j9九游会官方登录-j9游会真人游戏第一品牌 访问手机版

《孔雀东南飞》拼音版,可打印(佚名)-j9九游会官方登录

别名:《古诗为焦仲卿妻作》,《孔雀东南飞》由佚名创作
拼音全文:(我们坚持对每一篇古诗文进行人工查证并注音、我们亲自查证并回复来自您的每一次纠错,只为给您一份更为准确的拼音版本,请记住我们:古文之家)
 • kǒng
  què
  dōng
  nán
  fēi
 • 
  [
  liǎng
  hàn
   
  ]

  míng
  • 
    
    
    
   hàn

   jiàn
   ān
   zhōng
    

   jiāng

   xiǎo

   jiāo
   zhòng
   qīng

   liú
   shì
    
   wéi
   zhòng
   qīng

   suǒ
   qiǎn
    

   shì

   jià
    

   jiā

   zhī
    
   nǎi
   tóu
   shuǐ
   ér

    
   zhòng
   qīng
   wén
   zhī
    
   tíng
   shù
    
   shí
   rén
   shāng
   zhī
    
   wèi
   shī
   yún
   ěr
    
  • 
    
    
    
   shàng
   táng
   bài
   ā

    
   ā   zhǐ
    
    

   zuò

   ér
   shí
    
   shēng
   xiǎo
   chū


    
   běn


   jiào
   xùn
    
   jiān
   kuì
   guì
   jiā

    
   shòu

   qián

   duō
    

   kān


   shǐ
   使
    
   jīn

   huán
   jiā

    
   niàn

   láo
   jiā

    
    
   què

   xiǎo

   bié
    
   lèi
   luò
   lián
   zhū

    
    
   xīn

   chū
   lái
   shí
    
   xiǎo

   shǐ

   chuáng
    
   jīn

   bèi

   qiǎn
    
   xiǎo   zhǎng
    
   qín
   xīn
   yǎng
   gōng

    
   hǎo

   xiāng

   jiāng
    
   chū


   xià
   jiǔ
       xiāng
   wàng
    
    
   chū
   mén
   dēng
   chē

    

   luò
   bǎi

   háng
    
  • 
    
    
    
   xīn

   wèi


    
    


   chóng
   fēn
   yún
    
   wǎng

   chū
   yáng
   suì
    
   xiè
   jiā
   lái
   guì
   mén
    
   fèng
   shì
   xún
   gōng

    
   jìn
   zhǐ
   gǎn

   zhuān
    
   zhòu

   qín
   zuò

    
   líng
   pīng
   yíng

   xīn
    
   wèi
   yán

   zuì
   guò
    
   gōng
   yǎng


   ēn
    
   réng
   gèng
   bèi

   qiǎn
    

   yán

   lái
   huán
    
   qiè
   yǒu
   xiù
   yāo

    
   wēi
   ruí

   shēng
   guāng
    
   hóng
   luó

   dǒu
   zhàng
    

   jiǎo
   chuí
   xiāng
   náng
    
   xiāng
   lián
   liù

   shí
    

   绿

   qīng

   shéng
    

    
   zhǒng
   zhǒng
   zài

   zhōng
    
   rén
   jiàn    


   yíng
   hòu
   rén
    
   liú
   dài
   zuò
   wèi
   shī
    

   jīn

   huì
   yīn
    
   shí
   shí
   wéi
   ān
   wèi
    
   jiǔ
   jiǔ

   xiāng
   wàng
    
    
  • 
    
    
    
   ā

   wèi


    
    

   nǎi
   tài


    
   jié
    

   dòng

   zhuān
   yóu
    


   jiǔ
   huái
   怀
   fèn
   忿
    
   yóu
    
   dōng
   jiā
   yǒu
   xián

    

   míng
   qín
   luó

    

   lián    
   ā

   wèi

   qiú
    
   biàn
   便


   qiǎn
   zhī
    
   qiǎn

   shèn

   liú
    
    
  • 
    
    
    
   ā


   wén
   zhī
    
   chuí
   chuáng
   biàn
   便


    
    
   xiǎo


   suǒ
   wèi
    

   gǎn
   zhù


    


   shī
   ēn

    
   huì

   xiāng
   cóng

    
    
  • 
    
    
    
   shēng
    
   zài
   bài
   huán


    

   yán
   wèi
   xīn

    
   gěng


   néng

    
    
   qīng
    


   yǒu
   ā

    
   qīng
   dàn
   zàn
   huán
   jiā
    

   jīn
   qiě
   bào

    

   jiǔ
   dāng
   guī
   huán
    
   huán

   xiāng
   yíng

    


   xià
   xīn

    
   shèn

   wéi


    
    
  • 
    
    
    
   ā

   wèi
   ā

    
       yìng
   zhī
    
    
  • 
    
    
       wén
   zhī
    
   táng
   shàng

   ā

    
    
   ér   xiàng
    
   xìng
    
   jié

   tóng
   zhěn

    
   huáng
   quán
   gòng
   wéi
   yǒu
    
   gòng
   shì
   èr
   sān
   nián
    
   shǐ
   ěr
   wèi
   wéi
   jiǔ
    

   xíng

   piān
   xié
    


   zhì

   hòu
    
    
  • 
    
    
    

   míng
   wài

   shǔ
    
   xīn


   yán
   zhuāng
    
   zhuó

   xiù
   jiā
   qún
    
   shì
   shì


   tōng
    

   xià
   niè


    
   tóu
   shàng
   dài
   mào
   guāng
    
   yāo
   ruò
   liú
   wán

    
   ěr
   zhuó
   míng
   yuè
   dāng
    
   zhǐ

   xiāo
   cōng
   gēn
    
   kǒu

   hán
   zhū
   dān
    
   xiān
   xiān
   zuò


    
   jīng
   miào
   shì

   shuāng
    
  • 
    
    
    
   xīn

   wèi


    
    


   chū

   yán
    
   tóng
   shì
   bèi


    
   jūn
   ěr
   qiè

   rán
    
   huáng
   quán
   xià
   xiāng
   jiàn
    

   wéi
   jīn

   yán
    
    
   zhí
   shǒu
   fēn
   dào

    


   huán
   jiā
   mén
    
   shēng
   rén
   zuò

   bié
    
   hèn
   hèn


   lùn
    
   niàn

   shì
   jiān

    
   qiān
   wàn


   quán
    
  • 
    
    
    
   lán
   zhī
   yǎng
   tóu

    
    

   shí

   xiōng
   yán
    
   xiè
   jiā
   shì


   婿
    
   zhōng
   dào
   huán
   xiōng
   mén
    
   chǔ
   fēn
   shì
   xiōng

       rèn
   zhuān
    
   suī   yāo
    

   huì
   yǒng

   yuán
    
   dēng

   xiāng


    
   biàn
   便

   zuò
   hūn
   yīn
    
    
  • 
    
    
    
   ā   shēng
    
   shǒu
   jīn
   yǎn
   kǒu

    
   lèi
   luò
   biàn
   便

   xiè
    


   liú


    
   chū
   zhì
   qián
   chuāng
   xià
    
   zuǒ
   shǒu
   chí
   dāo
   chǐ
    
   yòu
   shǒu
   zhí
   líng
   luó
    
   zhāo
   chéng
   xiù
   jiā
   qún
    
   wǎn
   chéng
   dān
   luó
   shān
    
   yǎn
   yǎn


   míng
    
   chóu

   chū
   mén

    
  • 
    
    
    
   kǒng
   què
   dōng
   nán
   fēi
       pái
   huái
    
  • 
    
    
    

   mén
   shàng
   jiā
   táng
    
   jìn
   tuì
   退

   yán

    
   ā   zhǎng
    
   guī
    
    
   shí
   sān
   jiào

   zhī
    
   shí

   néng
   cái

    
   shí

   tán
   kōng
   hóu
    
   shí
   liù
   zhī


    
   shí

   qiǎn

   jià
    
   wèi
   yán

   shì
   wéi
    

   jīn

   zuì
   guò
    

   yíng
   ér

   guī
    
    
   lán
   zhī
   cán
   ā

    
    
   ér
   shí

   zuì
   guò
    
    
   ā


   bēi
   cuī
    
  • 
    
    
    


   huán
   jiā

    
   shàng
   táng
   bài
   ā

    
    
   jīn


   fēng
   hán
    
   hán
   fēng
   cuī
   shù

    
   yán
   shuāng
   jié
   tíng
   lán
    
   ér
   jīn

   míng
   míng
    
   lìng

   zài
   hòu
   dān
    

   zuò

   liáng

    


   yuàn
   guǐ
   shén
    
   mìng

   nán
   shān
   shí
    


   kāng
   qiě
   zhí
    
    
  • 
    
    
    


   wén

   biàn
    
   yīn
   qiú
   jià
   zàn
   guī
    
   wèi
   zhì
   èr
   sān

    
   cuī
   zàng

   bēi
   āi
    
   xīn

   shí

   shēng
    
   niè

   xiāng
   féng
   yíng
    
   chàng
   rán
   yáo
   xiāng
   wàng
    
   zhī
   shì

   rén
   lái
    

   shǒu
   pāi

   ān
    
   jiē
   tàn
   shǐ
   使
   xīn
   shāng
    
    

   jūn
   bié

   hòu
    
   rén
   shì


   liáng
    
   guǒ


   xiān
   yuàn
    
   yòu
   fēi
   jūn
   suǒ
   xiáng
    

   yǒu
   qīn


    


   jiān

   xiōng
    


   yìng

   rén
    
   jūn
   hái

   suǒ
   wàng
    
    
  • 
    
    
    
   ā


   wén
   zhī
    
   líng
   lèi
   yìng
   shēng
   luò
    
    

   shì

   jiā

    
   shì
   huàn

   tái

    
   shèn

   wèi


    
   guì
   jiàn
   qíng


    
   dōng
   jiā
   yǒu
   xián

    
   yǎo
   tiǎo
   yàn
   chéng
   guō
    
   ā

   wèi

   qiú
    
   biàn
   便

   zài
   dàn

    
    
  • 
    
    
    
   méi
   rén

   shù

    
   xún
   qiǎn
   chéng
   qǐng
   huán
    
   shuō
   yǒu
   lán
   jiā

    
   chéng

   yǒu
   huàn
   guān
    
   yún
   yǒu


   láng
    
   jiāo

   wèi
   yǒu
   hūn
    
   qiǎn
   chéng
   wéi
   méi
   rén
    
   zhǔ

   簿
   tōng

   yán
    
   zhí
   shuō
   tài
   shǒu
   jiā
    
   yǒu

   lìng
   láng
   jūn
    


   jié


    

   qiǎn
   lái
   guì
   mén
    
  • 
    
    
    


   wèi
   xīn

    
    

   qīng

   gāo
   qiān
    
   pán
   shí
   fāng
   qiě
   hòu
       qiān
   nián
    

   wěi

   shí
   rèn
    
   biàn
   便
   zuò
   dàn

   jiān
    
   qīng
   dāng

   shèng
   guì
    


   xiàng
   huáng
   quán
    
    
  • 
    
    
    
   ā

   xiè
   méi
   rén
    
    


   xiān
   yǒu
   shì
    
   lǎo


   gǎn
   yán
    
    
  • 
    
    
       zài
   qián
    
   xīn

   chē
   zài
   hòu
    
   yǐn
   yǐn

   tián
   tián
    

   huì

   dào
   kǒu
    
   xià


   chē
   zhōng
    

   tóu
   gòng
   ěr

    
    
   shì

   xiāng

   qīng
    
   qiě
   zàn
   huán
   jiā

    

   jīn
   qiě


    

   jiǔ
   dāng
   huán
   guī
    
   shì
   tiān

   xiāng

    
    
  • 
    
    
    


   zài
   bài
   huán
    
   cháng
   tàn
   kōng
   fáng
   zhōng
    
   zuò

   nǎi
   ěr

    
   zhuǎn
   tóu
   xiàng


    
   jiàn
   jiàn
   chóu
   jiān

    
  • 
    
    
    
   méi
   rén
   xià
   chuáng

    
   nuò
   nuò

   ěr
   ěr
    
   huán

   bái

   jūn
    
    
   xià
   guān
   fèng
   shǐ
   使
   mìng
    
   yán
   tán

   yǒu
   yuán
    
    

   jūn

   wén
   zhī
    
   xīn
   zhōng

   huān

    
   shì


   kāi
   shū
    
   biàn
   便


   yuè
   nèi
    
   liù

   zhèng
   xiāng
   yìng
    
   liáng

   sān
   shí

    
   jīn

   èr
   shí

    
   qīng


   chéng
   hūn
    
   jiāo


   zhuāng
   shù
    
   luò   yún
    
   qīng
   què
   bái

   fǎng
    

   jiǎo
   lóng

   fān
    
   ē
   nuó
   suí
   fēng
   zhuǎn
    
   jīn
   chē

   zuò
   lún
    
   zhí
   zhú
   qīng
   cōng

    
   liú

   jīn
   lòu
   ān
    

   qián
   sān
   bǎi
   wàn
    
   jiē
   yòng
   qīng

   chuān
   穿
    

   cǎi
   sān
   bǎi

    
   jiāo
   guǎng
   广
   shì
   xié
   zhēn
    
   cóng
   rén


   bǎi
    


   dēng
   jùn
   mén
    
  • 
    
    
    
   ā

   wèi
   ā

    
    
   shì


   jūn
   shū
    
   míng

   lái
   yíng

    


   zuò

   cháng
    

   lìng
   shì


    
    
  • 
    
    
    


   cháng
   guì
   gào
    
    

   wéi

   ā

    
   jīn
   ruò
   qiǎn


    
   zhōng
   lǎo    
    
  • 
    
    
    


   niú


    
   xīn


   qīng

    
   yǎn
   yǎn
   huáng
   hūn
   hòu
    


   rén
   dìng
   chū
    

   mìng
   jué
   jīn

    
   hún

   shī
   cháng
   liú
    
   lǎn
   qún
   tuō


    

   shēn

   qīng
   chí
    
  • 
    
    
    
   huán
   jiā
   shí


    
   xiàn
   lìng
   qiǎn
   méi
   lái
    
   yún
   yǒu

   sān
   láng
    
   yǎo
   tiǎo
   shì

   shuāng
    
   nián
   shǐ
   shí

   jiǔ
    
   pián
   便
   yán
   duō
   lìng
   cái
    
  • 
    
    
    


   wén

   shì
    
   xīn
   zhī
   cháng
   bié

    
   pái
   huái
   tíng
   shù
   xià
    

   guà
   dōng
   nán
   zhī
    
  • 
    
    
    
   ā

   hán
   lèi

    
    
   lán
   zhī
   chū
   huán
   shí
    


   jiàn
   dīng
   níng
    
   jié
   shì

   bié

    
   jīn

   wéi
   qíng

    
   kǒng

   shì
   fēi

    


   duàn
   lái
   xìn
    


   gēng
   wèi
   zhī
    
    
  • 
    
    
    
   ā
   xiōng

   wén
   zhī
    
   chàng
   rán
   xīn
   zhōng
   fán
    

   yán
   wèi
   ā
   mèi
    
    
   zuò   liáng
    
   xiān
   jià    
   hòu
   jià

   láng
   jūn
    

   tài

   tiān

    


   róng

   shēn
    

   jià

   láng

    

   wǎng


   yún
    
    
  • 
    
    
    
   xīn

   wèi


    
    
   gǎn
   jūn


   huái
   怀
    
   jūn

   ruò
   jiàn

    

   jiǔ
   wàng
   jūn
   lái
    
   jūn
   dāng
   zuò
   pán
   shí
    
   qiè
   dāng
   zuò

   wěi
    

   wěi
   rèn


    
   pán
   shí

   zhuǎn

    

   yǒu
   qīn

   xiōng
    
   xìng
   xíng
   bào

   léi
    
   kǒng

   rèn


    


   jiān

   huái
   怀
    
    

   shǒu
   cháng
   láo
   láo
    
   èr
   qíng
   tóng


    
  • 
    
    
    
   ā

   bái
   méi
   rén
    
    
   pín
   jiàn
   yǒu


    
   shǐ
   shì
   huán
   jiā
   mén
    

   kān

   rén

    


   lìng
   láng
   jūn
    
   xìng

   guǎng
   广
   wèn
   xùn
    


   biàn
   便
   xiāng

    
    
  • 
    
    
    
    
   shí
   sān
   néng
   zhī

    
   shí

   xué
   cái

    
   shí

   tán
   kōng
   hóu
    
   shí
   liù
   sòng
   shī
   shū
    
   shí

   wéi
   jūn

    
   xīn
   zhōng
   cháng

   bēi
    
   jūn

   wéi


    
   shǒu
   jié
   qíng


    
   jiàn
   qiè
   liú
   kōng
   fáng
    
   xiāng
   jiàn
   cháng


    

   míng


   zhī
    

    
   sān

   duàn


    

   rén

   xián
   chí
    
   fēi
   wéi
   zhī
   zuò
   chí
    
   jūn
   jiā

   nán
   wéi
    
   qiè

   kān

   shǐ
   使
    

   liú

   suǒ
   shī
    
   biàn
   便

   bái
   gōng

    

   shí
   xiāng
   qiǎn
   guī
    
    
  • 
    
    
    
   liǎng
   jiā
   qiú

   zàng
    

   zàng
   huà
   shān
   páng
    
   dōng

   西
   zhí
   sōng
   bǎi
    
   zuǒ
   yòu
   zhòng

   tóng
    
   zhī
   zhī
   xiāng

   gài
    


   xiāng
   jiāo
   tōng
    
   zhōng
   yǒu
   shuāng
   fēi
   niǎo
    

   míng
   wéi
   yuān
   yāng
    
   yǎng
   tóu
   xiāng
   xiàng
   míng
    
   gēng
    
   xíng
   rén
   zhù

   tīng
    
   guǎ


   páng
   huáng
    
   duō
   xiè
   hòu
   shì
   rén
    
   jiè
   zhī
   shèn

   wàng
    
展开剩余的(50%)
注:以上标红文字表示该字为多音字或者通假字等古今有多种发音的字。
拼音校对参考书籍:《玉台新咏》中华书局,《古代汉语常用字字典》 商务印书馆 2017年版,
  《孔雀东南飞》全文注音版,可直接打印

全文详解
   汉末建安
 • 〔建安:汉献帝年号(196—220)。〕
 • 中,庐江
 • 〔庐江:汉代郡名,在今安徽潜山一带。〕
 • 府小吏焦仲卿妻刘氏,为仲卿母所遣,自誓不嫁。
   东汉末年建安年间,庐江府小吏焦仲卿的妻子刘氏,被仲卿的母亲驱赶回娘家,她发誓不再改嫁。
  其家逼之,乃投水而死。
  但她娘家的人一直逼着她再嫁,她只好投水自尽。
  仲卿闻之,亦自缢
 • 〔缢(yì):吊死。〕
 • 于庭树。
  焦仲卿听到妻子的死讯后,也吊死在自己家里庭院的树上。
  时人伤之,为诗云尔
 • 〔时人伤之,为诗云尔:当时的人哀悼他们,写了 这样一首诗。云尔,句末语气助词。〕
  当时的人哀悼他们,便写了这样一首诗。
   孔雀东南飞,五里一徘徊
 • 〔孔雀东南飞,五里一徘徊:孔雀向东南飞,每飞 五里,就流连一阵。徘徊,流连。汉代诗歌常以飞 鸟徘徊起兴,以写夫妻离别。〕
   孔雀朝着东南方向飞去,每飞五里便是一阵徘徊。
   “十三能织素,十四学裁衣。
   “我十三岁就能织出白色的丝绢,十四岁就学会了裁衣。
  十五弹箜篌,十六诵诗书
 • 〔诗书:这里泛指书籍。〕
  十五岁学会弹箜篌,十六岁就能诵读诗书。
  十七为君妇,心中常苦悲。
  十七岁做了你的妻子,但心中常常感到痛苦伤悲。
  君既为府吏,守节
 • 〔守节:遵守官府的规则。〕
 • 情不移。
  你既然已经做了府吏,当然会坚守臣节专心不移。
  贱妾
 • 〔贱妾:旧时女子自称的谦辞。〕
 • 留空房,相见常日稀。
  只留下我孤身一人待在空房,我们见面的日子常常是日渐疏稀。
  鸡鸣入机织,夜夜不得息。
  每天当鸡叫的时候我就进入机房纺织,天天晚上都不能休息。
  三日断五匹,大人故嫌迟
 • 〔大人故嫌迟:婆婆仍然嫌我织得慢。大人,相当 于现在说的“老人家”,这里指婆婆。故,仍旧。〕
  三天就能在机上截下五匹布,但婆婆还故意嫌我缓慢松弛。
  非为织作迟,君家妇难为!
  不是我纺织缓慢行动松弛,而是你家的媳妇难做公婆难服侍。
  妾不堪驱使,徒留无所施。
  我已经受不了你家这样的驱使,徒然留下采也没有什么用处无法再驱驰。
  便可白公姥
 • 〔白公姥(mǔ):禀告婆婆。白,告诉禀告。公 姥,公公和婆婆,这里是偏义复词,单指婆婆。〕
 • ,及时相遣归。”
  你这就禀告公公婆婆,及时遣返我送我回娘家去。”
   府吏得闻之,堂上启阿母:“
   府吏听到这些话,便走到堂上禀告阿母。
  儿已薄禄相
 • 〔薄禄相:福薄的相貌。薄禄,福薄福分少。迷 信的人认为从一个人的相貌可以断定他的命运。〕
 • ,幸复得此妇。
  “儿已经没有做高官享厚禄的福相,幸而娶得这样一个好媳妇。
  结发
 • 〔结发:成婚。古代婚礼,成婚之夕,男女共髻束 发,故称。〕
 • 同枕席,黄泉共为友。
  刚成年时我们便结成同床共枕的恩爱夫妻,并希望同生共死直到黄泉也相伴为伍。
  共事二三年,始尔未为久
 • 〔共事二三年,始尔未为久:(我们)在一起过日子 不过两三年,(婚姻生活)才开头,还不算很久。 尔,助词,无实义。〕
  我们共同生活才过了两三年,这种甜美的日子只是开头还不算长久。
  女行无偏斜,何意致不厚
 • 〔何意致不厚:哪里想到会招致(母亲)不满意 呢?何意,谁能料到。〕
 • ?”
  她的行为没有什么不正当,哪里知道竟会招致你的不满得不到慈爱亲厚。”
   阿母谓府吏:“
   阿母对府吏说:“
  何乃太区区!
  你怎么这样狭隘固执!
  此妇无礼节,举动自专由
 • 〔举动自专由:一举一动完全凭(她)自己的意思。〕
  这个媳妇不懂得礼节,行动又是那样自专自由。
  吾意久怀忿,汝岂得自由
 • 〔自由:自作主张。〕
  我心中早已怀着愤怒,你哪能自作主张对她迁就。
  东家有贤女,自名秦罗敷
 • 〔秦罗敷:古诗中常用“秦”作为美女的姓,常用 “罗敷”作为美女的名。〕
  东邻有个贤惠的女子,她本来的名字叫秦罗敷。
  可怜体无比
 • 〔可怜体无比:姿态可爱无比。体,体态。〕
 • ,阿母为汝求。
  她可爱的体态没有谁能比得上,我当为你的婚事去恳求。
  便可速遣之,遣去慎莫留!”
  你就应该把兰芝快赶走,把她赶走千万不要让她再停留!”
   府吏长跪告:“
   府吏直身长跪作回答。
  伏惟
 • 〔伏惟:古时晚辈对长辈或下对上说话时表示恭敬 的用语。〕
 • 启阿母。
  他恭恭敬敬地再向母亲哀求:“
  今若遣此妇,终老不复取!”
  现在如果赶走这个媳妇,儿到老也不会再娶别的女子!”
   阿母得闻之,槌床
 • 〔槌床:拍击着座位。床,古代坐具。〕
 • 便大怒:“
   阿母听了府吏这些话,便敲着坐床大发脾气:“
  小子无所畏,何敢助妇语!
  你这小子胆子太大毫无畏惧,你怎么敢帮着媳妇胡言乱语。
  吾已失恩义,会不相从许
 • 〔会不相从许:一定不会同意。会不,当不,这里 是“决不”的意思。相,表示一方对另一方的行 为态度。〕
 • !”
  我对她已经断绝了情谊,对你的要求决不会依从允许!”
   府吏默无声,再拜还入户。
   府吏默默不说话,再拜之后辞别阿母回到自己的房里。
  举言谓新妇
 • 〔举言谓新妇:张嘴对妻子说话。举言,开口讲话。 新妇,这里指妻子。下文“新妇初来时,小姑始扶 床”中的“新妇”是已婚妇女对夫家的长辈或平辈 的自称。〕
 • ,哽咽不能语:“
  开口向媳妇说话,悲痛气结已是哽咽难语:“
  我自不驱卿,逼迫有阿母。
  我本来不愿赶你走,但阿母逼迫着要我这样做。
  卿但暂还家,吾今且报府
 • 〔报府:赴府,指到庐江太守府里去办事。报,同 “赴”。〕
  但你只不过是暂时回到娘家去,现在我也暂且回到县官府。
  不久当归还,还必相迎取。
  不久我就要从府中回家来,回来之后一定会去迎接你。
  以此下心意
 • 〔下心意:低心下气,意思是受委屈。〕
 • ,慎勿违吾语。”
  你就为这事委屈一下吧,千万不要违背我这番话语。”
   新妇谓府吏:“
   兰芝对府吏坦陈:“
  勿复重纷纭
 • 〔勿复重(chóng)纷纭:不要
 • 〔要(yāo):相约。〕
 • 再添麻烦吧。也就是 说,不必再提接回来的话了。纷纭,凌乱。〕。
  不要再这样麻烦反复叮咛!
  往昔初阳岁
 • 〔初阳岁:冬至以后,立
 • 〔立:决定。〕
 • 春以前的一段时间。〕,谢家来贵门。
  记得那年初阳的时节,我辞别娘家走进你家门。
  奉事循公姥,进止敢自专
 • 〔奉事循公姥,进止敢自专:一切行事都顺着婆婆 的意思,一举一动,哪里敢自作主张?奉事,行 事。进止,行动。〕
  侍奉公婆都顺着他们的心意,一举一动哪里敢自作主张不守本分?
  昼夜勤作息
 • 〔作息:劳作和休息,这里是偏义复词,单指劳作。〕
 • ,伶俜萦苦辛
 • 〔伶俜(pīng)萦(yíng)苦辛:孤孤单单,受尽辛 苦。伶俜,孤单的样子。萦,缠绕牵缠。〕
  日日夜夜勤劳地操作,孤身一人周身缠绕着苦辛。
  谓言无罪过,供养卒大恩
 • 〔卒大恩:意思是报答大恩。卒,完成尽。〕
  自以为可以说是没有什么罪过,能够终身侍奉公婆报答他们的大恩。
  仍更被驱遣,何言复来还!
  但仍然还是要被驱赶,哪里还谈得上再转回你家门。
  妾有绣腰襦
 • 〔绣腰襦(rú):绣花的齐腰短袄。〕
 • ,葳蕤自生光
 • 〔葳蕤(wēiruí)自生光:(袄上的刺绣)繁多艳丽, 自然发出光彩。葳蕤,草木繁盛的样子,这里形容 刺绣的花叶繁多而美丽。〕
  我有一件绣花的短袄,绣着光彩美丽的花纹。
  红罗复斗帐,四角垂香囊
 • 〔红罗复斗帐,四角垂香囊:双层红色纱罗做的帐 子,四角挂着香袋。复,双层。斗帐,帐子像倒置 的斗的样子,所以称为“斗帐”。〕
  还有一床红罗做的双层斗形的小帐,四角都垂挂着香囊。
  箱帘六七十,绿碧青丝绳
 • 〔箱帘六七十,绿碧青丝绳:箱子和镜匣有许多只, 都用碧绿的青丝绳捆着。帘,同“奁(lián)”,女 子梳妆用的镜匣。六七十,形容多。〕
 • ,物物各自异,种种在其中。
  大大小小的箱子有六七十个,都是用碧绿的丝线捆扎紧,里面的东西都各不相同,各种各样的东西都收藏其中。
  人贱物亦鄙,不足迎后人
 • 〔后人:指丈夫将来再娶的女子。〕
 • ,留待作遗施
 • 〔遗(wèi)施:赠送,施与。〕
 • ,于今无会因
 • 〔会因:见面的机会。 #0〕
  人既然低贱东西自然也卑陋,不值得用它们来迎娶后来的新人,你留着等待以后有机会施舍给别人吧,走到今天这一步今后不可能再相会相亲。
  时时为安慰,久久莫相忘!”
  希望你时时安慰自己,长久记住我不要忘记我这苦命的人。”
   鸡鸣外欲曙,新妇起严妆
 • 〔严妆:整妆,梳妆打扮。〕
   当公鸡呜叫窗外天快要放亮,兰芝起身精心地打扮梳妆。
  著我绣夹裙,事事四五通
 • 〔事事四五通:梳妆打扮的每件事,都反复四五遍。 通,遍次。〕
  她穿上昔日绣花的裌裙,梳妆打扮时每件事都做了四五遍才算妥当。
  足下蹑丝履,头上玳瑁光
 • 〔足下蹑丝履,头上玳瑁(dàimào)光:脚上穿着 丝绸鞋,头上戴着的玳瑁首饰闪闪发光。蹑,穿。 玳瑁,一种形似龟的爬行动物,甲壳黄褐色,有黑 斑,具光泽,可做装饰品。〕
  脚下她穿着丝鞋,头上的玳瑁簪闪闪发光。
  腰若流纨素,耳著明月珰
 • 〔腰若流纨素,耳著(zhuó)明月珰(dāng):腰束 纨素的带子,光彩像流水一样晃动,耳朵上戴着珍 珠耳坠,如明月一般皎洁。纨素,洁白精致的绢。 珰,耳坠。〕
  腰间束着流光的白绸带,耳边挂着明月珠装饰的耳珰。
  指如削葱根,口如含朱丹
 • 〔指如削葱根,口如含朱丹:手指白嫩纤细,像尖 削的葱根;嘴唇红润,像含着朱砂。削,比喻女子 的手指白嫩纤细。〕
  十个手指像尖尖的葱根又细又白嫩,嘴唇涂红像含着朱丹一样。
  纤纤作细步,精妙世无双。
  她轻轻地小步行走,艳丽美妙真是举世无双。
   上堂拜阿母,阿母怒不止。
   她走上堂去拜别阿母,阿母听任她离去而不挽留阻止。
  “昔作女儿时,生小
 • 〔生小:从小,自小。〕
 • 出野里
 • 〔野里:乡村,乡间。〕
  “从前我做女儿的时候,从小就生长在村野乡里。
  本自无教训,兼愧贵家子。
  本来就没有受到教管训导,更加惭愧的是又嫁到你家愧对你家的公子。
  受母钱帛
 • 〔钱帛:金钱和丝织品,指聘礼。〕
 • 多,不堪母驱使。
  受了阿母许多金钱和财礼,却不能胜任阿母的驱使。
  今日还家去,念母劳家里
 • 〔念母劳家里:记挂婆婆在家里操劳。〕
 • 。”
  今天我就要回到娘家去,还记挂着阿母孤身操劳在家里。”
 • 〔却:退下。〕
 • 与小姑别,泪落连珠子。
  她退下堂来又去向小姑告别,眼泪滚滚落下像一连串的珠子。
  “新妇初来时,小姑始扶床
 • 〔始扶床:刚能扶着坐具走。按“新妇初来时,小 姑始扶床;今日被驱遣,小姑如我长”,兰芝在焦 家只有二三年,小姑不可能长得这么快。这是夸张 写法,极言日子过得快。〕
  “我这个新媳妇初嫁过来时,小姑刚学走路始会扶床。
  今日被驱遣,小姑如我长。
  今天我被驱赶回娘家,小姑的个子已和我相当。
  勤心养公姥,好自相扶将
 • 〔扶将:扶持,扶养。〕
  希望你尽心地侍奉我的公婆,好好地扶助他们精心奉养。
  初七及下九
 • 〔初七及下九:七月七日和每月的十九日。初七, 指农历七月七日,旧时妇女在这天晚上祭织女以乞 巧。下九,古人以农历每月的二十九为上九,初九 为中九,十九为下九。古代每月十九日,妇女常置 酒欢聚,嬉戏娱乐。〕
 • ,嬉戏莫相忘。”
  每当七夕之夜和每月的十九日,玩耍时千万不要把我忘。”
  出门登车去,涕落百余行。
  她走出家门上车离去,眼泪落下百多行。
   府吏马在前,新妇车在后。
   府吏骑着马走在前头,兰芝坐在车上跟在后面走。
  隐隐何甸甸
 • 〔隐隐何甸(tián)甸:隐隐甸甸,都是模拟车 声。何,助词,无实义。〕
 • ,俱会大道口。
  车声时而小声隐隐时而大声甸甸,但车和马都一同到达了大道口。
  下马入车中,低头共耳语:“
  府吏下马走进车中,低下头来在兰芝身边低声细语:“
  誓不相隔卿,且暂还家去。
  我发誓不同你断绝,你暂且回到娘家去。
  吾今且赴府,不久当还归。
  我今日也暂且赶赴官府,不久我一定会回来。
  誓天不相负!”
  我向天发誓永远不会辜负你。”
   新妇谓府吏:“
   兰芝对府吏说:“
  感君区区怀!
  感谢你对我的诚心和关怀。
  君既若见录
 • 〔见录:记着我。“见”用在动词前,表示对自己怎 么样。下文的“见丁宁
 • 〔丁宁:嘱咐。〕
 • ”用法与此相同。录,收留。〕,不久望君来。
  既然承蒙你这样的记着我,不久之后我会殷切地盼望着你来。
  君当作磐石,妾当作蒲苇。
  你应当像一块大石,我必定会像一株蒲苇。
  蒲苇纫如丝,磐石无转移。
  蒲苇像丝一样柔软但坚韧结实,大石也不会转移。
  我有亲父兄
 • 〔父兄:偏义复词,这里单指哥哥。〕
 • ,性行
 • 〔性行:性情。〕
 • 暴如雷,恐不任我意,逆以煎我怀
 • 〔逆以煎我怀:想到将来,我心里像受着煎熬一般。 逆,预料想到将来。〕
 • 。”
  只是我有一个亲哥哥,性情脾气不好常常暴跳如雷,恐怕不能任凭我的心意由我自主,他一定会违背我的心意使我内心饱受熬煎。”
  举手长劳劳
 • 〔劳劳:忧愁伤感的样子。〕
 • ,二情同依依。
  两人忧伤不止地举手告别,双方都依依不舍情意绵绵。
   入门上家堂,进退无颜仪
 • 〔颜仪:脸面。〕
   兰芝回到娘家进了大门走上厅堂,进退为难觉得脸面已失去。
  阿母大拊掌
 • 〔拊(fǔ)掌:拍手。这里表示惊异。〕
 • ,不图子自归
 • 〔不图子自归:想不到你自己回来了。意思是,没 料到女儿竟被驱遣回家。古代女子出嫁以后,一定 要
 • 〔要(yāo):相约。〕
 • 得到婆家的同意后,娘家派人来接,才能回娘 家。下文“不迎而自归”,也是按这种规矩说的责 备的话。〕:“
  母亲十分惊异地拍着手说道“想不到没有去接你你自己回到家里。
  十三教汝织,十四能裁衣,十五弹箜篌,十六知礼仪,十七遣汝嫁,谓言无誓违
 • 〔誓违:过失,过错。誓,一般认为应作“諐 (qiān)”。諐,同“愆”,过失。违,过失。〕
  十三岁我就教你纺织,十四岁你就会裁衣,十五岁会弹箜篌,十六岁懂得礼仪,十七岁时把你嫁出去,总以为你在夫家不会有什么过失。
  汝今何罪过,不迎而自归?”
  你现在并没有什么罪过,为什么没有去接你你自己回到家里?”
  兰芝惭阿母:“
  “我十分惭愧面对亲娘。
  儿实无罪过。”
  女儿实在没有什么过失。”
  阿母大悲摧
 • 〔悲摧:悲痛。摧,伤心断肠。〕
  亲娘听了十分伤悲。
   还家十余日,县令遣媒来。
   回家才过了十多日,县令便派遣了一个媒人来提亲。
  云有第三郎
 • 〔第三郎:相当于三公子。〕
 • ,窈窕世无双。
  说县太爷有个排行第三的公子,身材美好举世无双。
  年始十八九,便言多令才
 • 〔便(pián)言多令才:口才很好,又多才能。便 言,擅长辞令。便,言辞敏捷。令,美好。〕
  年龄只有十八九岁,口才很好文才也比别人强。
   阿母谓阿女:“
   亲娘便对女儿说:“
  汝可去应之。”
  你可以出去答应这门婚事。”
   阿女含泪答:“
   兰芝含着眼泪回答说:“
  兰芝初还时,府吏见丁宁
 • 〔丁宁:嘱咐。〕
 • ,结誓不别离。
  兰芝当初返家时,府吏一再嘱咐我,发誓永远不分离。
  今日违情义,恐此事非奇
 • 〔非奇:不宜,不好。〕
  今天如果违背了他的情义,这门婚事就大不吉利。
  自可断来信,徐徐更谓之
 • 〔自可断来信,徐徐更谓之:可以回绝来做媒的人, 以后慢慢再谈吧。断,回绝。来信,派来的使者, 指媒人。之,指再嫁的事。〕
 • 。”
  你就可以去回绝媒人,以后再慢慢商议。”
   阿母白媒人:“
   亲娘出去告诉媒人:“
  贫贱有此女,始适还家门。
  我们贫贱人家养育了这个女儿,刚出嫁不久便被赶回家里。
  不堪吏人妇,岂合令郎君?
  不配做小吏的妻子,哪里适合再嫁你们公子为妻?
  幸可广问讯
 • 〔幸可广问讯:意思是希望你多方打听打听。〕
 • ,不得便相许。”
  希望你多方面打听打听,我不能就这样答应你。”
   媒人去数日,寻遣丞请还,说有兰家女,承籍有宦官。
   媒人去了几天后,那派去郡里请示太守的县丞刚好回来,他说“在郡里曾向太守说起一位名叫兰芝的女子,出生于官宦人家。”
  云有第五郎,娇逸
 • 〔娇逸:娇美文雅。〕
 • 未有婚。
  又说“太守有个排行第五的儿子,貌美才高还没有娶妻。
  遣丞为媒人,主簿通语言
 • 〔遣丞为媒人,主簿通语言:请郡丞做媒人,主簿 传达(太守)的话。主簿,太守的下属。〕
  太守要我做媒人,这番话是由主簿来转达。”
  直说太守家,有此令郎君,既欲结大义
 • 〔结大义:指结为婚姻。〕
 • ,故遣来贵门。
  县丞来到刘家直接说“在太守家里,有这样一个美好的郎君,既然想要同你家结亲,所以才派遣我来到贵府做媒人。”
   阿母谢媒人:“
   兰芝的母亲回绝了媒人:“
  女子先有誓,老姥岂敢言!”
  女儿早先已有誓言不再嫁,我这个做母亲的怎敢再多说?”
   阿兄得闻之,怅然心中烦。
   兰芝的哥哥听到后,心中不痛快十分烦恼。
  举言谓阿妹:“
  向其妹兰芝开口说道:“
  作计何不量
 • 〔不量(liáng):意思是欠考虑。〕
  作出决定为什么不多想一想!
  先嫁得府吏,后嫁得郎君。
  先嫁是嫁给一个小府吏,后嫁却能嫁给太守的贵公子。
  否泰如天地
 • 〔否(pǐ)泰如天地:运气的好坏,相差像天上地下 一样。否,坏运气。泰,好运气。〕
 • ,足以荣汝身。
  命运好坏差别就像天和地,改嫁之后足够让你享尽荣华富贵。
  不嫁义郎体,其往欲何云
 • 〔不嫁义郎体,其往欲何云:这样的好郎君都不嫁, 往后(你)打算怎么样呢?义郎,好郎君,指太守 的儿子。义,善好。其往,其后将来。〕
 • ?”
  你不嫁这样好的公子郎君,往后你打算怎么办?”
   兰芝仰头答:“
   兰芝抬起头来回答说:“
  理实如兄言。
  道理确实像哥哥所说的一样。
  谢家事夫婿,中道还兄门。
  离开了家出嫁侍奉丈夫,中途又回到哥哥家里。
  处分适兄意
 • 〔处分适兄意:怎样处理,完全照哥哥的主意吧。处 分,处理处置。适,顺从依照。〕
 • ,那得自任专!
  怎么安排都要顺着哥哥的心意,我哪里能够自作主张?
  虽与府吏要
 • 〔要(yāo):相约。〕
 • ,渠
 • 〔渠:他,指府吏。〕
 • 会永无缘。
  虽然同府吏有过誓约,但同他相会永远没有机缘。
  登即
 • 〔登即:当即,立
 • 〔立:决定。〕
 • 即。〕相许和
 • 〔许和:应许。〕
 • ,便可作婚姻。”
  立即就答应了吧,就可以结为婚姻。”
   媒人下床去。
   媒人从坐床走下去。
  诺诺复尔尔
 • 〔诺诺复尔尔:连声说“是,是,就这样办,就这 样办”。诺诺,应答的声音。尔尔,如此如此。〕
  连声说好,好,就这样,就这样!
  还部白府君
 • 〔还部白府君:回到府里报告太守。部,府衙。府 君,指太守。〕
 • :“
  他回到太守府禀告太守:“
  下官奉使命,言谈大有缘
 • 〔言谈大有缘:说起(这门亲事)来,他们(两 人)大有缘分。〕
 • 。”
  下官承奉着大人的使命,商议这桩婚事谈得很投机。”
  府君得闻之,心中大欢喜。
  太守听了这话以后,心中非常欢喜。
  视历复开书,便利此月内
 • 〔视历复开书,便利此月内:反复翻看历书,婚期 定在这个月内就很适合。利,适合。〕
 • ,六合
 • 〔六合:阴阳家以月建与日辰的地支相合为吉日, 即子与丑合,寅与亥合,卯与戌合,辰与酉合, 巳与申合,午与未合,总称“六合”。〕
 • 正相应。
  他翻开历书反复查看,吉日就在这个月之内,月建和日辰的地支都相合。
  良吉
 • 〔良吉:良辰吉日。〕
 • 三十日,今已二十七,卿可去成婚
 • 〔卿可去成婚:这是太守叫郡丞去刘家订好结婚 日期。〕
  “成婚吉日就定在三十日,今天已是二十七日,你可立即去办理迎娶的事。”
  交语速装束
 • 〔交语速装束:大家互相传告“赶快收拾,准备 吧”。交语,互相传告。〕
 • ,络绎如浮云。
  彼此相互传语快快去筹办,来往的人连续不断像天上的浮云。
  青雀白鹄舫,四角龙子幡
 • 〔青雀白鹄舫,四角龙子幡:画着青雀白鹄的 船,四角挂着龙子幡。龙子幡,绣花的旗帜。〕
  迎亲的船只上画着青雀和白鹄,船的四角还挂着绣着龙的旗子。
  婀娜随风转,金车玉作轮。
  旗子随风轻轻地飘动,金色的车配着玉饰的轮。
  踯躅青骢马
 • 〔踯躅(zhízhú)青骢马:毛色青白相杂的马缓缓地 走。踯躅,徘徊不前,这里是“缓慢地走”的意思。〕
 • ,流苏金镂鞍
 • 〔流苏金镂鞍:马鞍上面有镂刻的金饰,周围垂着缨 子。流苏,下垂的缨子,是五彩羽毛或丝线做的。〕
  驾上那毛色青白相杂的马缓步前进,马鞍两旁结着金线织成的缨子。
 • 〔赍(jī):赠送。〕
 • 钱三百万,皆用青丝穿。
  送了聘金三百万,全部用青丝串联起。
  杂彩
 • 〔杂彩:各色绸缎。〕
 • 三百匹,交广市鲑珍
 • 〔交广市鲑(xié)珍:从交州广州(今广东 广西一带)采办的山珍海味。鲑,这里是鱼类菜 肴的总称。珍,美味。〕
  各种花色的绸缎三百匹,还派人到交州广州购来海味和山珍。
  从人四五百,郁郁
 • 〔郁郁:繁多的样子。〕
 • 登郡门。
  随从人员共有四五百,热热闹闹地齐集太守府前准备去迎亲。
   阿母谓阿女:“
   亲娘对兰芝说:“
  适得府君书,明日来迎汝。
  刚才得到太守的信,明天就要来迎娶你。
  何不作衣裳?
  你为什么还不做好衣裳?
  莫令事不举!”
  不要让事情办不成!
   阿女默无声,手巾掩口啼,泪落便如泻。”
   兰芝默默不说话,用手巾掩口悲声啼,眼泪坠落就像流水往下泻。
  移我琉璃榻,出置前窗下。
  移动她那镶着琉璃的坐榻,搬出来放到前窗下。
  左手持刀尺,右手执绫罗。
  左手拿着剪刀和界尺,右手拿着绫罗和绸缎。
  朝成绣夹裙,晚成单罗衫。
  早上做成绣裌裙,傍晚又做成单罗衫。
  晻晻
 • 〔晻(yǎn)晻:昏暗的样子。〕
 • 日欲暝,愁思出门啼。
  一片昏暗天时已将晚,她满怀忧愁想到明天要出嫁便伤心哭泣。
   府吏闻此变,因求假暂归。
   府吏听到这个意外的变故,便告假请求暂且回家去看看。
  未至二三里,摧藏马悲哀
 • 〔未至二三里,摧藏(zàng)马悲哀:还没到(刘 家,大约相隔)二三里地,人伤心,马也哀鸣。摧 藏,摧折心肝,指伤心。藏,同“脏”,脏腑。一 说,摧藏就是“凄怆”。〕
  还未走到刘家大约还有二三里,人很伤心马儿也悲鸣。
  新妇识马声,蹑履相逢迎。
  兰芝熟悉那匹马的鸣声,踏着鞋急忙走出家门去相迎。
  怅然遥相望,知是故人来。
  心中惆怅远远地望过去,知道是从前的夫婿已来临。
  举手拍马鞍,嗟叹使心伤:“
  她举起手来拍拍马鞍,不断叹气让彼此更伤心。
  自君别我后,人事不可量。
  “自从你离开我之后,人事变迁真是无法预测和估量。
  果不如先愿,又非君所详
 • 〔详:了解,知悉。〕
  果然不能满足我们从前的心愿,内中的情由又不是你能了解端详。
  我有亲父母
 • 〔父母:父亲和母亲,这里是偏义复词,单指母亲。〕
 • ,逼迫兼弟兄
 • 〔弟兄:哥哥和弟弟,这里是偏义复词,单指兄长。〕
  我有亲生的父母,逼迫我的还有我的亲兄长。
  以我应他人,君还何所望!”
  把我许配了别的人,你还能有什么希望!
   府吏谓新妇:“”
   府吏对兰芝说:“
  贺卿得高迁!
  祝贺你能够高升!
  磐石方且厚,可以卒千年;
  大石方正又坚厚,可以千年都不变。
  蒲苇一时纫,便作旦夕间
 • 〔便作旦夕间:只能保持很短的时间。旦夕,早晚之 间,指时间短。〕
  蒲苇虽然一时坚韧,但只能坚持很短的时间。
  卿当日胜贵
 • 〔卿当日胜贵:你将会一天比一天尊贵起来。〕
 • ,吾独向黄泉!”
  你将一天比一天生活安逸地位显贵,只有我独自一人下到黄泉。”
   新妇谓府吏:“
   兰芝对府吏说:“
  何意出此言!
  想不到你会说出这样的话!
  同是被逼迫,君尔妾亦然。
  两人同样是被逼迫,你是这样我也是这样受熬煎。
  黄泉下相见,勿违今日言!”
  我们在黄泉之下再相见,不要违背今天的誓言!
  执手分道去,各各还家门。”
  他们握手告别分道离去,各自都回到自己家里面。
  生人作死别,恨恨那可论
 • 〔恨恨那可论:心中抱恨不已,哪里说得尽呢?恨 恨,抱恨不已。〕
  活着的人却要做死的离别,心中抱恨哪里能够说得完。
  念与世间辞,千万不复全
 • 〔念与世间辞,千万不复全:想到他们将要离开人 世,无论如何不能再保全了。〕
  他们都想很快地离开人世,无论如何也不愿苟且偷生得保全。
   府吏还家去,上堂拜阿母:“
   府吏回到自己家,上堂拜见阿母说:“
  今日大风寒,寒风摧树木,严霜结庭兰。
  今天风大天又寒,寒风摧折了树木,浓霜冻坏了庭院中的兰花。
  儿今日冥冥
 • 〔日冥冥:日暮。这里比喻生命的终结。〕
 • ,令母在后单
 • 〔令母在后单:使得母亲今后很孤单。〕
  我今天已是日落西山生命将终结,让母亲独留世间以后的日子孤单。
  故作不良计
 • 〔不良计:不好的打算。这里指自杀。〕
 • ,勿复怨鬼神!
  我是有意作出这种不好的打算,请不要再怨恨鬼神施责罚!
  命如南山石,四体康且直
 • 〔命如南山石,四体康且直:(愿您)寿命像南山的 石头一样久长,身体永远健康。四体,这里指身体。 直,意思是身子骨硬朗。〕
 • !”
  但愿你的生命像南山石一样的久长,身体强健又安康。”
   阿母得闻之,零泪应声落:“
   阿母听到了这番话,泪水随着语声往下落:“
  汝是大家子,仕宦于台阁
 • 〔台阁:尚书台。这里泛指大的官府。〕
  你是大户人家的子弟,一直做官在官府台阁。
  慎勿为妇死,贵贱情何薄
 • 〔贵贱情何薄:(你和她)贵贱不同,(离弃了她) 哪里就算薄情呢!贵,指仲卿。贱,指兰芝。何 薄,何薄之有。〕
  千万不要为了一个妇人去寻死,贵贱不同你将她遗弃怎能算情薄?
  东家有贤女,窈窕艳城郭,阿母为汝求,便复在旦夕。”
  东邻有个好女子,苗条美丽全城称第一,做母亲的为你去求婚,答复就在这早晚之间。”
   府吏再拜还,长叹空房中,作计乃尔
 • 〔乃尔:如此。〕
 • 〔立:决定。〕
   府吏再拜之后转身走回去,在空房中长叹不已。
  转头向户里,渐见愁煎迫。
  他的决心就这样定下了,把头转向屋子里,心中忧愁煎迫一阵更比一阵紧。
   其日牛马嘶,新妇入青庐
 • 〔新妇入青庐:新妇进了青布篷帐。新妇,指兰芝。 青庐,用青布搭成的篷帐,举行婚礼的地方。〕
   迎亲的那一天牛马嘶叫,新媳妇兰芝被迎娶进入青色帐篷里。
  奄奄黄昏后
 • 〔奄奄黄昏后:天黑了以后。奄奄,暗沉沉的。黄 昏,十二时辰之一,即戌时(相当于现在的19时至 21时)。〕
 • ,寂寂人定
 • 〔人定:十二时辰之一,即亥时(相当于现在的21 时至23时)。这里指夜深人静的时候。〕
 • 初。
  天色昏暗已是黄昏后,静悄悄的四周无声息。
  我命绝今日,魂去尸长留!
  “我的生命终结就在今天,只有尸体长久留下我的魂魄将要离去。”
  揽裙脱丝履,举身赴清池。
  她挽起裙子脱下丝鞋,纵身一跳投进了清水池。
   府吏闻此事,心知长别离。
   府吏听到了这件事,心里知道这就是永远的别离。
  徘徊庭树下,自挂东南枝。
  于是来到庭院大树下徘徊了一阵,自己吊死在东南边的树枝。
   两家求合葬,合葬华山
 • 〔华山:庐江境内的一座小山。〕
 • 傍。
   两家要求将他们夫妻二人合葬,结果合葬在华山旁。
  东西植松柏,左右种梧桐。
  坟墓东西两边种植着松柏,左右两侧栽种梧桐。
  枝枝相覆盖,叶叶相交通。
  各种树枝枝枝相覆盖,各种树叶叶叶相连通。
  中有双飞鸟,自名为鸳鸯。
  中间又有一对双飞鸟,鸟名本是叫鸳鸯。
  仰头相向鸣,夜夜达五更。
  它们抬起头来相对鸣叫,每晚都要鸣叫一直叫到五更。
  行人驻足听,寡妇起彷徨。
  过路的人都停下脚步仔细听,寡妇惊起更是不安和彷徨。
  多谢后世人,戒之慎勿忘。
  我要郑重地告诉后来的人,以此为鉴戒千万不要把它忘。
默写精灵
初级默写一:

 汉末建安中,,为仲卿母所遣,。其家逼之,。仲卿闻之,。时人伤之,。
 孔雀东南飞,。
 “十三能织素,。,。十七为君妇,。君既为府吏,。贱妾留空房,。鸡鸣入机织,。三日断五匹,。非为织作迟,!妾不堪驱使,。便可白公姥,。”
 府吏得闻之,:“儿已薄禄相,。结发同枕席,。共事二三年,。女行无偏斜,?”
 阿母谓府吏:!此妇无礼节,。吾意久怀忿,!东家有贤女,。可怜体无比,。便可速遣之,!”
 府吏长跪告:。今若遣此妇,!”
 阿母得闻之,:“小子无所畏,!吾已失恩义,!”
 府吏默无声,。举言谓新妇,:“我自不驱卿,。卿但暂还家,。不久当归还,。以此下心意,。”
 新妇谓府吏:。往昔初阳岁,。奉事循公姥,?昼夜勤作息,。谓言无罪过,;仍更被驱遣,!妾有绣腰襦,;红罗复斗帐,;箱帘六七十,,物物各自异,。人贱物亦鄙,,留待作遗施,。时时为安慰,!”
 鸡鸣外欲曙,。著我绣夹裙,。足下蹑丝履,。腰若流纨素,。指如削葱根,。纤纤作细步,。
 上堂拜阿母,。“昔作女儿时,。本自无教训,。受母钱帛多,。今日还家去,。”却与小姑别,。“新妇初来时,;今日被驱遣,。勤心养公姥,。初七及下九,。”出门登车去,。
 府吏马在前,。隐隐何甸甸,。下马入车中,:“誓不相隔卿,。吾今且赴府,。誓天不相负!”
 新妇谓府吏:“感君区区怀!,不久望君来。,妾当作蒲苇。,磐石无转移。,性行暴如雷,,逆以煎我怀。,二情同依依。
 ,进退无颜仪。,不图子自归:,十四能裁衣,十五弹箜篌,十六知礼仪,,谓言无誓违。,不迎而自归?:“儿实无罪过。。
 还家十余日,。云有第三郎,。年始十八九,。
 :。”
 阿女含泪答:,府吏见丁宁,。今日违情义,。自可断来信,。”
 阿母白媒人:,始适还家门。,岂合令郎君?,不得便相许。”
 媒人去数日,寻遣丞请还,,承籍有宦官。,娇逸未有婚。,主簿通语言。,有此令郎君,,故遣来贵门。
 :“女子先有誓,!”
 阿兄得闻之,。举言谓阿妹:!先嫁得府吏,。否泰如天地,。不嫁义郎体,?”
 兰芝仰头答:。谢家事夫婿,。处分适兄意,!虽与府吏要,。登即相许和,。”
 媒人下床去。。还部白府君:,言谈大有缘。,心中大欢喜。,便利此月内,。良吉三十日,,卿可去成婚。,络绎如浮云。,四角龙子幡。,金车玉作轮。,流苏金镂鞍。,皆用青丝穿。,交广市鲑珍。,郁郁登郡门。
 阿母谓阿女:“适得府君书,。何不作衣裳?!”
 阿女默无声,,泪落便如泻。,出置前窗下。,右手执绫罗。,晚成单罗衫。,愁思出门啼。
 ,因求假暂归。,摧藏马悲哀。,蹑履相逢迎。,知是故人来。,嗟叹使心伤:,人事不可量。,又非君所详。,逼迫兼弟兄。,君还何所望!”
 府吏谓新妇:“贺卿得高迁!,可以卒千年;,便作旦夕间。,吾独向黄泉!”
 新妇谓府吏:“何意出此言!,君尔妾亦然。,勿违今日言!,各各还家门。,恨恨那可论?,千万不复全!
 ,上堂拜阿母:,寒风摧树木,。儿今日冥冥,。故作不良计,!命如南山石,!”
 阿母得闻之,:“汝是大家子,。慎勿为妇死,!东家有贤女,,阿母为汝求,。”
 府吏再拜还,,作计乃尔立。,渐见愁煎迫。
 ,新妇入青庐。,寂寂人定初。,魂去尸长留!,举身赴清池。
 ,心知长别离。,自挂东南枝。
 ,合葬华山傍。,左右种梧桐。,叶叶相交通。,自名为鸳鸯。,夜夜达五更。,寡妇起彷徨。,戒之慎勿忘。
 

初级默写二:

 ,庐江府小吏焦仲卿妻刘氏,,自誓不嫁。,乃投水而死。,亦自缢于庭树。,为诗云尔。
 ,五里一徘徊。
 ,十四学裁衣。,十六诵诗书。,心中常苦悲。,守节情不移。,相见常日稀。,夜夜不得息。,大人故嫌迟。,君家妇难为!,徒留无所施。,及时相遣归。”
 府吏得闻之,堂上启阿母:,幸复得此妇。,黄泉共为友。,始尔未为久。,何意致不厚?”
 阿母谓府吏:“何乃太区区!,举动自专由。,汝岂得自由!,自名秦罗敷。,。,遣去慎莫留!”
 府吏长跪告:“伏惟启阿母。,终老不复取!”
 阿母得闻之,槌床便大怒:,何敢助妇语!,会不相从许!”
 府吏默无声,再拜还入户。,哽咽不能语:,逼迫有阿母。,吾今且报府。,还必相迎取。,慎勿违吾语。”
 新妇谓府吏:“勿复重纷纭。,谢家来贵门。,进止敢自专?,伶俜萦苦辛。,供养卒大恩;,何言复来还!,葳蕤自生光;,四角垂香囊;,绿碧青丝绳,,种种在其中。,不足迎后人,,于今无会因。,久久莫相忘!”
 鸡鸣外欲曙,新妇起严妆。,事事四五通。,头上玳瑁光。,耳著明月珰。,口如含朱丹。,精妙世无双。
 ,阿母怒不止。,生小出野里。,兼愧贵家子。,不堪母驱使。,念母劳家里。,泪落连珠子。,小姑始扶床;,小姑如我长。,好自相扶将。,嬉戏莫相忘。,涕落百余行。
 ,新妇车在后。,俱会大道口。,低头共耳语:,且暂还家去。,不久当还归。!”
 新妇谓府吏:!君既若见录,。君当作磐石,。蒲苇纫如丝,。我有亲父兄,,恐不任我意,。”举手长劳劳,。
 入门上家堂,。阿母大拊掌,:“十三教汝织,,十五弹箜篌,,十七遣汝嫁,。汝今何罪过,?”兰芝惭阿母:。”阿母大悲摧。
 ,县令遣媒来。,窈窕世无双。,便言多令才。
 :“汝可去应之。”
 阿女含泪答:“兰芝初还时,,结誓不别离。,恐此事非奇。,徐徐更谓之。”
 阿母白媒人:“贫贱有此女,。不堪吏人妇,?幸可广问讯,。”
 媒人去数日,,说有兰家女,。云有第五郎,。遣丞为媒人,。直说太守家,,既欲结大义,。
 阿母谢媒人:,老姥岂敢言!”
 阿兄得闻之,怅然心中烦。:“作计何不量!,后嫁得郎君。,足以荣汝身。,其往欲何云?”
 兰芝仰头答:“理实如兄言。,中道还兄门。,那得自任专!,渠会永无缘。,便可作婚姻。”
 媒人下床去。诺诺复尔尔。:“下官奉使命,。”府君得闻之,。视历复开书,,六合正相应。,今已二十七,。交语速装束,。青雀白鹄舫,。婀娜随风转,。踯躅青骢马,。赍钱三百万,。杂彩三百匹,。从人四五百,。
 阿母谓阿女:,明日来迎汝。?莫令事不举!”
 阿女默无声,手巾掩口啼,。移我琉璃榻,。左手持刀尺,。朝成绣夹裙,。晻晻日欲暝,。
 府吏闻此变,。未至二三里,。新妇识马声,。怅然遥相望,。举手拍马鞍,:“自君别我后,。果不如先愿,。我有亲父母,。以我应他人,!”
 府吏谓新妇:!磐石方且厚,;蒲苇一时纫,。卿当日胜贵,!”
 新妇谓府吏:!同是被逼迫,。黄泉下相见,!”执手分道去,。生人作死别,?念与世间辞,!
 府吏还家去,:“今日大风寒,,严霜结庭兰。,令母在后单。,勿复怨鬼神!,四体康且直!”
 阿母得闻之,零泪应声落:,仕宦于台阁。,贵贱情何薄!,窈窕艳城郭,阿母为汝求,便复在旦夕。”
 府吏再拜还,长叹空房中,。转头向户里,。
 其日牛马嘶,。奄奄黄昏后,。我命绝今日,!揽裙脱丝履,。
 府吏闻此事,。徘徊庭树下,。
 两家求合葬,。东西植松柏,。枝枝相覆盖,。中有双飞鸟,。仰头相向鸣,。行人驻足听,。多谢后世人,。
 

进阶默写一:

 汉,庐,为,自。其,乃。仲,亦。时,为。
 孔,五。
 “,十。十,十。十,心。君,守。贱,相。鸡,夜。三,大。非,君!妾,徒。便,及。”
 府吏得闻之,堂:“,幸。结,黄。共,始。女,何?”
 阿母谓府吏:“!此,举。吾,汝!东,自。可,阿。便,遣!”
 府吏长跪告:“。今,终!”
 阿母得闻之,槌:“,何!吾,会!”
 府吏默无声,再。举,哽:“,逼。卿,吾。不,还。以,慎。”
 新妇谓府吏:“。往,谢。奉,进?昼,伶。谓,供;仍,何!妾,葳;红,四;箱,绿,物,种。人,不,留,于。时,久!”
 鸡鸣外欲曙,新。著,事。足,头。腰,耳。指,口。纤,精。
 上,阿。“,生。本,兼。受,不。今,念。”,泪。“,小;今,小。勤,好。初,嬉。”,涕。
 府,新。隐,俱。下,低:“,且。吾,不。誓!”
 新妇谓府吏:“!君,不。君,妾。蒲,磐。我,性,恐,逆。”,二。
 入,进。阿,不:“,十,十,十,十,谓。汝,不?”:“。”。
 还,县。云,窈。年,便。
 阿:“。”
 阿女含泪答:“,府,结。今,恐。自,徐。”
 阿母白媒人:“,始。不,岂?幸,不。”
 媒人去数日,寻,说,承。云,娇。遣,主。直,有,既,故。
 阿:“,老!”
 阿兄得闻之,怅。举:“!先,后。否,足。不,其?”
 兰芝仰头答:“。谢,中。处,那!虽,渠。登,便。”
 媒人下床去。诺。还:“,言。”,心。视,便,六。良,今,卿。交,络。青,四。婀,金。踯,流。赍,皆。杂,交。从,郁。
 阿:“,明。何?莫!”
 阿女默无声,手,泪。移,出。左,右。朝,晚。晻,愁。
 府,因。未,摧。新,蹑。怅,知。举,嗟:“,人。果,又。我,逼。以,君!”
 府吏谓新妇:“!磐,可;蒲,便。卿,吾!”
 新妇谓府吏:“!同,君。黄,勿!”,各。生,恨?念,千!
 府,上:“,寒,严。儿,令。故,勿!命,四!”
 阿母得闻之,零:“,仕。慎,贵!东,窈,阿,便。”
 府吏再拜还,长,作。转,渐。
 其,新。奄,寂。我,魂!揽,举。
 府,心。徘,自。
 两,合。东,左。枝,叶。中,自。仰,夜。行,寡。多,戒。
 

进阶默写二:

 中,氏,遣,嫁。之,死。之,树。之,尔。
 飞,徊。
 素,衣。篌,书。妇,悲。吏,移。房,稀。织,息。匹,迟。迟,为!使,施。姥,归。”
 府吏得闻之,母:相,妇。席,友。年,久。斜,厚?”
 阿母谓府吏:区!节,由。忿,由!女,敷。比,求。之,留!”
 府吏长跪告:母。妇,取!”
 阿母得闻之,怒:畏,语!义,许!”
 府吏默无声,户。妇,语:卿,母。家,府。还,取。意,语。”
 新妇谓府吏:纭。岁,门。姥,专?息,辛。过,恩;遣,还!襦,光;帐,囊;十,绳,异,中。鄙,人,施,因。慰,忘!”
 鸡鸣外欲曙,妆。裙,通。履,光。素,珰。根,丹。步,双。
 母,止。时,里。训,子。多,使。去,里。别,子。时,床;遣,长。姥,将。九,忘。去,行。
 前,后。甸,口。中,语:卿,去。府,归。负!”
 新妇谓府吏:怀!录,来。石,苇。丝,移。兄,雷,意,怀。劳,依。
 堂,仪。掌,归:织,衣,篌,仪,嫁,违。过,归?母:过。摧。
 日,来。郎,双。九,才。
 女:之。”
 阿女含泪答:时,宁,离。义,奇。信,之。”
 阿母白媒人:女,门。妇,君?讯,许。”
 媒人去数日,还,女,官。郎,婚。人,言。家,君,义,门。
 人:誓,言!”
 阿兄得闻之,烦。妹:量!吏,君。地,身。体,云?”
 兰芝仰头答:言。婿,门。意,专!要,缘。和,姻。”
 媒人下床去。尔。君:命,缘。之,喜。书,内,应。日,七,婚。束,云。舫,幡。转,轮。马,鞍。万,穿。匹,珍。百,门。
 女:书,汝。裳?举!”
 阿女默无声,啼,泻。榻,下。尺,罗。裙,衫。暝,啼。
 变,归。里,哀。声,迎。望,来。鞍,伤:后,量。愿,详。母,兄。人,望!”
 府吏谓新妇:迁!厚,年;纫,间。贵,泉!”
 新妇谓府吏:言!迫,然。见,言!去,门。别,论?辞,全!
 去,母:寒,木,兰。冥,单。计,神!石,直!”
 阿母得闻之,落:子,阁。死,薄!女,郭,求,夕。”
 府吏再拜还,中,立。里,迫。
 嘶,庐。后,初。日,留!履,池。
 事,离。下,枝。
 葬,傍。柏,桐。盖,通。鸟,鸯。鸣,更。听,徨。人,忘。
 

理解性默写:
译文: 东汉末年建安年间,庐江府小吏焦仲卿的妻子刘氏,被仲卿的母亲驱赶回娘家,她发誓不再改嫁。
原句:
译文:但她娘家的人一直逼着她再嫁,她只好投水自尽。
原句:
译文:焦仲卿听到妻子的死讯后,也吊死在自己家里庭院的树上。
原句:
译文:当时的人哀悼他们,便写了这样一首诗。
原句:
译文: 孔雀朝着东南方向飞去,每飞五里便是一阵徘徊。
原句:
译文: “我十三岁就能织出白色的丝绢,十四岁就学会了裁衣。
原句:
译文:十五岁学会弹箜篌,十六岁就能诵读诗书。
原句:
译文:十七岁做了你的妻子,但心中常常感到痛苦伤悲。
原句:
译文:你既然已经做了府吏,当然会坚守臣节专心不移。
原句:
译文:只留下我孤身一人待在空房,我们见面的日子常常是日渐疏稀。
原句:
译文:每天当鸡叫的时候我就进入机房纺织,天天晚上都不能休息。
原句:
译文:三天就能在机上截下五匹布,但婆婆还故意嫌我缓慢松弛。
原句:
译文:不是我纺织缓慢行动松弛,而是你家的媳妇难做公婆难服侍。
原句:
译文:我已经受不了你家这样的驱使,徒然留下采也没有什么用处无法再驱驰。
原句:
译文:你这就禀告公公婆婆,及时遣返我送我回娘家去。”
原句:
译文: 府吏听到这些话,便走到堂上禀告阿母。
原句:
译文:“儿已经没有做高官享厚禄的福相,幸而娶得这样一个好媳妇。
原句:
译文:刚成年时我们便结成同床共枕的恩爱夫妻,并希望同生共死直到黄泉也相伴为伍。
原句:
译文:我们共同生活才过了两三年,这种甜美的日子只是开头还不算长久。
原句:
译文:她的行为没有什么不正当,哪里知道竟会招致你的不满得不到慈爱亲厚。”
原句:
译文: 阿母对府吏说:“
原句:
译文:你怎么这样狭隘固执!
原句:
译文:这个媳妇不懂得礼节,行动又是那样自专自由。
原句:
译文:我心中早已怀着愤怒,你哪能自作主张对她迁就。
原句:
译文:东邻有个贤惠的女子,她本来的名字叫秦罗敷。
原句:
译文:她可爱的体态没有谁能比得上,我当为你的婚事去恳求。
原句:
译文:你就应该把兰芝快赶走,把她赶走千万不要让她再停留!”
原句:
译文: 府吏直身长跪作回答。
原句:
译文:他恭恭敬敬地再向母亲哀求:“
原句:
译文:现在如果赶走这个媳妇,儿到老也不会再娶别的女子!”
原句:
译文: 阿母听了府吏这些话,便敲着坐床大发脾气:“
原句:
译文:你这小子胆子太大毫无畏惧,你怎么敢帮着媳妇胡言乱语。
原句:
译文:我对她已经断绝了情谊,对你的要求决不会依从允许!”
原句:
译文: 府吏默默不说话,再拜之后辞别阿母回到自己的房里。
原句:
译文:开口向媳妇说话,悲痛气结已是哽咽难语:“
原句:
译文:我本来不愿赶你走,但阿母逼迫着要我这样做。
原句:
译文:但你只不过是暂时回到娘家去,现在我也暂且回到县官府。
原句:
译文:不久我就要从府中回家来,回来之后一定会去迎接你。
原句:
译文:你就为这事委屈一下吧,千万不要违背我这番话语。”
原句:
译文: 兰芝对府吏坦陈:“
原句:
译文:不要再这样麻烦反复叮咛!
原句:
译文:记得那年初阳的时节,我辞别娘家走进你家门。
原句:
译文:侍奉公婆都顺着他们的心意,一举一动哪里敢自作主张不守本分?
原句:
译文:日日夜夜勤劳地操作,孤身一人周身缠绕着苦辛。
原句:
译文:自以为可以说是没有什么罪过,能够终身侍奉公婆报答他们的大恩。
原句:
译文:但仍然还是要被驱赶,哪里还谈得上再转回你家门。
原句:
译文:我有一件绣花的短袄,绣着光彩美丽的花纹。
原句:
译文:还有一床红罗做的双层斗形的小帐,四角都垂挂着香囊。
原句:
译文:大大小小的箱子有六七十个,都是用碧绿的丝线捆扎紧,里面的东西都各不相同,各种各样的东西都收藏其中。
原句:
译文:人既然低贱东西自然也卑陋,不值得用它们来迎娶后来的新人,你留着等待以后有机会施舍给别人吧,走到今天这一步今后不可能再相会相亲。
原句:
译文:希望你时时安慰自己,长久记住我不要忘记我这苦命的人。”
原句:
译文: 当公鸡呜叫窗外天快要放亮,兰芝起身精心地打扮梳妆。
原句:
译文:她穿上昔日绣花的裌裙,梳妆打扮时每件事都做了四五遍才算妥当。
原句:
译文:脚下她穿着丝鞋,头上的玳瑁簪闪闪发光。
原句:
译文:腰间束着流光的白绸带,耳边挂着明月珠装饰的耳珰。
原句:
译文:十个手指像尖尖的葱根又细又白嫩,嘴唇涂红像含着朱丹一样。
原句:
译文:她轻轻地小步行走,艳丽美妙真是举世无双。
原句:
译文: 她走上堂去拜别阿母,阿母听任她离去而不挽留阻止。
原句:
译文:“从前我做女儿的时候,从小就生长在村野乡里。
原句:
译文:本来就没有受到教管训导,更加惭愧的是又嫁到你家愧对你家的公子。
原句:
译文:受了阿母许多金钱和财礼,却不能胜任阿母的驱使。
原句:
译文:今天我就要回到娘家去,还记挂着阿母孤身操劳在家里。”
原句:
译文:她退下堂来又去向小姑告别,眼泪滚滚落下像一连串的珠子。
原句:
译文:“我这个新媳妇初嫁过来时,小姑刚学走路始会扶床。
原句:
译文:今天我被驱赶回娘家,小姑的个子已和我相当。
原句:
译文:希望你尽心地侍奉我的公婆,好好地扶助他们精心奉养。
原句:
译文:每当七夕之夜和每月的十九日,玩耍时千万不要把我忘。”
原句:
译文:她走出家门上车离去,眼泪落下百多行。
原句:
译文: 府吏骑着马走在前头,兰芝坐在车上跟在后面走。
原句:
译文:车声时而小声隐隐时而大声甸甸,但车和马都一同到达了大道口。
原句:
译文:府吏下马走进车中,低下头来在兰芝身边低声细语:“
原句:
译文:我发誓不同你断绝,你暂且回到娘家去。
原句:
译文:我今日也暂且赶赴官府,不久我一定会回来。
原句:
译文:我向天发誓永远不会辜负你。”
原句:
译文: 兰芝对府吏说:“
原句:
译文:感谢你对我的诚心和关怀。
原句:
译文:既然承蒙你这样的记着我,不久之后我会殷切地盼望着你来。
原句:
译文:你应当像一块大石,我必定会像一株蒲苇。
原句:
译文:蒲苇像丝一样柔软但坚韧结实,大石也不会转移。
原句:
译文:只是我有一个亲哥哥,性情脾气不好常常暴跳如雷,恐怕不能任凭我的心意由我自主,他一定会违背我的心意使我内心饱受熬煎。”
原句:
译文:两人忧伤不止地举手告别,双方都依依不舍情意绵绵。
原句:
译文: 兰芝回到娘家进了大门走上厅堂,进退为难觉得脸面已失去。
原句:
译文:母亲十分惊异地拍着手说道“想不到没有去接你你自己回到家里。
原句:
译文:十三岁我就教你纺织,十四岁你就会裁衣,十五岁会弹箜篌,十六岁懂得礼仪,十七岁时把你嫁出去,总以为你在夫家不会有什么过失。
原句:
译文:你现在并没有什么罪过,为什么没有去接你你自己回到家里?”
原句:
译文:“我十分惭愧面对亲娘。
原句:
译文:女儿实在没有什么过失。”
原句:
译文:亲娘听了十分伤悲。
原句:
译文: 回家才过了十多日,县令便派遣了一个媒人来提亲。
原句:
译文:说县太爷有个排行第三的公子,身材美好举世无双。
原句:
译文:年龄只有十八九岁,口才很好文才也比别人强。
原句:
译文: 亲娘便对女儿说:“
原句:
译文:你可以出去答应这门婚事。”
原句:
译文: 兰芝含着眼泪回答说:“
原句:
译文:兰芝当初返家时,府吏一再嘱咐我,发誓永远不分离。
原句:
译文:今天如果违背了他的情义,这门婚事就大不吉利。
原句:
译文:你就可以去回绝媒人,以后再慢慢商议。”
原句:
译文: 亲娘出去告诉媒人:“
原句:
译文:我们贫贱人家养育了这个女儿,刚出嫁不久便被赶回家里。
原句:
译文:不配做小吏的妻子,哪里适合再嫁你们公子为妻?
原句:
译文:希望你多方面打听打听,我不能就这样答应你。”
原句:
译文: 媒人去了几天后,那派去郡里请示太守的县丞刚好回来,他说“在郡里曾向太守说起一位名叫兰芝的女子,出生于官宦人家。”
原句:
译文:又说“太守有个排行第五的儿子,貌美才高还没有娶妻。
原句:
译文:太守要我做媒人,这番话是由主簿来转达。”
原句:
译文:县丞来到刘家直接说“在太守家里,有这样一个美好的郎君,既然想要同你家结亲,所以才派遣我来到贵府做媒人。”
原句:
译文: 兰芝的母亲回绝了媒人:“
原句:
译文:女儿早先已有誓言不再嫁,我这个做母亲的怎敢再多说?”
原句:
译文: 兰芝的哥哥听到后,心中不痛快十分烦恼。
原句:
译文:向其妹兰芝开口说道:“
原句:
译文:作出决定为什么不多想一想!
原句:
译文:先嫁是嫁给一个小府吏,后嫁却能嫁给太守的贵公子。
原句:
译文:命运好坏差别就像天和地,改嫁之后足够让你享尽荣华富贵。
原句:
译文:你不嫁这样好的公子郎君,往后你打算怎么办?”
原句:
译文: 兰芝抬起头来回答说:“
原句:
译文:道理确实像哥哥所说的一样。
原句:
译文:离开了家出嫁侍奉丈夫,中途又回到哥哥家里。
原句:
译文:怎么安排都要顺着哥哥的心意,我哪里能够自作主张?
原句:
译文:虽然同府吏有过誓约,但同他相会永远没有机缘。
原句:
译文:立即就答应了吧,就可以结为婚姻。”
原句:
译文: 媒人从坐床走下去。
原句:
译文:连声说好,好,就这样,就这样!
原句:
译文:他回到太守府禀告太守:“
原句:
译文:下官承奉着大人的使命,商议这桩婚事谈得很投机。”
原句:
译文:太守听了这话以后,心中非常欢喜。
原句:
译文:他翻开历书反复查看,吉日就在这个月之内,月建和日辰的地支都相合。
原句:
译文:“成婚吉日就定在三十日,今天已是二十七日,你可立即去办理迎娶的事。”
原句:
译文:彼此相互传语快快去筹办,来往的人连续不断像天上的浮云。
原句:
译文:迎亲的船只上画着青雀和白鹄,船的四角还挂着绣着龙的旗子。
原句:
译文:旗子随风轻轻地飘动,金色的车配着玉饰的轮。
原句:
译文:驾上那毛色青白相杂的马缓步前进,马鞍两旁结着金线织成的缨子。
原句:
译文:送了聘金三百万,全部用青丝串联起。
原句:
译文:各种花色的绸缎三百匹,还派人到交州广州购来海味和山珍。
原句:
译文:随从人员共有四五百,热热闹闹地齐集太守府前准备去迎亲。
原句:
译文: 亲娘对兰芝说:“
原句:
译文:刚才得到太守的信,明天就要来迎娶你。
原句:
译文:你为什么还不做好衣裳?
原句:
译文:不要让事情办不成!
原句:
译文: 兰芝默默不说话,用手巾掩口悲声啼,眼泪坠落就像流水往下泻。
原句:
译文:移动她那镶着琉璃的坐榻,搬出来放到前窗下。
原句:
译文:左手拿着剪刀和界尺,右手拿着绫罗和绸缎。
原句:
译文:早上做成绣裌裙,傍晚又做成单罗衫。
原句:
译文:一片昏暗天时已将晚,她满怀忧愁想到明天要出嫁便伤心哭泣。
原句:
译文: 府吏听到这个意外的变故,便告假请求暂且回家去看看。
原句:
译文:还未走到刘家大约还有二三里,人很伤心马儿也悲鸣。
原句:
译文:兰芝熟悉那匹马的鸣声,踏着鞋急忙走出家门去相迎。
原句:
译文:心中惆怅远远地望过去,知道是从前的夫婿已来临。
原句:
译文:她举起手来拍拍马鞍,不断叹气让彼此更伤心。
原句:
译文:“自从你离开我之后,人事变迁真是无法预测和估量。
原句:
译文:果然不能满足我们从前的心愿,内中的情由又不是你能了解端详。
原句:
译文:我有亲生的父母,逼迫我的还有我的亲兄长。
原句:
译文:把我许配了别的人,你还能有什么希望!
原句:
译文: 府吏对兰芝说:“
原句:
译文:祝贺你能够高升!
原句:
译文:大石方正又坚厚,可以千年都不变。
原句:
译文:蒲苇虽然一时坚韧,但只能坚持很短的时间。
原句:
译文:你将一天比一天生活安逸地位显贵,只有我独自一人下到黄泉。”
原句:
译文: 兰芝对府吏说:“
原句:
译文:想不到你会说出这样的话!
原句:
译文:两人同样是被逼迫,你是这样我也是这样受熬煎。
原句:
译文:我们在黄泉之下再相见,不要违背今天的誓言!
原句:
译文:他们握手告别分道离去,各自都回到自己家里面。
原句:
译文:活着的人却要做死的离别,心中抱恨哪里能够说得完。
原句:
译文:他们都想很快地离开人世,无论如何也不愿苟且偷生得保全。
原句:
译文: 府吏回到自己家,上堂拜见阿母说:“
原句:
译文:今天风大天又寒,寒风摧折了树木,浓霜冻坏了庭院中的兰花。
原句:
译文:我今天已是日落西山生命将终结,让母亲独留世间以后的日子孤单。
原句:
译文:我是有意作出这种不好的打算,请不要再怨恨鬼神施责罚!
原句:
译文:但愿你的生命像南山石一样的久长,身体强健又安康。”
原句:
译文: 阿母听到了这番话,泪水随着语声往下落:“
原句:
译文:你是大户人家的子弟,一直做官在官府台阁。
原句:
译文:千万不要为了一个妇人去寻死,贵贱不同你将她遗弃怎能算情薄?
原句:
译文:东邻有个好女子,苗条美丽全城称第一,做母亲的为你去求婚,答复就在这早晚之间。”
原句:
译文: 府吏再拜之后转身走回去,在空房中长叹不已。
原句:
译文:他的决心就这样定下了,把头转向屋子里,心中忧愁煎迫一阵更比一阵紧。
原句:
译文: 迎亲的那一天牛马嘶叫,新媳妇兰芝被迎娶进入青色帐篷里。
原句:
译文:天色昏暗已是黄昏后,静悄悄的四周无声息。
原句:
译文:“我的生命终结就在今天,只有尸体长久留下我的魂魄将要离去。”
原句:
译文:她挽起裙子脱下丝鞋,纵身一跳投进了清水池。
原句:
译文: 府吏听到了这件事,心里知道这就是永远的别离。
原句:
译文:于是来到庭院大树下徘徊了一阵,自己吊死在东南边的树枝。
原句:
译文: 两家要求将他们夫妻二人合葬,结果合葬在华山旁。
原句:
译文:坟墓东西两边种植着松柏,左右两侧栽种梧桐。
原句:
译文:各种树枝枝枝相覆盖,各种树叶叶叶相连通。
原句:
译文:中间又有一对双飞鸟,鸟名本是叫鸳鸯。
原句:
译文:它们抬起头来相对鸣叫,每晚都要鸣叫一直叫到五更。
原句:
译文:过路的人都停下脚步仔细听,寡妇惊起更是不安和彷徨。
原句:
译文:我要郑重地告诉后来的人,以此为鉴戒千万不要把它忘。
原句:
全文默写:

 ,,,。,。,。,。
 ,。
 ,。,。,。,。,。,。,。,!,。,。”
 府吏得闻之,:,。,。,。,?”
 阿母谓府吏:!,。,!,。,。,!”
 府吏长跪告:。,!”
 阿母得闻之,:,!,!”
 府吏默无声,。,:,。,。,。,。”
 新妇谓府吏:。,。,?,。,;,!,;,;,,,。,,,。,!”
 鸡鸣外欲曙,。,。,。,。,。,。
 ,。,。,。,。,。,。,;,。,。,。,。
 ,。,。,:,。,。!”
 新妇谓府吏:!,。,。,。,,,。,。
 ,。,:,,,,,。,?:。。
 ,。,。,。
 :。”
 阿女含泪答:,,。,。,。”
 阿母白媒人:,。,?,。”
 媒人去数日,,,。,。,。,,,。
 :,!”
 阿兄得闻之,。:!,。,。,?”
 兰芝仰头答:。,。,!,。,。”
 媒人下床去。。:,。,。,,。,,。,。,。,。,。,。,。,。
 :,。?!”
 阿女默无声,,。,。,。,。,。
 ,。,。,。,。,:,。,。,。,!”
 府吏谓新妇:!,;,。,!”
 新妇谓府吏:!,。,!,。,?,!
 ,:,,。,。,!,!”
 阿母得闻之,:,。,!,,,。”
 府吏再拜还,,。,。
 ,。,。,!,。
 ,。,。
 ,。,。,。,。,。,。,。
 

多音字参考列表
  [難](读音:nán,nàn,nuó)
  [節](读音:jié,jiē)
  [取 ](读音:qǔ,qū )
  [重](读音:chóng,zhòng)
  [鬥,斗 ](读音:dòu,dǒu, )
  [遺](读音:wèi,yí,​suí)
  [著](读音:zhù,zhuó)
  [削](读音:xiāo,xuē)
  [朱,硃](读音:zhū,shú)
  [纖](读音:qiàn,xiān,jiān)
  [好](读音:hào,hǎo)
  [將](读音:jiàng,jiāng,qiāng)
  [戲](读音:hū,huī,xì,suō,xī)
  [若](读音:rě,ruò)
  [教](读音:jiào,jiāo)
  [織](读音:zhì,zhī)
  [能](读音:néng,nài)
  [彈](读音:dàn,tán)
  [過](读音:guò,guō)
  [甯](读音:níng,nìng,zhù)
  [奇](读音:jī,qí)
  [信 ](读音:xìn, )
  [數](读音:shù,shǔ)
  [請](读音:qǐng,qìng,qīng)
  [豈](读音:qǐ,kǎi)
  [夫](读音:fú,fū)
  [處](读音:chú,chù)
  [會](读音:huì,kuài,)
  [和](读音:huò,huó,hú,hè,hé)
  [內](读音:nà,nèi,ruì)
  [六](读音:liù,lù)
  [正](读音:zhèng,zhēng)
  [語](读音:yù,yǔ)
  [車](读音:chē,jū)
  [蘇,甦](读音:sū,sù)
  [從](读音:cóng,zòng)
  [裳](读音:shɑng,cháng)
  [莫 ](读音:mò,mù,mì )
  [朝](读音:cháo,zhāo)
  [假](读音:xiá,jiǎ,jià)
  [藏](读音:cáng,zàng)
  [識](读音:shí,zhì)
  [量](读音:liáng,liàng,liɑng)
  [卒 ](读音:cù,zú, )
  [一](读音:yī)
  [勝,胜](读音:shèng,shēng)
  [吾](读音:wú,yù)
  [同 ](读音:tóng,tòng, )
  [被](读音:bèi,pī,bì,pì)
  [可](读音:kè,kě)
  [與 ](读音:yú,yù,yǔ, )
  [間](读音:jiàn,jiān,xián)
  [萬](读音:mǒ,wàn)
  [上](读音:shàng,shǎng)
  [風](读音:fèng,fěng,fēng,fàng)
  [令](读音:líng,lìng,lǐng)
  [單](读音:shàn,dān,chán)
  [不](读音:bù,fǒu,pǐ)
  [石](读音:dàn,shí)
  [體,体 ](读音:tǐ,tī,bèn )
  [且](读音:jū,qiě,zǔ,cú)
  [得](读音:de,dé,děi)
  [](读音:yìng,yīng)
  [落](读音:luō,luò,lào,là)
  [大](读音:dà,dài,dài)
  [於,于](读音:yú,xū,yū)
  [何](读音:hé,hè,hē)
  [薄](读音:bò,bó,báo)
  [女](读音:nǚ,rǔ,nǜ)
  便[便](读音:biàn,pián)
  [還](读音:hái,huán,xuán)
  [空](读音:kòng,kǒng,kōng,)
  [漸](读音:jiàn,jiān)
  [見](读音:jiàn,xiàn)
  [迫 ](读音:pǎi,pò, )
  [其](读音:jī,qí)
  [知](读音:zhī,zhì)
  [長 ](读音:cháng,zhǎng, )
  [南](读音:nā,nán)
  [家,傢](读音:gū,jiā,jie)
  [華](读音:huá,huà,huā)
  [傍](读音:bàng,pàng)
  [種,种](读音:zhǒng,zhòng,chóng)
  [中](读音:zhòng,zhōng)
  [有](读音:yòu,yǒu)
  [為](读音:wéi,wèi)
  [相](读音:xiàng,xiāng)
  [行](读音:háng,hàng,héng,xíng)
欢迎留言/纠错(共有信息35条))

网友留言
  【第18楼】贡献条目合葬华山傍,华山是不是应该念hua四声
  古文之家网友:125.39.***发表于(2023/8/15)
  【第18_1楼】非常感谢来自热心读者{:125.39.*.*}的纠错指正,经过我们的人工核对,本文已对错误内容进行了更正。再次感谢您为本文注音所作出的贡献。
  古文之家小编回复于(2023/8/17)
  【第17楼】贡献条目作计何不量中“量”是二声不是四声,人教选必下为二声,译为考虑
  古文之家网友:183.61.***发表于(2023/3/15)
  【第17_1楼】参照人民教育出版社的《高中语文教材 必修下册 2019年版》第(10)页 内容。本文已对错误内容进行了更正。再次感谢您为古诗文注音所作出的贡献。
  古文之家小编回复于(2023/3/25)
  【第16楼】媒人去数日,的数 是不是该读作:数shuo四声
  古文之家网友[手机用户]:.***发表于(2023/5/18)
  【第16_1楼】可参照商务印书馆的《古代汉语词典》第(1387)页 内容。可以参考第二义项,这里是几日的意思。只有当作为多次,屡次的时候读作suo
  古文之家小编回复于(2023/7/4)
  【第15楼】感谢作者提供的资料,我特别喜欢这首诗😁😁
  古文之家网友:124.95.***发表于(2023/4/2)
  【第14楼】华山傍,是不是该读作:huà shān páng
  古文之家网友:150.13.***发表于(2023/3/27)
  【第14_1楼】非常感谢来自热心读者{:150.138.*.*}的纠错指正,经过我们的人工核对,本文已对错误内容进行了更正。再次感谢您为古诗文注音所作出的贡献。
  古文之家小编回复于(2023/3/28)
  【第13楼】"华山傍",是不是应该读作:huà shān páng?个人爱好使然,共同研究。
  古文之家网友:150.13.***发表于(2023/3/27)
  【第13_1楼】可参照人民教育出版社的《高中语文教材 选择性必修 下册》第(12)页 内容。
  古文之家小编回复于(2023/3/28)
  【第12楼】作计何不量(二声)凉那个音 书上这么写的
  古文之家网友[手机用户]:.***发表于(2023/2/22)
  【第12_1楼】非常感谢来自热心读者{[手机用户]:221.178.*.*}的纠错指正,经过我们的人工核对,本文已对错误内容进行了更正。再次感谢您为古诗文注音所作出的贡献。
  古文之家小编回复于(2023/3/25)
  【第11楼】新教材人教版中“作计何不量”量是二声,不量是欠考虑的意思
  古文之家网友[手机用户]:.***发表于(2023/2/19)
  【第11_1楼】非常感谢来自热心读者{[手机用户]:111.32.*.*}的纠错指正,经过我们的人工核对,本文已对错误内容进行了更正。再次感谢您为古诗文注音所作出的贡献。
  古文之家小编回复于(2023/3/25)
  【第10楼】府吏闻此变,因求假暂归。内是请假的假不是真假的假
  古文之家网友[手机用户]:.***发表于(2023/1/17)
  【第10_1楼】非常感谢来自热心读者{[手机用户]:111.32.*.*}的纠错指正,经过我们的人工核对,本文已对错误内容进行了更正。再次感谢您为古诗文注音所作出的贡献。
  古文之家小编回复于(2023/3/25)
  【第9楼】贡献条目“隐隐何甸甸”中的“甸”字,新教材人教版里教材注释里注音为tian二声,还有“便言多令才”中的“便”字新教材注释为pian二声
  古文之家网友钟墓坚0u:6.***发表于(2022/3/24)
  【第9_1楼】非常感谢来自热心读者{钟墓坚0u:61。155。*。*}的纠错指正,经过我们的人工核对,本文已对错误内容进行了更正。
  古文之家小编回复于(2022/3/28)
  【第8楼】隐 yǐn 隐 hé 何 tián 甸 tián 甸dian四声  ,
  古文之家网友[手机用户]:.***发表于(2022/12/19)
  【第8_1楼】可参照人民教育出版社的《高中语文教材 必修下册 2019年版》第(9)页 内容。
  古文之家小编回复于(2023/3/25)
  【第7楼】何意致不厚是问号吧
  古文之家网友:220.17.***发表于(2022/9/1)
  【第7_1楼】非常感谢来自热心读者{:220.170.*.*}的纠错指正,经过我们的人工核对,本文已对错误内容进行了更正。再次感谢您为古诗文注音所作出的贡献。
  古文之家小编回复于(2023/3/25)
  【第6楼】第十九段作计何不量的量应该读二声,不量意思是欠考虑
  古文之家网友:111.37.***发表于(2022/4/11)
  【第6_1楼】非常感谢来自热心读者{:111.37.*.*}的纠错指正,经过我们的人工核对,本文已对错误内容进行了更正。再次感谢您为古诗文注音所作出的贡献。
  古文之家小编回复于(2023/3/25)
  【第5楼】隐隐何tiantian 人教版教材上是tian
  古文之家网友朴楣花7l:4.***发表于(2022/3/22)
  【第5_1楼】非常感谢来自热心读者{朴楣花7l:42。236。*。*}的纠错指正,经过我们的人工核对,本文已对错误内容进行了更正。
  古文之家小编回复于(2022/3/28)
  【第4楼】“隐隐何甸甸”甸字人教版注音为tian第二声
  古文之家网友飒鹰琉:61..***发表于(2022/3/9)
  【第4_1楼】非常感谢来自热心读者{飒鹰琉:61。155。*。*}的纠错指正,经过我们的人工核对,本文已对错误内容进行了更正。
  古文之家小编回复于(2022/3/28)
  【第3楼】我们老师上课说四五通的通是四声 表示四五次
  古文之家网友百度网友ee8.***发表于(2022/2/19)
  【第3_1楼】可参照商务印书馆的《古代汉语词典》第(1480)页 ,上海辞书出版社的《大辞海 词语卷》第(3487)页 ,上海辞书出版社的《大辞海 词语卷》第(3486)页 内容。
  古文之家小编回复于(2022/3/28)
  【第2楼】依据人教版选必修下,何甸甸应是tian第四声
  古文之家网友hodhdh6.***发表于(2022/2/16)
  【第2_1楼】非常感谢来自热心读者{hodhdh6:222。216。*。*}的纠错指正,经过我们的人工核对,本文已对错误内容进行了更正。
  古文之家小编回复于(2022/3/28)
  【第1楼】就是第21自然段的“鲑”的注音和人教版的有所冲突嗯。人教版的是xie2声的。
  古文之家网友:113.20.***发表于(2021/6/3)
  【第1_1楼】非常感谢来自热心读者{:113。207。*。*}的纠错指正,经过我们的人工核对,本文已对错误内容进行了更正。再次感谢您的积极参与。
  古文之家小编回复于(2021/6/4)
  打印版文档下载
您一定感兴趣的合集(推荐)
佚名作品推荐
古文投稿j9游会真人游戏第一品牌的联系方式 邮箱:cngwzj@foxmail.com 本站非赢利组织,为个人网站,所有内容仅供学习和交流,如无意间侵权,请联系告知,立马删除。
网站地图