāng
   zuì
   zuò
   shēng

    
  • xīn
   zhù
   cháng

   jìng
   miàn
   píng
    
   jiā
   jiā

   dào
   chèn
   shuāng
   qíng
    
  • chóng

   juàn
   jìn
   huáng
   kuí

    


   gāo
   huā

   wǎn
   fēng
    
  • zhōng
   qiū
   quán
   jǐng
   shǔ
   qián

    
   zhào

   kōng
   míng
   kàn
   tài

    
  • shēn
   wài
   shuǐ
   tiān
   yín


    
   chéng
   zhōng
   yǒu

   yuè
   míng

    

  • rán
   tuì
   zuò
   duō
   huā
   dié
    
   chì
   fěn
   cái
   gān
   biàn
   便
   xué
   fēi
      • cán

   huà

    
   zhī
   jiān
   chuí
   jiǎn

   suō

    
  • wéi
   yǒu

   yuán
   fēng
   jǐng

    

   cóng
   cóng

   wàn
   huáng
   jīn
    
展开剩余的(50%)
注:以上标红文字表示该字为多音字或者通假字等古今有多种发音的字。
拼音校对参考书籍:《古代汉语词典》 商务印书馆 第二版
  《秋日田园杂兴》全文注音版,可直接打印

  节奏划分及断句:

  杞菊垂珠/滴露红,两蛩相应/语莎丛。
  虫丝罥尽/黄葵叶,寂历高花/侧晚风。
  朱门巧夕/沸欢声,田舍黄昏/静掩扃。
  男解牵牛/女能织,不须徼福/渡河星。
  橘蠹如蚕/入化机,枝间垂茧/似蓑衣。
  静看檐蛛/结网低,无端妨碍/小虫飞。
  蜻蜒倒挂/蜂儿窘,催唤山童/为解围。
  垂成穑事/苦艰难,忌雨嫌风/更怯寒。
  牋诉天公/休掠剩,半赏私债/半输官。
  秋来只怕/雨垂垂,甲子无云/万事宜。
  获稻毕工/随晒谷,直须晴到/入仓时。
  中秋全景/属潜夫,棹入空明/看太湖。
  身外水天/银一色,城中有此/月明无。
  新筑场泥/镜面平,家家打稻/趁霜晴。
  租船满载/候开仓,粒粒如珠/白似霜。
  不惜两钟/输一斛,尚赢糠核/饱儿郎。
  菽粟瓶罂/贮满家,天教将醉/作生涯。
  不知新滴堪篘未,。
  细捣枨虀买鱠鱼,。
  细捣枨虀/卖脍鱼,西风吹上/四腮鲈。
  雪松酥腻/千丝缕,除却松江/到处无。
  新霜彻晓/报秋深,染尽青林/作缬林。
  惟有橘园/风景异,碧丛丛里/万黄金。

多音字参考列表
  [露](读音:lòu,lù)
  [相](读音:xiàng,xiāng)
  [](读音:yìng,yīng)
  [語](读音:yù,yǔ)
  [朱,硃](读音:zhū,shú)
  [捨,舍](读音:shè,shě)
  [女](读音:nǚ,rǔ,nǜ)
  [能](读音:néng,nài)
  [織](读音:zhì,zhī)
  [間](读音:jiàn,jiān,xián)
  [衣](读音:yī,yì)
  便[便](读音:biàn,pián)
  [倒](读音:dào,dǎo)
  [為](读音:wéi,wèi)
  [解](读音:jiè,jiě,xiè)
  [難](读音:nán,nàn,nuó)
  [雨](读音:yù,yǔ)
  [甲](读音:jiá,xiá)
  [穀,谷](读音:gǔ,yù,lù)
  [屬](读音:shǔ,zhǔ)
  [夫](读音:fú,fū)
  [棹](读音:zhào,zhuō)
  [空](读音:kòng,kǒng,kōng,)
  [看](读音:kàn,kān,)
  [中](读音:zhòng,zhōng)
  [明](读音:míng)
  [載](读音:zài,zǎi)
  [一](读音:yī)
  [核 ](读音:hé,hú,gāi )
  [家,傢](读音:gū,jiā,jie)
  [教](读音:jiào,jiāo)
  [將](读音:jiàng,jiāng,qiāng)
  [不](读音:bù,fǒu,pǐ)
  [知](读音:zhī,zhì)
  [上](读音:shàng,shǎng)
  [處](读音:chú,chù)
  [有](读音:yòu,yǒu)
  [風](读音:fèng,fěng,fēng,fàng)
欢迎留言/纠错(共有信息0条))

网友留言
暂时没有相关的纠错或者留言评论信息!
  打印版文档下载
范成大作品推荐
古文投稿j9游会真人游戏第一品牌的联系方式 邮箱:cngwzj@foxmail.com 本站非赢利组织,为个人网站,所有内容仅供学习和交流,如无意间侵权,请联系告知,立马删除。
网站地图