j9九游会官方登录-j9游会真人游戏第一品牌 访问手机版

《伍子胥列传》拼音版,可打印(史记)-j9九游会官方登录

《伍子胥列传》由史记创作
拼音全文:(我们坚持对每一篇古诗文进行人工查证并注音、我们亲自查证并回复来自您的每一次纠错,只为给您一份更为准确的拼音版本,请记住我们:古文之家) • liè
  zhuàn
 • shǐ

 • 
   
   
   
  chǔ
  píng
  wáng
  yǒu
  tài

  míng
  yuē
  jiàn
   
  shǐ
  使

  shē
  wéi
  tài

   
  fèi


  wéi
  shào

     zhōng

  tài

  jiàn
   
  píng
  wáng
  shǐ
  使


  wèi
  tài
  qín
   
  qín

  hǎo
   


  chí
  guī
  bào
  píng
  wáng
  yuē
   
   
  qín

  jué
  měi
   
  wáng   
  ér
  gèng
  wèi
  tài   
   
  píng
  wáng
  suì


  qín

  ér
  jué
  ài
  xìng
  zhī
   
  shēng

  zhěn
   
  gèng
  wèi
  tài   
 • 
   
   
   

  nián
  ér
  chǔ
  píng
  wáng

   
  chū
   
  píng
  wáng
  suǒ
  duó
  tài

  jiàn
  qín

  shēng

  zhěn
   

  píng
  wáng

   
  zhěn
  jìng

  wéi
  hòu
   
  shì
  wéi
  zhāo
  wáng
   

  wáng
  liáo
  yīn
  chǔ
  sāng
   
  shǐ
  使
  èr
  gōng

  jiàng
  bīng
  wǎng

  chǔ
   
  chǔ

  bīng
  jué

  bīng
  zhī
  hòu
   


  guī
   

  guó
  nèi
  kōng
   
  ér
  gōng

  guāng
  nǎi
  lìng
  zhuān
  zhū  wáng
  liáo
  ér


   
  shì
  wéi

  wáng


   
   

  zhì
   
  nǎi
  zhào

  yún

  wéi
  xíng
  rén
   
  ér

  móu
  guó
  shì
   
  • 
    
    
       zhě
    
   chǔ
   rén

    
   míng
   yún
    
   yún

   yuē

   shē
    
   yún
   xiōng
   yuē

   shàng
    

   xiān
   yuē


    

   zhí
   jiàn
   shì
   chǔ
   zhuāng
   wáng
    
   yǒu
   xiǎn
    


   hòu
   shì
   yǒu
   míng

   chǔ
    
  • 
    
    
    


   yán

   píng
   wáng
   yuē
    
    

   shē
   yǒu
   èr

    
   jiē
   xián
    

   zhū
   qiě
   wéi
   chǔ
   yōu
    
   zhì
   ér
   zhào
   zhī
    

   rán
   qiě
   wéi
   chǔ
   huàn
    
    
   wáng
   shǐ
   使
   shǐ
   使
   wèi

   shē
   yuē
    
    
   néng
   zhì

   èr


   shēng
    

   néng


    
    

   shē
   yuē
    
    
   shàng
   wéi
   rén
   rén
    


   lái
    
   yún
   wéi
   rén
   gāng

   rěn
   gòu
    
   néng
   chéng

   shì
    

   jiàn
   lái
   zhī
   bìng
   qín
    

   shì


   lái
    
    
   wáng

   tīng
    
   shǐ
   使
   rén
   zhào
   èr

   yuē
    
    
   lái
    

   shēng


    

   lái
    
   jīn
   shā
   shē

    
    

   shàng

   wǎng
    
   yún
   yuē
    
    
   chǔ
   zhī
   zhào

   xiōng

    
   fēi


   shēng    
   kǒng
   yǒu
   tuō
   zhě
   hòu
   shēng
   huàn
       wéi
   zhì
    
   zhà
   zhào
   èr

    
   èr

   dào
    

       zhī

    
   wǎng
   ér
   lìng
   chóu


   bào
   ěr
    


   bēn

   guó
    
   jiè


   xuě

   zhī
   chǐ
    

   miè
    

   wéi

    
    

   shàng
   yuē
    
    

   zhī
   wǎng
   zhōng

   néng
   quán

   mìng
    
   rán
   hèn

   zhào


   qiú
   shēng
   ér

   wǎng
    
   hòu

   néng
   xuě
   chǐ
    
   zhōng
   wéi
   tiān
   xià
   xiào
   ěr
    
    
   wèi
   yún
    
        

   néng
   bào
   shā

   zhī
   chóu
    

   jiāng
   guī

    
    
   shàng

   jiù
   zhí
    
   shǐ
   使
   zhě    


   guàn
   gōng
   zhí
   shǐ
   xiàng
   shǐ
   使
   zhě
    
   shǐ
   使
   zhě

   gǎn
   jìn
    


   suì
   wáng
    
   wén
   tài

   jiàn
   zhī
   zài
   sòng
    
   wǎng
   cóng
   zhī
    
   shē
   wén


   zhī
   wáng

    
   yuē
    
    
   chǔ
   guó
   jūn
   chén
   qiě

   bīng

    
    

   shàng
   zhì
   chǔ
    
   chǔ
   bìng
   shā
   shē

   shàng

    
  • 
    
    
    
   qín


   mèi

   píng
   wáng
    
   yīn

   tài

   ér
   shì
   píng
   wáng
    
   kǒng

   dàn
   píng
   wáng

   ér
   tài


    
   shā

    
   nǎi
   yīn
   chán
   tài

   jiàn
    
   jiàn

    
   cài


    

   chǒng

   píng
   wáng
    
   píng
   wáng
   shāo

   shū
   jiàn
    
   shǐ
   使
   jiàn
   shǒu
   chéng

    
   bèi
   biān
   bīng
    
  • 
    
    
    

   nián
    


   chǔ
    

   liù

   qián
    

   nián
    

   yuè
    
   bài
   zhī
    
   liù
   nián
    
   chǔ
   zhāo
   wáng
   shǐ
   使
   gōng

   náng

   jiàng
   bīng


    

   shǐ
   使

   yún
   yíng

    


   chǔ
   jūn


   zhāng
    

   chǔ
   zhī

   cháo
    
  • 
    
    
    

   hòu

   nián
    
   ér

   wáng
   wén

   jǐng
   gōng

   ér

   chén
   zhēng
   chǒng
    
   xīn
   jūn
   ruò
    
   nǎi
   xīng
   shī
   běi


       jiàn
   yuē
    
    
   gōu
   jiàn
   shí

   chóng
   wèi
    
   diào

   wèn

    
   qiě

   yǒu
   suǒ
   yòng
   zhī

    

   rén


    

   wéi

   huàn
    
   jīn

   zhī
   yǒu
   yuè
    
   yóu
   rén
   zhī
   yǒu

   xīn


    
   ér
   wáng

   xiān
   yuè
   ér
   nǎi


    


   miù

    
    

   wáng

   tīng
    


    

   bài

   shī

   ài
   líng
    
   suì
   wēi
   zōu

   zhī
   jūn

   guī
    

   shū


   zhī
   móu
    
  • 
    
    
    

   tài
   zǎi

   yǒu

    
   yīn
   chán
   yuē
    
    


   wéi
   rén
   gāng
   bào
    
   shǎo
   ēn
    
   cāi
   zéi
    

   yuàn
   wàng
   kǒng
   wéi
   shēn
   huò

    
   qián

   wáng       wéi


    
   wáng


   zhī
   ér
   yǒu

   gōng
    


   chǐ


   móu

   yòng
    
   nǎi
   fǎn
   yuàn
   wàng
    
   ér
   jīn
   wáng
   yòu    


   zhuān

   qiǎng
   jiàn
    

   huǐ
   yòng
   shì
    

   xìng

   zhī
   bài


   shèng


   móu
   ěr
    
   jīn
   wáng

   xíng
    

   guó
   zhōng

    
   ér


   jiàn

   yòng
    
   yīn
   chuò
   xiè
    
   yáng
   bìng

   xíng
    
   wáng   bèi
    


   huò

   nán
    
   qiě

   shǐ
   使
   rén
   wēi

   zhī
    

   shǐ
   使    
   nǎi
   zhǔ
   zhī
   bào
   shì
    

   wéi
   rén
   chén
    
   nèi    
   wài

   zhū
   hóu
    


   wéi
   xiān
   wáng
   zhī
   móu
   chén
    
   jīn

   jiàn
   yòng
    
   cháng
   yāng
   yāng
   yuàn
   wàng
    
   yuàn
   wáng
   zǎo

   zhī
    
    

   wáng
   yuē
    
    
   wēi

   zhī
   yán
       zhī
    
    
   nǎi
   shǐ
   使
   shǐ
   使
   zhǔ

   zhī
   jiàn
    
   yuē
    
    
    
       yǎng
   tiān
   tàn
   yuē
    
    
   jiē

    
   chán
   chén

   wéi
   luàn

    
   wáng
   nǎi
   fǎn
   zhū

    

   lìng
   ruò


    

   ruò
   wèi

   shí
    
   zhū
   gōng

   zhēng

       zhēng
   zhī

   xiān
   wáng
    
    
   ruò    

   fēn

   guó


       gǎn
   wàng

    
   rán
   jīn
   ruò
   tīng

   chén
   yán

   shā
   zhǎng
   zhě
    
    
   nǎi
   gào

   shè
   rén
   yuē
    
    

   shù


   shàng


    
   lìng


   wéi

    
   ér
   jué

   yǎn
   xuán

   dōng
   mén
   zhī
   shàng
    

   guān
   yuè
   kòu
   zhī

   miè


    
    
   nǎi

   jǐng

    

   wáng
   wén
   zhī


    
   nǎi   shī
   chéng

   chī


    

   zhī
   jiāng
   zhōng
    

   rén
   lián
   zhī
    
   wèi   jiāng
   shàng
    
   yīn
   mìng
   yuē

   shān
    
  • 
    
    
    

   hòu

   suì
    
   bái
   gōng
   shèng

   shí


   shā
   chǔ
   lìng
   yǐn


   西
    

   cháo
    
   shí

   yuē
    
    

   shā
   wáng
    


    
    
   nǎi
   jié
   wáng

   gāo

    
   shí

   cóng
   zhě   chǔ
   huì
   wáng
   wáng
   zǒu
   zhāo

   rén
   zhī
   gōng
    

   gōng
   wén
   bái
   gōng
   wéi
   luàn
    
   shuài

   guó
   rén
   gōng
   bái
   gōng
    
   bái
   gōng
   zhī

   bài
    
   wáng
   zǒu
   shān
   zhōng
    

   shā
    
   ér

   shí

    
   ér
   wèn
   bái
   gōng
   shī
   chù
    

   yán
   jiāng
   pēng
    
   shí

   yuē
    
    
   shì
   chéng
   wéi
   qīng
    

   chéng
   ér
   pēng
    


   zhí

    
    
   zhōng

   kěn
   gào

   shī
   chù
    
   suì
   pēng
   shí

    
   ér
   qiú
   huì
   wáng


   zhī
    
  • 
    
    
    
   hòu
   èr
   suì
    


   shǐ
   使
   tài


   chāi
   jiàng
   bīng

   chǔ
    


    
   chǔ
   lái
    
   nǎi

   yǐng
    


   ruò
    
   dāng
   shì
   shí
    

    
   sūn

   zhī
   móu
    

   西

   qiáng
   chǔ
    
   běi
   wēi

   jìn
    
   nán

   yuè
   rén
    
  • 
    
    
       zhì
   sòng
    
   sòng
   yǒu
   huà
   shì
   zhī
   luàn
    
   nǎi

   tài

   jiàn

   bēn

   zhèng
    
   zhèng
   rén
   shèn
   shàn
   zhī
    
   tài

   jiàn
   yòu
   shì
   jìn
    
   jìn
   qīng
   gōng
   yuē
    
    
   tài


   shàn
   zhèng
    
   zhèng
   xìn
   tài

    
   tài

   néng
   wéi

   nèi
   yìng
    
   ér

   gōng

   wài
    
   miè
   zhèng


    
   miè
   zhèng
   ér
   fēng
   tài

    
    
   tài

   nǎi
   huán
   zhèng
    
   shì
   wèi
   huì
    
   huì   shā

   cóng
   zhě
    
   cóng
   zhě
   zhī

   móu
    
   nǎi
   gào
   zhī

   zhèng
    
   zhèng
   dìng
   gōng


   chǎn
   zhū
   shā
   tài

   jiàn
    
   jiàn
   yǒu

   míng
   shèng
        
   nǎi

   shèng

   bēn

    
   dào
   zhāo
   guān
    
   zhāo
   guān

   zhí
   zhī
    


   suì

   shèng

   shēn

   zǒu
       tuō
    
   zhuī
   zhě
   zài
   hòu
    
   zhì
   jiāng
    
   jiāng
   shàng
   yǒu   chéng
   chuán
    
   zhī


   zhī

    
   nǎi    
    
   jiě

   jiàn
   yuē
    
    

   jiàn
   zhí
   bǎi
   jīn
        
    

   yuē
    
    
   chǔ
   guó
   zhī

       zhě   wàn
   shí
    
   jué
   zhí
   guī
    


   bǎi
   jīn
   jiàn

    
    

   shòu
    


   wèi
   zhì

   ér

    
   zhǐ
   zhōng
   dào
    

   shí
    
   zhì


    

   wáng
   liáo
   fāng
   yòng
   shì
    
   gōng

   guāng
   wéi
   jiàng
    


   nǎi
   yīn
   gōng

   guāng

   qiú
   jiàn

   wáng
    
  • 
    
    
    
   chǔ
   zhū


   chén

   wǎn
    

   zhōu

    

   zhōu

   zhī
   sūn


   wáng
   bēn

    
   wéi


    
   qián
   wáng
   liáo
   suǒ
   qiǎn
   èr
   gōng

   jiàng
   bīng

   chǔ
   zhě
    
   dào
   jué


   guī
    
   hòu
   wén


   shì
   wáng
   liáo


    
   suì


   bīng
   xiáng
   chǔ
    
   chǔ
   fēng
   zhī

   shū
       sān
   nián
    
   nǎi
   xīng
   shī       chǔ
    

   shū
    
   suì
   qín


   fǎn
   èr
   jiāng
   jūn
    
   yīn

   zhì
   yǐng
    
   jiāng
   jūn
   sūn

   yuē
    
    
   mín
   láo
    
   wèi

    
   qiě
   dài
   zhī
    
    
   nǎi
   guī
    
  • 
    
    
    
   hòu

   nián
    

   yuè
    
   yuè
   wáng
   gōu
   jiàn
   yíng

    
   bài
    
   shāng


   zhǐ
    
   jūn
   què
    


   bìng
   chuāng
   jiāng

    
   wèi
   tài


   chāi
   yuē
    
    
   ěr
   wàng
   gōu
   jiàn
   shā
   ěr


    
    

   chāi
   duì
   yuē
    
    

   gǎn
   wàng
    
    
   shì

        

   chāi


   wéi
   wáng
       wéi
   tài
   zǎi
    

   zhàn
   shè
    
   èr
   nián
   hòu

   yuè
    
   bài
   yuè


   jiǎo
    
   yuè
   wáng
   gōu
   jiàn
   nǎi


   bīng

   qiān
   rén


   kuài

   zhī
   shàng
    
   shǐ
   使


   zhǒng
   hòu

   wèi

   tài
   zǎi


   qǐng

    
   qiú
   wěi
   guó
   wéi
   chén
   qiè
    

   wáng
   jiāng

   zhī
       jiàn
   yuē
    
    
   yuè
   wáng
   wéi
   rén
   néng
   xīn

    
   jīn
   wáng

   miè
    
   hòu

   huǐ
   zhī
    
    

   wáng

   tīng
    
   yòng
   tài
   zǎi


    

   yuè
   píng
    
  • 
    
    
    
   jiǔ
   zhī
    
   chǔ
   píng
   wáng


   biān

   zhōng   biān

   bēi
   liáng
   shì

   cán
    
   liǎng


   zhēng
   sāng
   xiāng
   gōng
    
   nǎi


    
   zhì

   liǎng
   guó

   bīng
   xiāng

    

   shǐ
   使
   gōng

   guāng

   chǔ
    


   zhōng

    

   cháo
   ér
   guī
       shuì

   wáng
   liáo
   yuē
    
    
   chǔ    
   yuán

   qiǎn
   gōng

   guāng
    
    
   gōng

   guāng
   wèi

   wáng
   yuē
    
    
   xiōng
   wéi


   chǔ
    
   ér
   quàn
   wáng

   chǔ
   zhě
       bào

   chóu
   ěr
    

   chǔ
   wèi    
    


   zhī
   gōng

   guāng
   yǒu
   nèi
   zhì
    

   shā
   wáng
   ér


    
   wèi

   shuō

   wài
   shì
    
   nǎi
   jìn
   zhuān
   zhū

   gōng

   guāng
    
   tuì
   退
   ér

   tài

   jiàn
   zhī

   shèng
   gēng


    
  • 
    
    
    

   wáng

   zhū    
   suì


    

   bào
   shì
   shā

   jūn
   dào
   gōng
   ér

   yáng
   shēng
    

   wáng

   tǎo

   zéi
    

   shèng
   ér

    

   hòu
   èr
   nián
    

   wáng
   zhào

   wèi
   zhī
   jūn
   huì
   zhī
   tuó
   gāo
    

   míng
   nián
    
   yīn
   běi

   huì
   zhū
   hóu

   huáng
   chí
    

   lìng
   zhōu
   shì
    
   yuè
   wáng
   gōu
   jiàn

   shā

   tài

    


   bīng
    

   wáng
   wén
   zhī
    
   nǎi
   guī
    
   shǐ
   使
   shǐ
   使
   hòu


   yuè
   píng
    
   hòu
   jiǔ
   nián
    
   yuè
   wáng
   gōu
   jiàn
   suì
   miè

    
   shā
   wáng

   chāi
    
   ér
   zhū
   tài
   zǎi

    


   zhōng


   jūn
    
   ér
   wài
   shòu
   zhòng

       zhōu

    
  • 
    
    
    
   shǐ

   yún

   shēn
   bāo

   wéi
   jiāo
    
   yún
   zhī
   wáng

    
   wèi
   bāo

   yuē
    
       chǔ
    
    
   bāo

   yuē
    
    


   cún
   zhī
    
    


   bīng

   yǐng
       qiú
   zhāo
   wáng
        
   nǎi
   jué
   chǔ
   píng
   wáng

    
   chū

   shī
    
   biān
   zhī
   sān
   bǎi
    
   rán
   hòu

    
   shēn
   bāo

   wáng

   shān
   zhōng
    
   shǐ
   使
   rén
   wèi


   yuē
    
    

   zhī
   bào
   chóu
    


   shèn

    

   wén
   zhī
    
   rén
   zhòng
   zhě
   shèng
   tiān
    
   tiān
   dìng

   néng

   rén
    
   jīn


   píng
   wáng
   zhī
   chén
    
   qīn
   běi
   miàn
   ér
   shì
   zhī
    
   jīn
   zhì   rén
    
   tiān
   dào
   zhī


    
       yuē
    
    
   wèi

   xiè
   shēn
   bāo

   yuē
    
   yuǎn
    


   dào
   xíng
   ér

   shī
   zhī
    
    

   shì
   shēn
   bāo

   zǒu
   qín
   gào

    
   qiú
   jiù

   qín
    
   qín


    
   bāo   qín
   tíng
    
   zhòu


    

   jué

   shēng
    
   qín
   āi
   gōng
   lián
   zhī
    
   yuē
    
    
   chǔ
   suī

   dào
    
   yǒu
   chén
   ruò
   shì
    


   cún

    
    
   nǎi
   qiǎn
   chē

   bǎi
   shèng
   jiù
   chǔ


    
   liù
   yuè
    
   bài

   bīng


    
   huì

   wáng
   jiǔ
   liú
   chǔ
   qiú
   zhāo
   wáng
    
   ér
   gài
   nǎi
   wáng
   guī
    


   wéi
   wáng
    


   wén
   zhī
    
   nǎi
   shì
   chǔ
   ér
   guī
    
   gài
    

   gài
   bài
   zǒu
    
   suì
   bēn
   chǔ
    
   chǔ
   zhāo
   wáng
   jiàn

   yǒu
   nèi
   luàn
    
   nǎi


   yǐng
    
   fēng

   gài

   táng

   谿
    
   wéi
   táng

   谿
   shì
    
   chǔ   zhàn
    
   bài

    

   wáng
   nǎi
   guī
    
  • 
    
    
    
   zhāo
   wáng
   chū
   wáng
    

   yún
   mèng
    
   dào

   wáng
    
   wáng
   zǒu
   yún
    
   yún
   gōng

   huái
   怀
   yuē
    
    
   píng
   wáng
   shā


    

   shā


    
    
    
   yún
   gōng
   kǒng


   shā
   wáng
    

   wáng
   bēn
   suí
    

   bīng
   wéi
   suí
    
   wèi
   suí
   rén
   yuē
    
    
   zhōu
   zhī

   sūn
   zài
   hàn
   chuān
   zhě
    
   chǔ
   jìn
   miè
   zhī
    
    
   suí
   rén

   shā
   wáng
    
   wáng   wáng
    


   wéi
   wáng

   dāng
   zhī
    
   suí
   rén


   wáng


    


    
   nǎi
   xiè   wáng
    
  • 
    
    
    
   jiǔ
   nián
    

   wáng


   wèi


    
   sūn

   yuē
    
    
   shǐ

   yán
   yǐng
   wèi


    
   jīn
   guǒ


    
    
   èr

   duì
   yuē
    
    
   chǔ
   jiàng
   náng

   tān
    
   ér
   táng
    
   cài
   jiē
   yuàn
   zhī
    
   wáng
   zhī
    

   xiān

   táng
    
   cài
   nǎi

    
    


   tīng
   zhī
    

   xīng
   shī

   táng
    
   cài

   chǔ
    

   chǔ
   jiā
   hàn
   shuǐ
   ér
   zhèn
    

   wáng
   zhī


   gài
   jiàng
   bīng
   qǐng
   cóng
    
   wáng

   tīng
    
   suì


   shǔ

   qiān
   rén

   chǔ
   jiàng

   cháng
    

   cháng
   bài
   zǒu
    
   bēn
   zhèng
    

   shì

   chéng
   shèng
   ér
   qián
    

   zhàn
    
   suì
   zhì
   yǐng
    

   mǎo
    
   chǔ
   zhāo
   wáng
   chū
   bēn
    
   gēng
   chén
    

   wáng

   yǐng
    
  • 
    
    
       chū
   suǒ


   wáng

   chǔ
   tài

   jiàn
   zhī

   shèng
   zhě
    
   zài


    

   wáng

   chāi
   zhī
   shí
    
   chǔ
   huì
   wáng

   zhào
   shèng
   guī
   chǔ
    

   gōng
   jiàn
   yuē
    
    
   shèng
   hào
   yǒng
   ér
   yīn
   qiú

   shì
    
   dài
   yǒu


    
    
   huì
   wáng

   tīng
    
   suì
   zhào
   shēng
    
   shǐ
   使

   chǔ
   zhī
   biān

   yān
    
   hào
   wéi
   bái
   gōng
    
   bái
   gōng
   guī
   chǔ
   sān
   nián
   ér

   zhū


    
  • 
    
    
    

   hòu

   nián
    
   kǒng

   xiàng

    
  • 
    
    
    
   tài
   shǐ
   gōng
   yuē
    
   yuàn

   zhī

   rén
   shèn

   zāi
    
   wáng
   zhě
   shàng

   néng
   xíng
   zhī

   chén
   xià
    
   kuàng
   tóng
   liè

    
   xiàng
   lìng   cóng
   shē


    


   lóu

    

   xiǎo

    
   xuě

   chǐ
    
   míng
   chuí

   hòu
   shì
    
   bēi

    
   fāng


   jiǒng

   jiāng
   shàng
    
   dào

   shí
    
   zhì

   cháng


   wàng
   yǐng

    

   yǐn
   rěn
   jiù
   gōng
   míng
    
   fēi
   liè
   zhàng

   shú
   néng
   zhì

   zāi
    
   bái
   gōng
   wéi
   jūn
   zhě
    

   gōng
   móu   shèng
   dào
   zhě
   zāi
    
  • 
    
    
    

   hòu

   nián
    

   wáng
   jiāng
   běi


    
   yuè
   wáng
   gōu
   jiàn
   yòng

   gòng
   zhī
   móu
    
   nǎi
   shuài

   zhòng

   zhù

    
   ér
   zhòng
   bǎo

   xiàn
   wèi
   tài
   zǎi

    
   tài
   zǎi


   shuò
   shòu
   yuè

    

   ài
   xìn
   yuè
   shū
   shèn
    


   wèi
   yán


   wáng
    

   wáng
   xìn
   yòng

   zhī

       jiàn
   yuē
    
    

   yuè
    

   xīn
   zhī
   bìng
    
   jīn
   xìn   zhà
   wěi
   ér
   tān

    


    

   yóu
   shí
   tián
    

   suǒ
   yòng
   zhī
    
   qiě
   pán
   gēng
   zhī
   gào
   yuē
    
    
   yǒu
   diān
   yuè

   gōng
    

   tiǎn
   miè
   zhī
    
    

   shǐ
   使

   zhǒng    
    

   shāng
   zhī
   suǒ

   xīng
    
   yuán
   wáng
   shì

   ér
   xiān
   yuè
    
   ruò

   rán
    
   hòu
   jiāng
   huǐ
   zhī


    
    
   ér

   wáng

   tīng
    
   shǐ
   使
    


   lín
   xíng
    
   wèi


   yuē
    
    

   shuò
   jiàn
   wáng
    
   wáng

   yòng
    

   jīn
   jiàn

   zhī
   wáng

    
   wáng
        
    
   nǎi
   zhǔ
   bào

    
   ér
   huán
   bào

    
  • 
    
    
    
   bái
   gōng
   shèng

   guī
   chǔ
    
   yuàn
   zhèng
   zhī
   shā


    
   nǎi
   yīn
   yǎng

   shì
   qiú
   bào
   zhèng
    
   guī
   chǔ

   nián
    
   qǐng

   zhèng
    
   chǔ
   lìng
   yǐn


   西

   zhī
    
   bīng
   wèi

   ér
   jìn

   zhèng
    
   zhèng
   qǐng
   jiù

   chǔ
    
   chǔ
   shǐ
   使


   西
   wǎng
   jiù
    

   méng
   ér
   huán
    
   bái
   gōng
   shèng

   yuē
    
    
   fēi
   zhèng
   zhī
   chóu
    
   nǎi


   西

    
    
   shèng


   jiàn
    
   rén
   wèn
   yuē
    
    


   wéi
    
    
   shèng
   yuē
    
    


   shā


   西
    
    


   西
   wén
   zhī
    
   xiào
   yuē
    
    
   shèng

   luǎn
   ěr
    

   néng
   wéi

    
    
  • 
    
    
    
   qǐng
   zhī
    


   yòu


   yán
   tài

   duǎn

   wáng
   yuē
    
    
   tài


   qín

   zhī

    

   néng

   yuàn
   wàng
    
   yuán
   wáng
   shǎo

   bèi

    

   tài


   chéng

    
   jiàng
   bīng
    
   wài
   jiāo
   zhū
   hóu
    
   qiě


   wéi
   luàn

    
    
   píng
   wáng
   nǎi
   zhào

   tài


   shē
   kǎo
   wèn
   zhī
    

   shē
   zhī


   chán
   tài


   píng
   wáng
    
   yīn
   yuē
    
    
   wáng

   nài


   chán
   zéi
   xiǎo
   chén
   shū

   ròu
   zhī
   qīn

    
    


   yuē
    
    
   wáng
   jīn

   zhì
    

   shì
   chéng

    
   wáng
   qiě
   jiàn
   qín
    
    

   shì
   píng
   wáng

    
   qiú

   shē
    
   ér
   shǐ
   使
   chéng   fèn
   yáng
   wǎng
   shā
   tài

    
   xíng
   wèi
   zhì
    
   fèn
   yáng
   shǐ
   使
   rén
   xiān
   gào
   tài

    
    
   tài    

   rán
   jiāng
   zhū
    
    
   tài

   jiàn
   wáng
   bēn
   sòng
    
  • 
    
    
    
   chán
   rén
   wǎng

    
   jiāo
   luàn

   guó
    
   jiē


   shì
    
   bèi

   xiōng

    
   yún

   rěn
   gòu
    
   zhì

   yuān

       shī
    

   chǔ
   zhú
   běi
    
   biān
   shī
   xuě
   chǐ
    
   jué
   yǎn


    
展开剩余的(50%)
注:以上标红文字表示该字为多音字或者通假字等古今有多种发音的字。
拼音校对参考书籍:《古代汉语词典》 商务印书馆 第二版
  《伍子胥列传》全文注音版,可直接打印

全文详解
   伍子胥者,楚人也,名员。
   伍子胥,楚国人,名员。
  员父曰伍奢。
  伍员的父亲叫伍奢。
  员兄曰伍尚。
  伍员的哥哥叫伍尚。
  其先曰伍举,以直谏事楚庄王,有显,故其後世有名於楚。
  他的祖先叫伍举,因为侍奉楚庄王时刚直谏诤而显贵,所以他的后代子孙在楚国很有名气。
   楚平王有太子名曰建,使伍奢为太傅,费无忌为少傅。
   楚平王的太子叫建,楚平王任命伍奢做他的太傅,任命费无忌做他的少傅。
  无忌不忠於太子建。
  费无忌对太子建不忠心。
  平王使无忌为太子取妇於秦,秦女好,无忌驰归报平王曰:“
  平王派无忌到秦国为太子建娶亲,因为秦女长相姣美,无忌就急忙赶回来报告平王说:“
  秦女绝美,王可自取,而更为太子取妇。”
  那位女子是位绝代美人,大王可以自己娶了他,再给太子另外娶个妻子。”
  平王遂自取秦女而绝爱幸之,生子轸。
  平王就自己娶了秦女,极度地宠爱她,生了个儿子叫轸。
  更为太子取妇。
  另外给太子建娶了妻。
   无忌既以秦女自媚於平王,因去太子而事平王。
   费无忌用秦国美人向楚平王献媚以后,就趁机离开了太子去侍奉平王。
  恐一旦平王卒而太子立,杀己,乃因谗太子建。
  又担心有一天平王死了,太子建继位会杀了自己,就极力诋毁太子建。
  建母,蔡女也,无宠於平王。
  太子建的母亲,是蔡国人,不得楚平王的宠爱。
  平王稍益疏建,使建守城父,备边兵。
  平王也越来越疏远太子建,派太子建驻守城父,防守边疆。
   顷之,无忌又日夜言太子短於王曰:“
   不久,费无忌又没日没夜地在平王面前说太子建的坏话,他说:“
  太子以秦女之故,不能无怨望,原王少自备也。
  太子因为秦女的原因,不会没有怨恨情绪,希望大王自己稍微防备一些。
  自太子居城父,将兵,外交诸侯,且欲入为乱矣。”
  自从太子驻守城父以后,统率着军队,对外和诸侯交往,他是准备进入都城作乱了。”
  平王乃召其太傅伍奢考问之。
  楚平王就把他的太傅伍奢召回来审问。
  伍奢知无忌谗太子於平王,因曰:“
  伍奢知道费无忌在平王面前说了太子的坏话,因此说:“
  王独柰何以谗贼小臣疏骨肉之亲乎?”
  大王怎么能仅仅凭拨弄事非的小人之臣的坏话,就疏远骨肉至亲呢?”
  无忌曰:“
  费无忌说:“
  王今不制,其事成矣。
  大王现在不制止,他们的阴谋就要得逞。
  王且见禽。”
  大王将要被逮捕了!”
  於是平王怒,囚伍奢,而使城父司马奋扬往杀太子。
  于是平王发怒,把伍奢囚禁起来,同时命令城父司马奋扬去杀太子建。
  行未至,奋扬使人先告太子:“
  还没走到,奋扬派人提前告诉太子:“
  太子急去,不然将诛。”
  太子赶快离开,否则就会被杀死了。”
  太子建亡奔宋。
  于是太子建逃到宋国去了。
   无忌言於平王曰:“
   费无忌对平王说:“
  伍奢有二子,皆贤,不诛且为楚忧。
  伍奢有两个儿子,都很贤能,不杀掉他们,将成为楚国的祸害。
  可以其父质而召之,不然且为楚患。”
  可以用他父亲作人质,把他们召来,不这样将成为楚国的后患。”
  王使使谓伍奢曰:“
  平王就派使臣对伍奢说:“
  能致汝二子则生,不能则死。”
  能把你两个儿子叫来,就能活命,不叫来,就处死。”
  伍奢曰:“
  伍奢说:“
  尚为人仁,呼必来。
  伍尚为人宽厚仁慈,叫他,一定能来;
  员为人刚戾忍卼,能成大事,彼见来之并禽,其势必不来。”
  伍员人桀骜不训,忍辱负重,能成就大事,他知道来了一块被擒,势必不来。”
  王不听,使人召二子曰:“
  平王不听,派人召伍奢两个儿子,说:“
  来,吾生汝父;
  来,我使你父亲活命;
  不来,今杀奢也。”
  不来,现在就杀死伍奢。”
  伍尚欲往,员曰:“
  伍尚打算前往,武员说:“
  楚之召我兄弟,非欲以生我父也,恐有脱者後生患,故以父为质,诈召二子。
  楚王召我们兄弟,并不打算让我们父亲活命,担心我们逃跑,产生后患,所以,用父亲作人质,欺骗我们。
  二子到,则父子俱死。
  我们一到,就要和父亲一块处死。
  何益父之死?
  对父亲的死有什么好处呢?
  往而令雠不得报耳。
  去了,就叫我们报不成仇了。
  不如奔他国,借力以雪父之耻,俱灭,无为也。”
  不如逃到别的国家去,借助别国的力量洗雪父亲的耻辱,一块去死,没有意义呀。”
  伍尚曰:“
  伍尚说:“
  我知往终不能全父命。
  我知道去了最后也不能保全父亲的性命。
  然恨父召我以求生而不往,後不能雪耻,终为天下笑耳。”
  可是只恨父亲召我们是为了求得生存,要不去,以后又不能洗雪耻辱,终会被天下人耻笑。”
  谓员:“
  对伍员说:“
  可去矣!
  你可以逃走。
  汝能报杀父之雠,我将归死。”
  你能报杀父之仇,我将要就身去死。”
  尚既就执,使者捕伍胥。
  伍尚接受逮捕后,使臣又要逮捕伍子胥。
  伍胥贯弓执矢乡使者,使者不敢进,伍胥遂亡。
  伍子胥拉满了弓,箭对准使者,使者不敢上前,伍子胥就逃跑了。
  闻太子建之在宋,往从之。
  他听说太子建在宋国,就前去追随他。
  奢闻子胥之亡也,曰:“
  伍奢听说子胥逃跑了,说:“
  楚国君臣且苦兵矣。”
  楚国君臣将要苦于战火了。”
  伍尚至楚,楚并杀奢与尚也。
  伍尚来到楚都,楚平王就把伍尚和伍奢一块杀害了。
   伍胥既至宋,宋有华氏之乱,乃与太子建俱奔於郑。
   伍子胥到宋国以后,正好遇上宋国华氏作乱,就和太子建一同逃到郑国去。
  郑人甚善之。
  郑国君臣对他们很友好。
  太子建又適晋,晋顷公曰:“
  太子建又前往晋国,晋顷公说:“
  太子既善郑,郑信太子。
  太子既然跟郑国的关系友好,说明郑国信任太子。
  太子能为我内应,而我攻其外,灭郑必矣。
  太子要能给我们作内应,我们从外面进攻,一定能灭掉郑国。
  灭郑而封太子。”
  灭掉郑国后,就把它分封给太子。”
  太子乃还郑。
  于是太子回到郑国。
  事未会,会自私欲杀其从者,从者知其谋,乃告之於郑。
  举事的时机还没成熟,正赶上太子因为个人私事打算杀掉一个跟随他的人,而这个人知道他的计划,就把它告诉了郑国。
  郑定公与子产诛杀太子建。
  郑定公和子产杀死了太子建。
  建有子名胜。
  太子建有个儿子叫胜。
  伍胥惧,乃与胜俱奔吴。
  事发后伍子胥害怕,就和胜一同逃奔吴国。
  到昭关,昭关欲执之。
  到了昭关,昭关的官兵要捉拿他们。
  伍胥遂与胜独身步走,几不得脱。
  于是,伍子胥和胜各自只身徒步逃跑,差一点无法脱身。
  追者在後。
  追兵在后。
  至江,江上有一渔父乘船,知伍胥之急,乃渡伍胥。
  伍子胥逃到江边,江上有一个渔翁乘着船,知伍子胥很危急,就渡伍子胥过江。
  伍胥既渡,解其剑曰:“
  伍子胥过江后,解下随身带的宝剑说:“
  此剑直百金,以与父。”
  这把剑价值百金,把它送给你老人家。”
  父曰:“
  渔翁说:“
  楚国之法,得伍胥者赐粟五万石,爵执珪,岂徒百金剑邪!”
  按照楚国的法令,抓到伍子胥的人,赏给粮食五万石,封给执珪的爵位,难道是仅仅值百金的宝剑吗?”
  不受。
  不肯接受。
  伍胥未至吴而疾,止中道,乞食。
  伍子胥还没逃到吴国京城,就生病了,只能在中途停下来,乞讨饭食。
  至於吴,吴王僚方用事,公子光为将。
  到达吴国都城时,吴王僚刚刚当权执政,公子光做将军。
  伍胥乃因公子光以求见吴王。
  伍子胥就通过公子光的关系求见吴王。
   久之,楚平王以其边邑锺离与吴边邑卑梁氏俱蚕,两女子争桑相攻,乃大怒,至於两国举兵相伐。
   过了很久,楚平王因为楚国边邑钟离和吴国边邑卑梁氏都养蚕,两地的女子为争采桑叶相互撕打,就大发雷霆,以致于两国起兵相互攻打。
  吴使公子光伐楚,拔其锺离、居巢而归。
  吴国派公子光攻打楚国,攻克了楚国的钟离、居巢就回去了。
  伍子胥说吴王僚曰:“
  伍子胥劝说吴王僚说:“
  楚可破也。
  楚国是可以攻破的。
  原复遣公子光。”
  希望再派公子去攻打楚国。”
  公子光谓吴王曰:“
  公子光对吴王说:“
  彼伍胥父兄为戮於楚,而劝王伐楚者,欲以自报其雠耳。
  那伍子胥的父兄被楚国杀死,劝大王攻打楚国,是为了报他的私仇。
  伐楚未可破也。”
  攻打楚国未必可以打败它呀。”
  伍胥知公子光有内志,欲杀王而自立,未可说以外事,乃进专诸於公子光,退而与太子建之子胜耕於野。
  伍子胥知道公子光在国内有野心,想杀死吴王僚而自立为君,这种情况下不可以用对外的军事行动劝说他,就向公子光推荐了专诸,而自己则离开朝廷,和太子建的儿子胜到乡下种地去了。
   五年而楚平王卒。
   五年以后,楚平王死了。
  初,平王所夺太子建秦女生子轸,及平王卒,轸竟立为後,是为昭王。
  当初,平王从太子建那儿夺来的秦国美女生了一个儿子叫轸,等平王一死,轸竟然继平王即位,这就是昭王。
  吴王僚因楚丧,使二公子将兵往袭楚。
  吴王僚趁着楚国办丧事,派烛庸、盖余二公子领兵袭击楚国。
  楚发兵绝吴兵之後,不得归。
  楚国出兵切断了吴国军队的后路,使吴军不能回国。
  吴国内空,而公子光乃令专诸袭刺吴王僚而自立,是为吴王阖庐。
  吴国国内空虚,公子光就命令专诸暗杀了吴王僚,自立为王,这就是吴王阖庐。
  阖庐既立,得志,乃召伍员以为行人,而与谋国事。
  阖庐自立以后,愿望实现了,就召回伍员,官拜为行人,和他共同商议国家大事。
   楚诛其大臣郤宛、伯州犁,伯州犁之孙伯嚭亡奔吴,吴亦以嚭为大夫。
   楚国杀了它的大臣嚭宛、伯州犁,伯州犁的孙子伯嚭逃到吴国,吴国也任命伯嚭做了大夫。
  前王僚所遣二公子将兵伐楚者,道绝不得归。
  先前,吴王僚派遣攻打楚国的两位公子,后路被切断不能回国。
  後闻阖庐弑王僚自立,遂以其兵降楚,楚封之於舒。
  后来听说阖庐杀死吴王僚自立为王的消息,于是带领着军队,投降了楚国,楚国把舒地封给了他们。
  阖庐立三年,乃兴师与伍胥、伯嚭伐楚,拔舒,遂禽故吴反二将军。
  阖庐自立为王的第三年,就发动军队和伍子胥、伯嚭攻打楚国,占领了舒地,捉住了原来背叛吴国的两个将军。
  因欲至郢,将军孙武曰:“
  因而阖庐想乘胜进兵郢都,将军孙武说:“
  民劳,未可,且待之。”
  百姓已经很疲惫了,不可以再继续了,暂切等待时机吧。”
  乃归。
  就收兵回国了。
   四年,吴伐楚,取六与灊。
   阖庐四年(前),吴国攻打楚国,夺取了六地和灊地。
  五年,伐越,败之。
  阖庐五年,吴国攻打越国,并打败了它。
  六年,楚昭王使公子囊瓦将兵伐吴。
  阖庐六年,楚昭王派公子囊瓦领兵攻打吴国。
  吴使伍员迎击,大破楚军於豫章,取楚之居巢。
  吴国派伍子胥迎战,在豫章打败了楚国的军队,夺取了楚国的居巢。
   九年,吴王阖庐谓子胥、孙武曰:“
   阖庐九年(前),吴王阖庐对子胥、孙武说:“
  始子言郢未可入,今果何如?”
  当初你们说郢都不可攻入,现在的情形怎么样呢?”
  二子对曰:“
  子胥、孙武回答说:“
  楚将囊瓦贪,而唐、蔡皆怨之。
  楚国将军囊瓦贪财,唐国和蔡国都怨恨他。
  王必欲大伐之,必先得唐、蔡乃可。”
  大王一定要大规模地进攻楚国的话,必须先要得到唐国和蔡国的帮助才行。”
  阖庐听之,悉兴师与唐、蔡伐楚,与楚夹汉水而陈。
  阖庐听从了他们的意见,出动了全部军队和唐国、蔡国共同攻打楚国,和楚国军队在汉水两岸列兵对阵。
  吴王之弟夫概将兵请从,王不听,遂以其属五千人击楚将子常。
  吴王的弟弟夫概带领着军队请求相随出征,吴王不答应,夫概就用自己属下五千人攻击楚将子常。
  子常败走,奔郑。
  子常战败逃跑,直奔郑国。
  於是吴乘胜而前,五战,遂至郢。
  于是,吴军乘胜挺进,经过五次战役,就打到了郢都。
  己卯,楚昭王出奔。
  己卯日,楚昭王出逃。
  庚辰,吴王入郢。
  第二天,吴王进入郢都。
   昭王出亡,入云梦;
   楚昭王出逃后,来到了云梦;
  盗击王,王走郧。
  在这里昭王遭到强盗的袭击,又逃到郧地。
  郧公弟怀曰:“
  郧公斗辛的弟弟斗怀说:“
  平王杀我父,我杀其子,不亦可乎!”
  平王杀死了我们的父亲,我们杀死他的儿子,不也可以吗?”
  郧公恐其弟杀王,与王奔随。
  郧公担心他的弟弟杀死昭王,就和昭王一块逃到随地。
  吴兵围随,谓随人曰:“
  吴兵包围了随地,对随地人说:“
  周之子孙在汉川者,楚尽灭之。”
  在汉水流域的周朝子孙,被楚国全部消灭了。”
  随人欲杀王,王子綦匿王,己自为王以当之。
  随人要杀昭王,王子綦把他藏起来,自己冒充昭王来搪塞他们。
  随人卜与王於吴,不吉,乃谢吴不与王。
  随人算了一卦,卦象表明把昭王交给吴军,不吉利,就谢绝吴国,没有交出昭王。
   始伍员与申包胥为交,员之亡也,谓包胥曰:“
   当初,伍子胥和申包胥是至交的朋友,伍子胥逃跑时,对包胥说:“
  我必覆楚。”
  我一定要颠覆楚国。”
  包胥曰:“
  包胥说:“
  我必存之。”
  我一定要保存楚国。”
  及吴兵入郢,伍子胥求昭王。
  等到吴兵攻进郢都,伍子胥搜寻昭王。
  既不得,乃掘楚平王墓,出其尸,鞭之三百,然後已。
  没有找到,就挖开楚平王的坟,拖出他的尸体,鞭打了三百下才停手。
  申包胥亡於山中,使人谓子胥曰:“
  申包胥逃到山里,派人去对伍子胥说:“
  子之报雠,其以甚乎!
  您这样报仇,太过份了!
  吾闻之,人众者胜天,天定亦能破人。
  我听说,‘虽然人多可以胜天,但天公降怒也能毁灭人。
  今子故平王之臣,亲北面而事之,今至於僇死人,此岂其无天道之极乎!”’
  您原来是平王的臣子,亲自称臣侍奉过他,如今弄到侮辱死人的地步,这难道不是丧天害理到极点了吗!”
  伍子胥曰:“
  伍子胥对来人说:“
  为我谢申包胥曰,吾日暮途远,吾故倒行而逆施之。”
  你替我告诉申包胥说,‘我年事已高,已到了日暮途穷的地步,因为报仇心切,我要逆情背理地行动。
  於是申包胥走秦告急,求救於秦。’
  ”于是申包胥跑到秦国去报告危急情况,向秦国求救。
  秦不许。
  秦国不答应。
  包胥立於秦廷,昼夜哭,七日七夜不绝其声。
  申包胥站在秦国的朝廷上,日夜不停地痛哭,他的哭声七天七夜没有中断。
  秦哀公怜之,曰:“
  秦哀公同情他,说:“
  楚虽无道,有臣若是,可无存乎!”
  楚王虽然是无道昏君,有这样的臣子,能不保存楚国吗?”
  乃遣车五百乘救楚击吴。
  就派遣了五百辆战车拯救楚国,攻打吴国。
  六月,败吴兵於稷。
  六月间,在稷地打败吴国的军队。
  会吴王久留楚求昭王,而阖庐弟夫概乃亡归,自立为王。
  正赶上吴王长时间地留在楚国寻找楚昭王,阖庐的弟弟夫概逃回国内,自立为王。
  阖庐闻之,乃释楚而归,击其弟夫概。
  阖庐听到这个消息,就弃楚国赶回去,攻打他的弟弟夫概。
  夫概败走,遂奔楚。
  夫概兵败,跑到楚国。
  楚昭王见吴有内乱,乃复入郢。
  楚昭王见吴国内部发生变乱,又打回郢都。
  封夫概於堂谿,为堂谿氏。
  把堂谿封给夫概,叫做堂谿氏。
  楚复与吴战,败吴,吴王乃归。
  楚国再次和吴军作战,打败吴军,吴王就回国了。
   後二岁,阖庐使太子夫差将兵伐楚,取番。
   又过了两年,阖庐派太子夫差领兵攻打楚国,夺取番地。
  楚惧吴复大来,乃去郢,徙於鄀。
  楚国害怕吴国军队再次大规模地进攻,就离开郢城,迁都鄀邑。
  当是时,吴以伍子胥、孙武之谋,西破彊楚,北威齐晋,南服越人。
  在这个时候,吴国用伍子胥、孙武的战略,向西打败了强大的楚国,向北威镇齐国、晋国,向南降服了越国。
   其後四年,孔子相鲁。
   夫差攻楚取番以后四年,孔子出任鲁国国相。
   後五年,伐越。
   又过了五年,吴军攻打越国。
  越王勾践迎击,败吴於姑苏,伤阖庐指,军卻。
  越王勾践率兵迎战,在姑苏打败吴军,击伤了吴王阖庐的脚趾,吴军撤兵。
  阖庐病创将死,谓太子夫差曰:“
  阖庐创伤恶化,很严重,快要死的时候对太子夫差说:“
  尔忘勾践杀尔父乎?”
  你会忘掉勾践杀死你的父亲吗?”
  夫差对曰:“
  夫差回答说:“
  不敢忘。”
  不敢忘记。”
  是夕,阖庐死。
  当天晚上,阖庐就死了。
  夫差既立为王,以伯嚭为太宰,习战射。
  夫差继位吴王以后,任用伯嚭做太宰,操练士兵。
  二年後伐越,败越於夫湫。
  二年后攻打越国,在夫湫打败越国的军队。
  越王勾践乃以馀兵五千人栖於会稽之上,使大夫种厚币遗吴太宰嚭以请和,求委国为臣妾。
  越王勾路就带着残兵败将栖息在会稽山上,派大夫文种用重礼赠送太宰嚭请求媾和,把国家政权托付给吴国,甘心做吴国的奴仆。
  吴王将许之。
  吴王准备答应越国的请求。
  伍子胥谏曰:“
  伍子胥规劝说:“
  越王为人能辛苦。
  越王勾践这个能能吃苦耐劳。
  今王不灭,後必悔之。”
  现在大王如果不一举歼灭他,将来一定会后悔。”
  吴王不听,用太宰嚭计,与越平。
  吴王不听伍子胥的规劝,而采纳了太宰嚭的计策,和越国议和。
   其後五年,而吴王闻齐景公死而大臣争宠,新君弱,乃兴师北伐齐。
   和越国议和之后第五年,吴王听说齐景公死了,大臣们争权夺利,新立的国君软弱,就出动军队向北攻打齐国。
  伍子胥谏曰:“
  伍子胥规劝说:“
  勾践食不重味,吊死问疾,且欲有所用之也。
  勾践一餐没有两味荤菜,哀悼死去的、慰问有病的,将打算有所作为。
  此人不死,必为吴患。
  这个人不死,一定是吴国的祸患。
  今吴之有越,犹人之有腹心疾也。
  现在吴国有越国在身边,就像得了心腹疾病。
  而王不先越而乃务齐,不亦谬乎!”
  大王不先铲除越国却一心致力攻打齐国,不是很荒谬的吗?”
  吴王不听,伐齐,大败齐师於艾陵,遂威邹鲁之君以归。
  吴王不听伍子胥的规劝,攻打齐国,在艾陵把齐国军队打得大败,于是慑服了邹国和鲁国的国君而回国。
  益疏子胥之谋。
  从此,就越来越少地听从伍子胥的计谋了。
   其後四年,吴王将北伐齐,越王勾践用子贡之谋,乃率其众以助吴,而重宝以献遗太宰嚭。
   此后四年,吴王北打算北上攻打齐国,越王勾践采用子贡的计谋,就带领着他的人马帮助吴国作战,把贵重的宝物敬献给太宰嚭。
  太宰嚭既数受越赂,其爱信越殊甚,日夜为言於吴王。
  太宰嚭多次接受了越国的贿赂,越来越喜欢并信任越王,没日没夜地在吴王面前替越王说好话。
  吴王信用嚭之计。
  吴王总是相信和采纳太宰嚭的计谋。
  伍子胥谏曰:“
  伍子胥规劝吴王说:“
  夫越,腹心之病,今信其浮辞诈伪而贪齐。
  越国,是心腹大患,现在相信那虚饰浮夸狡诈欺骗之词,贪图攻伐齐国的功劳。
  破齐,譬犹石田,无所用之。
  即使攻克齐国,也只是占领了一块石田,丝毫没有用处。
  且盘庚之诰曰:“
  况且《盘庚之诰》上说:“
  有颠越不恭,劓殄灭之,俾无遗育,无使易种于兹邑。
  有破坏礼法,不恭王命的就要彻底割除灭绝他们,使他们不能够传宗接代,不要让他们在这个城邑里把好人影响坏了。’
  此商之所以兴。’
  这就是商朝兴盛的原因。
  原王释齐而先越;
  希望大王放弃齐国,先攻打越国;
  若不然,後将悔之无及。”
  如不这样,今后悔恨也来不及了。”
  而吴王不听,使子胥於齐。
  吴王不听伍子胥的劝告,还派他出使齐国。
  子胥临行,谓其子曰:“
  子胥临行前,对他儿子说:“
  吾数谏王,王不用,吾今见吴之亡矣。
  我屡次规劝大王,大王不听,我现在看到吴国的末日了。
  汝与吴俱亡,无益也。”
  你和吴国一毁灭,是没有意义的事情。”
  乃属其子於齐鲍牧,而还报吴。
  就把他的儿子托付给齐国的鲍牧,而返回吴国向吴王报告。
   吴太宰嚭既与子胥有隙,因谗曰:“
   吴国太宰嚭和伍子胥早就有了嫌隙,就趁机在吴王面前说他的坏说:“
  子胥为人刚暴,少恩,猜贼,其怨望恐为深祸也。
  伍子胥为人强硬凶恶,没有情义,猜忌狠毒,他的怨恨恐怕要酿成深重的灾难。
  前日王欲伐齐,子胥以为不可,王卒伐之而有大功。
  前次大王要攻打齐国,伍子胥认为不可以,大王终于发兵并且取得了重大的胜利。
  子胥耻其计谋不用,乃反怨望。
  子胥因自己计谋没被采用感到羞耻,反而产生了怨恨情绪。
  而今王又复伐齐,子胥专愎彊谏,沮毁用事,徒幸吴之败以自胜其计谋耳。
  如今大王又要再次攻打齐国,伍子胥又独断固执,强行谏阻,败坏、诋毁大王的事业,只希望吴国战败来证明自己的计谋高明。
  今王自行,悉国中武力以伐齐,而子胥谏不用,因辍谢,详病不行。
  现在大王亲自出征,出动全国的武装力量攻打齐国,而伍子胥的劝谏不被采纳,因此就中止上朝,假装有病不随大王出征。
  王不可不备,此起祸不难。
  大王不可不戒备,这是很容易引起祸端的。
  且嚭使人微伺之,其使於齐也,乃属其子於齐之鲍氏。
  况且我派人暗中探查,他出使齐国,就把他的儿子托付给齐国的鲍氏。
  夫为人臣,内不得意,外倚诸侯,自以为先王之谋臣,今不见用,常鞅鞅怨望。
  做人臣子,在国内不得意,就在外依靠诸侯,自己认为是先王的谋臣,现在不被信用,时常郁郁不乐,产生怨恨情绪。
  原王早图之。”
  希望大王对这件事早日想办法。”
  吴王曰:“
  吴王说:“
  微子之言,吾亦疑之。”
  没有你这番话,我也怀疑他了。”
  乃使使赐伍子胥属镂之剑,曰:“
  就派使臣把属镂宝剑赐给伍子胥,说:“
  子以此死。”
  你用这把宝剑自杀。”
  伍子胥仰天叹曰:“
  伍子胥仰望天空叹息说:“
  嗟乎!
  唉!
  谗臣嚭为乱矣,王乃反诛我。
  谗言小人伯嚭要作乱,大王反来杀我。
  我令若父霸。
  我使你父亲称霸。
  自若未立时,诸公子争立,我以死争之於先王,几不得立。
  你还没确定为王位继承人时,公子们争着立为太子,我在先王面前冒死相争,几乎不能得到太子的位职。
  若既得立,欲分吴国予我,我顾不敢望也。
  你立为太子后,还答应把吴国分一部分给我,我却不存在你报答的希望。
  然今若听谀臣言以杀长者。”
  可现在你竟听信谄媚小人的坏话来杀害长辈。”
  乃告其舍人曰:“
  于是告诉他亲近的门客说:“
  必树吾墓上以梓,令可以为器;
  你们一定要在我的坟墓上种植梓树,让它长大能够做棺材。
  而抉吾眼县吴东门之上,以观越寇之入灭吴也。”
  挖出我的眼珠悬挂在吴国都城的东门楼上,来观看越寇怎样进入都城,灭掉吴国。”
  乃自刭死。
  于是自刎而死。
  吴王闻之大怒,乃取子胥尸盛以鸱夷革,浮之江中。
  吴王听到这番话,大发雷霆,就把伍子胥的尸体装进皮革袋子里,漂浮在江中。
  吴人怜之,为立祠於江上,因命曰胥山。
  吴国人同情他,在江边给他修建了祠堂,因此,把这个地方命名叫胥山。
   吴王既诛伍子胥,遂伐齐。
   吴王杀了伍子胥后,就攻打齐国。
  齐鲍氏杀其君悼公而立阳生。
  齐国鲍氏杀了他们的国君悼公辅佐阳生作国君。
  吴王欲讨其贼,不胜而去。
  吴王打算讨伐鲍氏,可是,还没有取得胜利就撤兵回去了。
  其後二年,吴王召鲁卫之君会之橐皋。
  此后二年,吴王召集鲁国、卫国的国君在橐皋会盟。
  其明年,因北大会诸侯於黄池,以令周室。
  第二年,就势北上,在黄池大会诸侯,来号令周天子。
  越王勾践袭杀吴太子,破吴兵。
  这时,越王勾践袭击吴国,杀死吴国的太子,打败了吴国军队。
  吴王闻之,乃归,使使厚币与越平。
  吴王听到这个消息,就回国了,派出使者用丰厚贵重的礼物和越国议和。
  後九年,越王勾践遂灭吴,杀王夫差;
  过后九年,越王勾践终于灭掉吴国,杀死吴王夫差。
  而诛太宰嚭,以不忠於其君,而外受重赂,与己比周也。
  又杀了太宰嚭,因为他不忠于他的国君,接受外国的贵重贿赂,私下亲近越国。
   伍子胥初所与俱亡故楚太子建之子胜者,在於吴。
   当初与伍子胥一起逃亡的楚太子建的儿子居住在吴国。
  吴王夫差之时,楚惠王欲召胜归楚。
  吴王夫差在位的时候,楚惠王要召胜回到楚国。
  叶公谏曰:“
  叶公规劝说:“
  胜好勇而阴求死士,殆有私乎!”
  胜爱好勇武而暗中寻访敢死的勇士,大概有私心!”
  惠王不听。
  惠王不听他的进谏,终于把胜召回来,让他居住在楚国的边邑鄢。
  遂召胜,使居楚之边邑鄢,号为白公。
  号称白公。
  白公归楚三年而吴诛子胥。
  白公回楚国三年后,吴王杀了伍子胥。
   白公胜既归楚,怨郑之杀其父,乃阴养死士求报郑。
   白公胜回楚国不久,怨恨郑国杀死他的父亲,于是暗地里收养敢死的勇士向郑国报仇。
  归楚五年,请伐郑,楚令尹子西许之。
  回到楚国五年,请求楚王攻打郑国,楚国令尹子西答应了他的要求。
  兵未发而晋伐郑,郑请救於楚。
  可是,还没发兵而晋国已经出兵攻打郑国,郑国派人到楚国请求救援。
  楚使子西往救,与盟而还。
  楚王派子西前往救郑,和郑国订立了盟约才回国。
  白公胜怒曰:“
  白公胜发怒说:“
  非郑之仇,乃子西也。”
  我的仇敌不是郑国,我的仇敌是子西!”
  胜自砺剑,人问曰:“
  白公胜亲自磨砺宝剑,有人问他:“
  何以为?”
  用它干什么?”
  胜曰:“
  白公胜回答说:“
  欲以杀子西。”
  要用它杀死子西。”
  子西闻之,笑曰:“
  子西听到这件事,笑着说:“
  胜如卵耳,何能为也。”
  白公胜如同鸟蛋,能有什么作为!”
   其後四岁,白公胜与石乞袭杀楚令尹子西、司马子綦於朝。
   此后四年,白公胜和石乞在朝廷上突然刺杀了令尹子西及司马子綦。
  石乞曰:“
  石乞说:“
  不杀王,不可。”
  不杀掉楚惠王,不行。”
  乃劫王如高府。
  于是,把楚惠王劫持到高府。
  石乞从者屈固负楚惠王亡走昭夫人之宫。
  石乞的随从屈固背负着楚惠王逃到昭夫人住的宫室。
  叶公闻白公为乱,率其国人攻白公。
  叶公听说白公胜作乱,带领着他封地的人攻打白公胜。
  白公之徒败,亡走山中,自杀。
  白公胜一伙人战败,白公胜逃到山里自杀了。
  而虏石乞,而问白公尸处,不言将亨。
  石乞被俘,审问他白公胜的尸首在哪里,不说出来就要把他煮死。
  石乞曰:“
  石乞说:“
  事成为卿,不成而亨,固其职也。”
  事情成功了就做卿相,不成功就被煮死,本来是应尽的职分。”
  终不肯告其尸处。
  最终不肯说出白公胜尸首在什么地方。
  遂亨石乞,而求惠王复立之。
  于是,把石乞煮死了,找回楚惠王,再立他为国君。
   太史公曰:
   太史公说:
  怨毒之於人甚矣哉!
  怨毒对于人类来说实在是太厉害了!
  王者尚不能行之於臣下,况同列乎!
  国君尚且不能和臣子结下怨毒,何况地位相同的人呢!
  向令伍子胥从奢俱死,何异蝼蚁。
  假使伍子胥追随他的父亲伍奢一起死去,和蝼蚁又有什么区别。
  弃小义,雪大耻,名垂於後世,悲夫!
  放弃小义,洗雪重大的耻辱,让名声流传后世,可悲啊!
  方子胥窘於江上,道乞食,志岂尝须臾忘郢邪?
  当伍子胥在江边困窘危急的时候,在路上沿途乞讨的时候,他的心志难道曾经有片刻忘掉郢都的仇恨吗?
  故隐忍就功名,非烈丈夫孰能致此哉?
  所以,克制忍耐,成就功名,不是刚正有气性的男子,谁能达到这种地步呢!
  白公如不自立为君者,其功谋亦不可胜道者哉!
  白公如果不自立为王,他的功业和谋略恐怕是说也说不完啊!
   谗人罔极,交乱四国。
   谗人罔极,交乱四国。
  嗟彼伍氏,被兹凶慝!
  嗟彼伍氏,被兹凶慝!
  员独忍诟,志复冤毒。
  员独忍诟,志复冤毒。
  霸吴起师,伐楚逐北。
  霸吴起师,伐楚逐北。
  鞭尸雪耻,抉眼弃德。
  鞭尸雪耻,抉眼弃德。
多音字参考列表
  [呼](读音:hū,hè,xū)
  [鄉](读音:xiāng,xiàng,xiǎng)
  [華](读音:huá,huà,huā)
  [](读音:yìng,yīng)
  [一](读音:yī)
  [解](读音:jiè,jiě,xiè)
  [萬](读音:mǒ,wàn)
  [知](读音:zhī,zhì)
  [女](读音:nǚ,rǔ,nǜ)
  [喪](读音:sàng,sāng)
  [空](读音:kòng,kǒng,kōng,)
  [降](读音:jiàng,xiáng,lóng)
  [蔔,卜](读音:bo,bǔ,pú)
  [倒](读音:dào,dǎo)
  [車](读音:chē,jū)
  [乘](读音:chéng,shèng)
  [六](读音:liù,lù)
  [奔 ](读音:bèn,bēn,fèn )
  [南](读音:nā,nán)
  [相](读音:xiàng,xiāng)
  [蘇,甦](读音:sū,sù)
  [創](读音:chuàng,chuāng)
  [伯](读音:bà,bǎi,bó,mò,pò)
  [射](读音:shè,yì,yè)
  [和](读音:huò,huó,hú,hè,hé)
  [信 ](读音:xìn, )
  [遺](读音:wèi,yí,​suí)
  [種,种](读音:zhǒng,zhòng,chóng)
  [於,于](读音:yú,xū,yū)
  [興](读音:xìng,xīng)
  [數](读音:shù,shǔ)
  [少 ](读音:shǎo,shào )
  [卒 ](读音:cù,zú, )
  [強](读音:qiǎng,qiáng,jiàng)
  [難](读音:nán,nàn,nuó)
  [且](读音:jū,qiě,zǔ,cú)
  [伺](读音:cì,sì)
  [內](读音:nà,nèi,ruì)
  [見](读音:jiàn,xiàn)
  [屬](读音:shǔ,zhǔ)
  [幾,几](读音:jǐ,jī)
  [得](读音:de,dé,děi)
  [若](读音:rě,ruò)
  [長 ](读音:cháng,zhǎng, )
  [捨,舍](读音:shè,shě)
  [吾](读音:wú,yù)
  [觀](读音:guàn,guān)
  [取 ](读音:qǔ,qū )
  [盛](读音:chéng,shèng)
  [革](读音:gé,jí)
  [去](读音:qù,jǔ,qū)
  [明](读音:míng)
  [會](读音:huì,kuài,)
  [侯](读音:hóu,hòu)
  [重](读音:chóng,zhòng)
  [差](读音:cī,chà,chā,chài,chāi)
  [好](读音:hào,hǎo)
  [有](读音:yòu,yǒu)
  [歸](读音:guī,kuì)
  [請](读音:qǐng,qìng,qīng)
  [還](读音:hái,huán,xuán)
  [與 ](读音:yú,yù,yǔ, )
  [朝](读音:cháo,zhāo)
  [率](读音:lǜ,shuài)
  [中](读音:zhòng,zhōng)
  [將](读音:jiàng,jiāng,qiāng)
  [處](读音:chú,chù)
  [石](读音:dàn,shí)
  [甚](读音:shén,shèn)
  [王 ](读音:wáng,wàng, )
  [行](读音:háng,hàng,héng,xíng)
  [同 ](读音:tóng,tòng, )
  [令](读音:líng,lìng,lǐng)
  [從](读音:cóng,zòng)
  [何](读音:hé,hè,hē)
  [大](读音:dà,dài,dài)
  [上](读音:shàng,shǎng)
  [食](读音:sì,shí,yì)
  [豈](读音:qǐ,kǎi)
  [邪](读音:xié,yé,yá,yú,xú)
  [夫](读音:fú,fū)
  [能](读音:néng,nài)
  [為](读音:wéi,wèi)
  [其](读音:jī,qí)
  [不](读音:bù,fǒu,pǐ)
  [可](读音:kè,kě)
  [勝,胜](读音:shèng,shēng)
  [被](读音:bèi,pī,bì,pì)
  [茲](读音:cí,zī)
  [員](读音:yuán,yún,yùn)
欢迎留言/纠错(共有信息0条))

网友留言
暂时没有相关的纠错或者留言评论信息!
  打印版文档下载
史记作品推荐
古文投稿j9游会真人游戏第一品牌的联系方式 邮箱:cngwzj@foxmail.com 本站非赢利组织,为个人网站,所有内容仅供学习和交流,如无意间侵权,请联系告知,立马删除。
网站地图