j9九游会官方登录-j9游会真人游戏第一品牌 访问手机版

《水调歌头·长镵白木柄》拼音版,可打印(张惠言)-j9九游会官方登录

《水调歌头·长镵白木柄》由张惠言创作
拼音全文:(我们坚持对每一篇古诗文进行人工查证并注音、我们亲自查证并回复来自您的每一次纠错,只为给您一份更为准确的拼音版本,请记住我们:古文之家)
 • shuǐ
  diào

  tóu
   
  ·
  cháng
  chán
  bái

  bǐng
 • 
  [
  qīng
   
  ]
  zhāng
  huì
  yán
  • 
    
    
    
   cháng
   chán
   bái

   bǐng
    
   zhú


   tíng
   hán
    
   sān
   zhī
   liǎng
   zhī
   shēng

   绿
    
   wèi
   zhì
   xiǎo
   chuāng
   qián
    
   yào
   shǐ
   使
   huā
   yán

   miàn
    

   zhù
   cǎo
   xīn
   qiān
   duǒ
    
   xiàng

   shí
   fēn
   yán
    


   lán


    
   shēng

   zǒng
   xīn
   rán
    
  • 
    
    
    
   xiǎo
   lái
   fēng
    

   lái

    
   wǎn
   lái
   yān
    
   shì

   niàng
   jiù
   chūn

    
   yòu
   duàn
   sòng
   liú
   nián
    
   biàn
   便

   zhū
   máo
   jiāng
   shàng
    
   zhǐ
   kǒng
   kōng
   lín
   shuāi
   cǎo
    
   qiáo
   cuì

   kān
   lián
    


   qiě
   gèng
   zhuó
    


   rào
   huā
   jiān
    
展开剩余的(50%)
注:以上标红文字表示该字为多音字或者通假字等古今有多种发音的字。
拼音校对参考书籍:《古代汉语词典》 商务印书馆 第二版
  《水调歌头·长镵白木柄》全文注音版,可直接打印

多音字参考列表
  [長 ](读音:cháng,zhǎng, )
  [一](读音:yī)
  [和](读音:huò,huó,hú,hè,hé)
  [著](读音:zhù,zhuó)
  [何](读音:hé,hè,hē)
  [風](读音:fèng,fěng,fēng,fàng)
  [雨](读音:yù,yǔ)
  便[便](读音:biàn,pián)
  [上](读音:shàng,shǎng)
  [空](读音:kòng,kǒng,kōng,)
  [不](读音:bù,fǒu,pǐ)
  [罷](读音:bɑ,bà,pí,bǐ,bǎi)
  [且](读音:jū,qiě,zǔ,cú)
  [與 ](读音:yú,yù,yǔ, )
欢迎留言/纠错(共有信息0条))

网友留言
暂时没有相关的纠错或者留言评论信息!
  打印版文档下载
张惠言作品推荐
古文投稿j9游会真人游戏第一品牌的联系方式 邮箱:cngwzj@foxmail.com 本站非赢利组织,为个人网站,所有内容仅供学习和交流,如无意间侵权,请联系告知,立马删除。
网站地图