j9九游会官方登录-j9游会真人游戏第一品牌 访问手机版

《杜秋娘诗》拼音版,可打印(杜牧)-j9九游会官方登录

《杜秋娘诗》由杜牧创作
拼音全文:(我们坚持对每一篇古诗文进行人工查证并注音、我们亲自查证并回复来自您的每一次纠错,只为给您一份更为准确的拼音版本,请记住我们:古文之家)

 • qiū
  niáng
  shī
 • 
  [
  táng
   
  ]


 • què
  huàn

  jiāng

   
  zhōu
  rén


  zhī
   
 • guāng

  shào
  gāo

   
  běn

  shēng
  táng
  ér
   
 • méi

  yǎn

  huà
   
  shén
  xiù
  shè
  zhāo
  huī
   
 • wáng
  yōu
  máo

  xuē
   
  qiū
  fàng

  xiāng
  guī
   


 • jiē

  guàn
   
  biàn
  huà
  ān
  néng
  tuī
   
 • léi
  yīn
  hòu
  chē
  yuǎn
   
  shì
  wǎng
  luò
  huā
  shí
   
 • yān
  méi

  huáng

   
  zhuàng


  绿
  ruí
  ruí
   
 • nián
  shí

   
  wéi


  qiè
   

 • léng

  dǒu

   
  huí
  shǒu
  shàng
  chí
  chí
   

 • jīng
  zhū
  luò
  bǎo
   
  jīn
  pán

  zhèn
  wéi
   

 • sāng
  jué
  zhāng
  bèi
   
  láng
  miào
  guān
  é
  wēi
   

 • zhì
  dài

  zhōng
   
  liǎng
  cháo
  zūn


   
 • qīng
  xuè


  jìn
   
  yǎng
  tiān
  zhī
  wèn
  shuí
   
 • hòu

  pàn
  miè
   

  zhī

  gōng
   
  yǒu
  chǒng

  jǐng
  líng
   
 • huà
  táng
  shòu


   
  tiān
  rén
  qīn
  pěng
  chí
   
 • hán
   

  jiè
  lín
  rén

   
 • chóu
  lái

  cháng
  yǒng
   
  liáo
   
 • ān
  zhī
  wèi

  shǒu
   
  jiàn
  duàn

  zhōng
  shī
   

 • huán
  rèn
  xīn
  chǒng
   
  yǎo
  niǎo

  róng

   

 • qiū
   
  jīn
  líng


   
 • dìng
   
  shì
  lín

  nán

   
 • qín
  yīn
  zhú

  lìng
   
  bǐng
  guī
  chéng
  xiàng

   
 • jiàn
  pāo
  zhú


   
  shāo
  chū   
 • tóng
  guān
  shí
  jiù

   

   
 • jīn
  jiē

  xīn
  zhòng
   
  xián
  niē

  xiāo
  chuī
   

 • 西

  xià


   


  zhú
  chī

   
 • guī
  lái

  lín
  gǎi
   
  mào
  yuàn
  cǎo
  fēi
  fēi
   
 • shè
  gōu
  hòu


   
  diào
  wēng
  wáng
  zhě
  shī
   
 • cháng
  yáng
  shè
  xióng

   

  zhàng
  nòng


   

 • chǐ
  tóng
  ǒu
  rén
   
  jiāng
  chōng
  zhī


   
 • wáng
  bèi
  zuì
  fèi
  xuē
   
  qiū
  yīn

  guī

  xiāng
   

 • guò
  jīn
  líng
   
  gǎn

  qióng
  qiě
  lǎo
   
  wèi
  zhī

  shī
   
 • hóng
  fěn

  lín
  zhàng
     xié

   

 • jìn
  yǒu


   
  tiān
  wài


  zhī
   
 • xiāo
  hòu

  yáng
  zhōu
   

  jué
  wéi
  è
  shì
   

 • jiān

  qiū
  zhě
   

  láo
  zhū
  fěn
  shī
   
 • yīn
  qīng

  zūn
  jiǔ
   

  zuò

  qiū
  shī
   


 • què
  shēng
  fǎn
   
  dèng
  tōng
  zhōng


   
 • shān


  gāo

   
  zuò

  chōng
  huáng

   
 • méi
  tái
  jiā
  chéng

   
  nán
  yuàn
  yàn
  chū
  fēi
   
 • jiāo

  xuán
  jǐn

   
  jìng
  lián
  pán
  jiāo
  chī
   
 • yuè
  shàng
  bái

  mén
   
  guì
  yǐng
  liáng
  cēn

   
 • guī
  lái
  zhǔ
  bào
  tāi
   
  yàn


  néng

   


 • bái
  shǒu
  pàn
   
  qiū

  hóng
  lèi

   

 • cháo
  sān
  shí
  zài
   

  mèng


  fēi
   
 • xián
  chí
  shēng

  qìng
   
  tóng
  què
  fēn
  xiāng
  bēi
   

 • zōng

  wèi
   
  mìng
  qiū
  wéi
  huáng   
 • ěr
  diāo


  guì
   

  fáng
  róng

  zhī
   
 • zhī
  shì
  wèi
  bào

   
  zuò
  hàn
  tài
  píng

   
 • zhǔ
  zhāng

  nán

   
  fān
   
 • qiū
  chí

  jiǎ
  zuì
   

  chàng
  jīn


   
 • zhèng
  zhù
  yòng
  shì
   

  chéng
  xiàng  zhě
   
  zhǐ
  wáng
  wéi
  gēn
   

 • zuó
  jīn
  líng
  guò
   
  wén
  zhī
  wèi


   

 • shēn


  xiǎo
   

  wài


  wéi
   
 • zhǎn
  zhǎn
  zhěng
  guān
  pèi
   
  shì
  yàn
  zuò
  yáo
  chí
   
 • xià

  miè
  liǎng
  guó
   
  táo
  zuò

  chén

   
 • ěr

  wéi
  ér
  tīng
   


  wéi
  ér
  kuī
   

 • guó
  yào
  mèng

   
  yǒu
  rén
  huǐ
  zhòng

   
 • lián

  jiàn
  tiān

   
  pàn
  miǎn   
 • zhǐ

  wéi
  ér
  zhuō
   


  wéi
  ér
  chí
   

 • jiāng
  luò


   

  àn

  绿
  yáng
  chuí
   
 • lǎo


  shān
  zhù
   
  hòu
  tíng
  qiān
  shuāng
  méi
   
 • jīng
  jiāng
  shuǐ
  qīng
  huá
   
  shēng

  bái

  zhī
   
 • huáng

  zhuàng
   
  fēng
  zhāng
  wáng
   
展开剩余的(50%)
注:以上标红文字表示该字为多音字或者通假字等古今有多种发音的字。
拼音校对参考书籍:《古代汉语常用字字典》 商务印书馆 2017年版,《全唐诗》中华书局,
  《杜秋娘诗》全文注音版,可直接打印

多音字参考列表
  [於,于](读音:yú,xū,yū)
  [被](读音:bèi,pī,bì,pì)
  [且](读音:jū,qiě,zǔ,cú)
  [間](读音:jiàn,jiān,xián)
  [朱,硃](读音:zhū,shú)
  [與 ](读音:yú,yù,yǔ, )
  [上](读音:shàng,shǎng)
  [參](读音:cān,cēn,sān,shēn)
  [差](读音:cī,chà,chā,chài,chāi)
  [露](读音:lòu,lù)
  [重](读音:chóng,zhòng)
  [苔](读音:tái,tāi)
  [南](读音:nā,nán)
  [辟,闢](读音:pì,bì)
  [邪](读音:xié,yé,yá,yú,xú)
  [車](读音:chē,jū)
  [落](读音:luō,luò,lào,là)
  [燕](读音:yàn,yān)
  [弄](读音:lòng,nòng)
  [漸](读音:jiàn,jiān)
  [奇](读音:jī,qí)
  [削](读音:xiāo,xuē)
  [鄉](读音:xiāng,xiàng,xiǎng)
  [鬥,斗 ](读音:dòu,dǒu, )
  [載](读音:zài,zǎi)
  [識](读音:shí,zhì)
  [得](读音:de,dé,děi)
  [誰](读音:shéi,shuí)
  [過](读音:guò,guō)
  [能](读音:néng,nài)
  [織](读音:zhì,zhī)
  [朝](读音:cháo,zhāo)
  [儀](读音:yí)
  [係,係,繫](读音:jì,xì,)
  [女](读音:nǚ,rǔ,nǜ)
  [期](读音:qī,jī)
  [射](读音:shè,yì,yè)
  [呼](读音:hū,hè,xū)
  [王 ](读音:wáng,wàng, )
  [令](读音:líng,lìng,lǐng)
  [相](读音:xiàng,xiāng)
  [知](读音:zhī,zhì)
  [見](读音:jiàn,xiàn)
  [中](读音:zhòng,zhōng)
  [蘇,甦](读音:sū,sù)
  [難](读音:nán,nàn,nuó)
  [其](读音:jī,qí)
  [有](读音:yòu,yǒu)
  [為](读音:wéi,wèi)
  [不](读音:bù,fǒu,pǐ)
  [何](读音:hé,hè,hē)
  [一](读音:yī)
  [長 ](读音:cháng,zhǎng, )
  [可](读音:kè,kě)
  [冠](读音:guàn,guān)
  [給](读音:gěi,jǐ)
  [喪](读音:sàng,sāng)
欢迎留言/纠错(共有信息0条))

网友留言
暂时没有相关的纠错或者留言评论信息!
  打印版文档下载
杜牧作品推荐
古文投稿j9游会真人游戏第一品牌的联系方式 邮箱:cngwzj@foxmail.com 本站非赢利组织,为个人网站,所有内容仅供学习和交流,如无意间侵权,请联系告知,立马删除。
网站地图