j9九游会官方登录-j9游会真人游戏第一品牌 访问手机版

《吕不韦列传》拼音版,可打印(史记)-j9九游会官方登录

《吕不韦列传》由史记创作
拼音全文:(我们坚持对每一篇古诗文进行人工查证并注音、我们亲自查证并回复来自您的每一次纠错,只为给您一份更为准确的拼音版本,请记住我们:古文之家)


 • wéi
  liè
  zhuàn
 • shǐ

 • 
   
   
   
  qín
  zhāo
  wáng

  shí
  nián
   
  shǐ
  使
  wáng

  wéi
  hán
  dān
   

   
  zhào

  shā

  chǔ
   

  chǔ  wéi
  móu
   
  xíng
  jīn
  liù
  bǎi
  jīn

  shǒu
  zhě

   

  tuō
   
  wáng

  qín
  jūn
   
  suì


  guī
   
  zhào

  shā

  chǔ


   

  chǔ

  rén
  zhào
  háo
  jiā


   


   
  jìng

  huó
   
  qín
  zhāo
  wáng

  shí
  liù
  nián
   
  hōng
   
  tài

  ān
  guó
  jūn

  wéi
  wáng
   
  huà
  yáng

  rén
  wéi
  wáng
  hòu
   

  chǔ
  wéi
  tài

   
  zhào

  fèng

  chǔ

  rén


  zhèng
  guī
  qín
   
 • 
   
   
   
  zhuāng
  xiāng
  wáng

  wèi
  sān
  nián
   
  hōng
   
  tài

  zhèng

  wéi
  wáng
   
  zūn


  wéi
  wéi
  xiàng
  guó
   
  hào
  chēng
   
  zhòng

   
   
  qín
  wáng
  nián
  shào
   
  tài
  hòu
  shí
  shí
  qiè

  tōng


  wéi
   

  wéi
  jiā
  tóng
  wàn
  rén
   
 • 
   
   
   
  shǐ
  huáng
  shí
  jiǔ
  nián
   
  tài
  hòu
  hōng
   
  shì
  wéi

  tài
  hòu
   

  zhuāng
  xiāng
  wáng
  huì
  zàng
  zhǐ
  yáng
   
 • 
   
   
   
  suì

   
  zhū
  hóu
  bīn

  shǐ
  使
  zhě
  xiāng
  wàng

  dào
   
  qǐng
  wén
  xìn
  hóu
   
  qín
  wáng
  kǒng

  wéi
  biàn
   
  nǎi

  wén
  xìn
  hóu
  shū
  yuē
   
   
  jūn

  gōng

  qín
   
  qín
  fēng
  jūn

  nán
   
  shí
  shí
  wàn

   
  jūn

  qīn

  qín
   
  hào
  chēng
  zhòng

   


  jiā
  shǔ

  chǔ
  shǔ
   
   


  wéi

  duó
  shāo
  qīn
   
  kǒng
  zhū
   
  nǎi
  yǐn
  dān
  ér

   
  qín
  wáng
  suǒ
  jiā  wéi
   
  lào
  ǎi
  jiē


   
  nǎi
  jiē

  guī
  lào
  ǎi
  shè
  rén
  qiān
  shǔ
  zhě
   
  • 
    
    
    


   wéi
   zhě
    
   yáng   rén

    
   wǎng
   lái
   fàn
   jiàn
   mài
   guì
    
   jiā
   lěi
   qiān
   jīn
    
  • 
    
    
    
   shǐ
   huáng


   zhuàng
    
   tài
   hòu
   yín

   zhǐ
    


   wéi
   kǒng
   jué
   huò


    
   nǎi

   qiú

   yīn
   rén
   lào
   ǎi

   wéi
   shě
   rén
    
   shí
   zòng
   chāng
   yuè
    
   shǐ
   使
   ǎi


   yīn
   guān
   tóng
   lún
   ér
   xíng
    
   lìng
   tài
   hòu
   wén
   zhī
    

   dàn
   tài
   hòu
    
   tài
   hòu
   wén
    
   guǒ   zhī
    


   wéi
   nǎi
   jìn
   lào
   ǎi
    
   zhà
   lìng
   rén


   zuì
   gào
   zhī
    

   wéi
   yòu
   yīn
   wèi
   tài
   hòu
   yuē
    
    

   shì
   zhà

       shì
   zhōng
    
    
   tài
   hòu
   nǎi
   yīn
   hòu

   zhǔ

   zhě

    
   zhà
   lùn
   zhī
       méi
   wéi
   huàn
   zhě
    
   suì

   shì
   tài
   hòu
    
   tài
   hòu


   tōng
    
   jué
   ài
   zhī
    
   yǒu
   shēn
    
   tài
   hòu
   kǒng
   rén
   zhī
   zhī
    
   zhà

   dāng

   shí
    

   gōng

   yōng
    
   lào
   ǎi
   cháng
   cóng
    
   shǎng

   shèn
   hòu
    
   shì
   jiē
   jué

   lào
   ǎi
    
   lào
   ǎi
   jiā
   tóng
   shù
   qiān
   rén
    
   zhū

   qiú
   huàn
   wéi
   lào
   ǎi
   shè
   rén
   qiān

   rén
    
  • 
    
    
    

   chǔ
    
   qín
   zhū
   shù
   niè
   sūn
    
   zhì

   zhū
   hóu
    
   chē
   shèng
   jìn
   yòng

   ráo
    

   chǔ
   kùn
        


   wéi

   hán
   dān
    
   jiàn
   ér
   lián
   zhī
    
   yuē
    


   huò


    
    
   nǎi
   wǎng
   jiàn

   chǔ
    
   shuì
   yuē
    
    

   néng


   zhī
   mén
    
    

   chǔ
   xiào
   yuē
    
    
   qiě


   jūn
   zhī
   mén
    
   ér
   nǎi


   mén
    
    


   wéi
   yuē
    
    


   zhī

    

   mén
   dài

   mén
   ér

    
    

   chǔ
   xīn
   zhī
   suǒ
   wèi
    
   nǎi
   yǐn

   zuò
    
   shēn

    


   wéi
   yuē
    
    
   qín
   wáng
   lǎo

    
   ān
   guó
   jūn

   wéi
   tài

    
   qiè
   wén
   ān
   guó
   jūn
   ài
   xìng
   huà
   yáng

   rén
    
   huà
   yáng

   rén


    
   néng   zhě

   huà
   yáng

   rén
   ěr
    
   jīn

   xiōng

   èr
   shí

   rén
    

   yòu

   zhōng
    

   shèn
   jiàn
   xìng
    
   jiǔ
   zhì
   zhū
   hóu
    


   wáng
   hōng
    
   ān
   guó
   jūn

   wéi
   wáng
    


   zhǎng


   zhū

   dàn

   zài
   qián
   zhě
   zhēng
   wéi
   tài


    
    

   chǔ
   yuē
    
    
   rán
    
   wéi
   zhī
   nài

    
    


   wéi
   yuē
    
    

   pín
        
   fēi
   yǒu

   fèng
   xiàn

   qīn

   jié
   bīn


    

   wéi
   suī
   pín
    
   qǐng

   qiān
   jīn
   wèi


   西
   yóu
    
   shì
   ān
   guó
   jūn

   huà
   yáng

   rén
    


   wéi


    
    

   chǔ
   nǎi
   dùn
   shǒu
   yuē
    
    


   jūn

    
   qǐng

   fēn
   qín
   guó

   jūn
   gòng
   zhī
    
    
  • 
    
    
    
   dāng
   shì
   shí
    
   wèi
   yǒu
   xìn
   líng
   jūn
    
   chǔ
   yǒu
   chūn
   shēn
   jūn
    
   zhào
   yǒu
   píng
   yuán
   jūn
    

   yǒu
   mèng
   cháng
   jūn
    
   jiē
   xià
   shì

   bīn


   xiāng
   qīng
    


   wéi

   qín
   zhī
   qiáng
    
   xiū


    

   zhāo
   zhì
   shì
    
   hòu

   zhī
    
   zhì
   shí

   sān
   qiān
   rén
    
   shì
   shí
   zhū
   hóu
   duō
   biàn
   shì
    

   xún
   qīng
   zhī

    
   zhù
   shū

   tiān
   xià
    


   wéi
   nǎi
   shǐ
   使


   rén
   rén
   zhù
   suǒ
   wén
    

   lùn

   wéi

   lǎn
    
   liù
   lùn
    
   shí
   èr

    
   èr
   shí

   wàn
   yán
    

   wéi
   bèi
   tiān

   wàn


   jīn
   zhī
   shì
    
   hào
   yuē

   shì
   chūn
   qiū
    

   xián
   yáng
   shì
   mén
    
   xuán
   qiān
   jīn

   shàng
    
   yán
   zhū
   hóu
   yóu
   shì
   bīn

   yǒu
   néng
   zēng
   sǔn


   zhě

   qiān
   jīn
    
  • 
    
    
    


   wéi
   nǎi


   bǎi
   jīn


   chǔ
    
   wéi
   jìn
   yòng
    
   jié
   bīn

    
   ér   bǎi
   jīn
   mǎi


   wán
   hào
    

   fèng
   ér

   西
   yóu
   qín
    
   qiú
   jiàn
   huà
   yáng

   rén

    
   ér
   jiē   xiàn
   huà
   yáng

   rén
    
   yīn
   yán

   chǔ
   xián
   zhì
    
   jié
   zhū
   hóu
   bīn

   biàn
   tiān
   xià
    
   cháng
   yuē
    
   chǔ   rén
   wéi
   tiān
    
   tài   rén
    
    

   rén


    

   wéi
   yīn
   shǐ
   使


   shuì

   rén
   yuē
    
    

   wén
   zhī
    


   shì
   rén
   zhě
    

   shuāi
   ér
   ài
   chí
    
   jīn

   rén
   shì
   tài

    
   shèn
   ài
   ér


       shí
   zǎo

   jié

   zhū

   zhōng
   xián
   xiào
   zhě
       wéi

   ér

   zhī
    

   zài

   zhòng
   zūn
    

   bǎi
   suì
   zhī
   hòu
    
   suǒ

   zhě
   wéi
   wáng
    
   zhōng

   shī
   shì
    

   suǒ
   wèi

   yán
   ér
   wàn
   shì
   zhī


    


   fán
   huá
   shí
   shù
   běn
    


   shuāi
   ài
   chí
   hòu
    
   suī

   kāi


    
   shàng    
   jīn

   chǔ
   xián
    
   ér

   zhī
   zhōng
   nán

       wéi

    


   yòu


   xìng
       rén
    

   rén
   chéng


   shí


   wéi

    

   rén

   jìng
   shì
   yǒu
   chǒng

   qín

    
    
   huà
   yáng

   rén

   wéi
   rán
    
   chéng
   tài

   xián
    
   cóng
   róng
   yán

   chǔ
   zhì

   zhào
   zhě
   jué
   xián
    
   lái
   wǎng
   zhě
   jiē
   chēng

   zhī
    
   nǎi
   yīn


   yuē
    
    
   qiè
   xìng

   chōng
   hòu
   gōng
    

   xìng


    
   yuàn


   chǔ


   wéi


    

   tuō
   qiè
   shēn
    
    
   ān
   guó
   jūn

   zhī
    
   nǎi


   rén    
   yuē

   wéi


    
   ān
   guó
   jūn


   rén
   yīn
   hòu
   kuì
   wèi

   chǔ
    
   ér
   qǐng


   wéi

   zhī
    

   chǔ


   míng


   shèng

   zhū
   hóu
    
  • 
    
    
    
   shǐ
   huáng

   nián
    
   zhuāng
   xiāng
   wáng

   xià
   tài
   hòu
   hōng
    
   xiào
   wén
   wáng
   hòu
   yuē
   huà
   yáng
   tài
   hòu
    

   xiào
   wén
   wáng
   huì
   zàng
   shòu
   寿
   líng
    
   xià
   tài
   hòu

   zhuāng
   xiāng
   wáng
   zàng
   zhǐ
   yáng
    

   xià
   tài
   hòu

   bié
   zàng

   dōng
    
   yuē
    
   dōng
   wàng


    

   西
   wàng


    
   hòu
   bǎi
   nián
    
   páng
   dāng
   yǒu
   wàn
   jiā

    
    
  • 
    
    
    
   qín
   wáng
   shí
   nián
   shí
   yuè
    
   miǎn
   xiàng
   guó


   wéi
    


   rén
   máo
   jiāo
   shuì
   qín
   wáng
    
   qín
   wáng
   nǎi
   yíng
   tài
   hòu

   yōng
    
   guī

   xián
   yáng
    
   ér
   chū
   wén
   xìn
   hóu
   jiù
   guó

   nán
    
  • 
    
    
    
   tài
   shǐ
   gōng
   yuē
    

   wéi

   lào
   ǎi
   guì
    
   fēng
   hào
   wén
   xìn
   hóu
    
   rén
   zhī
   gào
   lào
   ǎi
    
   ǎi
   wén
   zhī
    
   qín
   wáng
   yàn
   zuǒ
   yòu
    
   wèi

    
   shàng
   zhī
   yōng
   jiāo
    
   ǎi
   kǒng
   huò

    
   nǎi

   dǎng
   móu
    
   jiǎo
   tài
   hòu
   fǎn

   nián
   gōng
    


   gōng
   ǎi
    
   ǎi
   bài
   wáng
   zǒu
    
   zhuī
   zhǎn
   zhī
   hǎo
   zhì
    
   suì
   miè

   zōng
    
   ér


   wéi
   yóu

   chù

    
   kǒng

   zhī
   suǒ
   wèi
    
   wén
    
   zhě
    
    
  • 
    
    
    
   shǐ
   huáng
   jiǔ
   nián
    
   yǒu
   gào
   lào
   ǎi
   shí
   fēi
   huàn
   zhě
    
   cháng

   tài
   hòu

   luàn
    
   shēng

   èr
   rén
    
   jiē

   zhī
    

   tài
   hòu
   móu
   yuē
    
   wáng

   hōng
    


   wéi
   hòu
    
    

   shì
   qín
   wáng
   xià

   zhì
    


   qíng
   shí
    
   shì
   lián
   xiàng
   guó


   wéi
    
   jiǔ
   yuè
    

   lào
   ǎi
   sān

    
   shā
   tài
   hòu
   suǒ
   shēng
   liǎng

    
   ér
   suì
   qiān
   tài
   hòu

   yōng
    
   zhū
   lào
   ǎi
   shè
   rén
   jiē


   jiā
   ér
   qiān
   zhī
   shǔ
    
   wáng

   zhū
   xiàng
   guó
    
   wèi

   fèng
   xiān
   wáng
   gōng

    

   bīn

   biàn
   shì
   wèi
   yóu
   shuì
   zhě
   zhòng
    
   wáng

   rěn
   zhì

    
  • 
    
    
    
   qín
   zhāo
   wáng

   shí
   nián
    
   tài


    


   shí
   èr
   nián
    
   ān
   guó
   jūn
   wéi
   tài

    
   ān
   guó
   jūn
   yǒu

   èr
   shí

   rén
    
   ān
   guó
   jūn
   yǒu
   suǒ
   shèn
   ài

    


   wéi
   zhèng

   rén
    
   hào
   yuē
   huà
   yáng

   rén
    
   huà
   yáng

   rén


    
   ān
   guó
   jūn
   zhōng
   nán
   míng

   chǔ
    

   chǔ

   yuē
   xià

    

   ài
    

   chǔ
   wèi
   qín
   zhì


   zhào
    
   qín
   shuò
   gōng
   zhào
    
   zhào

   shèn


   chǔ
    
  • 
    
    
    


   wéi

   hán
   dān
   zhū

   jué
   hào
   shàn

   zhě


    
   zhī
   yǒu
   shēn
    

   chǔ
   cóng

   wéi
   yǐn
    
   jiàn
   ér
   yuè
   zhī
    
   yīn

   wéi
   shòu
   寿
    
   qǐng
   zhī
    


   wéi

    
   niàn   jiā
   wéi

   chǔ
    


   diào

    
   nǎi
   suì
   xiàn


       yǒu
   shēn
    
   zhì


   shí
    
   shēng

   zhèng
    

   chǔ
   suì


   wéi

   rén
    
  • 
    
    
    
   qín
   wáng


   nián
    
   hōng
    
   shì
   wéi
   xiào
   wén
   wáng
    
   tài


   chǔ
   dài

    
   shì
   wéi
   zhuāng
   xiāng
   wáng
    
   zhuāng
   xiāng
   wáng
   suǒ

   huà
   yáng
   hòu
   wéi
   huà
   yáng
   tài
   hòu
    
   zhēn

   xià

   zūn

   wéi
   xià
   tài
   hòu
    
   zhuāng
   xiāng
   wáng
   yuán
   nián
       wéi
   wéi
   chéng
   xiàng
    
   fēng
   wéi
   wén
   xìn
   hóu
    
   shí

   nán
   luò
   yáng
   shí
   wàn

    
  • 
    
    
    

   wéi
   diào

    
   wěi
   zhì

   chǔ
    
   huà
   yáng


    
   hán
   dān
   xiàn

    

   fēng

   nán
    
   nǎi
   hào
   zhòng

    

   shǔ
   chéng
   bàng
    
   xuán
   jīn
   zuò

    
   chóu


   chéng
    

   guì


    
展开剩余的(50%)
注:以上标红文字表示该字为多音字或者通假字等古今有多种发音的字。
拼音校对参考书籍:《古代汉语词典》 商务印书馆 第二版
  《吕不韦列传》全文注音版,可直接打印

全文详解
   吕不韦者,阳翟大贾人也。
   吕不韦是阳翟的大商人。
  往来贩贱卖贵,家累千金。
  他往来各地,以低价买进,高价卖出,所以积累起千金的家产。
   秦昭王四十年,太子死。
   秦昭王四十年(前),太子去世了。
  其四十二年,以其次子安国君为太子。
  到了昭王四十二年,昭王把他的第二个儿子安国君立为太子。
  安国君有子二十馀人。
  而安国君有二十多个儿子。
  安国君有所甚爱姬,立以为正夫人,号曰华阳夫人。
  安国君有个非常宠爱的妃子,立她正夫人,称之为华阳夫人。
  华阳夫人无子。
  华阳夫人没有儿子。
  安国君中男名子楚,子楚母曰夏姬,毋爱。
  安国君有个排行居中的儿子名叫子楚,子楚的母亲叫夏姬,不受宠爱。
  子楚为秦质子於赵。
  子楚作为秦子被派到赵国作人质。
  秦数攻赵,赵不甚礼子楚。
  秦国多次攻打赵国,赵国对子楚也不以礼相待。
   子楚,秦诸庶孽孙,质於诸侯,车乘进用不饶,居处困,不得意。
   子楚是秦王庶出的孙子,在赵国当人质,他乘的车马和日常的财用都不宽裕,生活困窘,很不得意。
  吕不韦贾邯郸,见而怜之,曰“此奇货可居”。
  吕不韦到邯郸去做生意,见到子楚后非常怜爱他,说,“子楚就像一件奇货,可以囤积起来”。
  乃往见子楚,说曰:“
  于是他就前去拜访子楚,对他游说道:“
  吾能大子之门。”
  我能光大你的门庭。”
  子楚笑曰:“
  子楚笑着说:“
  且自大君之门,而乃大吾门!”
  你姑且先光大自己的门庭,然后再来光大我的门庭吧!”
  吕不韦曰:“
  吕不韦说:“
  子不知也,吾门待子门而大。”
  你不懂啊,我的门庭要等待你的门庭光大了才能光大。”
  子楚心知所谓,乃引与坐,深语。
  子楚心知吕不韦所言之意,就拉他一起坐下,深入交谈。
  吕不韦曰:“
  吕不韦说:“
  秦王老矣,安国君得为太子。
  秦王已经老了,安国君被立为太子。
  窃闻安国君爱幸华阳夫人,华阳夫人无子,能立適嗣者独华阳夫人耳。
  我私下听说安国君非常宠爱华阳夫人,华阳夫人没有儿子,能够选立太子的只有华阳夫人一个。
  今子兄弟二十馀人,子又居中,不甚见幸,久质诸侯。
  现在你的兄弟有二十多人,你又排行中间,不受秦王宠幸,长期被留在诸侯国当人质。
  即大王薨,安国君立为王,则子毋几得与长子及诸子旦暮在前者争为太子矣。”
  即使是秦王死去,安国君继位为王,你也不要指望同你长兄和早晚都在秦王身边的其他兄弟们争太子之位啦。”
  子楚曰:“
  子楚说:“
  然。
  是这样。
  为之柰何?”
  但该怎么办呢?”
  吕不韦曰:“
  吕不韦说:“
  子贫,客於此,非有以奉献於亲及结宾客也。
  你很贫窘,又客居在此,也拿不出什么来献给亲长,结交宾客。
  不韦虽贫,请以千金为子西游,事安国君及华阳夫人,立子为適嗣。”
  我吕不韦虽然不富有,但愿意拿出千金来替您到西边去游说,侍奉安国君和华阳夫人,让他们立你为太子。”
  子楚乃顿首曰:“
  子楚于是叩头拜谢道:“
  必如君策,请得分秦国与君共之。”
  如果实现了您的计划,我愿意分封秦国的土地跟您共同享有它。”
   吕不韦乃以五百金与子楚,为进用,结宾客;
   吕不韦于是拿出五百金送给子楚,作为日常生活和交结宾客之用;
  而复以五百金买奇物玩好,自奉而西游秦,求见华阳夫人姊,而皆以其物献华阳夫人。
  又拿出五百金买珍奇玩物,自己带上这些东西往西去秦国游说,先拜见华阳夫人的姐姐,把带来的东西统统献给华阳夫人。
  因言子楚贤智,结诸侯宾客遍天下,常曰“楚也以夫人为天,日夜泣思太子及夫人”。
  顺便谈及子楚聪明贤能,所结交的诸侯宾客,遍及天下,常常说“我子楚把夫人看成天一般,日夜哭泣思念太子和夫人”。
  夫人大喜。
  夫人非常高兴。
  不韦因使其姊说夫人曰:“
  吕不韦乘机又让华阳夫人姐姐劝说华阳夫人道:“
  吾闻之,以色事人者,色衰而爱弛。
  我听说用美色来侍奉别人的,一旦色衰,宠爱也就随之减少。
  今夫人事太子,甚爱而无子,不以此时蚤自结於诸子中贤孝者,举立以为適而子之,夫在则重尊,夫百岁之後,所子者为王,终不失势,此所谓一言而万世之利也。
  现在夫人您侍奉太子,甚被宠爱,却没有儿子,不趁这时早一点在太子的儿子中结交一个有才能而孝顺的人,立他为继承人而又像亲生儿子一样对待他,那么,丈夫在世时受到尊重,丈夫死后,自己立的儿子继位为王,最终也不会失势,这就是人们所说的一句话能得到万世的好处啊。
  不以繁华时树本,即色衰爱弛後,虽欲开一语,尚可得乎?
  不在容貌美丽之时树立根本,假使等到容貌衰竭,宠爱失去后,虽然想和太子说上一句话,还有可能吗?
  今子楚贤,而自知中男也,次不得为適,其母又不得幸,自附夫人,夫人诚以此时拔以为適,夫人则竟世有宠於秦矣。”
  现在子楚贤能,而自己也知道排行居中,按次序是不能被立为继承人的,而他的生母又不受宠爱,自己就会主动依附于夫人,夫人若真能在此时提拔他为继承人,那么夫人您一生在秦国都要受到尊宠啦。”
  华阳夫人以为然,承太子间,从容言子楚质於赵者绝贤,来往者皆称誉之。
  华阳夫人听了认为是这样,就在奉承太子的时候,委婉地谈到在赵国做人质的子楚非常有才能,来往的人都称赞他。
  乃因涕泣曰:“
  接着就哭着说:“
  妾幸得充後宫,不幸无子,愿得子楚立以为適嗣,以讬妾身。”
  我有幸得以充列后宫,但非常遗憾的是没有儿子,我希望能立子楚为继承人,以便我日后有个依靠。”
  安国君许之,乃与夫人刻玉符,约以为適嗣。
  安国君答应了,就和夫人刻下玉符,决定立子楚为继承人。
  安国君及夫人因厚餽遗子楚,而请吕不韦傅之,子楚以此名誉益盛於诸侯。
  安国君和华阳夫人都送了很多东西给子楚,并且请吕不韦当他的老师,因此子楚的名声在诸侯中越来越大。
   吕不韦取邯郸诸姬绝好善舞者与居,知有身。
   吕不韦娶了邯郸女子中最漂亮而又会歌舞的人,与她同居,知道她怀了孕。
  子楚从不韦饮,见而说之,因起为寿,请之。
  子楚有一次和吕不韦一起饮酒,看到此女后非常喜欢,就站起身来向吕不韦祝酒,请求把此女赐给他。
  吕不韦怒,念业已破家为子楚,欲以钓奇,乃遂献其姬。
  吕不韦很生气,但转念一想,已经为子楚破费了很多家财,为的借以钓取奇货,于是就献出了这个女子。
  姬自匿有身,至大期时,生子政。
  赵姬隐瞒了自己已有身孕的事,到十二个月之后,生下儿子名政。
  子楚遂立姬为夫人。
  子楚就立此姬为夫人。
   秦昭王五十年,使王齮围邯郸,急,赵欲杀子楚。
   秦昭王五十年(前),派王齮围攻邯郸,情况非常紧急,赵国想杀死子楚。
  子楚与吕不韦谋,行金六百斤予守者吏,得脱,亡赴秦军,遂以得归。
  子楚就和吕不韦密谋,拿出六百斤金子送给守城官吏,得以脱身,逃到秦军大营,才顺利回到了秦国。
  赵欲杀子楚妻子,子楚夫人赵豪家女也,得匿,以故母子竟得活。
  赵国又想杀死子楚的妻子和儿子,因子楚的夫人是赵国富豪人家的女儿,才得以隐藏起来,因此母子二人竟得活命。
  秦昭王五十六年,薨,太子安国君立为王,华阳夫人为王后,子楚为太子。
  秦昭王五十六年(前)去世,太子安国君继位为王,华阳夫人为王后,子楚为太子。
  赵亦奉子楚夫人及子政归秦。
  赵国也护送子楚的夫人和儿子嬴政回到秦国。
   秦王立一年,薨,谥为孝文王。
   秦王继位一年之后去世,谥号为孝文王。
  太子子楚代立,是为庄襄王。
  太子子楚继位,他就是庄襄王。
  庄襄王所母华阳后为华阳太后,真母夏姬尊以为夏太后。
  庄襄王尊奉所认的母亲华阳王后为华阳太后,生母夏姬被尊称为夏太后。
  庄襄王元年,以吕不韦为丞相,封为文信侯,食河南雒阳十万户。
  庄襄王元年(前),任命吕不韦为丞相,封为文信侯,将河南洛阳十万户作为他的食邑。
   庄襄王即位三年,薨,太子政立为王,尊吕不韦为相国,号称“仲父”。
   庄襄王即位三年之后死去,太子嬴政继立为王,尊奉吕不韦为相国,称他为“仲父”。
  秦王年少,太后时时窃私通吕不韦。
  秦王年纪还小,太后常常和吕不韦私通。
  不韦家僮万人。
  吕不韦家有奴仆万人。
   当是时,魏有信陵君,楚有春申君,赵有平原君,齐有孟尝君,皆下士喜宾客以相倾。
   在那时,魏国有信陵君,楚国有春申君,赵国有平原君,齐国有孟尝君,他们都礼贤下士,结交宾客,并在这方面要争个高低上下。
  吕不韦以秦之彊,羞不如,亦招致士,厚遇之,至食客三千人。
  吕不韦认为秦国如此强大,把不如他们当成一件令人羞愧的事,所以他也招来了文人学士,给他们优厚的待遇,门下食客多达三千人。
  是时诸侯多辩士,如荀卿之徒,著书布天下。
  那时各诸侯国有许多才辩之士,像荀卿那班人,著书立说,流行天下。
  吕不韦乃使其客人人著所闻,集论以为八览、六论、十二纪,二十馀万言。
  吕不韦就命他的食客各自将所见所闻记下,综合在一起成为八览、六论、十二纪,共二十多万言。
  以为备天地万物古今之事,号曰吕氏春秋。
  自己认为其中包括了天地万物古往今来的事理,所以号称《吕氏春秋》。
  布咸阳市门,悬千金其上,延诸侯游士宾客有能增损一字者予千金。
  并将之刊布在咸阳的城门,上面悬挂着一千金的赏金,遍请诸侯各国的游士宾客,若有人能增删一字,就给予一千金的奖励。
   始皇帝益壮,太后淫不止。
   秦始皇渐渐长大了,但太后一直淫乱不止。
  吕不韦恐觉祸及己,乃私求大阴人嫪毐以为舍人,时纵倡乐,使毐以其阴关桐轮而行,令太后闻之,以啖太后。
  吕不韦唯恐事情败露,灾祸降临在自己头上,就暗地寻求了一个荒淫的人嫪毐作为门客,时常放纵淫乐,要嫪毐用贯穿着桐木所做的小车轮行走,并设法让太后知道此事,以此事引诱她。
  太后闻,果欲私得之。
  太后听说之后,果然想要暗中占有他。
  吕不韦乃进嫪毐,诈令人以腐罪告之。
  吕不韦就进献嫪毐,假装让人告发他犯下了该受宫刑的罪。
  不韦又阴谓太后曰:“
  吕不韦又暗中对太后说:“
  可事诈腐,则得给事中。”
  你可以让嫪毐假装受了宫刑,就可以在供职宫中的人员中得到他。”
  太后乃阴厚赐主腐者吏,诈论之,拔其须眉为宦者,遂得侍太后。
  太后就偷偷地送给主持宫刑的官吏许多东西,假装处罚嫪毐,拔掉了他的胡须假充宦官,这就得以侍奉太后。
  太后私与通,绝爱之。
  太后暗中和他通奸,特别喜爱他。
  有身,太后恐人知之,诈卜当避时,徙宫居雍。
  后来太后怀孕在身,担心别人知道,假称算卦不吉,需要换一个环境来回避一下,就迁移到雍地的宫殿中来居住。
  嫪毐常从,赏赐甚厚,事皆决於嫪毐。
  嫪毐总是随从左右,所受的赏赐非常优厚,事事都由嫪毐决定。
  嫪毐家僮数千人,诸客求宦为嫪毐舍人千馀人。
  嫪毐家中有奴仆几千人,那些为求得官职来当嫪毐家门客的多达一千余人。
   始皇七年,庄襄王母夏太后薨。
   秦始皇七年(前),庄襄王的生母夏太后去世。
  孝文王后曰华阳太后,与孝文王会葬寿陵。
  孝文王后叫华阳太后,和孝文王合葬在寿陵。
  夏太后子庄襄王葬芷阳,故夏太后独别葬杜东,曰“东望吾子,西望吾夫。
  夏太后的儿子庄襄王葬在芷阳,所以夏太后另外单独埋葬在杜原的东面,她生前曾说,“向东可以看到我的儿子,向西可以看到我的丈夫。
  後百年,旁当有万家邑”。
  在百年之后,旁边定会有个万户的城邑”。
   始皇九年,有告嫪毐实非宦者,常与太后私乱,生子二人,皆匿之。
   秦始皇九年(前),有人告发嫪毐实际并不是宦官,常常和太后淫乱私通,并生下两个儿子,都把他们隐藏起来。
  与太后谋曰“王即薨,以子为後”。
  还和太后谋议说“若是秦王死去,就拥立我们的儿子继位。”
  於是秦王下吏治,具得情实,事连相国吕不韦。
  于是秦始皇令有关官吏严查此事,把事情真相全部弄清,事情牵连到相国吕不韦。
  九月,夷嫪毐三族,杀太后所生两子,而遂迁太后於雍。
  这年九月,把嫪毐家三族人众全部杀死,又杀太后所生的两个儿子,并把太后迁到雍地居住。
  诸嫪毐舍人皆没其家而迁之蜀。
  嫪毐家的食客们都被没收家产,迁往蜀地。
  王欲诛相国,为其奉先王功大,及宾客辩士为游说者众,王不忍致法。
  秦王想杀掉相国吕不韦,但因其侍奉先王功劳极大,又有许多宾客辩士为他求情说好话,秦王不忍心将他绳之以法。
   秦王十年十月,免相国吕不韦。
   秦始皇十年十月,免去了吕不韦的相国职务。
  及齐人茅焦说秦王,秦王乃迎太后於雍,归复咸阳,而出文信侯就国河南。
  等到齐人茅焦劝说秦王,秦王这才到雍地迎接太后,使她又回归咸阳,但把吕不韦遣出京城,前往河南的封地。
   岁馀,诸侯宾客使者相望於道,请文信侯。
   一年多之后,各诸侯国的宾客使者络绎不绝,前来访问吕不韦。
  秦王恐其为变,乃赐文信侯书曰:“
  秦王恐怕他发动叛乱,就写信给吕不韦说:“
  君何功於秦?
  你对秦国有何功劳?
  秦封君河南,食十万户。
  秦国封你在河南,食邑十万户。
  君何亲於秦?
  你跟秦王有什么亲缘关系?
  号称仲父。
  竟号称仲父。
  其与家属徙处蜀!”
  你与家属都一概迁到蜀地去居住!”
  吕不韦自度稍侵,恐诛,乃饮酖而死。
  吕不韦一想到自己已经逐渐被逼迫,害怕日后被杀,就喝下酖酒自杀而死。
  秦王所加怒吕不韦、嫪毐皆已死,乃皆复归嫪毐舍人迁蜀者。
  秦王所痛恨的吕不韦、嫪毐都已死去,就让迁徙到蜀地的嫪毐门客全部迁回京都。
   始皇十九年,太后薨,谥为帝太后,与庄襄王会葬茝阳。
   秦始皇十九年(前),太后去世,谥号为帝太后,与庄襄王合葬在芷阳。
   太史公曰:
   太史公说:
  不韦及嫪毐贵,封号文信侯。
  吕不韦带及嫪毐贵显,吕不韦封号文信侯。
  人之告嫪毐,毐闻之。
  有人告发嫪毐,嫪毐听到此事。
  秦王验左右,未发。
  秦始皇查讯左右,事情还未败露。
  上之雍郊,毐恐祸起,乃与党谋,矫太后玺发卒以反蕲年宫。
  秦王到雍地祭天,嫪毐害怕大祸临头,就和亲信同党密谋,盗用太后的大印调集士兵在蕲年宫造反。
  发吏攻毐,毐败亡走,追斩之好畤,遂灭其宗。
  秦王调动官兵攻打嫪毐,嫪毐失败逃走,追到好畤将其斩首,就把他满门抄斩。
  而吕不韦由此绌矣。
  而吕不韦也由此被贬斥。
  孔子之所谓“闻”者,其吕子乎?
  孔子所说的“闻”,指的正是吕不韦这样的人吧!
   不韦钓奇,委质子楚。
   不韦钓奇,委质子楚。
  华阳立嗣,邯郸献女。
  华阳立嗣,邯郸献女。
  及封河南,乃号仲父。
  及封河南,乃号仲父。
  徙蜀惩谤,悬金作语。
  徙蜀惩谤,悬金作语。
  筹策既成,富贵斯取。
  筹策既成,富贵斯取。
多音字参考列表
  [正](读音:zhèng,zhēng)
  [車](读音:chē,jū)
  [乘](读音:chéng,shèng)
  [賈](读音:gǔ,jià,jiǎ)
  [且](读音:jū,qiě,zǔ,cú)
  [幾,几](读音:jǐ,jī)
  [長 ](读音:cháng,zhǎng, )
  [重](读音:chóng,zhòng)
  [繁](读音:fán,pó,mǐn)
  [間](读音:jiàn,jiān,xián)
  [約](读音:yāo,yuē,yào,dì)
  [遺](读音:wèi,yí,​suí)
  [盛](读音:chéng,shèng)
  [見](读音:jiàn,xiàn)
  [期](读音:qī,jī)
  [活](读音:huó,guō)
  [少 ](读音:shǎo,shào )
  [著](读音:zhù,zhuó)
  [六](读音:liù,lù)
  [能](读音:néng,nài)
  [一](读音:yī)
  [覺](读音:jiào,jué)
  [倡](读音:chàng,chāng)
  [樂](读音:lè,yuè,)
  [行](读音:háng,hàng,héng,xíng)
  [令](读音:líng,lìng,lǐng)
  [可](读音:kè,kě)
  [給](读音:gěi,jǐ)
  [中](读音:zhòng,zhōng)
  [知](读音:zhī,zhì)
  [蔔,卜](读音:bo,bǔ,pú)
  [從](读音:cóng,zòng)
  [甚](读音:shén,shèn)
  [數](读音:shù,shǔ)
  [吾](读音:wú,yù)
  [夫](读音:fú,fū)
  [有](读音:yòu,yǒu)
  [得](读音:de,dé,děi)
  [冇](读音:méi,mò)
  [大](读音:dà,dài,dài)
  [相](读音:xiàng,xiāng)
  [請](读音:qǐng,qìng,qīng)
  [食](读音:sì,shí,yì)
  [萬](读音:mǒ,wàn)
  [何](读音:hé,hè,hē)
  [稱](读音:chèn,chèng,chēng)
  [家,傢](读音:gū,jiā,jie)
  [屬](读音:shǔ,zhǔ)
  [處](读音:chú,chù)
  [度](读音:dù,duó)
  [飲 ](读音:yìn,yǐn, )
  [歸](读音:guī,kuì)
  [捨,舍](读音:shè,shě)
  [為](读音:wéi,wèi)
  [會](读音:huì,kuài,)
  [信 ](读音:xìn, )
  [侯](读音:hóu,hòu)
  [王 ](读音:wáng,wàng, )
  [上](读音:shàng,shǎng)
  [與 ](读音:yú,yù,yǔ, )
  [卒 ](读音:cù,zú, )
  [好](读音:hào,hǎo)
  [其](读音:jī,qí)
  [不](读音:bù,fǒu,pǐ)
  [奇](读音:jī,qí)
  [華](读音:huá,huà,huā)
  [女](读音:nǚ,rǔ,nǜ)
  [南](读音:nā,nán)
  [語](读音:yù,yǔ)
欢迎留言/纠错(共有信息0条))

网友留言
暂时没有相关的纠错或者留言评论信息!
  打印版文档下载
史记作品推荐
古文投稿j9游会真人游戏第一品牌的联系方式 邮箱:cngwzj@foxmail.com 本站非赢利组织,为个人网站,所有内容仅供学习和交流,如无意间侵权,请联系告知,立马删除。
网站地图