j9九游会官方登录-j9游会真人游戏第一品牌 访问手机版

《原道训》拼音版,可打印(淮南子)-j9九游会官方登录

《原道训》由淮南子创作
拼音全文:(我们坚持对每一篇古诗文进行人工查证并注音、我们亲自查证并回复来自您的每一次纠错,只为给您一份更为准确的拼音版本,请记住我们:古文之家)
 • yuán
  dào
  xùn
 • huái
  nán

 • 
   
   
   
  shì


  zhī

   
  shī

  hǎi
   

  zhī
  jiě
   

  tiān

   

  quán

   
  chún

  ruò

   

  sǎn

   
  hún

  ruò
  zhuó
   
  zhuó
  ér

  qīng
   
  chōng
  ér

  yíng
   
  dàn


  ruò
  shēn
  yuān
   
  fàn


  ruò

  yún
   
  ruò

  ér
  yǒu
   
  ruò
  wáng
  ér
  cún
   
  wàn

  zhī
  zǒng
   
  jiē
  yuè

  kǒng
   
  bǎi
  shì
  zhī
  gēn
   
  jiē
  chū

  mén
   

  dòng

  xíng
   
  biàn
  huà
  ruò
  shén
   

  xíng


   
  cháng
  hòu
  ér
  xiān
   
 • 
   
   
   

  dào
  tǎn
  tǎn
   

  shēn

  yuǎn
   
  qiú
  zhī
  jìn
  zhě
   
  wǎng
  ér

  fǎn
   


  néng
  yìng
   
  gǎn

  néng
  dòng
     qióng
   
  biàn

  kāi
  xiàng
   
  yōu
  yóu
  wěi
  zòng
   

  xiǎng
  zhī

  yǐng
   
  dēng
  gāo
  lín
  xià
   

  shī
  suǒ
  bǐng
   

  wēi
  xíng
  xiǎn
   

  wàng
  xuán

   
  néng
  cún
  zhī

     kuī
   
  wàn

  fēn
  róu
   

  zhī
  zhuǎn
  huà
   

  tīng
  tiān
  xià
   
  ruò
  bèi
  fēng
  ér
  chí
   
  shì
  wèi
  zhì

   
  zhì
   

  zhī
  rén
  yǒu

  yán
  xué
  ér
  shén


  zhě
   

  shì
  yǒu
  shì
  wéi
  wàn
  shèng
  ér

  yōu
  bēi
  zhě
   
  yóu

  guān
  zhī
   
  shèng


  zhì
  rén
  ér
  zài


  dào
   
  guì
  ér
  zài   
  zhī


  ér
  xiǎo
  tiān
  xià
     dào

   
 • 
   
   
   
  shì

  zhì
  rén
  zhī
  zhì

   
  yǎn

  cōng
  míng
   
  miè

  wén
  zhāng
   

  dào
  fèi
  zhì
   

  mín
  tóng
  chū

  gōng
   
  yuē

  suǒ
  shǒu
   
  guǎ

  suǒ
  qiú
   


  yòu

   
  chú

  shì

   
  sǔn   
  yuē

  suǒ
  shǒu

  chá
   
  guǎ

  suǒ
  qiú


   

  rèn
  ěr


  tīng
  shì
  zhě
   
  láo
  xíng
  ér

  míng
   

  zhì

  wéi
  zhì
  zhě
   
  ruò
  xīn
  ér

  gōng
   
  shì

  shèng
  rén


  xún
  guǐ
   

  biàn


     cháng
   
  fàng
  zhǔn
  xún
  shéng
   

  yīn

  dàng
   
 • 
   
   
   
  suǒ
  wèi

  zhě
   


  chǔ
  jīng
  tái

  zhāng
  huá
   
  yóu
  yún
  mèng

  shā
  qiū
   
  ěr
  tīng
   
  jiǔ
  sháo
   
   
  liù
  yíng
   
   
  kǒu
  wèi
  jiān
  áo
  fēn
  fāng
   
  chí
  chěng

  dào
   
  diào
  shè

  shuāng
  zhī
  wèi


   

  suǒ
  wèi

  zhě
   
  rén  zhě

   
  zhě
   


  shē
  wéi

   


  lián
  wéi
  bēi
   

  yīn


   

  yáng

  kāi
   


  xià
  xīn
  zhàn
  ér

   

  dào
  ér
  féi
   
  shèng
  rén


  shēn


   

   
  shì


  wéi
  huān

  xīn
  xīn
   

  wéi
  bēi

  chuò
  chuò
   
  wàn
  fāng
  bǎi
  biàn
   
  xiāo
  yáo
  ér

  suǒ
  dìng
   


  kāng
  kǎi


  ér

  dào
  tóng
  chū
   
  shì

  yǒu  zhī

   
  qiáo
  běn
  zhī
  xià
   
  kōng
  xué
  zhī
  zhōng
   


  shì
  qíng
   

   
  suī

  tiān
  xià
  wéi
  jiā
   
  wàn
  mín
  wéi
  chén
  qiè
     yǎng
  shēng

   
  néng
  zhì  zhě
   
   
  zhì   
 • 
   
   
   
  tiān
  xià
  zhī

   

  róu
  ruò

  shuǐ
   
  rán
  ér
   
  shēn   
  xiū  qióng
   
  yuǎn
  lún   

  hào
  jiǎn

   
  tōng   
  shàng
  tiān

  wéi


   
  xià


  wéi
  rùn

   
  wàn
  shēng
   
  bǎi
  shì  chéng
   

  bāo
  qún
  shēng
   
  ér

  hào
  zēng
     náo
   
  ér

  qiú
  bào
   

  shàn
  tiān
  xià
  ér


   

  shī
  bǎi
  xìng
  ér

  fèi
   
  xíng
  ér  qióng


   
  wēi   

  zhī

  chuāng
   

  zhī

  shāng
   
  zhǎn
  zhī

  duàn
   
  fén
  zhī

  rán
   
  nào

  liú
  dùn
   
  cuò
  móu
  xiāng
  fēn
   
  ér  sǎn
   

  guàn
  jīn
  shí
   
  qiáng

  tiān
  xià
   
  dòng
  róng

  xíng
  zhī

   
  ér
  áo
  xiáng


  zhī
  shàng
   
  zāo
  huí
  chuān

  zhī
  jiān
   
  ér
  tāo
  téng

  huāng
  zhī

   
  yǒu
  tiān   
  shòu
  wàn

  ér

  suǒ
  qián
  hòu
   
  shì


  suǒ

  ér

  suǒ
  gōng
   

  làn
  zhèn
  dàng
   

  tiān

  hóng
  鸿
  tóng
   

  suǒ
  zuǒ
  ér

  suǒ
  yòu
   
  pán
  wěi
  cuò
  zhěn
   

  wàn

  shǐ
  zhōng
   
  shì
  wèi
  zhì

   
 • 
   
   
   

  shì

  dào
  ér
  rèn
  xiǎo
  shù
   
  shǐ
  使
  xiè

  shǔ
   
  chán
  zhū

  zǎo
     jìn
  hào


   
  luàn
  nǎi


   

  zhě
  xià
  gǔn
  zuò
  sān
  réng
  zhī
  chéng
   
  zhū
  hóu
  bèi
  zhī
   
  hǎi
  wài
  yǒu
  jiǎo
  xīn
   

  zhī
  tiān
  xià
  zhī
  pàn

   
  nǎi
  huài
  chéng
  píng
  chí
   
  sàn
  cái

   
  fén
  jiǎ
  bīng
   
  shī
  zhī


   
  hǎi
  wài
  bīn

     zhí
   

  zhū
  hóu


  shān
   
  zhí


  zhě
  wàn
  guó
   


  xiè
  zhī
  xīn
  cáng

  xiōng
  zhōng
   

  chún
  bái

  cuì
   
  shén


  quán
   
  zài
  shēn
  zhě

  zhī
   

  yuǎn
  zhī
  suǒ
  néng
  huái
  怀
   
  shì


  jiān

  bīng

   
  chéng
  chéng

  chōng
  shēng
   
  ruò

  tāng

  fèi
   
  luàn
  nǎi

  shèn
   
  shì

  shì
  gǒu
      
  ér

  jiāo
  zhī
   
  suī

  yǐn
   
  zào


  néng
  huà
   

  yín
  zhī
  xīn
  wáng

  zhōng
   
  wěi
   

  kuàng
  gǒu

  zhī
  lèi

   


  dào
  zhě

  ér

  qióng
   
  rèn
  shù
  zhě
  láo
  ér

  gōng
   
 • 
   
   
   


  zhī

  rán

   
  fán
  rén
  zhōng
  shòu
  寿

  shí
  suì
   
  rán
  ér

  shě
  zhǐ
  còu
   


  yuè
  huǐ

   

  zhì


   
  nián

  shí
   
  ér
  yǒu

  shí
  jiǔ
  suǒ
  fēi
   

  zhě
   
  xiān
  zhě
  nán
  wéi
  zhī
   
  ér
  hòu
  zhě

  wéi
  gōng

   
  xiān
  zhě
  shàng
  gāo
   

  hòu
  zhě
  pān
  zhī
   
  xiān
  zhě

  xià
   

  hòu
  zhě
  jué
  zhī
   
  xiān
  zhě
  tuí
  xiàn
   

  hòu
  zhě

  móu
   
  xiān
  zhě
  bài

   

  hòu
  zhě
  wéi
  zhī
   
  yóu

  guān
  zhī
   
  xiān
  zhě
   

  hòu
  zhě
  zhī
  gōng
  shǐ
  zhì


   
  yóu
  chún
  zhī

  rèn
   
  rèn
  fàn
  nán
  ér
  chún

  huàn
  zhě
   


   


  tuō

  hòu
  wèi

   


  shì
  yōng
  mín
  zhī
  suǒ
  gōng
  jiàn

   
  ér
  xián
  zhì
  zhě

  néng

   

   
  suǒ
  wèi
  hòu
  zhě
   
  fēi
  wèi


  zhì
  ér


   
  níng
  jié
  ér

  liú
   
  guì

  zhōu

  shù
  ér


  shí

   

  zhí
  dào


  ǒu
  biàn
   
  xiān

  zhì
  hòu
   
  hòu

  zhì
  xiān
   
  shì


   

  shī

  suǒ

  zhì
  rén
   
  rén

  néng
  zhì

   
 • 
   
   
   

  shuǐ
  suǒ

  néng
  chéng

  zhì


  tiān
  xià
  zhě
   


  nào

  rùn
  huá

   

  lǎo
  dān
  zhī
  yán
  yuē
   
   
  tiān
  xià
  zhì
  róu
   
  chí
  chěng
  tiān
  xià
  zhī
  zhì
  jiān
   
  chū


  yǒu
   
  rén


  jiàn
   

  shì

  zhī

  wéi
  zhī
  yǒu

   
   


  xíng
  zhě
   

  zhī   

  yīn
  zhě
   
  shēng
  zhī

  zōng

   


  wéi
  guāng
   

  sūn
  wéi
  shuǐ
   
  jiē
  shēng


  xíng

   

  guāng

  jiàn
  ér   
  shuǐ

  xún
  ér


  huǐ
   

  yǒu
  xiàng
  zhī
  lèi
   

  zūn

  shuǐ
   
  chū
  shēng


   


  zhí
  yǒu
   

  yǒu
  zhí

   
  ér

  shuāi
  jiàn

   
 • 
   
   
   
  jīn

  kuáng
  zhě
  zhī

  néng

  shuǐ
  huǒ
  zhī
  nàn
  ér
  yuè
  gōu

  zhī
  xiǎn
  zhě
   


  xíng
  shén

  zhì
  zāi
   
  rán
  ér
  yòng
  zhī


   
  shī

  suǒ
  shǒu
  zhī
  wèi
  ér


  wài
  nèi
  zhī
  shè
   
  shì


  cuò

  néng
  dàng
   
  dòng
  jìng

  néng
  zhōng
   
  zhōng
  shēn
  yùn

  xíng

  lián
  lǒu
  liè
  liè
  zhī
  mén
  ér
  tuí
  dǎo  jǐng
  xiàn
  zhī
  zhōng
   
  suī
  shēng


  rén
  jūn
   
  rán
  ér

  miǎn
  wéi
  rén

  xiào
  zhě
   


   
  xíng
  shén
  xiāng
  shī

   


  shén
  wéi
  zhǔ
  zhě
   
  xíng
  cóng
  ér

   

  xíng
  wéi
  zhì
  zhě
   
  shén
  cóng
  ér
  hài
   
  tān
  tāo
  duō

  zhī
  rén
   


  shì

   
  yòu


  míng
  wèi
   


  guò
  rén
  zhī
  zhì
   
  zhí

  gāo
  shì
   

  jīng
  shén


  hào
  ér

  yuǎn
   
  jiǔ
  yín
  ér

  huán
   
  xíng

  zhōng

   

  shén

  yóu


   
 • 
   
   
   

  tài
  shàng
  zhī
  dào
   
  shēng
  wàn

  ér

  yǒu
   
  chéng
  huà
  xiàng
  ér

  zǎi
   

  xíng
  huì

   
  xuān
  fēi

  dòng
   
  dài
  ér
  hòu
  shēng
   

  zhī
  zhī

   
  dài
  zhī
  hòu

   

  zhī
  néng
  yuàn
     zhě

  néng

   
  yòng
  ér
  bài
  zhě

  néng
  fēi
   
  shōu  ér

  jiā

   

  shī
  bǐng
  shòu
  ér


  pín
   
  xuán
  xuán
  ér


  jiū
   
  xiān
  wēi
  ér


  qín
   
  lěi
  zhī
  ér

  gāo
   
  duò
  zhī
  ér

  xià
   

  zhī
  ér

  zhòng
   
  sǔn
  zhī
  ér

  guǎ
   
  zhuó
  zhī
  ér


   
  shā
  zhī
  ér

  cán
   
  záo
  zhī
  ér

  shēn
   
  tián
  zhī
  ér

  qiǎn
   


  huǎng

   


  wéi
  xiàng

   
  huǎng   
  yòng   
  yōu

  míng

   
  yīng

  xíng

   
  suì

  dòng

   


  dòng

   

  gāng
  róu
  juǎn
  shū

   

  yīn
  yáng

  yǎng

   
  • 
    
    
    

   dào
   zhě
    

   tiān
   zài

    
   kuò

   fāng
    
   tuò


    
   gāo    
   shēn    
   bāo
   guǒ
   tiān

    
   bǐng
   shòu

   xíng
    
   yuán
   liú
   quán
   chún
    
   chōng
   ér

   yíng
    
   gǔn
   gǔn


    
   zhuó
   ér

   qīng
    

   zhí
   zhī
   ér


   tiān

    
   héng
   zhī
   ér   hǎi
    
   shī
   zhī

   qióng
   ér

   suǒ
   zhāo

    
   shū
   zhī


   liù

    
   juǎn
   zhī

   yíng    
   yuē
   ér
   néng
   zhāng
    
   yōu
   ér
   néng
   míng
    
   ruò
   ér
   néng
   qiáng
    
   róu
   ér
   néng
   gāng
    
   héng

   wéi
   ér
   hán
   yīn
   yáng
    
   hóng

   zhòu
   ér
   zhāng
   sān
   guāng
    
   shèn
   nào
   ér

    
   shèn
   xiān
   ér
   wēi
    
   shān

   zhī
   gāo
    
   yuān

   zhī
   shēn
    
   shòu

   zhī
   zǒu
    
   niǎo

   zhī
   fēi
    

   yuè

   zhī
   míng
    
   xīng


   zhī
   xíng
    
   lín

   zhī
   yóu
    
   fèng

   zhī
   xiáng
    
  • 
    
    
    


   dào
   zhě
    
   zhì
   ruò
   ér
   shì
   qiáng
    
   xīn

   ér
   yìng
   dàng
    
   suǒ
   wèi
   zhì
   ruò
   ér
   shì
   qiáng
   zhě
    
   róu
   cuì
   ān
   jìng
    
   cáng


   gǎn
    
   xíng


   néng
    
   tián
   rán


    
   dòng

   shī
   shí
    

   wàn

   huí
   zhōu
   xuán
   zhuǎn
    

   wéi
   xiān
   chàng
    
   gǎn
   ér
   yìng
   zhī
    
   shì

   guì
   zhě


   jiàn
   wéi
   hào
    
   ér
   gāo
   zhě


   xià
   wéi

    
   tuō
   xiǎo

   bāo

    
   zài
   zhōng

   zhì
   wài
    
   xíng
   róu
   ér
   gāng
    
   yòng
   ruò
   ér
   qiáng
    
   zhuǎn
   huà
   tuī

    


   zhī
   dào
    
   ér

   shǎo
   zhèng
   duō
    
   suǒ
   wèi

   shì
   qiáng
   zhě
    
   zāo
   biàn
   yìng
   cuì
    
   pái
   huàn
   hàn
   nán
       shèng
       líng
    
   yìng
   huà
   kuí
   shí
    

   néng
   hài
   zhī
    
   shì


   gāng
   zhě
    


   róu
   shǒu
   zhī
    

   qiáng
   zhě
    


   ruò
   bǎo
   zhī
    


   róu

   gāng
    


   ruò

   qiáng
    
   guān

   suǒ

    

   zhī
   huò

   zhī
   xiàng
    
   qiáng
   shèng

   ruò

   zhě
    
   zhì

   ruò

   zhě
   ér
   tóng
    
   róu
   shèng
   chū


   zhě
    
   liàng
    

   bīng
   qiáng

   miè
    

   qiáng

   zhé
       liè
    
   chǐ
   齿
   jiān

   shé
   ér
   xiān
   zhī

    
   shì

   róu
   ruò
   zhě
    
   shēng
   zhī
   gàn

    
   ér
   jiān
   qiáng
   zhě
    

   zhī


    
   xiān
   chàng
   zhě
    
   qióng
   zhī


    
   hòu
   dòng
   zhě
    

   zhī
   yuán

    
  • 
    
    
    
   tài

   èr
   huáng
    

   dào
   zhī
   bǐng
    


   zhōng
   yāng
    
   shén

   huà
   yóu
       fāng
    
   shì

   néng
   tiān
   yùn

   zhì
    
   lún
   zhuǎn
   ér

   fèi
    
   shuǐ
   liú
   ér

   zhǐ
    

   wàn

   zhōng
   shǐ
    
   fēng
   xīng
   yún
   zhēng
    
   shì


   yìng
    
   léi
   shēng

   jiàng
    
   bìng
   yìng

   qióng
    
   guǐ
   chū
   diàn

    
   lóng
   xīng
   luán

    
   jūn
   xuán

   zhuǎn
    
   zhōu
   ér


    

   diāo

   zhuó
    
   huán
   fǎn


    

   wéi
   wéi
   zhī
   ér


   dào
    

   wéi
   yán
   zhī
   ér
   tōng


    
   tián


   jīn
   ér    
   yǒu
   wàn

   tóng
   ér
   biàn
   便

   xìng
    
   shén
   tuō

   qiū
   háo
   zhī

    
   ér


   zhòu
   zhī
   zǒng
    


   yōu
   tiān

   ér

   yīn
   yáng
    
   jié

   shí
   ér
   tiáo

   xíng
    
    
   wàn

   qún
   shēng
    
   rùn

   cǎo

    
   jìn

   jīn
   shí
    
   qín
   shòu
   shuò

    
   háo
   máo
   rùn

    


   fèn

    
   jiǎo

   shēng

    
   shòu
   tāi


    
   niǎo
   luǎn

   duàn
    


   sàng

   zhī
   yōu
    
   xiōng   zhī
   āi
    
   tóng    

   rén

   shuāng
    
   hóng


   chū
    
   zéi
   xīng

   xíng
    
   hán

   zhī
   suǒ
   zhì

    
  • 
    
    
    
   suǒ
   wèi
   tiān
   zhě
    
   chún
   cuì


    
   zhì
   zhí
   hào
   bái
    
   wèi
   shǐ
   yǒu


   róu
   zhě

    
   suǒ
   wèi
   rén
   zhě
    
   ǒu

   zhì

    

   qiǎo
   wěi
   zhà
    
   suǒ


   yǎng

   shì
   rén
   ér


   jiāo
   zhě

    

   niú


   ér
   dài
   jiǎo
    


   máo
   ér
   quán

   zhě
    
   tiān

    
   luò

   zhī
   kǒu
    
   chuān
   穿
   niú
   zhī

   zhě
    
   rén

    
   xún
   tiān
   zhě
    

   dào
   yóu
   zhě

    
   suí
   rén
   zhě
    


   jiāo
   zhě

    

   jǐng


    


   ài

    
   xià
   chóng
   hán
    


   shí

    

   shì
   zhì
   dào
        
   shù

   jiào

    

   shèng
   rén


   rén

   tiān
       luàn
   qíng
    

   móu
   ér
   dàng
    

   yán
   ér
   xìn
    


   ér

    

   wéi
   ér
   chéng
    
   jīng
   tōng

   líng

    

   zào
   huà
   zhě
   wéi
   rén
    
  • 
    
    
    

   shàn
   yóu
   zhě

    
   shàn

   zhě
   duò
       suǒ
   hào
    
   fǎn

   wéi
   huò
    
   shì

   hào
   shì
   zhě
   wèi
   cháng

   zhòng
    
   zhēng

   zhě
   wèi
   cháng

   qióng

    

   gōng
   gōng
   zhī

    
   chù

   zhōu
   zhī
   shān
    
   shǐ
   使

   dōng
   nán
   qīng
    

   gāo
   xīn
   zhēng
   wéi

    
   suì
   qián

   yuān
    
   zōng

   cán
   miè
    


   jué

    
   yuè
   wáng

   táo
   shān
   xué
    
   yuè
   rén
   xūn
   ér
   chū
   zhī
    
   suì    
   yóu

   guān
   zhī
    

   zài
   shí
    

   zài
   zhēng
    
   zhì
   zài
   dào
    

   zài
   shèng
    

   chǔ
   xià
    

   zhēng
   gāo
    

   ān
   ér

   wēi
    
   shuǐ
   xià
   liú
    

   zhēng
   xiān
    


   ér

   chí
    
  • 
    
    
    
   suǒ
   wèi


   zhě
    
   quán

   shēn
   zhě

    
   quán

   shēn
    


   dào
   wéi


    

   suī
   yóu

   jiāng
   xún
   hǎi

    
   chí
   yào
   niǎo
    
   jiàn
   cuì
   gài
    

   guān
    
   diào

    
    

    
    
   xiàng
    
   zhī
   yuè
    
   ěr
   tīng
   tāo
   lǎng


    

    
    
   zhěn
    
   zhī
   yīn
    
   yáng
   zhèng
    
   wèi
   zhī
   hào
   yuè
    
   jié

   chǔ
   zhī

   fēng
    
   shè
   zhǎo
   bīn
   zhī
   gāo
   niǎo
    
   zhú
   yuàn

   zhī
   zǒu
   shòu
    


   mín
   zhī
   suǒ

   yín

   liú
   miǎn
    
   shèng
   rén
   chǔ
   zhī
       yíng

   jīng
   shén
    
   luàn


   zhì
    
   shǐ
   使
   xīn
   chù
   rán
   shī

   qíng
   xìng
    
   chǔ
   qióng

   zhī
   xiāng
    

   huò

   zhī
   jiān
    
   yǐn

   zhēn

   zhī
   zhōng
    
   huán

   zhī
   shì
    

   zhī

   shēng
   máo
    
   péng

   wèng
   yǒu
    
   róu
   sāng
   wéi
   shū
    
   shàng
   lòu
   xià
   shī
   湿
    
   rùn
   jìn
   běi
   fáng
    
   xuě
   shuāng
   suī

    
   jìn
   tán

   jiǎng
    
   xiāo
   yáo

   guǎng
   广

   zhī
   zhōng
    
   ér
   fǎng
   仿
   yáng

   shān
   xiá
   zhī
   páng
    


   mín
   zhī
   suǒ
   wéi
   xíng
   zhí

   hēi
    
   yōu
   bēi
   ér


   zhì

    
   shèng
   rén
   chǔ
   zhī
    

   wèi
   chóu
   cuì
   yuàn

    
   ér

   shī

   suǒ
    
   shì


    

   nèi
   yǒu

   tōng

   tiān

    
   ér


   guì
   jiàn
   pín

   láo

   shī

   zhì

   zhě

       zhī


    
   què
   zhī
   jiè
   jiè
    

   cháng
   wéi
   hán
   shǔ
   zào
   shī
   湿
   biàn

   shēng
   zāi
    
  • 
    
    
    

   lín
   jiāng
   ér
   diào
    
   kuàng

   ér

   néng
   yíng
   luó
    
   suī
   yǒu
   gōu
   zhēn
   máng

    
   wēi
   lún
   fāng
   ěr
    
   jiā
   zhī

   zhān

    
   juān
   xuān
   zhī
   shù
    
   yóu

   néng

   wǎng
   shǔ
   zhēng


    
   shè
   zhě
   hàn

   háo
   zhī
   gōng
    
   wān

   wèi
   zhī
   jiàn
    
   chóng
   zhī

   羿
    
   páng
   méng

   zhī
   qiǎo
    

   yāo
   fēi
   niǎo
    
   yóu

   néng

   luó
   zhě
   jìng
   duō
    


    

   suǒ
   chí
   zhī
   xiǎo

    
   zhāng
   tiān
   xià

   wèi
   zhī
   lóng
    
   yīn
   jiāng
   hǎi

   wèi
   zhī
   shǔ
    
   yòu

   wáng

   shī
   niǎo
   zhī
   yǒu

    

   shǐ

   ruò
   zhuó
    
   zhuó

   ruò

   xíng
   zhī
   xiàng
    
  • 
    
    
    

   qiào


   zhū
   zhě
    
   fēi

   wáng
   zhī


    
   chuí

   fán
   yòng
   zhě
    
   fēi
   zhì
   yuǎn
   zhī
   shù

    

   zhū
   zhī
   míng
    
   chá
   zhēn
   wèi

   bǎi

   zhī
   wài
    

   néng
   jiàn
   yuān
   zhōng
   zhī

    
   shī
   kuàng
   zhī
   cōng
    


   fēng
   zhī
   diào
    
   ér

   néng
   tīng
   shí

   zhī
   wài
    

   rèn

   rén
   zhī
   néng
       zhì
   sān

   zhī
   zhái

    
   xiū
   dào

   zhī
   shù
    
   yīn
   tiān

   zhī

   rán
    

   liù   jūn

    
   shì


   zhī
   jué


    
   yīn
   shuǐ

   wéi
   shī
    
   shén
   nóng
   zhī    
   yīn
   miáo

   wéi
   jiào
    
  • 
    
    
    
   shì   dào

   dìng
    
   ér

   dài
   wàn

   zhī
   tuī


    
   fēi


   shí
   zhī
   biàn
   huà
    
   ér
   dìng

   suǒ
    

   suǒ
   wèi

   zhě
    
   xìng
   mìng
   zhī
   qíng
    
   chǔ

   suǒ
   ān

    

   xìng
   mìng
   zhě
    

   xíng

   chū

   zōng
    
   xíng
   bèi
   ér
   xìng
   mìng
   chéng
    
   xìng
   mìng
   chéng
   ér
   hào
   zēng
   shēng

    


   yǒu

   dìng
   zhī
   lùn
    

   yǒu


   zhī
   xíng
    
   guī


   néng
   fāng
   yuán
    
   gōu
   shéng

   néng

   zhí
    
   tiān

   zhī
   yǒng
    
   dēng
   qiū


   wéi
   xiū
    

   bēi


   wéi
   duǎn
    
   shì


   dào
   zhě
    
   qióng
   ér

   shè
    

   ér

   róng
    
   chǔ
   gāo
   ér


    
   chí
   yíng
   ér

   qīng
    
   xīn
   ér

   lǎng
    
   jiǔ
   ér


    

   huǒ

   jiāo
    

   shuǐ


    
   shì


   dài
   shì
   ér
   zūn
    

   dài
   cái
   ér

    

   dài

   ér
   qiáng
    
   píng

   xià
   liú
    

   huà
   áo
   xiáng
    
   ruò
   rán
   zhě
    
   cáng
   jīn

   shān
    
   cáng
   zhū

   yuān
    


   huò
   cái
    

   tān
   shì
   míng
    
   shì   kāng
   wéi

    


   qiǎn
   wéi
   bēi
    


   guì
   wéi
   ān
    


   jiàn
   wéi
   wēi
    
   xíng
   shén

   zhì
    
    

   suí
   tiān

   zhī
   suǒ
   wéi
    
  • 
    
    
    

   shùn
   gēng


   shān
    

   nián
    
   ér
   tián
   zhě
   zhēng
   chǔ
   qiāo
   què
    

   fēng
   rǎng
   féi
   ráo
   xiāng
   ràng
    
   diào


   bīn
    

   nián
    
   ér

   zhě
   zhēng
   chǔ
   tuān
   lài
    


   xiàn
   shēn
   tán
   xiāng

    
   dāng

   zhī
   shí
    
   kǒu

   shè
   yán
    
   shǒu

   zhǐ
   huī
    
   zhí
   xuán


   xīn
    
   ér
   huà
   chí
   ruò
   shén
    
   shǐ
   使
   shùn


   zhì
    
   suī
   kǒu
   biàn
   ér

   shuō
   zhī
    

   néng
   huà

   rén
    
   shì


   dào
   zhī
   dào
    
   mǎng


   zāi
    

   néng

   sān
   miáo
    
   cháo

   mín
    

   luǒ
   guó
    


   shèn
    
   wèi

   hào
   shī
   lìng
   ér

   fēng


   zhě
    

   wéi
   xīn
   xíng
   zhě

    


   xíng

       zhì
   zhī

    
   shì

   shèng
   rén
   nèi
   xiū

   běn
    
   ér

   wài
   shì

   wèi
    
   bǎo

   jīng
   shén
    
   yǎn

   zhì

    

   rán

   wéi
   ér


   wéi

    
   dàn
   rán

   zhì

   ér


   zhì

    
   suǒ
   wèi

   wéi
   zhě
    

   xiān

   wéi

    
   suǒ
   wèi


   wéi
   zhě
    
   yīn

   zhī
   suǒ
   wéi
    
   suǒ
   wèi

   zhì
   zhě
       rán

    
   suǒ
   wèi


   zhì
   zhě
    
   yīn

   zhī
   xiāng
   rán

    
   wàn

   yǒu
   suǒ
   shēng
    
   ér

   zhī
   shǒu

   gēn
    
   bǎi
   shì
   yǒu
   suǒ
   chū
    
   ér

   zhī
   shǒu

   mén
    

   qióng

   qióng
        
   zhào

   ér

   xuàn
    
   xiǎng
   yìng
   ér


    

   zhī
   wèi
   tiān
   jiě
    
  • 
    
    
    

   píng
   shù
   gēn

   shuǐ
    

   shù
   gēn


    
   niǎo
   pái

   ér
   fēi
    
   shòu
   duó
   shí
   ér
   zǒu
    
   jiāo
   lóng
   shuǐ

    

   bào
   shān
   chǔ
    
   tiān

   zhī
   xìng

    
   liǎng

   xiāng

   ér
   rán
    
   jīn
   huǒ
   xiāng
   shǒu
   ér
   liú
    
   yuán
   zhě
   cháng
   zhuàn
    
   kuǎn
   zhě
   zhǔ

    

   rán
   zhī
   shì

    
   shì

   chūn
   fēng
   zhì

   gān

   jiàng
    
   shēng

   wàn

    

   zhě


    
   máo
   zhě
   yùn

    
   cǎo

   róng
   huá
    
   niǎo
   shòu
   luǎn
   tāi
    

   jiàn

   wéi
   zhě
    
   ér
   gōng

   chéng

    
   qiū
   fēng
   xià
   shuāng
    
   dǎo
   shēng
   cuò
   shāng
    
   yīng
   diāo

   zhì
    
   kūn
   chóng
   zhé
   cáng
    
   cǎo

   zhù
   gēn
    

   biē
   còu
   yuān
    

   jiàn

   wéi
   zhě
    
   miè
   ér

   xíng
    

   chǔ
   zhēn
   cháo
    
   shuǐ


   xué
    
   qín
   shòu
   yǒu
   wán
    
   rén
   mín
   yǒu
   shì
    

   chǔ

   niú

    
   zhōu
   xíng

   duō
   shuǐ
    
   xiōng

   chū
   huì
   qiú
    

    
   yuè
   shēng

   chī
    

   shēng
   suǒ

    

   bèi
   zào
   shī
   湿
    

   yīn
   suǒ
   chǔ
    


   hán
   shǔ
    
   bìng    

   biàn
   便

   suǒ
    
   yóu

   guān
   zhī
    
   wàn
   rán
    
   shèng
   rén
   yòu

   shì
   yān
    
  • 
    
    
    
   shì

   qīng
   jìng
   zhě
    

   zhī
   zhì

    
   ér
   róu
   ruò
   zhě
    
   dào
   zhī
   yào

    


   tián

   zhě
    
   wàn

   zhī
   yòng

    

   rán
   yìng
   gǎn
    
   yīn
   rán
   fǎn
   běn
    

   lún


   xíng

    
   suǒ
   wèi

   xíng
   zhě
    

   zhī
   wèi

    
   suǒ
   wèi

   zhě
    
   tiān
   xià
   zhě

    
   zhuó
   rán


    
   kuài
   rán

   chǔ
    
   shàng
   tōng
   jiǔ
   tiān
    
   xià
   guàn
   jiǔ

    
   yuán

   zhòng
   guī
    
   fāng

   zhòng

    

   hún
   ér
   wéi


    
   lěi
   ér

   gēn
    
   huái
   怀
   náng
   tiān

    
   wéi
   dào
   guān
   mén
    

   mín
   yǐn
   mǐn
    
   chún


   cún
    

   shī
   ér


    
   yòng
   zhī
   ér

   qín
    
   shì

   shì
   zhī

   jiàn

   xíng
    
   tīng
   zhī

   wén

   shēng
    
   xún
   zhī   shēn
    

   xíng
   ér
   yǒu
   xíng
   shēng
   yān
    

   shēng
   ér

   yīn
   míng
   yān
    

   wèi
   ér

   wèi
   xíng
   yān
    


   ér


   chéng
   yān
    
   shì

   yǒu
   shēng


    
   shí
   chū


    
   tiān
   xià
   wéi
   zhī
   juàn
    

   míng
   shí
   tóng

    
   yīn
   zhī
   shù

   guò

    
   ér

   yīn
   zhī
   biàn


   shèng
   tīng

    
   wèi
   zhī


   guò

    
   ér

   wèi
   zhī
   huà


   shèng
   cháng

    

   zhī
   shù

   guò

    
   ér


   zhī
   biàn


   shèng
   guān

    

   yīn
   zhě
    
   gōng

   ér

   yīn
   xíng

    
   wèi
   zhě
    
   gān

   ér

   wèi
   tíng

    

   zhě
    
   bái

   ér


   chéng

    
   dào
   zhě
    


   ér
   wàn

   shēng

    
  • 
    
    
    


   tiān
   wéi
   gài
    

    


   wéi

       zài

    

   shí
   wéi

       shǐ
   使

    
   yīn
   yáng
   wéi

       bèi

    
   shì


   ér

   yáo
    
   yuǎn
   ér

   láo
    

   zhī

   dòng
    
   cōng
   míng

   sǔn
    
   ér
   zhī

   róng
   jiǔ

   zhī
   xíng
   liè
   zhě
    


    
   zhí
   dào
   yào
   zhī
   bǐng
    
   ér
   yóu


   qióng
   zhī

    
   shì

   tiān
   xià
   zhī
   shì
    


   wéi

    
   yīn


   rán
   ér
   tuī
   zhī
    
   wàn


   biàn
    


   jiū

    
   bǐng

   yào
   guī
   zhī

    

   jìng
   shuǐ
   zhī

   xíng
   jiē

    

   shè
   zhì

    
   ér
   fāng
   yuán

   zhí

   néng
   táo

    
   shì

   xiǎng


   yìng
    
   ér
   jǐng


   shè
    
   jiào

   fǎng
   仿

    

   rán


    
   rén
   shēng
   ér
   jìng
    
   tiān
   zhī
   xìng

    
   gǎn
   ér
   hòu
   dòng
    
   xìng
   zhī
   hài

    

   zhì
   ér
   shén
   yìng
    
   zhī
   zhī
   dòng

    
   zhī


   jiē
    
   ér
   hǎo
   zēng
   shēng
   yān
    
   hǎo
   zēng
   chéng
   xíng
   ér
   zhì
   yòu

   wài
    

   néng
   fǎn

    
   ér
   tiān

   miè

       dào
   zhě
    


   rén

   tiān
    
   wài


   huà
    
   ér
   nèi

   shī

   qíng
    
   zhì

   ér
   gōng

   qiú
    
   shí
   chěng
   ér
   yāo


   宿
    
   xiǎo

   xiū
   duǎn
    

   yǒu


    
   wàn

   zhī
   zhì
    
   téng
   yǒng
   xiáo
   luàn
   ér

   shī

   shù
    
   shì

   chǔ
   shàng
   ér
   mín

   zhòng
    

   qián
   ér
   zhòng

   hài
    
   tiān
   xià
   guī
   zhī
    
   jiān
   xié
   wèi
   zhī
       zhēng

   wàn


    


   gǎn

   zhī
   zhēng
    
  • 
    
    
    

   zhě
   féng

    

   bǐng
   zhī


    
   chéng
   yún
   chē
    

   yún

    
   yóu
   wēi

    

   huǎng

    

   yuǎn

   gāo


   wǎng
    
   jīng
   shuāng
   xuě
   ér


    
   zhào

   guāng
   ér

   jǐng
    

   yáo
   zhěn
   bào
   yáng
   jiǎo
   ér
   shàng
    
   jīng

   shān
   chuān
    
   dǎo
   téng
   kūn
   lún
    
   pái
   chāng

    
   lún
   tiān
   mén
    

   shì
   zhī

    
   suī
   yǒu
   qīng
   chē
   liáng

    
   jìng


   duàn
    

   néng

   zhī
   zhēng
   xiān
    
   shì


   zhàng

   tián
   rán


    
   dàn
   rán


    

   tiān
   wéi
   gài
    


   wéi

    

   shí
   wéi

    
   yīn
   yáng
   wéi

    
   chéng
   yún
   líng
   xiāo
    

   zào
   huà
   zhě

    
   zòng
   zhì
   shū
   jié
    

   chí


       ér

    


   zhòu
   ér
   zhòu
    
   lìng

   shī

   dào
    
   shǐ
   使
   fēng


   chén
    
   diàn

   wéi
   biān

    
   léi

   wéi
   chē
   lún
    
   shàng
   yóu

   xiāo
   diào
   zhī

    
   xià
   chū


   yín
   zhī
   mén
    
   liú
   lǎn
   biàn
   zhào
    

   shǒu

   quán
    
   jīng
   yíng


    
   huán
   fǎn

   shū
    
  • 
    
    
    

   jiàn
   zhōng

    
   liè
   guǎn
   xián
    

   zhān
   yīn
    

   máo
   xiàng
    
   ěr
   tīng
   zhāo

   běi   zhī
   yuè
    


   màn
   zhī

    
   chén
   jiǔ
   xíng
   shāng
    
    
   qiáng


   gāo
   niǎo
    
   zǒu

   zhú
   jiǎo

    


   wéi


    
   yán
   yán


    
   chù
   rán
   ruò
   yǒu
   suǒ
   yòu

    
   jiě
   chē
   xiū

    

   jiǔ
   chè
   yuè
    
   ér
   xīn

   rán
   ruò
   yǒu
   suǒ
   sàng
    
   chàng
   rán
   ruò
   yǒu
   suǒ
   wáng

    
   shì


    


   nèi

   wài
    
   ér

   wài

   nèi
    
   yuè
   zuò
   ér

    

   zhōng
   ér
   bēi
    
   bēi

   zhuǎn
   ér
   xiāng
   shēng
    
   jīng
   shén
   luàn
   yíng
    
   píng
    
   chá

   suǒ

       xíng
    
   ér


   shāng
   shēng
    
   shī


   zhě

    
   shì

   nèi   zhōng
    
   bǐng
   shòu

   wài
   ér


   shì

    

   jìn    

   xiá


   suǐ
    

   liú

   xīn
   zhì
    

   zhì


   zàng
    

   cóng
   wài

   zhě
    

   zhǔ

   zhōng
    

   zhǐ
    
   cóng
   zhōng
   chū
   zhě
    

   yìng

   wài
    

   xíng
    

   tīng
   shàn
   yán
   biàn
   便

    
   suī

   zhě
   zhī
   shuō
   zhī
    
   chēng
   zhì

   gāo
   xíng
    
   suī

   xiào
   zhě
   zhī

   zhī
    
   shuō
   zhī
   zhě
   zhòng
    
   ér
   yòng
   zhī
   zhě
   xiǎn
    

   zhī
   zhě
   duō
    
   ér
   xíng
   zhī
   zhě
   guǎ
    
   suǒ

   rán
   zhě


    

   néng
   fǎn
   zhū
   xìng

    

   nèi

   kāi

   zhōng
   ér
   qiǎng
   xué
   wèn
   zhě
       ěr
   ér

   zhuó

   xīn
    

   lóng
   zhě
   zhī


    
   xiào
   rén
   wéi
   zhī
   ér

    
   shēng
   chū

   kǒu
    

   yuè
   ér
   sàn

    

   xīn
   zhě
    

   zàng
   zhī
   zhǔ

    
   suǒ

   zhì
   shǐ
   使

   zhī
    
   liú
   xíng
   xuè

    
   chí
   chěng

   shì
   fēi
   zhī
   jìng
    
   ér
   chū


   bǎi
   shì
   zhī
   mén

   zhě

    
   shì
   xīn
   ér
   yǒu
   jīng
   tiān
   xià
   zhī

    
   shì
   yóu

   ěr
   ér

   tiáo
   zhōng

    


   ér


   wén
   zhāng

       ěr
   shèng

   rèn

    
  • 
    
    
    
   shí
   zhī
   fǎn

    
   jiàn

   róng

    
   xiān
   zhī

   tài
   guò
    
   hòu
   zhī


   dài
    


   huí
   ér
   yuè
   zhōu
    
   shí


   rén
   yóu
    

   shèng
   rén

   guì
   chǐ
   zhī

   ér
   zhòng
   cùn
   zhī
   yīn
    
   shí
   nán

   ér

   shī

    

   zhī

   shí

    


   ér


    
   guān
   guà
   ér


    
   fēi
   zhēng

   xiān

    
   ér
   zhēng


   shí

    
   shì

   shèng
   rén
   shǒu
   qīng
   dào
   ér
   bào

   jié
    
   yīn
   xún
   yìng
   biàn
    
   cháng
   hòu
   ér

   xiān
    
   róu
   ruò

   jìng
    
   shū
   ān

   dìng
    
   gōng


   jiān
    

   néng

   zhī
   zhēng
    
  • 
    
    
    

   xíng
   zhě
   shēng
   zhī
   shè

    

   zhě
   shēng
   zhī
   chōng

    
   shén
   zhě
   shēng
   zhī
   zhì

    

   shī
   wèi

   sān
   zhě
   shāng

    
   shì

   shèng
   rén
   shǐ
   使
   rén

   chǔ

   wèi
    
   shǒu

   zhí
   ér


   xiāng
   gān

    


   xíng
   zhě
   fēi

   suǒ
   ān

   ér
   chǔ
   zhī

   fèi
    


   dāng

   suǒ
   chōng
   ér
   yòng
   zhī

   xiè
    
   shén
   fēi

   suǒ

   ér
   xíng
   zhī

   mèi
    

   sān
   zhě
       shèn
   shǒu

    
  • 
    
    
    

   tiān
   xià
   shén

    


   wéi

    
   wéi
   zhě
   bài
   zhī
    
   zhí
   zhě
   shī
   zhī
    


   yóu
   xiǎo
   tiān
   xià
   ér
   yáo
   zhě
    
   zhì


   tiān
   xià

    
   suǒ

   rán
   zhě


    
   yīn
   tiān
   xià
   ér
   wéi
   tiān
   xià

    
   tiān
   xià
   zhī
   yào
    

   zài


   ér
   zài


    

   zài

   rén
   ér
   zài


   shēn
    
   shēn

    

   wàn

   bèi

    
   chè

   xīn
   shù
   zhī
   lùn
    

   shì

   hào
   zēng
   wài

    
   shì


   suǒ

   ér

   suǒ

    

   suǒ

   ér

   suǒ

    
   wàn

   xuán
   tóng

    

   fēi

   shì
    
   huà

   xuán
   yào
   耀
    
   shēng
   ér


    

   tiān
   xià
   zhě


   yǒu

    


   tiān
   xià
   zhī
   yǒu

    
   tiān
   xià
   zhī


    

   yǒu
   jiàn
   zāi
    
  • 
    
    
    
   jiǔ

   zhī
   nán
    

   shì
   guǎ
   ér
   shuǐ
   shì
   zhòng
    

   shì
   mín
   rén


   wén
   shēn
    

   xiàng
   lín
   chóng
    
   duǎn
   quǎn


    

   biàn
   便
   shè
   yóu
    
   duǎn
   mèi
   rǎng
   juǎn
    

   biàn
   便

   zhōu
    
   yīn
   zhī

    
   yàn
   mén
   zhī
   běi
       shí
    
   jiàn
   zhǎng
   guì
   zhuàng
    

   shàng


    
   rén

   chí
   gōng
    


   jiě

    
   biàn
   便
   zhī

    


   zhī
   luǒ
   guó
    
   jiě

   ér

    

   dài
   ér
   chū
    
   yīn
   zhī

    
   jīn


   shù
   zhě
    
   shī

   yīn
   yáng
   zhī
   xìng
    
   gǎo
    


   shù
   zhī
   jiāng
   běi
    

   huà
   ér
   wéi
   zhǐ
       guò

    


   wèn
   ér

    
   xíng
   xìng    
   shì

    
   shì   dào
   zhě
    
   fǎn

   qīng
   jìng
    
   jiū


   zhě
    
   zhōng


   wéi
    

   tián
   yǎng
   xìng
    


   chǔ
   shén
       tiān
   mén
    
  • 
    
    
    


   tiān
   xià
   wàn

    

   náo
   zhēn
   chóng
    

   dòng

   zuò
    
   jiē
   zhī

   suǒ

   zēng

   hài
   zhě
    


    


   xìng
   zhī
   zài
   yān
   ér    


   zhī
    


   ròu

   lún

    
   jīn
   rén
   zhī
   suǒ

   huī
   rán
   néng
   shì
    

   rán
   néng
   tīng
    
   xíng

   néng
   kàng
    
   ér
   bǎi
   jié


   shēn
    
   chá
   néng
   fēn
   bái
   hēi
    
   shì
   chǒu
   měi
    
   ér
   zhì
   néng
   bié
   tóng

    
   míng
   shì
   fēi
   zhě
    


    

   wèi
   zhī
   chōng
   ér
   shén
   wèi
   zhī
   shǐ
   使

    


   zhī

   rán

    
   fán
   rén
   zhī
   zhì

   yǒu
   suǒ
   zài
   ér
   shén
   yǒu
   suǒ

   zhě
    

   xíng


   tuí
   chú
   kǎn
    
   tóu
   zhǐ
   zhí

   ér


   zhī

    
   zhāo
   zhī
   ér

   néng
   jiàn

    

   zhī
   ér

   néng
   wén

    
   ěr

   fēi

   zhī

    
   rán
   ér

   néng
   yìng
   zhě
    


    
   shén
   shī

   shǒu

    

   zài

   xiǎo

   wàng


    
   zài

   zhōng

   wàng

   wài
    
   zài

   shàng

   wàng

   xià
    
   zài

   zuǒ

   wàng

   yòu
    

   suǒ

   chōng
    


   suǒ

   zài
    
   shì

   guì

   zhě
    

   háo

   wéi
   zhái

    
  • 
    
    
       zhě
    
   dào
   zhī
   xié

    
   yōu
   bēi
   zhě
    

   zhī
   shī

    
   hào
   zēng
   zhě
    
   xīn
   zhī
   guò

    
   shì

   zhě
    
   xìng
   zhī
   lèi

    
   rén   yīn
    


   zhuì
   yáng
       liú
    
   jīng

   wéi
   kuáng
    
   yōu
   bēi
   duō
   huì
    
   bìng
   nǎi
   chéng

    
   hào
   zēng
   fán
   duō
    
   huò
   nǎi
   xiāng
   suí
    

   xīn

   yōu

    

   zhī
   zhì

    
   tōng
   ér

   biàn
    
   jìng
   zhī
   zhì

    
   shì


   zài
    

   zhī
   zhì

    

   suǒ
   hào
   zēng
    
   píng
   zhī
   zhì

       sàn
    
   cuì
   zhī
   zhì

    
   néng


   zhě
    

   tōng

   shén
   míng
    
   tōng

   shén
   míng
   zhě
    


   nèi
   zhě

    
   shì


   zhōng
   zhì
   wài
    
   bǎi
   shì

   fèi
    
   zhōng
   néng

   zhī
    

   wài
   néng
   shōu
   zhī
    
   zhōng
   zhī

    


   zàng
   níng
    


   píng
    
   jīn

   jìng
   qiáng
    
   ěr

   cōng
   míng
    
   shū

   ér

   xìng
    
   jiān
   qiáng
   ér

   guì
    

   suǒ

   guò
   ér

   suǒ

   dài
    
   chǔ
   xiǎo
   ér


    
   chǔ

   ér

   tiǎo
    

   hún

   zào
    

   shén

   ráo
    
   qiū
   liáo


    
   wéi
   tiān
   xià
   xiāo
    
  • 
    
    
    

   yǒu
   tiān
   xià
   zhě
    


   shè
   quán
   chí
   shì
    
   cāo
   shā
   shēng
   zhī
   bǐng
    
   ér

   xíng

   hào
   lìng

    

   suǒ
   wèi
   yǒu
   tiān
   xià
   zhě
    
   fēi
   wèi


    


   ér

       tiān
   xià
    


   tiān
   xià
   xiāng

    

   cháng
   xiāng
   yǒu
    

   yòu
   yān
   yǒu


   róng

   jiān
   zhě

    
  • 
    
    
    
   shì

   tiān
   xià
   shí
   yǒu
   máng
   wàng

   shī
   zhī
   huàn
    

   gāo
   zhú
   zhī
   lèi

    
   huǒ

   rán
   ér
   xiāo


    

   jīng
   shén

   zhì
   zhě
    
   jìng
   ér

   chōng
   zhě

   zhuàng
    
   zào
   ér

   zhě
   máo

   lǎo
    
   shì

   shèng
   rén
   jiāng
   yǎng

   shén
    

   ruò


    
   píng


   xíng
    
   ér

   dào
   chén


   yǎng
    
   tián
   rán
   ér
   zòng
   zhī
    


   yòng
   zhī
    

   zòng
   zhī

   ruò
   wěi

    

   yòng
   zhī

   ruò


    

   shì

   wàn

   zhī
   huà    
   ér
   bǎi
   shì
   zhī
   biàn


   yìng
    
展开剩余的(50%)
注:以上标红文字表示该字为多音字或者通假字等古今有多种发音的字。
拼音校对参考书籍:《古代汉语词典》 商务印书馆 第二版
  《原道训》全文注音版,可直接打印

多音字参考列表
  [興](读音:xìng,xīng)
  [畜](读音:xù,chù)
  [纖](读音:qiàn,xiān,jiān)
  [羊 ](读音:yáng,​xiáng )
  宿[宿](读音:sù,xiù,xiǔ)
  [歸](读音:guī,kuì)
  [蒙](读音:)
  [籠](读音:lóng,lǒng)
  [塞](读音:sè,sāi,sài)
  [甲](读音:jiá,xiá)
  [侯](读音:hóu,hòu)
  [甚](读音:shén,shèn)
  [朱,硃](读音:zhū,shú)
  [讀](读音:dòu,dú)
  [降](读音:jiàng,xiáng,lóng)
  [倒](读音:dào,dǎo)
  [卷,捲](读音:juàn,juǎn,quán,quān,gǔn)
  [食](读音:sì,shí,yì)
  [長 ](读音:cháng,zhǎng, )
  [差](读音:cī,chà,chā,chài,chāi)
  [被](读音:bèi,pī,bì,pì)
  [語](读音:yù,yǔ)
  [教](读音:jiào,jiāo)
  [信 ](读音:xìn, )
  [墮](读音:duǒ,huī)
  [南](读音:nā,nán)
  [王 ](读音:wáng,wàng, )
  [期](读音:qī,jī)
  [旋](读音:xuán,xuàn)
  [少 ](读音:shǎo,shào )
  [正](读音:zhèng,zhēng)
  [卒 ](读音:cù,zú, )
  [量](读音:liáng,liàng,liɑng)
  [摺,折](读音:shé,zhé,zhē)
  [革](读音:gé,jí)
  [伯](读音:bà,bǎi,bó,mò,pò)
  [重](读音:chóng,zhòng)
  [冠](读音:guàn,guān)
  [雨](读音:yù,yǔ)
  [露](读音:lòu,lù)
  [把](读音:bà,bǎ)
  [創](读音:chuàng,chuāng)
  [石](读音:dàn,shí)
  [濟](读音:jì,jǐ,qí)
  [取 ](读音:qǔ,qū )
  [殷](读音:yān,yīn)
  [員](读音:yuán,yún,yùn)
  [數](读音:shù,shǔ)
  [混](读音:hún,hǔn,hùn,gǔn,kūn)
  [約](读音:yāo,yuē,yào,dì)
  [度](读音:dù,duó)
  [繁](读音:fán,pó,mǐn)
  [載](读音:zài,zǎi)
  [甯](读音:níng,nìng,zhù)
  [勁](读音:jìn,jìng)
  [逮](读音:dài,dǎi,dì)
  [莫 ](读音:mò,mù,mì )
  [乘](读音:chéng,shèng)
  [幾,几](读音:jǐ,jī)
  [華](读音:huá,huà,huā)
  [六](读音:liù,lù)
  [空](读音:kòng,kǒng,kōng,)
  [適](读音:shì,zhé,dí,tì)
  [家,傢](读音:gū,jiā,jie)
  [朝](读音:cháo,zhāo)
  [解](读音:jiè,jiě,xiè)
  [車](读音:chē,jū)
  [罷](读音:bɑ,bà,pí,bǐ,bǎi)
  [喪](读音:sàng,sāng)
  便[便](读音:biàn,pián)
  [稱](读音:chèn,chèng,chēng)
  [著](读音:zhù,zhuó)
  [散](读音:sàn,sǎn)
  [調](读音:zhōu,tiáo,diào)
  [勝,胜](读音:shèng,shēng)
  [令](读音:líng,lìng,lǐng)
  [邪](读音:xié,yé,yá,yú,xú)
  [觀](读音:guàn,guān)
  [奇](读音:jī,qí)
  [遺](读音:wèi,yí,​suí)
  [風](读音:fèng,fěng,fēng,fàng)
  [射](读音:shè,yì,yè)
  [鄉](读音:xiāng,xiàng,xiǎng)
  [穀,谷](读音:gǔ,yù,lù)
  [間](读音:jiàn,jiān,xián)
  [薄](读音:bò,bó,báo)
  [澤](读音:zé,shì,yì,duó)
  [吾](读音:wú,yù)
  [好](读音:hào,hǎo)
  [女](读音:nǚ,rǔ,nǜ)
  [麯,曲 ](读音:qǔ,qū, )
  [強](读音:qiǎng,qiáng,jiàng)
  [藏](读音:cáng,zàng)
  [樂](读音:lè,yuè,)
  [一](读音:yī)
  [得](读音:de,dé,děi)
  [幹,干,乾](读音:gàn,gān)
  [處](读音:chú,chù)
  [體,体 ](读音:tǐ,tī,bèn )
  [節](读音:jié,jiē)
  [可](读音:kè,kě)
  [同 ](读音:tóng,tòng, )
  [明](读音:míng)
  [係,係,繫](读音:jì,xì,)
  [行](读音:háng,hàng,héng,xíng)
  [知](读音:zhī,zhì)
  [見](读音:jiàn,xiàn)
  [呼](读音:hū,hè,xū)
  [去](读音:qù,jǔ,qū)
  [大](读音:dà,dài,dài)
  [上](读音:shàng,shǎng)
  [難](读音:nán,nàn,nuó)
  [豈](读音:qǐ,kǎi)
  [內](读音:nà,nèi,ruì)
  [捨,舍](读音:shè,shě)
  [能](读音:néng,nài)
  [何](读音:hé,hè,hē)
  [相](读音:xiàng,xiāng)
  [為](读音:wéi,wèi)
  [從](读音:cóng,zòng)
  [過](读音:guò,guō)
  [於,于](读音:yú,xū,yū)
  [還](读音:hái,huán,xuán)
  [中](读音:zhòng,zhōng)
  [有](读音:yòu,yǒu)
  [夫](读音:fú,fū)
  [將](读音:jiàng,jiāng,qiāng)
  [和](读音:huò,huó,hú,hè,hé)
  [與 ](读音:yú,yù,yǔ, )
  [迫 ](读音:pǎi,pò, )
  [衣](读音:yī,yì)
  [其](读音:jī,qí)
  [若](读音:rě,ruò)
  [萬](读音:mǒ,wàn)
  [不](读音:bù,fǒu,pǐ)
欢迎留言/纠错(共有信息0条))

网友留言
暂时没有相关的纠错或者留言评论信息!
  打印版文档下载
淮南子作品推荐
古文投稿j9游会真人游戏第一品牌的联系方式 邮箱:cngwzj@foxmail.com 本站非赢利组织,为个人网站,所有内容仅供学习和交流,如无意间侵权,请联系告知,立马删除。
网站地图