j9九游会官方登录-j9游会真人游戏第一品牌 访问手机版

《南乡子·送述古》拼音版,可打印(苏轼)-j9九游会官方登录

《南乡子·送述古》由苏轼创作
拼音全文:(我们坚持对每一篇古诗文进行人工查证并注音、我们亲自查证并回复来自您的每一次纠错,只为给您一份更为准确的拼音版本,请记住我们:古文之家)
 • nán
  xiāng

   
  ·
  sòng
  shù

 • 
  [
  běi
  sòng
   
  ]

  shì
  • 
    
    
    
   huí
   shǒu
   luàn
   shān
   héng
    

   jiàn

   rén
   zhǐ
   jiàn
   chéng
    
   shuí

   lín
   píng
   shān
   shàng

    
   tíng
   tíng
    
   yíng


   西
   lái
   sòng

   xíng
    
  • 
    
    
    
   guī

   wǎn
   fēng
   qīng
    

   zhěn
   chū
   hán
   mèng

   chéng
    
   jīn

   cán
   dēng
   xié
   zhào
   chù
    
   yíng
   yíng
    
   qiū

   qíng
   shí
   lèi

   qíng
    
展开剩余的(50%)
注:以上标红文字表示该字为多音字或者通假字等古今有多种发音的字。
拼音校对参考书籍:《古代汉语词典》 商务印书馆 第二版
  《南乡子·送述古》全文注音版,可直接打印

全文详解
   回首乱山横。
   回头看横亘的远山。
  不见居人只见城。
  已看不见城中的人影,只隐隐看见一座城。
  谁似临平山上塔,亭亭。
  谁像那临平山上的高塔,亭亭伫立。
  迎客西来送客行。
  迎送往来的客人。
   归路晚风清。
   回家的路上,晚风凄清。
  一枕初寒梦不成。
  枕上初寒,难以入眠。
  今夜残灯斜照处,荧荧。
  今夜残灯斜照,微光闪烁。
  秋雨晴时泪不晴。
  秋雨虽停但泪还未尽。
多音字参考列表
  [見](读音:jiàn,xiàn)
  [誰](读音:shéi,shuí)
  [上](读音:shàng,shǎng)
  [行](读音:háng,hàng,héng,xíng)
  [歸](读音:guī,kuì)
  [風](读音:fèng,fěng,fēng,fàng)
  [一](读音:yī)
  [處](读音:chú,chù)
  [雨](读音:yù,yǔ)
欢迎留言/纠错(共有信息0条))

网友留言
暂时没有相关的纠错或者留言评论信息!
  打印版文档下载
苏轼作品推荐
古文投稿j9游会真人游戏第一品牌的联系方式 邮箱:cngwzj@foxmail.com 本站非赢利组织,为个人网站,所有内容仅供学习和交流,如无意间侵权,请联系告知,立马删除。
网站地图