j9九游会官方登录-j9游会真人游戏第一品牌 访问手机版

《医学三字经》拼音版,可打印(陈念祖)-j9九游会官方登录

《医学三字经》由陈念祖创作
拼音全文:(我们坚持对每一篇古诗文进行人工查证并注音、我们亲自查证并回复来自您的每一次纠错,只为给您一份更为准确的拼音版本,请记住我们:古文之家)

 • xué
  sān

  jīng
 • 
  [
  qīng
   
  ]
  chén
  niàn

 • 
   
   
   
  shuǐ
  zhǒng
  bìng
   
  yǒu
  yīn
  yáng
   
  biàn
  便
  qīng

   
  yīn
  shuǐ
  yāng
   
  biàn
  便
  duǎn
  suō
   
  yáng
  shuǐ
  shāng
   


  yǐn
   
  yuán
  huà
  fāng
   
  yáng
  shuǐ
  shèng
   
  jiā
  tōng
  fáng
   
 • 
   
   
   
  zhōng
  yāng
  jiàn
   

  páng

   
  cān
  zhú
  diǎn
      
  dān

  zhàng
   
  shí
  nán
  chú
   
  shān
  fēng
  guà

  zhǐ
  nán
  chē


  zhōng
  zhǐ
   
  fèi

  zhū
   
 • 
   
   
   
  ruò
  huáng

   
  shí
  qiào
  qiào
   

  qiè
  xuè
   

  fāng
  ráo
   
 • 
   
   
   
  shī
  湿

  shāng
   
  chì
  bái

   

  shèng
  shī
  湿
   
  chì


   
  shī
  湿
  shèng

   
  bái

  zhuì
   
  tiáo
  xíng
  zhēn
   

  qiè

   
  sháo
  yào
  tāng
   

  shèng
  ěr
   
 • 
   
   
   
  dān
  hán
  pìn
   

  zhōng
  kuāng
   
  dān

  dàn
   
  bái

  xiáng
   

  wài

   
  biàn
  wēi
  máng
   
  xiāo
  yīn

   
  zhì
  yáng
  guāng
   
  tài

  zhù
   
  shèn

  wàng
   
 • 
   
   
   
  zhuó
  yòu
  shū
   
  qiào
  dào
  bié
   
  qián
  yǐn
  tóu
   
  jīng


   
  shèn
  tào
  tán
      
  fēn
  qīng
  yǐn
   
  zuǒ
  huáng

   
  xīn
  shèn
  fāng
   
  suí

  zhuì
   
 • 
   
   
   
  yīn
  shuǐ
  shèng
   
  jiā
  guì
  jiāng
   
  zhī
  shí
  zhǒng
   
  luó
  zhǐ
  shāng
   
  zhī

  zhǒng
   
  shēn
  zhú
  liáng
   
  jiān
  chuǎn

   
  zhēn

  tāng
   
  cóng

  hǎo
   
  bié

  áng
   
 • 
   
   
   

  piān
  shèng
   
  jiā
  qīng
  liáng
   
  hán
  piān
  zhòng
   
  jiā
  guì
  jiāng
   
  xié

  shèng
   

  shēn
  liáng
   
  cháng
  shān

   

  bèi
  qiáng
   


  zhě
   

  shēn
  tāng
   
 • 
   
   
   
  xiè
  xīn
  lèi
   

  dīng
  níng
   
 • 
   
   
   
  chuǎn

  zhèng
   
  zhì
  fēn
  mén
   

  mǎng
  bèi
   
  zhī
  zhēn
  yuán
   
  yīn
  mái
  shèng
   
  lóng
  léi
  bēn
   
  shí
  chuǎn
  zhě
   
  tán
  yǐn
  yuán
   
  tíng

  yǐn
   
  shí
  zǎo
  tāng
   
 • 
   
   
   
  diǎn


   
  míng
  lóng

   

  dào
  tiáo
   
  jiāng

  jué
   
  shàng
  qiào
  tōng
   
  xià
  qiào
  xiè
   
  wài
  qiào
  kāi
   
  shuǐ
  yuán
  záo
   
  fēn

  duō
   

  biàn
  便
  cuò
   
 • 
   
   
   

  jiān
  shī
  湿
   
  shēn

  líng
   

  shèn
  xiè
   
  jìn
  tiān
  míng
   

  shén

   

  fēn
  gēng
   
  héng

  wài
   
  nèi
  jīng
  jīng
   
  cháng
  zàng
  shuō
   


  qíng
   
 • 
   
   
   

  zhèng

  liù
 • 
   
   
   

  yǐn
  tòng
   
  èr
  chén
  yàn
   

  lěng
  tòng
   

  zhōng
  quán
   
  jiǔ

  tòng
   
  jīn
  líng
  quán
   

  zhōng
  tòng
   
  zhào
  zhū
  piān
   
  jīn
  guì

   

  huí
  tiān
   
 • 
   
   
   
  jiū

  zhǐ
   
  zǒng

  bān
   
  tán
  huǒ
  kàng
   

  huáng
  ān
   
  shàng

  shèn
   

  鹿
  róng
  cān
   

  xià

   
  qiú

  duān
   
  zuǒ
  guī
  yǐn
   
  zhèng
  yuán
  dān
   
 • 
   
   
   

  rén
  bìng
   


  liáng
   
  yuè
  xìn
  zhǔn
   


  kāng
   
  jiàn
  zǎo
  zhì
   
  yào

  liáng
   
  jiàn
  chí
  zhì
   
  zhòng
  guì
  jiāng
   
  cuò

  zhì
   

  xuè
  shāng
   
 • 
   
   
   
  ruò


   
  zhǔ
  gōng

   
  zhōng
  bìng
  liáng
   

  tài
  guò
   


  jiā
   
  shēng
  míng
  zào
   


  shū
   
  cuò
  míng
  hào
   
  míng

  hòu
   

  zhuó
  liáng
   
 • 
   
   
   
  bái
  sǎn
  fāng
   
  kuī

  yào
   
 • 
   
   
   
  tán
  yǐn
  yuán
   
  shuǐ

  zuò
   
  zào
  shī
  湿
  fēn
   
  zhì
  tán
  lüè
   

  yǐn
  míng
   

  zhēn
  zhuó
   
  cān

  zàng
   

  liáng
  duó
   


  gōng
   
  shì
  qiáng
  ruò
   
 • 
   
   
   
  zhàng
  mǎn

  zhàng

  shí
  èr
 • 
   
   
   
  tán
  yǐn

  èr
  shí
 • 
   
   
   
  xiāo

  zhèng
   
  jīn

  gān
   

  wèi
  yǐn
   


  ān
   
  jīn
  guì

   
  bié
  sān
  bān
   
  èr
  yáng
  bìng
   
  zhì
  duō
  duān
   
  shǎo
  yīn
  bìng
   
  shèn

  hán
   
 • 
   
   
   

  yòng
  biàn
   
  biāo
  běn
  qiān
   

  suǒ
  zhǔ
   
  suǒ
  yīn
  xiān
   
  shōu
  sàn

   

  cóng
  lián
   

  zhōng

   
  miào
  zhuǎn
  xuán
   

  dào

   
  zhì

  quán
   
 • 
   
   
   
  xīn
  wèi
  téng
   
  yǒu
  jiǔ
  zhǒng
   
  biàn

  shí
   
  míng
  qīng
  zhòng
   
  tòng

  tōng
   

  xuè
  yōng
   
  tōng

  tòng
   
  tiáo

  fèng
   

  chóng
  tòng
   

  méi
  yuán
   
 • 
   
   
   
  shí
  liù
  fāng
   

  záo
  záo
   
  wēn
  yào

   

  fǎn
  yuē
   
  yīn
  mái
  chú
   
  yáng
  guāng
  zhuó
   

  rùn
  liú
   
  shí

  cuò
   
  zhēn

  tāng
   
  shuǐ
  guī

   
 • 
   
   
   
  jiā
  yán
  shū
      


  cún
   

  jīn
  guì
   
 • 
   
   
   
  shī
  湿

  shèng
   

  xiè
  chéng
   
  wèi
  líng
  sǎn
   
  jué
  gōng
  hóng
   
  shī
  湿
  ér

   
  lián
  qín
  chéng
   
  shī
  湿
  ér
  lěng
   


  xíng
   
  shī
  湿
  jiā

   

  zhā
  yíng
   
 • 
   
   
   

  shàng
  qiāng
   

  sòu
  shēng
   
  fèi
  zuì
  zhòng
   
  wèi
  fēi
  qīng
   
  fèi

  zhōng
   
  zhuàng

  míng
   
  fēng
  hán

   
  wài
  zhuàng
  míng
   
  láo
  sǔn

   
  nèi
  zhuàng
  míng
   
 • 
   
   
   
  xuè
  zhèng

  shí
 • 
   
   
   
  shǔ
  zhèng

  shí
  sān
 • 
   
   
   
  xuè
  zhī
  dào
   
  huà
  zhōng
  jiāo
   
  běn
  chōng
  rèn
   
  zhōng
  gài
  jiāo
   
  wēn

  còu
   
  wài
  xiāo
  yáo
   
  liù
  yín

   
  jīng
  dào
  yáo
   

  biǎo
  sàn
   

  sháo
  tiáo
   
 • 
   
   
   
  jué
  yīn
  bìng
   

  méi
  wán
   
  biàn
  tōng
  miào
   
  zào

  cān
   
 • 
   
   
   
  xiǎo
  chái

   
  shǒu


   
  zhú

  tāng
   
  fēng
  jìng

   
  yáng
  dàn
  tāng
   
  gōng


   

  tòng
  tiáo
   

  xiáng

   
  yáng
  ròu
  tāng
   

  tòng
  shì
   
 • 
   
   
   

  shuō

   
  dào

  zhāng
   
  ruò
  jīng
  yùn
   

  zhòng
  shī
   
  tài
  yáng
  bìng
   
  zhǐ
  zài

   
  jīng
  mài
  biàn
   
  biāo
  běn

   
  lín
  zhèng
  biàn
   

  wài

   
 • 
   
   
   
  xuàn
  yūn
  zhèng
   
  jiē
  shǔ
  gān
   
  gān
  fēng

   
  xiàng
  huǒ
  gàn
   
  fēng
  huǒ
  dòng
   
  liǎng
  dòng

   
  tóu
  xuán
  zhuàn
   
  yǎn
  fēn
  fán
   

  tán
  huǒ
   

  fēn
  guān
   
 • 
   
   
   
  ān
  tāi

   
  hán

  shāng
   
  nán
  chǎn
  zhě
   
  bǎo
  shēng
  fāng
   
  kāi
  jiāo

   
  guī
  xiōng
  xiāng
   
  xuè

  xià
   

  xuè
  tāng
   
  jiǎo
  xiǎo
  zhǐ
   
  ài
  huǒ
  yáng
   
 • 
   
   
   
  hóng


   
  zhèng
  wèi
  yīn
   
  dài
  dōng
  yuán
   
  zhòng

  wèi
   
  wēn
  zào
  xíng
   
  shēng
  qīng

   
  suī
  wèi
  chún
   


  guì
   
  ruò

  jiān
   
  zhuān
  zhǔ
  huǒ
   
 • 
   
   
   
  tōng
  shèng
  sǎn
   
  liǎng
  jiě
  qiú
   
  liù

  bèi
   
  hàn
  wéi
  yóu
   

  yuán
  yǐn
   
  mèi

  yóu
   

  mìng
  zhě
   

  zhú
  liú
   
 • 
   
   
   
  jīn
  shuǐ

   
  zhǔ
  zhū
  kūn
   
  liù
  jūn

   
  miào
  nán
  yán
   

  biāo

   
  wàng
  běn
  gēn
   
 • 
   
   
   
  tāi


   
  shī
  xiào
  kuāng
   
  chǎn
  hòu
  bìng
   
  shēng
  huà
  jiāng
   

  zhū
  shuō
   

  píng
  cháng
   


  wèn
   


  wàng
   
  jīng
  ér

   
  cháng
  shā
  shì
   
 • 
   
   
   

  xué
  yuán
  liú


 • 
   
   
   

  chù
  zhuàng
   

  tán
  xián
   
  yǒu
  shēng
  bìng
   

  suì
  nián
   
  huǒ

  kàng
   

  huì
  píng
   
  tán


   
  dān
  fán
  chuān
  穿
   
  sān
  zhèng
  běn
   
  jué
  yīn
  qiān
   
 • 
   
   
   
  shuí
  zhì
  wài
   
  liù
  ān
  xíng
   
  shuí
  zhì
  nèi
   

  láo
  chéng
   
  xié
  shuǐ

   
  xiǎo
  lóng
  píng
   
  jiān

  huǒ
   
  xiǎo
  chái
  qīng
   
  jiāng

  wèi
   


  pēng
   
  cháng
  shā

   

  ér
  jīng
   
 • 
   
   
   
  zhū
  fāng
  lùn
   
  yào
  quán
  quán
   
  yòu
  xiōng

   
  fēi
  ǒu
  rán
   
  xiè
  bái
  jiǔ
   
  miào
  zhuǎn
  xuán
   

  hán
  zhě
   
  jiàn
  zhōng
  tián
   
 • 
   
   
   
  juǎn
  èr
 • 
   
   
   
  shèn
  shuǐ
  kuī
   
  liù
  wèi

   
  yuán
  yáng
  shāng
   

  wèi
  shǐ
  使
   


  shū
   

  zhǐ

   
  gān
  yào
  tiáo
   
  huí
  shēng

   
  jiàn
  zhōng
  tāng
   
  jīn
  guì
  guǐ
   
 • 
   
   
   
  xiè
  xiè

  shí

 • 
   
   
   

  chuǎn

  jiǔ
 • 
   
   
   
  zhàng
  wéi
  bìng
   
  biàn
  shí

   

  zhòu
  zhì
   


  shū
   
  mǎn

  àn
   


  qiè
   
  zhàng

  tòng
   
  sān

  chú
   
  ruò

  zhàng
   
  qiě
  chóu
  chú
   
 • 
   
   
   
  èr
  shí
  fāng
   
  xiào


   
  suí
  zhèng
  xiáng
   
  nán


   
  wéi
  wēn
  jīng
   
  dài
  xià

   
  gān
  mài
  tāng
   
  zàng
  zào

   
  yào
  dào
  yān
   
  xiào


   
 • 
   
   
   

  láo
  bìng
   
  cóng


   

  qíng
  shāng
   
  shàng
  sǔn
  shì
   
  guī

  tāng
   
  èr
  yáng
  zhǐ
   
  xià
  sǔn
  yóu
   
  fáng
  wéi
  ěr
   
  shāng
  yuán
  yáng
   
  kuī
  shèn
  shuǐ
   
 • 
   
   
   
  ǒu
  yuě


  shí
  liù
 • 
   
   
   
  xiáng
  ér
  bèi
   
  wáng
  kěn
  táng
   
  xuē
  shì
  àn
   
  shuō

  qiáng
   
  shì
  cái
  shuō
   
  shǒu

  cháng
   
  jǐng
  yuè
  chū
   
  zhù
  xīn
  fāng
   
  shí
  wán

   
  wēn

  xiāng
   
 • 
   
   
   
  diān
  kuáng
  xián

  shí

 • 
   
   
   
  zūn
  zhī
  jīng
   
  duàn


   

  èr
  fāng
   

  ér
  tuǒ
   
  dān

  chū
   
  hǎn

  chóu
   
  yīn


   
  yáng


   

  bìng

   


  qiú
   
 • 
   
   
   

  huǒ
  huà
   
  shǔ

  hán
   


  yǐn
   


  wán
   
  liù
  jūn
  lèi
   

  shén
  dān
   
 • 
   
   
   

  shí
  bìng
   
  jīn

  gān
   
  wèi
  wǎn

   

  shí
  nán
   
  shí
  xián

   
  zuǒ
  guī
  cān
   
  wèi
  yīn
  zhǎn
   
  bēn
  mén
  kuān
   


  yǐn
   


  bān
   
 • 
   
   
   
  ruò

  jīng
   
  lìng
  yǒu
  shuō
   
  yǒu
  mèng

   
  lóng
  dǎn
  zhé
   

  mèng

   
  shí
  quán
  shè
   
  kǎn

  jiāo
   


  qiè
   
 • 
   
   
   
  huí
  xiāng
  liào
   
  zhù

  lín
   
  tòng


   


  lín
   
 • 
   
   
   
  tuī
  zhì

   
  chōng
  mài
  gān
   

  bàn
  xià
   
  jiā

  ān
   
  jīn
  guì

   


  kàn
   
  ruò
  fǎn
  wèi
   
  shí

  tàn
   
  zhāo


   
  fēn
  bié
  kàn
   
 • 
   
   
   
  guī


   
  zhǔ
  èr
  yáng
   
  jiān

  jié
   
  xiāo
  yáo
  cháng
   
  zhòng

  zhě
   


  xiáng
   
  jīng


   
  jīn

  huáng
   
  yùn
  sān
  yuè
   
  liù
  jūn
  cháng
   
 • 
   
   
   

  láo

  sān
 • 
   
   
   
  wéi
  yùn

   
  néng
  xiàn
  zhāng
   

  yóu
  zhù
   
  běn

  chāng
   

  zuò
  zhě
   
  tuī
  qián
  táng
   


  shàng
   


  háng
   
 • 
   
   
   
  shāng
  shǔ
  bìng
   
  dòng
  jìng
  shāng
   
  dòng
  ér

   

  wéi
  yāng
   
  liù

  sǎn
   
  bái

  tāng
   
  jìng
  ér

   

  tān
  liáng
   

  hán
  xiàng
   


  cháng
   
 • 
   
   
   
  xīn

  tòng
  xiōng • 
   
   
   
  shí


   
  wèi

  fèi
   
  huáng
  cǎo
  tāng
   
  xià


   
  shí  huǒ
  kān
  wèi
   
  huáng
  lián
  tāng
   
  wèi
  jīng
  wěi
   
  ruò
  è

   
  dài
  zhě
  huì
   
 • 
   
   
   

  sòu


 • 
   
   
   
  shǔ

  wán
   
  fēng


   
  zhè
  chóng
  wán
   
  gān
  xuè

   
  èr
  shén
  fāng
   
  néng


   
 • 
   
   
   

  shí
  fǎn
  wèi


 • 
   
   
   
  èr
  zhù
  tòng
   


  yán
   
  sān

  tòng
   
  xiāng

  zhuān
   

  xuè
  tòng
   
  shī
  xiào
  xiān
   


  tòng
   
  miào
  xiāng
  quán
   
  liù
  shí
  tòng
   
  píng
  wèi
  jiān
   
 • 
   
   
   
  rèn
  shēn
  piān
   
  wán
  sàn

   
  guì
  zhī
  tāng
   
  liè


   

  bàn
  jiāng
   
  gōng
  chāo

   
  nèi
  shí
  fāng
   
  jiē


   

  hòu
  piān
   
  yǒu
  shén
  shù
   
 • 
   
   
   
  shāng
  hán
  wēn


  èr
  shí
  èr
 • 
   
   
   
  nüè
  wéi
  bìng
   
  shǔ
  shào
  yáng
   
  hán


   
  ruò
  huí
  xiáng
      


  shāng
   
  sān

  zuò
   
  shì
  chāng
  kuáng
   
  zhì
  zhī

   
  xiǎo
  chái
  fāng
   
 • 
   
   
   
  tòng
  mǎn
  fán
   
  qiú
  zhǐ
  shí
   
  zhuó

  tòng
   
  xià


   
  tòng
  ér
  fán
   


  zhì
   
  gōng
  liáng
  shī
      

  bìng
  mén
   
  hái
  shú

   
 • 
   
   
   
  píng
  wèi
  jiā
   
  hán
  shī
  湿
  shì
   


  xiū
   


  zhì
   

  mén
  fāng
   
  jiē
  suǒ

   
  guì

  tóu
   

  xié
  chū
   
  wài
  shū
  tōng
   
  nèi
  chàng
  suì
   
 • 
   
   
   
  shàn
  rèn
  bìng
   
  guī
  jué
  yīn
   
  hán
  jīn
  shuǐ
   

  xuè
  xún
   

  chū

   
  tuí
  wán

   
  chuǎn
  zhì

   
  jǐng
  yuè
  zhēn
   

  líng
  sǎn
   
  jiā
  jiǎn
  zhēn
   
  • 
    
    
    
   juàn

  • 
    
    
    
   hàn
   yuán

    
   hào
   zhēn
   yīn
    
   xié
   chuán
   biàn
    
   bìng

   shēn
    


   zhě
    
   shí
   tòng
   xīn
        
   nǎo
   hòu
   zhēn
    
   ruò
   wēn

    
   zhì
   xiāng
   móu
    
  • 
    
    
    
   ǒu

   yuě
    
   jiē
   shǔ
   wèi
    
   èr
   chén
   jiā
    
   shí

   guì
    

   hán
   jīng
    
   nán
   fǎng
   仿

    
   xiǎo
   chái

    
   shào
   yáng
   wèi
    

   zhū

    
   píng
   suān
   wèi
    
  • 
    
    
    

   lín
   lóng

   chì
   bái
   zhuó

   jīng

   shí

  • 
    
    
    
   xiāo


   èr
   shí

  • 
    
    
    
   shāng
   hán
   bìng
    

   biàn
   qiān
    
   liù
   jīng

    
   yǒu
   zhēn
   chuán
    
   tóu
   xiàng
   tòng
    
   tài
   yáng
   biān
    
   wèi
   jiā
   shí
    
   yáng
   míng
   biān
    
   xuàn

   ǒu
    
   shǎo
   yáng
   biān
    
  • 
    
    
    

   zhī
   shǐ
    
   běn

   huáng
    
   líng
   shū
   zuò
    

   wèn
   xiáng
    
   nàn
   jīng
   chū
    
   gèng
   yáng
   yáng
    
   yuè
   hàn

    
   yǒu
   nán
   yáng
    
   liù
   jīng
   biàn
    
   shèng
   dào
   zhāng
    
  • 
    
    
    


   tòng
    
   tài
   yīn
   biān
    
   dàn

   mèi
    
   shào
   yīn
   biān
    

   huí

    
   jué
   yīn
   biān
    
   cháng
   shā
   lùn
    
   tàn
   gāo
   jiān
    
   cún
   jīn

    
   shì
   zhēn
   quán
    
  • 
    
    
    

   lìn
   bìng
    
   jiē

   jié
    
   gāo
   shí
   láo
    


   xuè
    

   lín
   tāng
    
   shì

   jué
    
   bài
   jīng
   lín
    
   jiā
   wèi
   chuò
    
   wài
   lěng
   lín
    
   shèn

   yān
    
  • 
    
    
    
   hàn

   xià
    
   wēn
   qīng
   xuán
    

   guì
   dàng
    
   fāng
   ér
   yuán
    
   guī

   fèi
    
   shèn

   jīn
    
   èr
   chén
   shàng
    
   jiǔ
   wèi
   xún
    
   xiāng

   wài
    
   píng
   wèi
   lín
    
  • 
    
    
    
   shāng
   hán
   zhù
    
   jīn
   guì
   cáng
    
   chuí
   fāng

    

   jīn
   liáng
    

   táng
   hòu
    
   yǒu
   qiān
   jīn
    
   wài
   tái

    
   zhòng

   lín
    
   hòu
   zuò
   zhě
    
   jiàn
   jìn
   yín
    
  • 
    
    
    
   xiǎo
   ér

   èr
   shí

  • 
    
    
    
   zhòng
   fēng

   èr
  • 
    
    
    


   míng
        
   ruò
   shě
   fēng
    
   fēi

   zhì
    
   huǒ

   tán
    
   sān

   bèi
    

   wéi
   zhòng
    
   míng
   wéi
   lèi
    

   ér
   yán
    
   xiǎo
   jiā

    
  • 
    
    
    
   yīn
   wāi
   xié
    
   hūn


    

   jiù
   xiān
    
   róu
   rùn

    
   tián
   qiào
   fāng
    
   zōng
   jīn
   guì
    
  • 
    
    
    

   rén
   jīng
   chǎn

   bìng

   èr
   shí
   sān
  • 
    
    
    
   rén
   bǎi
   bìng
    
   shǒu
   zhòng
   fēng
    
   zhòu
   rán

    

   fāng
   tōng
    


   tuō
    


   tóng
    
   kāi
   xié

    

   mìng
   xióng
    


   tuō
    
   shēn

   gōng
    
  • 
    
    
    
   qīng
   lóng
   bèi
    
   chè

   fān
    

   chuǎn
   zhě
    

   ér
   wēn
    
   guì
   líng
   lèi
    
   shèn

   lùn
    
   píng
   chōng

    
   xiè
   bēn
   tún
    
   zhēn


    
   zhì

   yuán
    
  • 
    
    
    
   nüè  • 
    
    
    

   qíng
   bìng
    


   cháo
    
   yǐn
   dǎo

    
   cǎo
   jiāng
   tiáo
    
   wēn
   shè

    

   zhōng
   chāo
    
   liáng
   xiè

    
   lìng

   xiāo
    
   chì
   dòu
   sǎn
    
   xià
   xuè
   biāo
    
  • 
    
    
    
   shàn


   shí
   jiǔ
  • 
    
    
    
   xīn
   fán
   biàn
    
   qiè

   wàng
    
   xiāng

   yǐn
    
   yǒu
   zhuān
   cháng
    

   shùn
   sǎn
    
   cóng
   zhèng
   fāng
    
   shēng
   mài
   sǎn
    
   jiǔ

   kāng
    
   dōng
   yuán

    
   fáng

   shāng
    
  • 
    
    
    

   shuǐ
   biàn
    
   jīn
   guì
   xiáng
    

   tiān
   shǒu
    
   shí
   èr
   fāng
    
   jiān

   dào
    

   yán
   liáng
    
  • 
    
    
    
   xiǎo
   ér
   bìng
    
   duō
   shāng
   hán
    
   zhì
   yáng

    
   xié

   gàn
    
   fán


    
   tài
   yáng
   guān
    

   wèi

    
   biàn
   duō
   duān
    
   tài
   yáng
   wài
    


   kàn
    
  • 
    
    
    
   zūn

   zhì
    
   wēi
   ér
   ān
    
   ruò

   xiè
    
   qiú
   tài
   yīn
    

   xiè
   shèn
    
   biàn
   fēng
   yín
    
   màn

   shuō
    


   xún
    
   yīn
   yáng
   zhèng
    
   èr
   tài
   qín
    
  • 
    
    
    
   shuǐ
   zhǒng

   shí

  • 
    
    
    
   fāng
   liǎng
   chū
    

   shén

    
  • 
    
    
    
   chóng
   yáng
   kuáng
    
   chóng
   yīn
   diān
    
   jìng
   yīn
   xiàng
    
   dòng
   yáng
   xuān
    
   kuáng
   duō
   shí
    
   tán

   juān
    
   diān


    
   shí

   tiān
    

   chù
   nuò
    
   xián
   bìng
   rán
    
  • 
    
    
    
   xiàn

   lùn
    

   èr
   zhāng
    
   zhěn
   mài

    
   bīn

   áng
    
   shù

   zhě
    


   cháng
    
   kuí
   zhū

    

   huāng
   táng
    
   cháng
   shā
   shì
    
   shàng
   páng
   huáng
    
  • 
    
    
    
   xuàn
   yūn

   shí

  • 
    
    
    
   qiān


    

   yùn
   shēn
    

   dòu
   zhěn
    

   chuán
   xīn
    
   wéi
   tóng
   zhì
    

   jīn
   zhēn
    
展开剩余的(50%)
注:以上标红文字表示该字为多音字或者通假字等古今有多种发音的字。
拼音校对参考书籍:《古代汉语词典》 商务印书馆 第二版,
  《医学三字经》全文注音版,可直接打印

多音字参考列表
  [藏](读音:cáng,zàng)
  [間](读音:jiàn,jiān,xián)
  [過](读音:guò,guō)
  [王 ](读音:wáng,wàng, )
  [數](读音:shù,shǔ)
  [伯](读音:bà,bǎi,bó,mò,pò)
  [捨,舍](读音:shè,shě)
  [何](读音:hé,hè,hē)
  [能](读音:néng,nài)
  [咳](读音:ké,hāi,hái)
  [誰](读音:shéi,shuí)
  [瘧](读音:nüè,yào)
  [去](读音:qù,jǔ,qū)
  [穀,谷](读音:gǔ,yù,lù)
  [朝](读音:cháo,zhāo)
  [奔 ](读音:bèn,bēn,fèn )
  [令](读音:líng,lìng,lǐng)
  [盛](读音:chéng,shèng)
  [知](读音:zhī,zhì)
  [好](读音:hào,hǎo)
  [且](读音:jū,qiě,zǔ,cú)
  [單](读音:shàn,dān,chán)
  [南](读音:nā,nán)
  [車](读音:chē,jū)
  [卷,捲](读音:juàn,juǎn,quán,quān,gǔn)
  [惡](读音:é,ě,wù,wū)
  [莫 ](读音:mò,mù,mì )
  [茲](读音:cí,zī)
  [奇](读音:jī,qí)
  [勝,胜](读音:shèng,shēng)
  [行](读音:háng,hàng,héng,xíng)
  [麯,曲 ](读音:qǔ,qū, )
  [得](读音:de,dé,děi)
  [繁](读音:fán,pó,mǐn)
  [取 ](读音:qǔ,qū )
  [正](读音:zhèng,zhēng)
  [屬](读音:shǔ,zhǔ)
  [食](读音:sì,shí,yì)
  [畜](读音:xù,chù)
  [從](读音:cóng,zòng)
  [中](读音:zhòng,zhōng)
  [旋](读音:xuán,xuàn)
  [石](读音:dàn,shí)
  [調](读音:zhōu,tiáo,diào)
  [上](读音:shàng,shǎng)
  便[便](读音:biàn,pián)
  [摺,折](读音:shé,zhé,zhē)
  [遺](读音:wèi,yí,​suí)
  [切 ](读音:qiè,qiē, )
  [著](读音:zhù,zhuó)
  [不](读音:bù,fǒu,pǐ)
  [洗](读音:xǐ,xiǎn)
  [參](读音:cān,cēn,sān,shēn)
  [量](读音:liáng,liàng,liɑng)
  [強](读音:qiǎng,qiáng,jiàng)
  [和](读音:huò,huó,hú,hè,hé)
  [約](读音:yāo,yuē,yào,dì)
  [家,傢](读音:gū,jiā,jie)
  [明](读音:míng)
  [少 ](读音:shǎo,shào )
  [於,于](读音:yú,xū,yū)
  [蘇,甦](读音:sū,sù)
  [相](读音:xiàng,xiāng)
  [解](读音:jiè,jiě,xiè)
  [汗](读音:hán,hàn)
  [為](读音:wéi,wèi)
  [飲 ](读音:yìn,yǐn, )
  [其](读音:jī,qí)
  [信 ](读音:xìn, )
  [漸](读音:jiàn,jiān)
  [重](读音:chóng,zhòng)
  [種,种](读音:zhǒng,zhòng,chóng)
  [塞](读音:sè,sāi,sài)
  [六](读音:liù,lù)
  [歸](读音:guī,kuì)
  [鄉](读音:xiāng,xiàng,xiǎng)
  [大](读音:dà,dài,dài)
  [衣](读音:yī,yì)
  [將](读音:jiàng,jiāng,qiāng)
  [長 ](读音:cháng,zhǎng, )
  [散](读音:sàn,sǎn)
  [一](读音:yī)
  [內](读音:nà,nèi,ruì)
  [有](读音:yòu,yǒu)
  [與 ](读音:yú,yù,yǔ, )
  [羊 ](读音:yáng,​xiáng )
  [著](读音:zháo,zhāo,zhe,zhuó)
  [還](读音:hái,huán,xuán)
  [讀](读音:dòu,dú)
  [難](读音:nán,nàn,nuó)
  [可](读音:kè,kě)
  [蔔,卜](读音:bo,bǔ,pú)
  [體,体 ](读音:tǐ,tī,bèn )
  [邪](读音:xié,yé,yá,yú,xú)
  [幹,干,乾](读音:gàn,gān)
  [觀](读音:guàn,guān)
  [看](读音:kàn,kān,)
  [若](读音:rě,ruò)
  [甚](读音:shén,shèn)
  [風](读音:fèng,fěng,fēng,fàng)
  [傳](读音:chuán,zhuàn)
  [同 ](读音:tóng,tòng, )
欢迎留言/纠错(共有信息0条))

网友留言
暂时没有相关的纠错或者留言评论信息!
  打印版文档下载
陈念祖作品推荐
古文投稿j9游会真人游戏第一品牌的联系方式 邮箱:cngwzj@foxmail.com 本站非赢利组织,为个人网站,所有内容仅供学习和交流,如无意间侵权,请联系告知,立马删除。
网站地图